Inrikes Tidningar.

N:o 49

Stockholm, Torsdagen den 26 Junii,

År 1788.

 

Thorsåkers Socken, i Gestrikeland, den 9 Maji.

De  29 sistl. April tildrog sig wid Kratte Masugn, belägen å en aflägsen ort här i Socknen, den icke mindre bedröfliga än sällsamma händelsen, at en Tjenstepiga hos den på stället boende Bruksbetjenten Mats Holmstedt, kl. emellan 7 och 8 om aftonen, af berådt mod antände och inom en half timas tid i aska lade det Hus, hwaruti bemälte Holmstedt med Hustru, twå Barn, Informator och Tjenstefolk bodde. Denna mordbrand war så mycket hastigare som den för sent uptäcktes, och desutom war afpassad wid et tilfälle då minsta folkhjelp til des släckande war at tilgå; så mycket gräseligare åter, som den, jämte det enda hus hwaruti man kunde bo, och hwilket således förwarade alt de olyckeligas goda, beröfwade dem, utom några få klädes persedlar, som blefwo bärgade, hela deras egendom bestående uti et wackert husgeråd, samt tilräckeligt förråd af mat och andra waror.

Det behof, det armod, hwaruti Holmstedt med sina anhöriga, genom en så wanartig menniskas grufliga företag blifwit försatt, finner säkert någon som behjertar det, någon som wil och kan afhjelpa det swåraste däraf, bland en wördad Allmänhet, som i synnerhet dessa på förödelser af eld och brand fruktsamma tider, utmärkt sig af wälgörande tankesätt för de därigenom oskyldigt olyckelige.

Ädelmodige och wälgörande Människowän! det är för dig fördenskul undertecknad, rörd af innersta medömkan öfwerde ofwan anförde olyckeligas hårda öde, wågar afskildra en gärning, som kommer mänskligheten at fasa, skulle den och förorsakat mindre förödelse än denna. Det är för dig man dristar måla en händelse, som prässar de hetaste, de mäst swidande tårar utur öma Föräldrars ögon, wid afhörandet af sina späda Barns rop efter det bröd, hwarmed de nyss kunde til fullo stilla, så wäl egen som deras hunger, men nu, til höjd på sig elände, äfwen sjelfwa aldeles äro beröfwade. Det är för dig man således tager sig frihet at föredraga desse, så oskyldigt olyckeligas stora nöd. Det sker i så säkert som glädjefullt hopp, at den skal genom dit wälgörande medlidande bereda deras lindring under, om icke fullkomliga räddning utur de annars långwariga icke mindre än bedröfweliga följder af en så hastig som bister förstöring. Dit härwid rörda hjerta kan til de omtalta olyckeligas tröst och hjelp utwekla sig uti de friwilliga gåfwor, de hedrande understöd du täckes öfwerlämna dem i bref til undertecknad på Hedemora och Thorsåker. Desse medel skola genast tilställas målet för dit ädelmod, wördade med-christen! och den redo du därföre har at wänta skal wisas dig til pricka i de allmänna papperen under den wördnadsfullaste ärkänsla.

Bernhard Lundqwist,

Phil. Mag, & v. Past. Loci.

 

 


 

Denna sida är en del av

www.thorsaker.se

Katarina Sohlborg - 2005-2014