Vy af Torsåkers kyrkoby Solberga med kyrkskolan i förgrunden

 

Skolväsendet. Tills på 1860-talet var socknen rörande skolväsendet indelad i 6 skolrotar, hvaruti 3 examinerade och 2 oexaminerade lärare uppehöllo undervisningen. I fasta skolan i det rymliga skolhuset i Solberga (det nuvarande vid kyrkan), där examinerad lärare var anställd, undervisades då omkring 300 barn samtidigt af honom ensam (monitörer), under de ambulatoriska lärarne undervisade cirka 250 barn. Sedan dess har skolväsendet utvecklats sålunda:

Skolbyggnader:  

Solberga skola (vid kyrkan), ungefär jämnärigt med sv. folkskolan. Byggnaden inrymmer 4 lärosalar, 2 afklädningsrum i första och 1 bostadslägenhet i andra våningen om 1 rum i ena och kök i andra änden. Af lärosalarna upptagas 2 af folkskolor, nämligen Solberga gosskola och Solberga flickskola, samt 2 af småskolor: Solberga småskola n:r 1 och dito n:r 2.  I rät vinkel mot och från midten af huset utgår en särskild byggnad, 

som inrymmer de båda afklädningsrummen och en bostadslägenhet om ett rum och kör på nedre botten och läraren – organistens bostad om 4 rum och kök en trappa upp eller hela andra botten. Utanför lärosalarna hafva de respektiva skolorna sina lekplatser, därutanför läraren och lärarinnan vid folkskolorna köksträdgårdsland och utanför dessa å ena sidan mat- och vedbodar m. m. samt i vinkel med denna uthuslänga en särskild byggnad med bagarstuga, brygghus ock källare.

  Bagarstugan användes med lärarens tillåtelse tills vidare som slöjdlokal. Innanför denna ligger biblioteksrummet. Å andra sidan skolhuset åt kyrkan till är planterad en liten park, som omgifves af granhäck med ornäsbjörkar där och hvar, en kär tillflyktsort för lärarepersonalen sommartiden. En vacker skolträdgård med paviljong ligger ock strax intill. I närheten finnes 2 brunnar med kalkhaltigt vatten.

 

 

 


 

Arbetande slöjdgrupp i Solberga flickskola

 

Som detta skolhus är både gammalt, otids- enligt och otillräckligt kommer snart att byggas nytt. Kommitterade härför liksom för skolväsendets förbättring i dess helhet till- sattes å senaste decemberstämma. Det nya kommer sannoligt att blifva ett palats af tegel i stället för att nuvarande byggnaden är af trä.

Undervisningstiden är: i de båda folkskolorna; 15 jan.-20 juni, 25 aug.-10 december; i småskolorna: 5 febr.-20 juni, 25 aug.-10 december; i fortsättningsskolan: 2 jan.-14 febr.; i slöjdskolan: 4 timmar i 

veckan under folkskolans 8 kalender- månader.

Lön: org. o. kl.-lönen är bestämd till 650 kr.; för lärarepersonalen vid både folk- och småskolorna enligt lag; för den fortsatta undervisningen enligt lag och för undervisning i slöjd; manlig 150, kvinnlig 80 kr.

Vid senaste utställningen i Gäfle belönades gosslöjden med diplom för och medalj i brons och flickslöjden med diplom för brons.

 

 

Läraren F.A. Rydéen.

Lärarekrafter i Solberga: F. A. Rydeen, f. 9/10 1866 i Gällaryds församling, Jönköpings län, org.-ex. i Växjö 1885, folkskoll.-ex. dito 1891, kantors- och vaccinationsex. i Växjö samma år, vik. höstterm. 1891 i Burseryd, Småland, 1892 i Lerbäck, Närke; 1893 e. o. 

på ön Hven, ord. i Hållnäs, Uppland 1894- 1896, ord. i Torsåker, Gästrikland, från 1897.

Gift 1895 med fyrmästaredottern Beda Kristina Alm, som af Oscar II och tsar Nikolaus belönats med medaljer för berömliga gärningar (räddningsbragd utanför Björns fyrplats i Bottniska viken) samt af finska senaten hedrats med en diamantring (värd 300 kr.) för samma bragd. Barn: döttrarna Svea (f.1896) och Göta (f. 1899).

Rydeen genomgick: trädgårdskurs i Uppsala och slöjdkurs vid Nääs 1895, slöjdkurs i Gäfle 1902 och repetitionskurs i gymnastik i Gäfle 1903. Bildade år 1900 Torsåker skytteförening, hvars ordförande han hela tiden varit och är. Lämnar uppsatser i en del tidningar.

Lön för folk-, fortsättnings- och slöjdskola 1,200 kr

 

 

 

Lärarinnan Anna Lindqvist.

Folkskollärarinna: Anna Lindqvist, född 1865 i Torsåkers församling af Gäfleborgs län, ex. 1886 i Falun, tillträdde ordinarie lärarinnebefattning. i Östansjö i socknen 1887 och nuv. befattning hösten 1903. Genomgick en slöjdkurs i Ljusdal 1898.

Lön för folkskolan 1.000 och fortsättnings- skolan 100 kr.

 

 

Småskollärarinnan Amanda Lindberg, född 28 aug. 1866 i Bollnäs, ex. där 1889, till- trädde sin nuvarande befattning samma år.

Lön: 400 kr.

Lärarinnan Amanda Lindberg.             

 

 

Småskollärarinnan Helena Wikgren, född 26 juni 1861 i Falun, ex. där 1878, tillträdde nuv. befattning samma år. Genomgått slöjdkurs i Ljusdal 1898

Lön för småskolan 450 och för slöjden i flickskolan 80 kr.

Lärarinnan Helena Vikgren.               

 


Småskolorna i Solberga äro enklassiga.

Kyrkbyns postbud medtager o. hämtar post 2 ggr dagl.

 

 

  << Föregående sida                                                                                    Nästa sida >>


  

Denna sida är en del av

www.thorsaker.se

Katarina Sohlborg - 2005-2014