Ur sjöfartens och skeppsbyggeriets historia

Norstedts filmbilder

Texten har utarbetats av amanuensen vid Sjöhistoriska museet, fil.kand. Anders Lindahl.

 


 

 

 

 

 

1. Så långt tillbaka i tiden som man i vårt land kan spåra mänskligt liv, så långt kan man också finna spår av båtar eller primitiva farkoster. Den enklast tänkbara farkosten torde ha varit en trädstam eller flera, till en flotta sammanfogade sådana. Ett stort steg i utvecklingen åskådliggöres av denna bild av stenåldersmannens farkost, en trädstam som urholkats med hjälp av eld och stenyxor. Denna enkla båttyp "ekstocken", har levat kvar långt fram i sen tid i våra insjöar sida vid sida med mera utvecklade båtformer.

 


 

 

2. På många ställen i vårt land, framför allt i Bohuslän, finner man här och var på berghällar inristade figurer som föreställa skepp och båtar. Här visas en bild av en sådan hällristningsbåt. Det är det s.k. Brandskogsskeppet i Boglösa s:n i Uppland. Skeppsristningarna synas visserligen ha haft övervägande religiös innebörd, men de lämna också goda upplysningar om bronsåldersbåtarnas beskaffenhet. Denna båt framdrives med paddelåror - segel kände man ännu ej till. Den kraftiga uppsvängda förstäven får ofta formen av ett drakhuvud, under det att akterstäven blir drakens stjärt. Brandskogsskeppet har kölen utdragen till en rammliknande konstruktion.

Ett märkligt fynd, den s.k. Hjortspringbåten från den danska ön Als belyser i detalj, huru hällristningarnas båtar sågo ut. Denna båt är liksom alla förhistoriska båtar "klinkbyggd", d.v.s. de bräder som ligga ytterst och bilda båtens skrov, "borden", delvis täcka varandra, ungefär som tegelpannorna på ett tak. Klinkbygge är ett byggnadssätt som är rent nordiskt till sitt ursprung och det lever ännu kvar i våra allmogebåtar. När borden möta varandra kant i kant, säges fartyget vara "kravellbyggt". Genom detta senare byggnadssätt kunde fartygen göras större och kraftigare.

 


 

 

3. Vikingarna voro icke endast djärva och duktiga krigare; de voro även sin tids skickligaste sjömän. I sina små farkoster trotsade de både Östersjöns och Nordsjöns stormar och de kunde dessutom konsten att med primitiva hjälpmedel navigera till långt bort belägna kuster. Vikingaskeppens drakprydda stävar skuro Medelhavets vågor, och sagorna berätta t.o.m. att en viking långt före Columbus skulle ha överfarit Atlanten och landstigit på Nordamerikas kust. Genom en rad ståtliga fornfynd ha vi möjlighet att få en ingående kännedom om farkoster under vikingatiden. De mest kända av dessa fynd äro de två skepp, som efter fyndplatserna benämnas Gokstads- och Osebergsskeppen. Dessa c:a 1000 år gamla, norska båtar ha konserverats och finnas nu utställda i ett museum vid Oslo.

Vikingaskeppen hade ett enda stort segel fäst på en "rå", som var angjord till en mast i farkostens mitt. Fartygen voro långa och smala samt klinkbyggda. I aktern hade den man som styrde båten sin plats med en stor styråra hängande ut över kanten, "relingen", till höger om sig. Än i dag kallas denna sida på ett fartyg för "styrbordssidan" under det att den motsatta benämnes "babordssidan". Vikingaskeppen voro väl lämpade för sina uppgifter, som just icke voro av fredligaste slag, snabba och lättmanövererade som de voro. Det fanns emellertid också klumpigare och mera "lastdryga" båtar vid sidan av de krigiska drakskeppen.

