SVENSKA

GODS OCH GÅRDAR

DEL XXXIX

GÄSTRIKLAND

1941

 


 

 

 

 

TORSÅKERS socken omfattar den del av gränsbygden mot Dalarna som ligger mellan Hofors i nordväst och Österfärnebo i sydost. Socknen har dessutom gräns i nordost mot Ovansjö och i öster mot Årsunda. Genom den rinner Hoån, som faller ut i sjön Ottnaren på den östra gränsen, vilken i sin tur har avlopp till Storsjön.

Kring Hoån utbreder sig en öppen och rikt odlad trakt med stark prägel av gammal kulturbygd, den s.k. Kyrkslätten. Omkr. 300 människor äro bosatta i själva kyrkbyn. Anblicken av landskapet livas av en del omgivande höjder, såsom den 257 m. över havet höga Söderåsen i väster.

Socknen är en av landskapets mera natursköna, i det landskapsbilden här är mera omväxlande en eljest och mångenstädes uppvisar en angenäm kontrast mellan höga barrskogsklädda berg och leende ådalar med grönskande fält och riklig lövskogs- vegetation. Mot öster blir dock landet mera flackt och likt den vanliga gästrikländska landskapstypen.

Söder om den i socknens södra del belägna Hästbo station finnes en järngruva, som fortfarande är i bruk. Kalksten brytes i omgivningarna till den vackra sjön Gösken västerut från sockenkyrkan på gränsen till Hofors. Egendomligt nog ha smärre stenkolsstycken hittats i socknen inbäddade i kalksten.

Flera ortsnamn ange socken som gammal hyttbygd. Järnframställningen har också haft större betydelse för Torsåker än för övriga socknar i Gästrikland. Redan under myrjärnstillverkningens tid hade Torsåker betydelse inom järnindustrin. Måhända är det efter den Åsmund, som givit namn åt Åsmundshyttan i Torsåker, som den gamla benämningen "osmundsjärn" givits åt myrjärnet. Vid denna hytta synes järn- tillverkning ha ägt rum redan under mitten av 1200-talet. 

När myrmalmens bearbetning ej längre lönade sig på grund av att man upptäckt metoder att tillgodogöra sig vanlig malm, var Torsåker den enda plats i landskapet, där man kände förekomsten av sådan malm. De första privilegierna för Torsåkers bergslag äro utfärdade av konung Albrecht 1347 och 1383. Privilegierna förnyades av Karl Knutsson 1464. Genom Gustav Vasas livliga intresse för bergsbruket härstädes kom för detsamma efter en tid av förfall en tid av förnyad blomstring, och stång- järnssmidet vann insteg. 1543 stadfäste konungen ånyo de gamla privilegi- erna. 

En förteckning å socknens bergsmän, som skall vara från år 1542, nämner bergs- män från Prästhyttan, Åsmundshyttan, Skommarhyttan, Bagghyttan, Nyhyttan, Thors- hyttan, Kalfsnäs, Fagersta, Backhyttan, Vibyhyttan och Stenshyttan. På 46 bönder kom vid denna tid i Torsåker 32 bergsmän. Malm har hämtats från små öppna daggruvor, som ännu synas i de nämnda byarnas närhet. 

I början av 1600-talet utnyttjades Hoåns vattenkraft till flera hyttor och hammare. Från 1700-talets början omtalas, att bergsmännen i Torsåker dryftade möjligheten att sammanslå "de vid pass 20 st. då i socknen befintliga stångjärnshamrarna till endast fyra kapitale". Vid samma tid funnos fjorton bearbetade gruvöppningar och drevos tvenne större bruk, det från socknen skilda Hofors och det numera ned- lagda Gammelstilla. Först de stora omvälvningarna under 1800-talet medförde en nyordning i socknens näringsliv.

 

Bland socknens äldre gårdar synes ännu, hur de som ursprungligen äro bergsmans- gårdar genomgående ha ett ståtligare utseende än de övriga. En gammal bergs- mansgård med bevarad inredning är hembygdsmuseum i kyrkbyn.

Numera i socknen drivna industriföretag äro Torsåkers Linnefabriks A.-B., Torsåkers Sågverks A.-B., ett mindre gjuteri, en mekanisk verkstad, en torvströfabrik, sågar och tegelbruk.

Fornminnen: Socknen rymmer flera stenrösen, nämligen vid Stenshyttan, beläget längst västerut i socknen. De kallas här lappgravar. Dessutom finnas flera gravar av järnålderstyp, såsom vid Eltebo, Hov, Hästbo, Nyhyttan, prästgården, Vall och Vi. Några stenmurar vid Tjärnäs äro möjligen borglämningar. Två runstenar äro antecknade.

Areal: 330,85 kvkm. Enligt 1938 års fastighetstaxering är ägovidden: 4.131,1 har åker, 130,3 tomt och trädg., 33,5 slåtteräng, 100,6 kultiv. betesäng, 193,1 annan betesäng, 22.492,8 skogsmark, 2.538,1 övr. mark.

Jordbruksvärde: 5.616.000 kr. I jordbruksvärdet ingående värde å skogsmark: 740.800 kr. Skogsvärde: 3.040.600 kr. Tomt- och industrivärde: 5.800 kr. Invånarantal: 4.036 (1940).

"Thorsakir", som dess namn skrevs 1314, är av ålder eget pastorat. Kyrkan byggdes åren 1754-58 möjligen med användande av medeltida murrester. Sakristian är tillkommen 1904.

Kyrkoherde: Thomander, Ture Gottfrid.

 

 


 

Denna sida är en del av

www.thorsaker.se

Katarina Sohlborg - 2005-2014