BENSIN- OCH OLJEBOLAG

Källa: "Bilen i Sverige, dess drift, service och underhåll 50 år, Uppsala 1947"

 


 

 

  I en artikel berörande handeln med bensin och oljor har i detta bokverk tidigare omnämnts, att flera av de stora internationella koncernerna ha dotterbolag i Sverige. Sålunda kan nämnas, att Svenska Petroleum AB Standard (Esso) till största delen äges av Standard Oil Company, New Jersey och AB Svenska Shell dels av det holländska bolaget Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Expoitatie van Petroleumbronnen in Nederlandsch-Indie och dels av det engelska bolaget The Shell Transport & Trading Comp. Ltd. Svenska Bensin & Petroleum AB B.P:s aktiekapital tillhör så gott som uteslutande Anglo-Iranian Oil Company. The Texas Company AB (Texaco) ägs av moderbolaget med samma namn och Svenska Gulf Oil Company AB tillhör slutligen amerikanska Gulf-Oil Corporation.

Verksamma inom Sverige äro vidare de svenskägda företagen AB Nynäs-Petroleum, som äges av firman A. Johnson & Co., och de till den år 1945 bildade Sveriges Oljekonsumenters Riksförbund anslutna företagen Bilägarnas Inköpscentral (I.C.) Kooperativa förbundet, Svenska Lantmännens Riksförbund, Svenska Västkustfiskarnas Centralförbund och Svensk Andelsfisk.

Sveriges Oljekonsumenters Riksförbund har enligt stadgarna till uppgift att verkställa import av mineraloljor, vid egna anläggningar (raffinade-rier) förädla dylika oljor, i tankanläggningar på olika orter inom landet lagra olja och oljeprodukter samt till medlemmarna distribuera oljor och oljeprodukter. Som ett led i genomförandet av detta program har Riksförbundet förvärvat Skanditanks stora importanläggning i Malmö.

Denna anläggning är synnerligen modern och har en kapacitet av 20 miljoner liter. Den möjliggör redan nu emottagandet av hela atlantlaster.

Egen import, dock av mindre omfattning, företages även av enskilda mindre firmor i landet.

Inhemsk skifferoljeproduktion bedrives av Svenska Skifferoljeaktie-bolaget, som är i Svenska Statens ägo. Dessutom drives i landet ett företag för raffinering av importerad råolja, nämligen det av Johnson-koncernen ägda Rederi AB Nordstjernan, som har raffinaderier i Nynäshamn och Malmö.

De mest betydande importörerna av smörjolja äro Skandinavisk-Amerikanska Petroleum AB (Sapa), som äges av Standard Oil Company, New Jersey, Vacuum Oil Company AB samt Svenska AB Alfred Olsen & Co., som tillhör Gulf Oil Corporation. Dessa ha specialiserat sig på bulkimport av bland annat grundoljor, som efter blandning eller annan behandling försäljas till övriga större smörj-medelsföretag. Ingen egentlig försäljning sker till detaljister eller förbrukare. Sapa har sedan 23 augusti 1946 ändrat namnet till Skandinavisk-Amerikanska Investerings Aktiebolaget.

Även ovan nämnda fem stora utländska bolag samt Nynäs och I.C. bedriva omfattande försäljning av smörjmedel. För distributionen arbeta även ett antal grossistfirmor, vilka till största delen äro svenska företag. Ett undantag utgör Vacuum Oil Company AB, som äges av den amerikanska koncernen Socony Vacuum Oil Company, tillhörande Standard-gruppen.

 

 


 

 

AB Nynäs-Petroleum, Stockholm

H. Hedberg

 

Bolaget, som utgör försäljningsorganisation för raffinaderiet i Nynäshamn, startades 1931. Huvudkontoret är förlagt till Stockholm. Som centraler för den administrativa verksamheten finnas distriktskontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Norrköping och Sundsvall. Dessutom innehar bolaget 26 depåer inom riket med 23 avdelnings- eller depå-kontor samt oceananläggningar med en sammanlagd tankkapacitet av 23 100 m³ vid Loudden utanför Stockholm, Dalanäs utanför Göteborg samt i Malmö och Norrköping.

