Roten nr 8, Färnebo kompani

 

Rotehemman 1789: Västerhästbo 1, 2, 3 och 4 i Torsåkers socken.

Rotehemman 1807/1815: Västerhästbo 1, 2, 3 och 4 i Torsåkers socken.

 

1682- 

NILSSON, Karl (i Västerhästbo). Född i Gogård (Örbr); pikenerare 1682 och nämnes ännu 1695.

Barn: Karin, dp 21/4 1689; Karl, dp 24/10 1691; Ingeborg, dp 18/11 1894.

(R)

 

 

EKSTRÖM (Eekström), Johan Johansson. F. ca 1662 i Torsåker; var 1712 soldat här.

(R)

 

1713-1718

EKSTRÖM (Eekeström), Olov Eriksson Boda?. F. ca 1680 i Torsåker; "kan smedshantverk, ävenså läsa i bok, men inte skriva"; soldat 18/9 1713; d. 14/12 1718 i Norge.

Bevistade fälttåget mot Norge 1718.

(R)

 

1719

MATTSSON, Erik (i Sveden). F. ca 1669; bonde; inskriven 23/5 1719 som soldat; insatte 8/6 samma år i sitt ställe nästföljande.

(R)

 

1719-1735

EKSTRÖM, Johan Matsson (i Västerhästbo). F. ca 1697 i Bergslagen; skomakare; soldat 8/6 1719; avsked 13/5 1735 såsom "liten och svag".

Gift med Kerstin Andersdotter.

Barn: Anders, f. 5/10 1725; Mattias, f. 5/4 1727.

(K-Torsåker,R)

 

1735-1739 Vakant.

 

1739-1742

EKSTRÖM, Mats Larsson. Reservkarl; soldat 13/3 1739; kvarlämnad 15/9 1742 i Vaxholm; d. 26/10 samma år i Stockholm eller "på sjön".

Bevistade fälttåget mot Ryssland 1742.

(R)

 

1742-1778

EKSTRÖM, Anders Andersson (i Västerhästbo). F. 1714 i Gästrikland; 5 fot 7 tum lång; reservkarl; soldat 10/12 1742; avsked 4/7 1778 och anmäld till underhåll.

Kommenderad till Helsingfors 1751 på skansarbete; bevistade fyra års fälttåg i Pommern och var 1758 kommenderad på postering vid Glewitzfehr.

Gift med Barbro Ersdotter, f. 1720.

Barn: Erik, f. 29/5 1750; Brita, f. 1756.

(K-Torsåker,R)

* Se särskild artikel i slutet av dokumentet. *

 

1778-1805

ALM, Anders Andersson. F. ca 1751 i Gästrikland; 5 fot 7 1/2 tum lång; soldat 8/10 1778; avsked 17/6 1803, enär han var en "gammal karl". Beskrivs 1783 såsom "stadig och satt".

Bevistade fälttåget i Finland 1788-1790.

(R)

 

1805-1808

ALM, Erik Persson. Född ca 1786 i Gästrikland; soldat 5/12 1805; 6 fot 2 tum lång; död 30/12 1808.

 Kommenderad till Haga slott 1806 på kronoarbete, Södertälje 1807 på kronoarbete; bevistade fälttåget i Finland 1808.

(R)

 

(1809) 

ALM, Jonas Andersson. Född ca 1790 i Gästrikland; inställd 5/2 1809 som soldat, men ej approberad; 5 fot 6 tum lång.

(R)

 

1809-1811 Vakant till regementsmusiken 17/11 1809.

 

1811- 

BORG, Per Persson. Född ca 1790 i Gästrikland; bergsmansson; soldat 15/2 1811 vid nr 2; 6 fot 3 tum lång; transporterad hit 9/5 1811; korpral 26/3 1813; konstituerad underofficerskorpral 31/12 1813; död 13/8 1823.

(R)

 

1824-1850

BORG, Erik Hansson (i Stillbo). Född 16/2 1803 i Torsåker (Glbg); soldat 28/2 1824; 5 fot 7 1/2 tum lång; avsked 22/6 1850 såsom "otjänstbar enl. läkarintyg, tjänt utmärkt väl och anmäld till underhåll på expektans."

Kommenderad till Väddö kanal 1828 och 1832, Vaxholm 1838, Stockholm 1845 samt i garnisonstjänst 1848.

(R)

 

1851-1881

LINDSTEDT (Lingstedt), Anders Uddström (i Västerhästbo). Född 18/12 1826 i Garpenberg (Kpbg); soldat 22/2 1851; 5 fot 8,8 tum lång; vice korpral 26/6 1863; entledigad 22/2 1875 från vicekorpralskapet på egen begäran "med bibehållande av distinktion"; avsked 25/6 1881; "tjänt väl, anmäld till underhåll".

Kommenderad till Långholmen 1855, Ladugårdsgärde 1855, statens järnvägsbygge 1858, Ladugårdsgärde 1862 och 1867, Gävle 1869 på brandbevakning, Sångamo 1871, Ladugårdsgärde 1878, Sundsvall 1879.

(R)

 

1882-1897

ÖST, Per Erik Andersson Östberg (i Västerhästbo). Född 20/12 1863 i Torsåker (Glbg); skomakare; soldat 23/2 1882; 5 fot 7,4 tum lång; interimsavsked 27/8 1897 (konfirm. 29/8 1898) för civilt yrke, tjänt försvarligt.

