Färnebo kompani

 

Färnebo kompani kallade tidigare Överstelöjtnantens kompani. Denna benämning förekom tidigt, redan inom det "Norrländska storregementet" och anammades även av Hälsinge regemente vid dettas tillkomst omkr 1630. Kompaniet behöll namnet under ca 200 år, men under 1800-talets första hälft byttes det ut mot Färnebo kompani.

Överstelöjtnanten hade sitt kompanichefsboställe i Åbyn i Hamrånge. Under de ryska kusthärjningarna 1719 brändes det liksom många andra gårdar i socknen ner till grunden, men byggdes upp igen och var sedan överstelöjtnantens säte under hela 1700-talet.


Löjtnanten var bosatt i Fors, Österfärnebo och fänriken först i Nordansjö i Torsåker, men efter 1833 flyttades fänriksbostället till Vibyhyttan i Torsåker. Kompaniets samlingsplats var Fors, där trossboden låg. 

 

Torsåkers sockens rotar: 

 1 2 3 4 5,  6 7 8,  9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 145,

 

Hedesunda sockens rotar:

25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 140, 142, 143, 146, 147,

 

Österfärnebo sockens rotar:

73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 148, 149,

 

Årsunda sockens rotar:

121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 141, 144, 150.

 

 

 

 

Källa: Erik Wickbergs arkiv, deponerat i Gävle kommuns arkiv.
Gävle k arkiv E:42 Österfärnebo kompaniet    F3:8   S 2865

 

 

 

 

Färnebo kompani   ”Rangförbandet nr 2”  

Av Erik Wickberg,  ur Bocken 1964.  

 

 

Österfärnebo kyrka    Foto 1963

 

Regementets andra ”rangförband” kallades Överstelöjtnantens kompani, en benämning, som fanns redan inom det ”Norrländska storregementet” och sedermera anammades även av Hälsinge regemente vid dettas tillkomst omkring 1630. Kompaniet behöll detta namn i två århundraden, varefter det under 1800-talets första hälft döptes om till Färnebo kompani.

Som namnet antyder var överstelöjtnanten kompaniets chef med en löjtnant som närmaste man, vilken vid mitten av 1700-talet fick titeln stabskapten och tillgagnet även blev kompanichef. I och med att överstelöjtnanten med tiden kom att belastas med allt flera uppgifter, kom chefskapet över kompaniet slutligen att helt åvila en kapten.

Kompaniområdet omfattade södra delen av Gästrikland, och av dess 150 soldatrotar fanns 44 i Österfärnebo, 59 i Hedesunda, 22 i Årsunda och 25 i Torsåker. Den sistnämnda socknens norra delar ingick med 33 rotar i Ovansjö kompanis område.

I äldre tiders rullor redovisas kompaniet som det andra i ordningen, men fick - troligen på 1830-talet - nummer 5 och slutligen nummer 4. Som nr 5 ingick det i regementets andra bataljon, och dess mössmärke utgjordes av en rund med vitt tyg överklädd knapp.

Överstelöjtnanten hade sitt kompanichefsboställe i Åbyn i Hamrånge. Liksom socknens gårdar i övrigt nedbrändes det till grunden 1719 under de ryska kusthärjningarna, men återuppfördes under den närmaste tiden därefter och var sedan överstelöjtnantssäte genom hela 1700-talet.

Löjtnanten hade sitt boställe i Fors, Österfärnebo. Detta hemman utbyggdes 1833 till kompanichefsboställe för kaptenen.

Fänriken disponerade kronohemmanet Nordansjö i Torsåker, vilket vid löneregleringen 1833 förvandlades till löjtnantsboställe vid Ovansjö kompani.

Kronoboställen för underofficerarna saknades vid Hälsinge regemente, men 1628 erbjöd sig sockenmännen i Nordhälsingland att på socknarnas bekostnad uppföra boställen även för denna befälskategori. Genom en landshövdingekungörelse av 14 november 1772 ålades även länets övriga socknar att uppföra sådana boställen enligt särskild plan. Denna synes dock aldrig ha blivit genomförd. Det enda kända underofficersboställe, som kom till stånd inom Gästrikland, uppfördes just inom Färnebo kompaniområde. Det uppbyggdes på Lurberget för kompaniets fältväbel av Hedesunda sockenmän och stod inflyttningsklart i november 1773.

Sedan regementets andra bataljon tilldelats egen fana, förvarades denna i Österfärnebo kyrka mellan regementsmötena. I denna socken fanns även kompanitrossboden, som var belägen i närheten av kaptensbostället.

 

 

 


 

 

Denna sida är en del av

www.thorsaker.se

Katarina Sohlborg - 2005-2014