År 1939 funnos därjämte 4 distriktsagenturer för bolagets produkter. Samma år innehade företaget 66 bensinstationer inom landet. Efter kriget har bolaget utvecklats oerhört hastigt och antalet bensinstationer är i dag säkerligen 10-dubblat. Civilingenjör H. Hedberg, Lidingö, är bolagets verkställande direktör.

 


 

 

Bilägarnas Inköpscentral, Stockholm

H. Bergström

Företaget är av konsumentkooperativ art och bildades 1926 på initiativ av dåvarande Sveriges Trafikbilägares Riksförbund (STR). Från en blygsam start med 10 lokala föreningar om 472 medlemmar 1927 har företaget utvecklats till att vid årsskiftet 1946-47 omfatta 141 lokala föreningar med cirka 11 000 medlemmar, representerade alla slag av bilägare.

Före andra världskriget importerades bensin i huvudsak från U.S.A. över Hamburg i samarbete med andra fria svenska företag. IC är delägare och en av stiftarna till Sveriges Olje-konsumenters Riksförbund (OK), som under 1946 kom igång med egen import av oljor. IC försäljer dessutom bilgummi, biltillbehör (alla slag) och reservdelar i viss omfattning till de anslutna föreningarna. 

Centralorganisationen har sitt huvudkontor i Stockholm med avdelningskontor i Malmö, Göteborg, Sundsvall, Umeå och Luleå. Antalet anställda uppgår i centralorganisationen till cirka 100 och i de lokala föreningarna till cirka 700. Verkställande direktör är H. Bergström.

 

A. Eklund

Per-Erik Olsson

 

BERGSTRÖM, HENNING, direktör, Stockholm. Född 18/8 1900 i Västernorrlands län. Anställd i ovanst. företag sedan 1932. Nuvarande befattning sedan 1946. Verkställande direktör i företaget.

EKLUND, AXEL, avdelningschef, Stockholm. Född 22/4 1895 i Stockholms län. I firmans tjänst sedan 1930. Chef för gummiavdelningen. 

OLSSON, PER-ERIC, avdelningschef, Stockholm. Född 3/8 1917 i Gävle. Anställd i firman sedan 1936. Chef för bilavdelningen.

GUSTAFSON, STEN, inköpschef, Stockholm. Född 30/8 1906 i Jämtlands län. Anställd i firman sedan 1946.

CARNESTEDT, TURE, kamrer, Stockholm. Född 26/6 1885 i Stockholm. I firman sedan 1931.

MOGREN, WILHELM, kontorschef, Stockholm. Född 30/12 1896 i Älvsborgs län. Anställd i firman sedan 1927.

CARLSSON, EINAR, disponent, Göteborg. Född 11/3 1898. I firmans tjänst sedan 1935. Chef för avdelningskontoret i Göteborg.

LINDE, TAGE, disponent, Malmö. Född 19/10 1895. Anställd i företagets tjänst sedan 1932. 

ANDERSSON, CARL, disponent, Luleå. Född 3/7 1910. Anställd i firman sedan 1937. Chef före avdelningskontoret i Luleå.  

S. Gustafsson

T. Carnestedt

W. Mogren

 

E. Carlsson

T. Linde

 

C. Andersson

 
 

 

Svenska Gulf Oil Company AB, Stockholm

G. Dahlborn

Under 1920-talets senare del önskade Sovjetunionen sälja petroleum-produkter i vårt land och vände sig därför till Kooperativa Förbundet med begäran om bistånd. Förbundet beslöt då uppföra ett antal oceananläggningar för oljeimport och att uthyra dessa till AB Nafta-syndikat, som namnet blev på det svenska företaget, vilket startades 1928. Sålunda tillkommo oceananläggningar vid Loudden utanför Stockholm och i Hälsingborg samt senare även i Gävle och Göteborg. Naftas verksamhet övertogs av Svenska Gulf Oil Company år 1937, varvid företaget kom i amerikansk ägo.

Förutom här ovan nämnda oceananläggningar, som ägas av Kooperativa  Förbundet men förhyras av Gulf, äger bolaget egna anläggningar i Stockholm, Göteborg och Gävle. Sammanlagd kapacitet c:a 86 000 m³. Huvudkontoret är förlagt till Stockholm och distrikskontor finnas i Stockholm, Göteborg och Hälsingborg. Bolaget har 18 depåer på olika platser i landet med 26 avdelnings- eller depåkontor. Gulf var 1939 därjämte representerat av 10 distriktsagenturer och ägde samma år 855 bensinstationer. Företaget försäljer lysfotogen, eldningsoljor, motorbrännolja, motorbensin, White spirit, smörjoljor och fett.