Bevistade fälttjänstövningarna 1888.

 

1898-  LÖF, Karl Johan Eriksson. Född 4/7 1878 i Torsåker; soldat 3/6 1898; 174 cm lång.

 

              

     

 

    

     

 

 

 

Anders Andersson Ekström

 

Född den 1/1 1718  döpt den 5/1 1718

 

Föräldrar: Anders Hyttman och Margareta Abelsdotter, Barkhyttan, Torsåker.

 

Faddrar: Nils Olsson och thes Hustru, Olof Abelsson, Pigan Anna Abelsdotter, Barkhyttan.

 

Gift den 15/10 1738 med Barbro Ersdotter från Fagersta by.

 

Barn:                Per       född den 4/12 1739

                        Margareta          "            12/2 1742

                        Anders   "             4/3  1747

                        Eric        "            29/5 1750

                        Brita       "            30/8  1756

                        (Se om henne i personuppgiften för modern)

 

Anders Andersson Ekström dog den 15/6 1785 i Västerhästbo av "bröstfeber" i en ålder av 67 år 5 mån. 4 dagar.

 

Anders Ekström bodde före 1727 i Stillbo, från 1727 i Bagghyttan varifrån han, osäkert när, flyttade till Stenshyttan. Vid giftermålet 1738 uppges han vara boende i Stenshyttan, 1739 bodde han i Bagghyttan och 1742 i Barkhyttan. Från 1742/43 och till sin död bodde han i Västerhästbo. Alla byarna ligger i Torsåkers socken. Till år 1742 synes Anders Ekström ha arbetat som dräng.

Den 10/12 1742 antogs Anders Ekström till soldat i Överstelöjtnantens kompani av Hälsinge Regemente. efter sin företrädare för roten Västerhästbo nr 1, 2, 3 och 4 fick han namnet Ekström.

Ehuru inga rullor därom ännu påträffats, kan man anta att Anders Ekström var med då Hälsinge Regemente, med anledning av ett befarat krig med Danmark, låg inkvarterat utanför Uddevalla. I slutet av april 1744 var soldaterna åter hemma på rotarna.

 

 

Den 11/6 1748 var Anders Ekström närvarande vid en generalmönstring på Mo läger som förrättades av "Hans Kongl. Höghet, Riksens ArfFörste, den durch-leuchtigste Hertig Herr Adolph Friedrich". dvs sedermera konungen Adolf Fredrik. "Durchleuchtigste", som kommer från tyskans "durchlaucht" användes förr som en titel för furstliga personer.

 

 

Anders Ekström tillhörde de del av Hälsinge Regemente, som de 2/5 1751 generalmönstrades i Gävle för att, som inledningen tll generalmönsterrullan lyder: "til underdånigste följe af Hans Kongl. Maj:ts nådigste bref och befallning af den 22 April 1751 kommer at transporteras till Hellsingfors på Skantsarbete". 

Troligen deltog Anders Ekström i fästningsarbetena i staden Lovisa vid Finska viken, öster om Helsingfors, ty han finns med i en "Utmunstrings Rulla för den ifrån Fästnings Arbetet i Lowisa till hemorten avtågande delen af Kongl. Hellsinge Regementet", som är daterad år 1754. I rullan har antecknats att Anders Ekström är sjuk. Anders Ekström är även med i en "Embarkerings- och Af-Munstrings Rulla öfwer Commenderingen af Kongl. Helsinge Regemente, Som warit på Fästningsarbete i Finland och nu komma at afgå till Swerige tilbak, Samt blef Munstrad den 10 Augusti 1754 af Högwälborne Herr Öfwersten och Riddaren August Ehrenswärd". Denna rulla är daterad och underskriven på Sveaborg. 

Det är, som tidigare nämnts, troligt att Anders Ekström tillhörde en avdelning på regementet som avdelats till arbeten i Lovisa medan en annan del av regementet arbetade på Sveaborg. Man kan vidare anta, att de som varit i Lovisa på hemresan anslöt sig till dem som varit på Sveaborg för gemensam färd därifrån till Sverige. I rullan från Sveaborg har antecknats om Ekström: "siuk på Södermans jakt". Rullan avslutas med en s.k. mönstringsberättelse från vilken citeras: "På tillfrågan svarade manskapet, att de intet hade något att klaga, utan under hela tiden ricktigt bekommit allt hwad Kongl. Maiestät och Kronan dem bestådt". 

Kommenderingen i Finland blev drygt tre år lång. Det förefaller som om resan från Sveaborg, som startades den 10/8 eller möjligen någon dag senare, tog lång tid, ty soldaterna tycks inte ha kommit till hemorten förrän närmare den 15/9. Denna dag har nämligen i Torsåkers kyrkas räkenskaper bokförts gåvor från: "Soldater af Öfwerste Lieutnantens Compagnie för lycklig hemkomst ifrån Finnland". Bland dem nämnes Anders Ekström, som gav 3 daler.

        

Tillbaka till början

 

 


 

Denna sida är en del av

www.thorsaker.se

Katarina Sohlborg - 2005-2014