Hemmanet Nordansjö där fänriken bodde.

 

Alf Åberg,  ur Bocken, Hälsinge regementes kamratförenings medlemsblad 1967
 

Nordansjö      foto 1967

 

Gården Nordansjö i Torsåkers socken i Gästrikland blev fänriksboställe vid Ovansjö kompani år 1693. Gården till hörde då rådmannen Anders Hansson Grubb, som råkat i skuld till kronan. Hans skuld uppgick till 148 daler silvermynt, och då han saknade andra tillgångar, lade kronan beslag på gården. Denna värderades till 200 daler. Hur mellanskillnaden erlades visste man inte vid 1724 års husesyn. ”Huru härmed tillgått därom fanns nu inga dokumenter”, står det i protokollet.

 

En lång rad fänrikar innehade gården mellan åren 1693 och husesynen år 1724, men de flesta av dem blev befordrade ute i fält och hade aldrig satt sin fot på bostället. Förste innehavare var Jost Törnefelt, som satt på gården åren 1693-1696. Han betalade inalles 335 daler för ombyggnaden av gården, men om och hur han fått ersättning härför, fanns inga uppgifter, upplyste protokollet. Törnefelt kunde själv inte ge besked: han stupade ogift vid Poltava år 1709 och hade då avancerat till major vid regementet.

Han efterträddes av fänriken Gabriel Magnus, som innehade bostället åren 1696-1704. Han drog ut med regementet i Stora Nordiska kriget och stupade år 1705 vid Gemauerthof. Hans änka Maria Holmberg var närvarande vid husesynen år 1724. Hon skulle ansvara för den eventuella husröta, som uppkommit på bostället under makens frånvaro under krigsåren.

Den tredje innehavaren var fänrik Bertil Brinck, som innehade bostället utan att bo där åren 1704-1708. Han stupande som sekundlöjtnant vid Poltava, och hans änka hade dött.

 

Fänrik Robert Petre övertog år 1708 bostället under det ryska fälttåget. Fänriksfullmakten undertecknades av Karl XII i Ukraina. Vid Poltava blev han tillfångatagen, och därefter fick han dela lönen med den hemmavarande officeren, som uppehöll hans tjänst vid det nyuppsatta Hälsinge r egemente.

Åren 1709-1711 satt Samuel Boursell på Nordansjö. Han avancerade vid regementet. Vid avskedet år 1719 hade han blivit kapten. Han blev därefter kapten vid det uppbådade manskapet i Hälsingland. Efter fredsslutet bosatte han sig i Mo socken, där han dog sjuttioårig år 1752.

Boursell efterföljdes på Nordansjö av fänriken Petter Stoltz, som innehade bostället åren 1711-1712. Han blev år 1713 fånge hos danskarna vid Tönningens kapitulation. Året efteråt kom han hem men lämnade regementet och blev kapten vid lantmilisen på Rügen. ”Vet ingen vart han sedan tagit vägen”, säger protokollet.

 

Några månader under året 1712 satt fänrik Hans Henrik von Dellwig på bostället, innan han befordrades till sekundlöjtnant vid regementet. Också han blev fången vid Tönningens kapitulation år 1713 men fortsatte efter hemkomsten året därpå att tjänstgöra vid regementet till krigets slut. Han blev senare överste vid Björneborgs regemente och dog år 1758 som vice landshövding i Kymmenegårds län.

Dellwig efterträddes av fänrik Olof Grass, som tjänat upp sig från menig soldat. Han satt kvar på Nordansjö till sitt avsked år 1719. Enligt protokollet bodde han därefter på gården i Bäck i Valbo socken, Gävleborgs län.

Den siste innehavaren av bostället under kriget var kvartermästaren Petter Furuträ. Han hade kommit hem med Karl XII från Turkiet år 1714 och tjänat som kornett vid Upplands tremänningsregemente till häst, innan han fick sin sista placering vid Hälsinge regemente. Han dog år 1722 och hans änka gifte sedan om sig med fänriken vid regementet Frans Wilhelm von Knorring.

 

I maj 1722 återvände fänrik Robert Petre efter tretton års fångenskap i Ryssland. Med sig hem hade han en dagbok, som genom sin utförlighet och rikedom på detaljer blivit mycket citerad av forskare. Den är tryckt i första delen av August Quennerstedts samling Karolinska krigares dagböcker. I den berättar Petre om sin tjänstgöring i Östersjöprovinserna och om marschen till huvudarmén i Ryssland. 