Bolagets verkställande direktör är Gustaf Dahlborn.  

 
 
 

 

Svenska Petroleum AB Standard, Stockholm

A. Sundström

K. G:son Bergstrand

E. Bönelyche

 

Bolaget daterar sin verksamhet från 1896, då de båda största svenska oljeimportörerna, Krook, Åhrberg & Co. och Falkman, Möller & Co. genom sammanslagning bildade Krooks Petroleum & Oljeaktiebolag. Redan dessförinnan existerade dock i Sverige ett Standardbolag, som omhänderhade importen för Standard Oil Company. Detta dotterbolag fick emellertid ej någon större betydelse, då Krooks Petroleum i stället fick övertaga importen av Standard Oils produkter.

Ungefär samtidigt som krookska och falkmanska firmorna sammanslogos i Stockholm ägde liknande sammanslagningar av förut befintliga grosshandelsfirmor på andra platser rum. Sålunda bildades under årens lopp Vestkustens Petroleum AB i Göteborg, Skånska Petroleum AB i Hälsingborg, Sydsvenska Petroleum AB i Malmö och Ostkustens Petroleum AB i Kalmar. Standard Oil-koncernen övertog aktiemajoriteten i dessa firmor 1910 och år 1934 sammanslogos samtliga dotterbolag till ett enda företag, som erhöll namnet Svenska Petroleum AB Standard.

Bolaget har sitt huvudkontor i Stockholm med distriktskontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Sundsvall. Företaget har 41 depåer med depåkontor och 64 distriktsagenturer (1939). Oceananläggningar finnas vid Stora Höggarn, Stockholm och vid Oljänäset, Göteborg, samt i Malmö, Oxelösund, Nol och Luleå med en tankkapacitet av sammanlagt 133 940 m³. Bolaget innehade 1939 4 637 bensinstationer i landet.

Bolagets styrelseordförande är Aug. Sundström samt verkställande direktörer Knut G:son Bergstrand och E Bönnelyche.

Företaget försäljer lysfotogen, eldningsoljor, motorbrännolja, motorbensin, White spirit, smörjoljor och andra smörjmedel. I samband med eldningsoljorna försäljes även eldningsaggregat (Cilbarco), ävensom andra petroleumprodukter och på senare tiden även bilringar.

 

 
 

 

AB Svenska Shell, Stockholm.

J. K. H. Holthuis

E. J. Gustafsson

 

Företaget, som har sitt huvudkontor i egen fastighet i Stockholm, startades 1913 under firmanamnet Svensk-Engelska Mineralolje Aktiebolaget. Bolaget har distriktskontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Norrköping, Gävle och Örnsköldsvik, 42 depåer och 36 avdelnings- eller depåkontor samt hade 1939 109 distriktsagenturer. Antalet bensinstationer samma år utgjorde 4 520. Företaget äger oceananläggningar vid Rasta och Värtan i Stockholm och Hjärtholmen vid Göteborg samt i Limhamn, Hälsingborg, Gävle och Örnsköldsvik med en sammanlagd tankkapacitet av 160 105 m³.

Bolaget försäljer motorbensin, bentyl, flygbensin, industribensin, lysfotogen, motorfotogen, motorbrännolja, eldningsolja, smörjolja, fett, kylarolja, top oil, Anti-Rust, bromsolja, dilutin, kristallolja, sangajol, purolene, Noxin, Spray, tätningskitt, naftensyra, flintkote, shellisol, Colas, asfalt, parafin, vax, organiska kemikalier m.m.

Bolagets verkställande direktör är J. K. H. Holthuis och dess v. verkställande direktör E. J. Gustafsson i Stockholm.

 

 
 

 

The Texas Company AB, Stockholm.

(Firmanamnet ändrat 1947 till Caltex Oil AB.)