 


 

 

4. Under medeltiden kom sjöfarten i Östersjön att blomstra på dittills okänt sätt. Det var det mäktiga förbundet av nordtyska städer, Hansan, som drev handel i detta område och det var först efter svåra strider som de övriga länderna kring Östersjön kunde göra sig fria från hanseaternas övervälde. Denna bild från ett altarskåp i Värmdö kyrka i Uppland visar, huru farkosterna i Östersjön togo sig ut under 1400-talet. Bilden återger en typisk s.k. "hansakogge", ett tremastat fartyg med råsegel och med ett bukigt och lastdrygt skrov. Proportionerna mellan själva fartyget och besättningen äro visserlige missvisande, men de olika detaljerna äro dock tydliga och upplysande.

Förhållandena i de nordliga farvattnen voro fortfarande ofta krigiska och besättningarna voro därför rustade att möta angrepp från olika håll inte minst från sjörövare, som icke hade något emot att kapa fartygen och lägga sig till med deras laster. Fartygen hade i för och akter höga, tornliknande uppbyggnader eller kastell, där under strid bågskyttarna hade sin plats och från vilka de kunde låta skurar av pilar regna ned på det fientliga fartygets däck. I masterna funnos korgar, "mastkorgar", vilka också utgjorde lämpliga platser för beskjutning av en fiende.

 


 

 

5. Även denna bild visar hansakoggar. Bilden är hämtad från en målning i Marienkirche i Lübeck.

 


 

 

6. "Flöjten" var ett vanligt handelsfartyg under 1600-talet. Dess mest typiska kännemärke var den rundade aktern. Bilden visar en kopia av en samtida modell, som finnes i ett museum i Amsterdam.

 


 

 

7. I Sjöhistoriska museet i Stockholm finnes denna modell av ett krigsfartyg från 1600-talets mitt. Modellen, som är synnerligen väl utförd, är märklig därigenom, att den är byggd ungefär samtidigt som fartyget och den ger därför ett mycket gott begrepp om hur detta var beskaffat. Fartyget hette Amaranth och förde sammanlagt 50 st. kanoner.

Under krig har det i alla tider varit av vikt för de krigförande att försöka skaffa sig kontroll över handelsvägarna till sjöss. Det har därvid gällt för de neutrala att söka värja sig mot övervåld från de krigförandes sida, liksom det gällt för dessa att skydda sina egna handelsfartyg. Handelsfartygen har man sökt bereda skydd genom att låta dem åtföljas av krigsfartyg. Detta förfarande kallas "konvojering" och redan på 1650-talet utkom i vårt land en förordning, som bestämde om inrättandet av konvojer. Det var drottning Kristina s.k. konvojplakat av år 1653. En av de allra första konvojerna genomfördes av Amaranth, som på 1670-talet ledsagade några svenska handelsfartyg på en resa i Engelska kanalen.

 


 

 

8. Under 1700-talet utvecklades en livlig handel med de rika länderna i Asien och på svenska kölar fördes mängder av sällsynta varor från Indien och Kina till vårt eget land. För bedrivandet av denna handel inrättades Ostindiska kompaniet, som utsände en mängd fartyg till dessa fjärran farvatten. Bilden visar en modell av en "ostindiefarare", som hette Lovisa Ulrika.

 


 

 

9. En modell av ett mindre handelsfartyg, en "snaubrigg", Gustaf Adolf, byggd 1783.

 


 

 

10. Denna bild återger en modell av ett stort örlogsskepp från 1700-talet, linjeskeppet Göta Lejon om 74 kanoner.

 


 

 

11. Skeppsbyggeriet undergick i vårt land vid 1700-talets slut något, som skulle kunna betecknas som en revolution. En framstående skeppsbyggare, Fredrik Henrik af Chapman, verkade då vid de svenska örlogsvarven. Genom hans insats höjdes skeppsbyggnadskonsten, vilken tidigare mest, som någon sagt, "berott på handlag och vana" upp till ett vetenskapligt plan. Hans noggranna beräkningar och vetenskapliga försök kommo främst örlogsfartygen till godo, men även handelsfartygen ägnade han intresse, vilket ledde till betydande förbättringar av dessa. Vår bild visar ett av Chapman konstruerat krigsfartyg, avsett för operationer i den finska skärgården.