Han beskriver den förskräckliga färden genom Severiens urskogar, då han under tio dygn ”ej så mycket mat smakade som min hands storlek undantagandes några råa rovor och rödbetor. In summa: sådana rätter som man tillförne haft en styggelse för att röra vid smakade nu som den skönaste marsipan. De stunder som man ibland vilade om nätterna under blotta himlen i regn och slagg gav oss större glädje och ro än man förr haft i stora gästabud och dunsängar”. 

Det är också Petre, som berättar om hur han under belägringen av Poltava en tidig morgon klockan tre blev varse Karl XII: ”Hans Majestät låg på sina blotta knän och gjorde sin bön till Gud vid ett stort träd i gården, som framför dess kvarter var belägen.”

Under den ryska krigsfångenskapen bodde Petre i fånglägret Solwytschegodsk tillsammans med regementskamraterna, kapten Anton von Essen, löjtnant Göran Johan Knorring och fänrikarna Hartvig Berg och Stefan Fredrik Tetgren. Petre tillhörde den berömda skotska brukspatronsläkten Petre. Hans far var handelsmannen i Stockholm Robert Petre. Fänrik Petre var ogift, och under fångenskapsåren utkvitterades hans lön av hans bror, handelsmannen Vilhelm Petre i Stockholm.

 

Vid husesynen av Nordansjö år 1724 var fänrik Petre själv närvarande. På regementets vägnar hade den från Ryssland hemkomne majoren Henrik Vilhelm von Brömsen infunnit sig i sällskap med regementsauditören Christian Wallensteen. Den civila sidan var representerad av häradshövdingen Lars Axel Stiernmarck, befallningsmannen Lars Harsten, länsman Erik Kergren och nämndemännen i Berg Lars Olsson och Vall Olof Jonsson.

Nämnden konstaterade först att någon boställsbyggnad inte fanns på gården. Den föste innehavaren Jost Törnefelt hade på egen bekostnad flyttat två gamla stugor samman till en byggnad. Han hade också anlagt en kryddtäppa, uppsatt ett nytt vedlider och reparerat hemlighus och badstuga. Hans utgifter på 335 daler hade tydligtvis aldrig ersatts av kronan. Under fänrik Magnus´ bortovaro i fält hade hans änka brukat gården. Hon var skyldig kronan 185 daler för husröta och annat, men eftersom hon lagt ner ansenliga kostnader på att hålla stället i stånd, befriades hon från sin skuld.

 

Också fänrik Brincks änka Anna Dahl hade bott på Nordansjö och stannat kvar där efter makens död vid Poltava ända till år 1715. Hennes skuld till kronan beräknades till hela 374 daler. Redan år 1710 hade hon klagat över att hon lidit sådana förluster genom att bruka bostället, att hon blivit alldeles medellös. Hon var nu död, och ingen behållning hade funnits i hennes dödsbo att gälda skatten. Fänrik Petre förklarades därför ansvarig för husrötan, och nämnden beslöt att skulden skulle betalas av hans innestående lön.

Det föreföll orimligt att Petre skulle betala för husröta som uppkommit på hans boställe under de år han vistats i fångläger och inte kunnat ha någon tillsyn över bostället. Han blev också mycket förbittrad. Protokollet säger: ”Häremot protesterade dock herr Fänriken högeligen, eftersom han ingen fördel eller avans av bostället haft under hela sin fångenskap utav löjtnantskan för sina år hon där setat.” Han kunde också visa att han under sina tretton fångenskapsår inte fått mer än 105 daler silvermynt hemifrån, och dessa pengar hade kommit från den gemensamma fångkassan.

 

Från år 1715 hade en landbonde, Lars Larsson i Österhästbo i Torsåkers socken, brukat jorden. Han hade också gjort vissa tillbyggnader inomhus.

Nämnden gick nu husesyn. Den började med mangården - en 27 alnar (16 meter) lång och 10 alnar (6 meter) bred stuga under ett taklag. Därbredvid fanns en liten sätesstuga, som var så förfallen att den inte gick att reparera. I stugan fanns ett långbord med säte, två gamla bänkar, två gamla sängar och en kärlhylla.

Nämnden konstaterade att en huvudbyggnad måste uppföras på Nordansjö efter den modell, som generalkvartermästaren Erik Dahlbergh förfärdigat för fänrikar och löjtnanter. Kostnaderna för en sådan byggnad beräknades till 1.306 daler. På gården fanns ett vedlider, ett redskapslider, en källare, ett hemlighus och två bodar under ett tak.