 

A. Moltzau

R. Pramer

 

Det svenska dotterbolaget började sin verksamhet år 1919 och samtidigt övertogs Wahlunds Mineralolje AB, vilket bolag etablerats omkring sekelskiftet. The Texas Company försäljer lysfotogen, motor-brännolja, motorbensin, smörjolja och fett. Huvudkontoret är förlagt till Stockholm och distriktskontor finnas i Stockholm, Göteborg och Malmö. Dessutom förfogar bolaget över 88 depåer med 23 depå- eller avdelningskontor samt hade 1939 80 distriktsagenturer på olika platser i landet. Bolaget äger oceananläggningar i Stockholm (vid Telegraf berget och Loudden), Göteborg och Malmö med en sammanlagd kapacitet av 62 610 m³. År 1939 ägde Texaco 1 495 bensinstationer i Sverige. Bolagets verkställande direktör är Arne Moltzau och vice verkställande direktör Rolf Pramer.
 
 

 

Svenska Bensin & Petroleum AB B.P., Stockholm

K. G. Bussler

Bolaget, som ägdes av Anglo-Iranian Oil Company, London, började sin verksamhet år 1927. År 1932 övertogs AB Bensin & Oljekompaniets rörelse. Bolagets huvudkontor är beläget i Stockholm och distriktskontor finnas i Stockholm, Västervik, Halmstad, Skövde, Falun, Hudiksvall och Örnsköldsvik. Företaget disponerar över 24 depåer på olika platser i landet med 15 avdelnings- eller depåkontor samt över oceananläggningar vid Loudden utanför Stockholm och i Hälsingborg med en sammanlagd tankkapacitet av 45 915 m³. Bolaget hade dessutom 1939 6 distriktsagenturer. Antalet bensinstationer, som ägdes av bolaget, utgjorde vid samma tid 774. Bolagets verkställande direktör är major Karl G. Bussler.

Företaget säljer lysfotogen, eldningsoljor, motorbrännolja, motorbensin, smörjolja och fett, de två sistnämnda produkterna som grossist i andra hand.

 

 
 
  Svenska Aktiebolaget Alfred Olsen & Co., Stockholm.

 

  Företaget, som hör till Gulf Oil Corporation, bedriver import och försäljning av smörjoljor samt fabrikation av smörjoljor vid egen fabrik i Stockholm. Tankkapacitet i Stockholm 25 000 m³ och i Göteborg 40 000 m³. Verkst. direktör är C. G. Johansson, Stockholm.

 

 
 
  A. Johnson & Co., Stockholm.

 

A. Ax:son Johnson

P. Ågren

 

Det av Johnson & Co. ägda Rederi AB Nordstjernan grundade år 1929 en raffineringsindustri i Nynäshamn. Raffinaderiet, som ursprung-ligen hade en kapacitet av c:a 40 000 ton per år, fördubblade 1931 denna genom utvidgningar. En än mera omfattande utbyggnad och modernisering vidtogs 1938, vilket arbete pågick till 1940. Därefter är Nynäsraffinaderiets kapacitet c:a 600 000 m³ mineraloljeprodukter per år. Där tillverkas nu bilbensin, flygbensin, white spirit, extrations-bensin, andra lösningsmedel, lysfotogen, motorfotogen, transformatorolja, kondensatorolja, andra specialoljor för den elektriska industrin, solarolja, eldningsoljor m.m.

Under kriget bedrev raffinaderiet stor tillverkning av skifferflygbensin samt tillverkning av brännoljor för jordbrukets och fiskets behov och ersättningssmörjoljor av olika slag samt elektrodkoks för aluminium-tillverkning. Beträffande råoljan kan nämnas att raffinaderiet 1930 bearbetade 27 900 ton och 1946 436 410 ton. Produktionen av bensin var år 1930 2 800 ton och år 1946 40 015 ton. År 1946 producerades 340 000 ton brännoljor och 6 921 ton smörjoljor m.m.

Dessa siffror ge en tydlig bild av raffinaderiets utveckling. Utom anläggningen i Nynäshamn driver Nordstjernan numera ett asfaltsraffinaderi i Malmö, där verksamheten påbörjades 1946. Nämnas bör att A. Johnson & Co. äger cisternanläggningar av 162 000 m³ kapacitet. Redan år 1927 hade firman uppfört sin första cisternanläggning vid Loudden utanför Stockholm.

I spetsen för Rederi AB Nordstjernan står generalkonsul A. Ax:son Johnson som verkställande direktör och ordf. i styrelsen. Chef för raffinaderiet i Nynäshamn är disponent, civilingenjör P. Ågren.

