Torsåkers byanamn och dess betydelse

(med Hofors kommun).

Ett utdrag ur "Gästriklands äldre bebyggelsenamn" av Folke Hedbom. Publicerad i "Från Gästrikland" 1957-58. Låna den och läs mer!

 

Torsåker Namnet innehåller guden Tors namn, och den åker som avses måste ha legat i trakten av kyrkan. De äldsta kristna kyrkorna byggdes ofta nära de gamla hedniska offer- platserna. 

 

Backa Kyrkoherdeboställets gamla namn. Nämns första gången 1685. Prästgården är belägen på en backe.

 

Baggghyttan Troligen bildat av ett ånamn. Södra delen av Bagghyttan heter Baggå. Detta namn tillhör ursprungligen den å som lämnat vattenkraft till hyttdriften och som numera kallas Bagghytteån.

 

Barkhyttan Förleden innehåller troligen ett sjönamn, "Barken", som möjligen är ett äldre namn på Dammsjön. Detta namn måste vara yngre och tillkommit efter sjöns uppdämning för hytt- driften. 

 

Berg Byn ligger på en höjd.

 

Fagersta Bildat av orden fager (vacker eller passande) och -sta, som i detta fall torde betyda 'landningsplats' och kan då ha betytt 'den goda, tjänliga landningsplatsen'.

 

Fors Byn ligger vid en fors i Hoån.

 

Gammelstilla

 

se Nystilla.
Ho Namnet anses innehålla ordet ho 'vattenho' och betyda 'sjön som liknar en ho' troligen efter en numera utdikad sjö kallad Hosjön.

 

Hofors Namnet ifrån de forsar som fanns mellan sjöarna Smeddammen och Hosjön. Alla dämningar och ingrepp i naturen sedan medeltiden  har förändrat naturen så att det numera är svårt att veta hur det sett ut vid tiden för namngivningen.

 

Hästbo Namnet Häst- är troligen ett äldre namn på Hästbosjön eller Bysjön som den kallats i äldre tid. Häst- ingår ofta i namn på myrar och sjöar. Hästen heter en sjö i södra Torsåker.

 

Kalvsnäs Namnet troligen ett sjönamn innehållande ordet 'kalv' i betydelsen 'mindre sjö som ligger intill en större'. Kalvsnäs ligger vid ena sidan om ett näs mellan Säljsjön och en mindre sjö som numera heter Dammsjön.

 

Nyhyttan Innehåller det i Torsåker vanliga ordet -hytta, som kom till Sverige på tidig medeltid med invandrade tyska bergsmän.

 

Nystilla Namnet säkerligen satt i motsättning till det äldre Gammelstilla, och härleder från sjönamnet Stillaren, som syftar på någon egenskap hos sjön -  stilla 'lugn, tyst'.

 

Ovanåker

 

Kan betyda 'platsen, bebyggelsen ovan åkern', dvs "Torsåkern", på nuvarande kyrkplatsen, eller 'den högre upp belägna delen av byn Torsåker'.

 

Prästhyttan Innehåller det i Torsåker vanliga ordet -hytta, som kom till Sverige på tidig medeltid med invandrade tyska bergsmän.

 

Sibbersbo Namnet innehåller troligen det fornsvenska namnet Sighbiorn.

 

Skommarhyttan Ordet skomakare, på gästrikemål 'skommare'.

 

Solberga

 

Byn ligger på sydvästsluttningen, "solsidan" av en större kulle.
Stenshyttan Namnet innehåller mansnamnet Sten.

 

Särsta Namnet innehåller ett fornnordiskt personnamn, möjligen Saevarr.

 

Tjärnäs Byn ligger på ett näs mellan sjön Stora Gösken och en numera utdikad sjö med namnet Tjärven. Detta namns betydelse är oviss.

 

Torshyttan Namnet innehåller ett fornsvenskt namn, troligen Töres (Thorgils).

 

Ugglebo Namnets förled innehåller möjligen ett äldre namn på sjön därstädes.

 

Vall Grundordet är det vanliga ordet vall, där tingsplatsen förut var belägen. 

 

Vi

 

Namnet innehåller det fornnordiska ordet vi som betyder 'helig ort, offerplats'.
Vibyggehyttan Namnet betyder Vi-bornas hytta.

 

Västerhästbo se Hästbo

 

Åsmundshyttan

 

Namnet kan antingen härledas till mansnamnet Åsmund eller möjligen till ordet osmund, i betydelsen 'järnstycke av viss form'.

 

Ältebo Namnet innehåller det äldre namnet på sjön, det fornnordiska ordet alpt 'svan ' och sjöns gamla namn betyder alltså 'svansjön'.

 

Österhästbo se Hästbo

 

Byarna i Torsåkers socken vid mitten av 1500-talet.

(bilden ur ovannämnda bok)


 

Denna sida är en del av

www.thorsaker.se

Katarina Sohlborg - 2005-2014