 

Bild på Häbrets vackra dörr.

 

Ladugården bestod av en sädeslada, ett foderhus, ett stall och ett stort fähus. Utanför gården fanns ett härbre, en badstuga, en kryddgård, två kålgårdar, en humlegård med 200 stänger och fyra ängslador. Åborna hade inte vårdat sig om ängsslåttern, och detta hade lett till att skogen tagit överhanden. Åkern var däremot väl gödd och körd - den gav sex fjärdingar råg och lika många korn.

Av dikena var 175 famnar (315 meter) uppgrävda, medan 615 famnar (1100 meter) fått gro igen. Timmer kunde hämtas från skogen som låg en halv mil därifrån. Gården hade delar i en smedja och en bälghyttan.

Robert Petre, som efter hemkomsten fick löjtnants titel, hade flera blessyrer från kriget - i låret, armen och sidan - och levde inte längre än till år 1725. Han efterträddes av Johan Högmarck, också han en veteran från kriget. Han dog som kapten vid regementet år 1727 och efterträddes av en annan krigsbuss, löjtnanten Petter Johan Forstadius.

 

Vid den nya husesynen år 1728 konstaterade nämnden att landbonden Lars Larsson föregående år gjort en tillbyggnad på den gamla mangården. Av timret från den förfallna gäststugan hade han åstadkommit en byggnad under ett tak, bestående av en sätesstuga, en gäststuga, två små kammare och två förstugor. Höjden var densamma - sju varv - och gammalt och nytt timmer var blandat med vartannat.

Nästa förändring vid Nordansjö inträffade år 1735. Änkorna efter kvartersmästare Furuträ och kapten Högmarck hade måst betala sammanlagt 161 daler i husröteböter. För denna summa uppförde den nya boställsinnehavaren, löjtnant Henrik Georg Kierting, en byggnad mittemot den gamla bondstugan. Denna nya byggnad var tolv meter lång, sex meter bred och tre meter hög samt bestod av en stuga och två kammare.

Därefter hände inte mycket vid bostället under resten av 1700-talet. ”Karaktärsbyggnad är ej”, står det kort och gott i husesynsprotokollet år 1768, då löjtnant Carl Adam Silfverlås överlämnade bostället till fänrik Henrik Gustaf von Knorring. Regementets historieskrivare, överstelöjtnant Carl Petter Ström, innehade Nordansjö under sin fänrikstid. När han lämnade bostället år 1798, antecknade man i protokollet, att han i stället för karaktärsbyggnad nyttjat den utdömda våningsbyggnaden, som blivit vid makt hållen. Ström hade murat en källare vid huset.

 

Först i början av 1800-talet fick Nordansjö en ordentlig huvudbyggnad. Detta skedde under åren 1809-1815, då Olof Abraham Burman innehade bostället. Burman var son till en bergmästare och utbildade sig som lantmätare, men intresset för det militära blev honom övermäktigt, och år 1803 antogs han 22 år gammal som förste adjutant vid Hälsinge regemente. Han var full av uppslag och en flitig skriftställare. I en artikel i Krigsvetenskapsakademiens tidskrift år 1806 yrkade han på att man skulle inrätta särskilda förband av skidlöpare vid de norrländska regementena. Han utarbetade kartor över försvaret av den norska gränsen och skrev en bok om byggnad av vägar och broar.

Under det finska kriget deltog Burman som fältmätningsofficer vid den norra fördelningen och var också med om striderna i Finland, för vilket han erhöll tapperhetsmedaljen i guld år 1810. Han blev kapten och major vid regementet, och efter avskedet år 1815 återgick han till sitt gamla yrke och dog som förste lantmätare i Bohuslän.

Vid husesynen år 1815 kunde nämnden konstatera att Burman uppfört ett nytt hus på stenfot 14 meter långt och sex meter brett inom knutarna. Taket var täckt med näver. Huset bestod av två stugor på vardera ändan med en kammare emellan och en förstuga. Kammaren hade tapeter och paneler i brösthöjd som Burman dock ämnade taga bort, om han inte nådde överenskommelse med efterträdaren. Av övriga byggnader var visthuset, redskapsboden och badstugan också nya.

Sådant var Nordansjö boställe, när det gick ”ur tjänst”. Redan vid nästa husesyn var det utarrenderat till en bonde Olof Ekström. Därefter skulle aldrig mera någon officer vid regementet bruka gården.

 

 

 


 

 

Denna sida är en del av

www.thorsaker.se

Katarina Sohlborg - 2005-2014