 


 

 

12. Detta är en interiör av Gustav III:s kajuta på den kungliga skonerten Amphion. Från denna kajuta ledde konungen sommaren 1790 kriget mot Ryssland och i den hölls det krigsråd, som föregick vår största sjöseger, slaget vid Svensksund den 9 juli 1790, då den ryska skärgårdsflottan blev i grund slagen. Kajutan har bevarats till våra dagar och finnes nu uppställd i Sjöhistoriska museet i Stockholm, där den utgör en av de största sevärdheterna.

 


 

 

13. Vår sjöfart betjänade sig under större delen av 1800-talet huvudsakligen av segelfartyg. Vi skola nu visa några bilder av segelfartyg från detta århundrade och samtidigt lära känna några av de många olika typer, som förekommo. De viktigaste av dessa äro: Fullriggare, barkskepp, brigg samt skonertskepp  och skonare. Denna bild visar det fullriggade skeppet Vinga av Göteborg. Kännetecknande för ett fullriggat fartyg är att det har råsegel på alla masterna. Dessa äro vanligen och minst tre till antalet och benämnas från för till akter: Fockmast, stormast och kryssmast.

 


 

 

14. Barkskeppet har minst tre master. Den aktersta av dessa kallas mesanmast. På fock- och stormast föras råsegel under det att mesanmasten har ett snedsegel, kallat mesan. Bilden visar 3-mastbarken Lenita av Bergkvara, byggd 1894.

 


 

 

15. Briggen är ett mindre, 2-mastat fartyg med råsegel på fockmasten samt råsegel och ett stort antal snedsegel på stormasten. Briggen Gerda av Pataholm finnes ännu kvar. Den ligger i Gävle, där den bevarats som ett minne av vår segelflotta från 1800-talet. Gerda byggdes i Gävle år 1869.

 


 

 

16. Denna vackra bild visar skonertskeppet Rolf "med alla klutar satta". Fartyget har som synes råsegel på fockmasten men snedsegel på de båda övriga.

 


 

 

17. Skonaren är ett av de vanligaste småfartygen utefter våra kuster. Den har vanligen två eller tre master med snedsegel.

 


 

 

18. En fiskebåt från västkusten.

 


 

 

19. Segelfartygen byggdes på skeppsvarv, som funnos litet varstans utefter kusterna. Viktigt var att fartygets botten hölls ren. För att hindra att vattenväxter o.d. fastnade på denna brukade man "förhyda" skrovet under vattenlinjen med koppar. Trots detta blev man då och då tvungen att skrapa bottnen ren, så att seglingsförmågan icke nedsattes. Bilden visar hur en skonare undergår "kölhalning".

 


 

 

20. Manskapet bodde ombord i "skansen", som är belägen i fartygets främre del. Befälet hade sin bostad i kajutan akterut. Denna skansinteriör finnes bevarad i Sjöhistoriska museet. I den har ursprungligen besättningen på ett skonertskepp haft sin bostad.

 


 

 

21. Befälhavaren på ett fartyg har sin plats på "bryggan". Denna bild visar befälet på ett skolskepp samlat på denna. I mitten synes "nakterhuset", i vilket kompassen är inbyggd.

 


 

 

22. Besättningen på ett segelfartyg under arbete i riggen.

 


 

 

23. Under de långa resorna, då sjömännen oftast fingo ligga till sjöss i veckor och månader hälsades varje tillfälle till omväxling med glädje. Tiden fördrevs på många olika sätt och ett säkerligen angenämt avbrott var "linjedoppet", som tillhör en av sjöfolkets gamla sedvänjor. När fartyget "passerade linjen", d.v.s. ekvatorn, steg havets gud, Neptunus, ombord med ett stort följe för att högtidligen giva de besättningsmän, som för första gången passerade linjen, dopet.

Offren blevo rakade, klippta och badade och utsattes ibland för ganska hårdhänt behandling. Den som genomgått ceremonien hade emellertid tillfredsställelsen att kunna betrakta sig som en vittberest sjöman. Bilden visar de agerande vid en linjepassage ombord på ett svenskt krigsfartyg, korvetten Saga, år 1888.

