År 1778 Den 1: Martii Förrättades Bänkdelning i Högbo Cappell på Sätt som följer af Under Skrefven

 

 

Bänkar

No

By_ Carakt: Namn

Man-Quin

folk

Man-Quin-

folk

 

Bänkarne framuti Coret

Nyttjas af Herrskapet på

Högbo Bruk

Madame Nordeljus sitter där också

 

     
1 Högbo B: Herrar Nordenadler och    
    Lieutnant Jenische    
Dito   Öfv.Leiutnan Karl Nordenadler ________  
2 Öfrabyn Bonden Erik Ersson   1     1  
    Föraren Jenische   1     1  
    gl Bonden And. Andersson   1     1  
  Östanbyn Fältwäb. Jenische   1  
    Madam Sundberg och des dot          2  
    gl Bonden Eric Ersson   1     1  
  Wästanb. Dito Olof Mattsson   1     1  
    Dito Matts Mattsson   1     1  
  Högbo B: gl: Mäst.Sm And: Abrahamsson   1     1  
    gl: Dagkarl Jan Andersson   1  
    Klock: Jan Ekström   1  
    HusJungfrun på Högbo Hr             1     10    10 
3 Öfrabyn Bonden Jon Ohlsson   1     1  
      Lars Andersson   1     1  
      Petter Dunderberg   1     1  
      Jon Ers mor          1  
  Östanb. Bonden gl Anders Ohlsson   1     1  
      Eric Persson   1     1  
      Matts Ohlsson   1     1  
      Jan Ohlsson   1     1  
  Wästanb. Dito Olof Ohlsson   1     1  
      Elias Eliasson   1     1  
    Afled.Bond: Olof Ers Enka          1  
  Högbo B. gl. Smeden Lars Ersson   1            10    11 
4 Dito Dito Anders Hansson   1  
    Afl Smed Hans Lars Enka          1  
  Öfrab: Bonden Anders Andersson   1     1  
      Elias Ohlsson   1     1  
      Jon Ersson   1  
  Östanb:   ung: Anders Ohlsson   1     1  
  Wästanb:   Matts Ohlsson   1     1  
      gl Olof Ersson   1     1  
      Eric Andersson   1     1  
      Olof Larsson   1     1  
    Skräd: Eric Forsman   1     1  
      Anders Anders mor   1     1  
  Östanb: afl Bond Pehr Ohls Enka          1      10    11 
5 Högbo Br: gl: Dagkarl Carl Andersson   1     1  
    afl Dag:Karl Hans Hans Enka          1  
  Öfrabyn Bonden Anders Ohlsson   1  
  Östanby:   Lars Svensson   1  
  Wästanb:   Anders Andersson   1  
      Jan Mattsson   1     1  
      Eric Ersson   1     1  
      ung Olof Ersson   1     1  
      Pehr Ersson   1     1  
  Sefveränge   Olof Jöransson   1     1  
  Krogen   Lars Ersson   1     1  
    Soldaten Högfälts Enka          1  
      Högboms Svärmor          1  
    Corporalen Högboms Enka          1      10    11 
5 Högbo bru: Byggm. Åberg   1     1  
    Mästersmed Eric Faltinsson   1     1  
      Lars Larsson   1     1  
      Lars Hansson   1     1  
      Eric Larsson   1     1  
    Kolmätar Jan Dunderb:   1     1  
    Skräddar Isac Forsman   1     1  
    Mästersv. Jan Jansson   1     1  
    Trädgårdsmä Olof Persson   1     1  
    Hielpsmed Hans Hansson   1     1  
    Dagkarl: Sam: Anders Hu          1   10    11 
7 Öfrabyn Bonden Hans Andersson   1     1  
      ung Eric Ersson   1     1  
      Jon Ohlsson   1  
      Jon Erss Hustru          1  
      Anders Ohls do          1  
  Östanbyn   Olof Ersson   1     1  
      Pehr Ersson   1     1  
      Matts Ohlsson   1  
      Jon Ohlsson   1     1  
  Wästanbyn Bonden Eric Ohlsson   1     1  
      Lars Ohlsson   1     1  
      Jan Ohlsson   1     1    10    11 
8   Corporalen Söderman   1     1  
    Soldaten Modig   1     1  
      Torgstedt   1     1  
      Stenmark   1     1  
      Olof Åhs   1     1  
      Myrsten   1     1  
      Högbom   1     1  
      Taptho   1     1  
      Ström   1     1  
      Lon   1     1  
  Wästanb:   Anders Anders Hust          1    10    11 
9   Soldaten Bäck   1     1  
      Tysk   1     1  
    Wärkmäst: Rosenquist   1     1  
    Kronskytten Forss   1     1  
  Högbo Br:   Lars Svens Enka i Gruf          1  
  Öfrabyn   Elias Ohls   1  
      Lars Andersson   1  
      Taphtos Mor           1  
      Husm Eric And: Enka           1  
  Östanbyn   ung Anders Ohlsson   1  
  Wästanbyn   gl Olof Ersson   1  
      Eric Andersson   1  
    afl Bon Pehr And: Enka           1  
    Soldaten Bäcks Svärmor           1  
      gl Husm Eric Erss Enka           1  
      Olof Eliasson   1      1    10    11 
10&10   För Högbo Hergårds

