Finnar i Torsåker

 

Anteckningar om finnarna i Gestrikland, (ur rektor J Selggrens papper)

ur Meddel. af Gestr. Fornminnesförening 1902   sid 26  (resten av artikeln andra socknar)

Torsåkers socken

Ehuru Torsåkers bergslag var gammal och skogen således för grufdriftens och smidets skull mer behöfling än annorstädes hade dock de genom sitt svedjande skogsödande finnarna äfven här fått insteg. I Gestriklands dombok 1604-48 för Torsåker förekommer följande:

 

 

1610 Bertil finne i Sibbersta,

 

1612 Olof finne, Lars finne vid Tolfven *)

 

1616 Bertil finne i Barkhyttan

 

1617 Jöran finne, hade upptagit ett torp på brobyggarnes ägor.

 

1620 Lars finne vid Hyen hade gått i löfte för en finne, som slagit till döds en annan finne och lyftade honom ur kistan (häktet) och räckte länsmannen hand att skaffa karlen tillstädes eller penningar.

 

1631 Jöran Jöransson finne hade byggt sin boning på forsbyggarnas ägor. 

 

1632 finnes svedja å Barkyhyttans och Wii ägor.

 

1632 Olof Larsson finne, ½ torp Finnebo på Stenshytte ägor,

 

1632 Agnes Andersdotter, en kona barnfödd i Wehas by(?) Raefne sku i Finland.

 

1634 Finnen förbjöds att sälja torpet vid Tolfven, sedan han utödt skogen,

 

1635 Per finne hade ett torp vid Gesken **) (förm. Edsken).

 

1635 Simon Hindriksson finne säljer torpet vid Tolfven till Mats Isaksson finne.

 

*)  Tolfven; Lars finne sår 1 spann, äng 2 lass. Skattar järn 2 Lispund, dagsverken 2, årlige hästar 1, kungshästar 1. Skattlades 1615 (1618 års jordebok).

 

**)  Sjön Gösken ligger allt för långt nere i bygden, för att någon finne där skulle hafva nedsatt sig.

 


 

Denna sida är en del av

www.thorsaker.se

Katarina Sohlborg - 2005-2014