 


 

 

24. Ångans införande som drivkraft för fartyg fick på alla sjöfartens områden de största verkningar. År 1816 gjorde den till Sverige inflyttade engelsmannen Samuel Owen sina första försök med sin ångbåt. Denna båt, The Witch of Stockholm var propellerdriven men försöken med den blevo inte så särskilt lyckade och de ångbåtar som sedan byggdes av Owen konstruerades efter andra linjer. Propellern byttes ut mot ett par stora skovelhjul, som placerades midskepps på var sin sida om fartyget och vilka drevo detsamma framåt.

Hjulångarna voro sedan under ett par årtionden allenahärskande bland ångfartygen. Bilden visar en sådan båt. Det är hjulångfartyget Norrland, byggd 1837 på Kolboda varv, vilket var det första ångfartyget i reguljär trafik mellan Stockholm och Sundsvall. Stockholm var centrum för den tidigaste ångtrafiken, och där funnos även de första varven på vilka ångbåtar byggdes, bland dem Owens verkstad samt Bergsunds Mekaniska Verkstad. Även Motala Verkstad började tidigt bygga ångbåtar.

De första förbindelserna för reguljär ångbåtstrafik gällde Stockholm närliggande orter, såsom Arboga, Strängnäs, Uppsala och Norrköping. Trafiknätet utvidgades emellertid snabbt och snart funnos förbindelser med norrlandshamnarna, Finland och Tyskland.

 


 

 

25. Denna bild visar en liten kustångare av den typ, som i våra dagar uppehåller trafiken utefter de svenska kusterna. Båten heter Harry och byggdes år 1883.

 


 

 

26. Motala Express är den största passagerarångaren i Vättern och det är även en mycket vacker båt, byggd 1895 i Jönköping. Den är för lång för att kunna passera Göta kanals slussar vilket gjort att den fått tillnamnet "Vätterns fånge".

 


 

 

27. En medelstor lastångare. [enligt bilden heter fartyget Kronprinsessan Victoria, min anm.]

 


 

 

28. Denna bild återger en malmbåt med kranar för lastning och lossning av järnmalm jämte trä och cellulosa, en av våra största exportartiklar, för vilka en stor del av det svenska tonnaget är taget i bruk.

 


 

 

29. Dieselmotorn håller nu på att tränga ut ångan. Bilden visar det år 1935 i Göteborg byggda motorfartyget Nordstjernan, en vacker exponent för svensk varvsindustris förmåga.

 


 

 

30. Vår handelsflottas stolthet äro de stora amerikabåtarna. Här är motorfartyget Kungsholm, då det år 1934 gästade Stockholm.

 


 

 

31. Isen tillhör en av de svårigheter vår sjöfart har att kämpa mot. Att den inte är att leka med visar denna bild, som återger stockholmsångaren Vineta, vilken skruvades sönder av isen och sjönk i den åländska skärgården. Bilden är tagen just som fartyget med aktern före går till botten.

 


 

 

32. Med hjälp av isbrytare hållas vissa farleder öppna året runt och isbrytarens kraftiga stäv, massiva skrov och starka maskineri ha befriat månget infruset fartyg ur isens bistra famntag. Bilden visar statsisbrytaren Ymer.

 


 

 

33. Dessa båda kustbåtar, motorfartygen Wormo och Warun äro byggda år 1935. De äro konstruerade för gång i is och försedda med "isbrytarstäv".

 


 

 

34. Det hårda och sotiga arbete som är maskinfolkets lott ombord på ångfartygen har på motorfartygen inte någon motsvarighet. Att sköta dieselmaskineriet på ett modernt motorfartyg är en relativt renlig sysselsättning. Vår bild visar 1:a och 2:a maskinisterna samt en motorman i maskinrummet på motorfartyget Scania av Stockholm, byggnadsår 1920.

