Ovansjö byanamn och dess betydelse

(med Järbo sn och Sandvikens stad).

Ett utdrag ur "Gästriklands äldre bebyggelsenamn" av Folke Hedbom. Publicerad i "Från Gästrikland" 1957-58. Låna den och läs mer!

 

Ovansjö Namnet betyder 'ovan sjön', en beteckning för hela bygden ovanom Storsjön, som i gammal tid hetat "Sjön".

 

Backberg Det äldre bynamnet har varit Backa eller Backe. Byn ligger på en kulle.

 

Berg, Västerberg, Österberg Byn har från början hetat Berg (nämns 1540), men redan 1541 redovisas byarna för sig, Västerberg och Österberg.

 

Bro Byn ligger vid Vallbyggeån och har tydligen fått sitt namn efter en forntida bro över densamma.

 

Grimsta Det gamla namnet på prästbordet, kyrkoherdebostället i Ovansjö. Namnet har sannolikt ett personnamn i förleden.

 

Hammarby Det fornsvenska hamar 'stenbacke' ger betydelsen 'byn vid stenbacken'.

 

Hillsta Namnet innehåller troligen ett fornsvenskt mansnamn "Hildir".

 

Högbo Byn högt belägen på rullstensåsen mot Ockelbo. Byn var Ovansjö sockens största by, och blev uppdelad i Överbyn, Västanbyn och Östanbyn.

 

Järbo Tidigare Jäderbo, efter ånamnet Jädran. I ånamnet ingår fornsvenska 'iaedhur' som betyder kant eller rand och hänsyftar till de tvära kanterna ned emot ån.

De äldsta byarna är Överbyn och Ytterbyn. Senare har även bildats byarna Botjärn, Djupdal, Finnäs, Kalltjärn, Kungsberg, Kådfallet, Lundfors, Nordanå och Vreten.

 

Kungsgården Kallades tidigare Vibro, Vi betyder 'helig ort, offerplats' och en bro över ån bör ha funnits. År 1588 nämns "Konungzgården Wijbroo".

 

Lem Troligen en äldre beteckning på det näs som sticker ut mellan Näsbyggesjön och Storsjön.

 

Lillvik se Vik.

 

Mom Namnet av ordet mo 'sandig mark, grusmark, hed'. Byn belägen på en vid moränkulle.

 

Myre, Yttermyra, Övermyra

 

Byarna är belägna på ömse sidor om en sank lågmark. Byn delad redan på 1540-talet.
Nor Namnet betyder 'vattendrag (eller sund) som förenar två sjöar'.

 

Norrberg Byn har ursprungligen hetat Berg, men har har fått väder- strecksbenämningen Norr- för att skilja den från övriga Berg-byar i socknen. Byn ligger på en moränhöjd.

 

Näs Byn ligger på en större udde, ett näs, som sticker ut i Näsbyggesjön. Byn har en tid kallats Burmansnäs, namnet härrörde från fogden Måns Burman, död 1670.

 

Se Namnet en gammal form av ordet sjö.

 

Storbodarna Byn en utflyttning från Backbergs by.

 

Storvik se Vik

 

Sund Byns gårdar numer borta och jorden ingår i Toretorps egendom. Byn låg vid Ältebosjöns nordvästra del, där den smalnar av till ett sund.

 

Syl En numera försvunnen by som låg mellan Österberg och Myre.  Byn skall ha ödelagts genom digerdöden och endast 2 barn, en pojke och en flicka ska ha överlevt. De omhändertogs av grannbyarna och marken likaså uppdelats emellan byarna.

 

Sätra Av ordet säter i betydelsen 'skogsän, utmarksäng' till byn Se.

 

Vall Namnet betyder 'jämn mark, fält' och sådana platser har förr ofta använts som samlingsplats.

 

Vik, Lillvik,Storvik Vik var en by belägen vid Näsbyggesjöns västligaste vik. Den delades under senare hälften av 1500-talet. Byns fäbodar låg på en ås västerut, Vikåsen.

 

Västerberg se Berg

 

Yttermyra se Myre

 

Åsen Namnet ifrån den rullstensås byn är belägen. Kallades på medeltiden bara Ås.

 

Åttersta Namnet innehåller ett fornsvenskt mansnamn, troligen Ottar.

 

Österberg se Berg.

 

Övermyra se Myre.

 

Byarna i Ovansjö socken vid mitten av 1500-talet. På kartan saknas Storbodarna, som ligger på södra sidan av Jädraån nedom Järbo (ungefär vid "n" i namnet Jädraån.

(bilden ur ovannämnda bok).


 

Denna sida är en del av

www.thorsaker.se

Katarina Sohlborg - 2005-2014