Andra kompaniet inom Gästrikland (Ovansjö kompani)  

Av Erik Wickberg,  ur Bocken 1967.

 

 

Ovansjö kyrka

 

 

Av de åtta kompanier, som enligt Karl XI:s indelningsverk skulle uppsättas inom nuvarande Gävleborgs län och bilda Hälsinge regemente, skulle det befolkningsmässigt mindre landskapet Gästrikland bidraga med två. Det ena av dem, Överstelöjtnantens (sedermera Färnebo) kompani, som rekryterades i provinsens södra delar, har tidigare behandlats i ”Bocken 1963/64”; det andra fick med tiden sitt namn efter Ovansjö, som på den tiden omfattade även socknarna Högbo och Järbo. Dess kompaniområde var emellertid betydligt större än så - Ovansjö socken bidrog med endast 66 rotar, under det att 51 av kompaniets soldatrotar fanns i Ockelbo och 33 i Torsåker. Sistnämnda socken levererade med andra ord knektar till landskapets båda kompanier.

Vid indelningsverkets tillkomst benämndes kompaniet efter sin chef kapten Anders Törnefelts kompani, medan redan på 1690-talet började benämningen Ovansjö kompani bli allt vanligare. Det fick 1833 nr 8, kallades från 1887 officiellt ”Nr 3 Ovansjö kompani” och från 1916 helt enkelt ”3. kompaniet”.

Kompanichefen bodde i Ovansjö, men saknade egentligt tjänsteboställe. Den så kallade ”Kaptensgården” i See ej långt från kyrkan utgör ett minne från den tiden, men var sålunda icke något av kronan ägt kaptensboställe. Först 1833 tilldelades kompanichefen ett sådant i Vibyhyttan, Torsåker, vilket han tillträdde vid midfastotiden 1835, och som tidigare innehafts av fänriken på Färnebo kompani.

Ej heller löjtnanten disponerade något kronans löneboställe, men väl fänriken, som residerade på hemmanet Nordansjö nr 1 i Torsåker. Det hade omkring år 1700 tillfallit kronan på grund av vanhävd.

Liksom vid övriga kompanier saknade regementets underofficerare kronoboställen. För att avhjälpa denna brist utfärdade visserligen landshövdingen 1772 en befallning om att underofficersboställen skulle uppföras på sockenmännens gemensamma bekostnad, men planerna tycks endast i undantagsfall ha givit positivt resultat. Enligt dessa skulle fältväbeln, föraren och furiren ha sockenboställen i Ovansjö, sergeanten i Ockelbo och rustmästaren i Torsåker, men dessa befattningshavare tycks i allmänhet ha ägt privata gårdar. Vissa uppgifter tyder dock på att sockenmännen i Ovansjö låtit uppföra åtminstone ett underofficersboställe, obekant var och för vilken befattningshavare, men detta tycks åtminstone ännu icke vid mitten av 1770-talet ha tagits i bruk för avsett ändamål. Möjligen har det gamla gårdsnamnet ”Förars” i Ovansjö något sammanhang med denna byggnad.

Kompaniets huvudsamlingsplats var vid Ovansjö kyrka, dit Ockelboknektarna marscherade i sluten trupp efter samling vid sin egen sockenkyrka. I Ovansjö fanns även kompaniets trossbod och arrestlokal, den sistnämnda för övrigt ännu i behåll.

 

KOMPANIOMRÅDENA

vid det indelta

HELSINGE REGEMENTE

 

 

 
 

 


 

Denna sida är en del av

www.thorsaker.se

Katarina Sohlborg - 2005-2014