drängar och

pigor

   
  Öfrabyn Förarens Son   1  
    ung Skrädda 2ne Forsman   2            
11 Högbo Br: Skomak. Olof Ekström   1     1  
    Mästersv. Lars Andersson   1     1  
    Dito Hans Larsson   1     1  
      Pehr Hansson   1     1  
    Hielpsmed Anders Andersson   1     1  
    Fiskaren Hans Hansson   1     1  
    Smeden Eric Wargs Enka          1  
  Öframbyn gl Skiudar Jon Jonsson   1  
    Bonden Jon Ersson   1  
      Petetr Dunderberg   1  
      Brita Ohlsdotter          1  
      Olof Anders Enka          1  
  Wästanbyn Smeden Pehr Jansson   1  
  Sefveränge   Eric Ohls Enka          1  
    Kyrckwackt Åhs Hustru          1     10    11 
12 Högbo Br: Dagkarl Matts Mattsson   1     1  
      Olof Ohlsson   1     1  
      Jan Hindricsson   1     1  
      Lars Ohlsson   1     1  
      Hans Larsson   1     1  
      Anders Carlsson   1     1  
  Övrabyn Skomak: Olof Ohlsson   1     1  
    Torparen Anders Andersson   1     1  
      Hans Hansson   1     1  
      Hans Persson   1     1  
  Sefveränge Pigan Anna Ersdotter          1     10    11 
13 Öfranbyn   Petter Lång   1     1  
      Jon Ohlss dotter          1  
      Elias Ohls do          1  
  Östanbyn Bonden Matts Ohls do          1  
      gl Anders Olsson   1  
  Wästanb: gl Bonden Pehr Ohlsson   1     1  
      Olof Persson   1     1  
    Smeden Pehr Jans Hust:          1  
  Sefveränge Skjudaren Anders Larsson   1     1  
      Hans Andersson   1     1  
      Jan Ersson Berg   1     1  
  Högbo Br: Smeddrängar     4            10    11 
14 Dito Mjönardrängen     1  
  Öfra Byn gl Skjudaren Jon Jons Hust          1  
  Wästanbyn Skjudaren Sven Rosenquist   1     1  
    Kyrkovagt Pehr Åhs   1  
      Heås Olof Persson   1     1  
  Östanbyn Hyttdr. Jacob Grönberg   1     1  
  Sefveränge Skjudar. Hans Ådahl   1     1  
  Imferå 3ne Kohlare därstädes med H.   3     3  
  Kallkiern 2ne Bönder med des Hustrur   2     2  
  Högbo Br: Smeddr. Olof Anders dito          1    11    11 
           
           
           

 

 

 

Denna sida är en del av

www.thorsaker.se

Katarina Sohlborg - 2005-2014