 


 

 

35. Lucka och lastrum på ett lastfartyg. Det är stora mängder av gods, som rymmes i ett modernt lastfartygs skrov. På bilden synes även ett "spel" för den vinsch, som för godset upp ur eller ned i rummet.

 


 

 

36. "Bryggan" på ett stort och modernt fartyg har en massa sinnrika, för navigeringen nödvändiga instrument. Detta är den inbyggda och väl ombonade manöverplatsen på en svensk amerikaångare. I förgrunden synes ratten och nakterhuset och längre bort ett par maskintelegrafer med vilka meddelanden befordras till fartygets maskinrum.

 


 

 

37. Åtskilliga av de fartyg, som gå i fraktfart till långt bort belägna hamnar, ha möjlighet att förutom last medföra ett mindre antal passagerare. Här en interiör av salongen på en "fruktbåt".

 


 

 

38. Här följa nu några bilder från ett av våra största skeppsvarv, Götaverken i Göteborg. - I den stora flytdockan har ett norskt "valkokeri" tagits in för reparation eller översyn.

 


 

 

39. Mannen som är sysselsatt med svetsningsarbete invid propelleraxeln på detta fartyg bidrager till att bilda en uppfattning om de väldiga dimensioner man har att göra med här det gäller ett fartygsbygge. Svetsningstekniken är f.ö. något som har undergått en storartad utveckling i samband med fartygsbyggnader. Genom att svetsa ihop plåtarna i skrovet i stället för att nita samman dem kan man göra skrovet lättare. Alla de nitar som åtgå för ett fartyg väga nämligen åtskilliga ton.

 


 

 

40. "Stapelavlöpningen" är ett högtidligt ögonblick i ett fartygs historia. Skrovet är då färdigt och skall sjösättas, och fartyget erhåller vid detta tillfälle det namn, som det kommer att bära. Bilden visar sjösättningen av ett stort linjemotorfartyg på Götaverken.

 


 

 

41. Men fartyget är ingalunda färdigt i och med att det sjösatts. Uppbyggnaden av däckshusen, riggningsarbeten, målning och tusen och en andra detaljer återstå. Här en bild från Götaverkens utrustningskaj, där dessa arbeten utföras.

 


 

 

42. Tidigare har nämnts den betydelse som sjöförbindelserna haft för vårt land. Det moderna kriget har mer och mer kommit att bliva ett handelskrig och kampen om färdvägarna till sjöss har blivit en av de krigförandes allra viktigaste uppgifter. Ett lands handelsflotta har därför under krigstid behov även av en stark örlogsflotta. Det kan därför vara lämpligt att avsluta denna bildserie med några avbildningar av svenska krigsfartyg. Flottans ryggrad är pansarskeppen, beväpnade med grova kanoner och skyddade genom kraftig bepansring. Bilden visar pansarskeppet Drottning Victoria.

 


 

 

43. Undervattensbåten är det moderna sjökrigets mest effektiva hot mot sjöförbindelserna. Dess beväpning utgöres först och främst av torpeder vilkas kraftiga sprängladdning förmår att sända även de största handelsfartyg till havets botten. Den svenska undervattensbåten Draken synes här under gång i övervattensläge.

 


 

 

44. Jagaren är havets vinthund. Dess uppgift är att snabbt och överraskande få in en torpedträff på fienden, att fälla sjunkbomber mot u-båtar eller låta sitt lätta artilleri spela mot fientliga fartyg. Hastigheten uppgår till omkring 40 knop, vilket innebär att dess högsta fart närmar sig ett snälltågs. Bilden visar jagaren Malmö under forcering.

 


 

De fartygsmodeller, som här återgivits tillhöra Sjöhistoriska museet i Stockholm. Museet är öppet alla dagar och skolklasser erhålla inträde mot reducerad avgift.

 

 

 

 
Bildmaterialet till denna serie har erhållits från Sjöhistoriska museet i Stockholm samt från AB Götaverken i Göteborg.

 

P. A. Norstedt & Söner (efter 1939)

 

 

 

 

Denna sida är en del av

www.thorsaker.se

Katarina Sohlborg - 2005-2014