 

 
 
 

Svenska Skifferoljeaktiebolaget, Örebro.

 

  De oljeskifferlager, som finnas i Sverige på flera ställen, ha i allmänhet så låg oljehalt att de inte kunna användas för oljeframställning. Endast inom tre områden - på Kinnekulle, i vissa delar av Närke samt i Östergötland - förekommer skiffer med minst 4 procent olja. Medeloljehalten i Kinnekulles skifferlager beeräknas till 4,8 procent och den totala tillgången till 500 miljoner ton. Av de skifferlager som finnas i Närke har det ena beläget väster om Örebro, vid Lanna, Latorp och Garphyttan, en oljehalt av 4,8 procent och det andra, söder och sydost om Örebro, mellan Kumla och Hjälmaren, en oljehalt av 5,5 à 6,5 procent.

Tillgången i Närke beräknas sammanlagt uppgå till 1,5 miljarder ton, varav man vid torrdestillation beräknar kunna utvinna 80 miljoner ton olja. I Östergötland beräknas medeloljehalten till 4 procent och den totala tillgången uppskattas till 6 miljarder ton. De geologiska förhållandena äro dock här ogynnsamma för brytning.

År 1932 inköpte marinförvaltningen en äldre skifferoljeanläggning på Kinnekulle, Kinne-Kleva. Där bedrevs de följande åren försöksverksamhet. Efter krigsutbrottet 1939 upptogs frågan om möjligheterna att i industriell drift utvinna olja ur den svenska skiffern. På hösten 1940 framlade bränslekommissionen ett förslag härom och sedan riksdagen anvisat 15 miljoner kronor för startandet av en svensk industri härför bildades Svenska Skifferoljeaktiebolaget i början av 1941.

I april samma år påbörjades uppförande av en anläggning i Kvarntorp i närheten av Kumla. I och med att den första ugnen blev färdig i maj 1942 kom produktionen igång. 1943 beslöt riksdagen att överföra anläggningen vid Kinne-Kleva till bolaget och anvisade ett lån på 25,6 miljoner kronor för utvidgningar vid Kvarntorp. 1946 beslöt riksdagen att verksamheten vid Kinne-Kleva skulle upphöra och produktionen koncentreras till Kvarntorp samt anvisade bolaget 16 miljoner kronor för ytterligare utbyggnad av denna anläggning.

 

Cl. Gejrot

 

Den inhemska produktionen av skifferoljeprodukter var 1941 227 ton bensin och 3 450 ton brännoljor medan den 1946 utgjorde 14 673 ton bensin, 1 840 ton fotogen, 44 190 ton brännoljor samt 337 ton asfalt. Dessutom framställdes svavel (år 1946 20 400 ton), ammoniumsulfat, kalk, gas m.m. I och med att den 1946 beslutade utbyggnaden blir färdig - sannolikt före utgången av 1948 - beräknas produktionen successivt stiga för att 1951 uppgå till 24 000 ton bensin och fotogen, 45 000 ton eldningsolja och 9 500 ton gasol. Efter fortsatt utbyggnad beräknas produktionen ytterligare väsentligt öka. Antalet anställda uppgår till c:a 1 800 personer. Aktiemajoriteten innehas av Svenska Staten. Verkst. direktör är Cl. Gejrot, Örebro.

 

 
 
  Vaacum Oil Company, Stockholm.

 

  Svenska bolaget bildades år 1900 i Stockholm. Nuvarande styrelse: direktör A. E. Zetterholm, ordf., direktör S. Schéle, verkst. dir., och direktör E. Bristedt. Ensamförsäljare i Sverige för Socony Vacuum Oil Company Inc., U.S.A. Specialitéer: Gargoyle Mobil Oil, Gargoyle Industrioljor, Gargoyle Marinoljor, Gargoyle Garverioljor. Smörjfett. Smörjningsspecialister. Fabrik i Henriksdal, Stockholm. Nederlag i Stockholm, Göteborg, Malmö, Norrköping, Hälsingborg, Gävle, Sundsvall, Luleå och Visby. Egen filial i Göteborg. Fast anställd personal c:a 115 personer.

 

S. Schéle

A. E. Zetterholm

E. Bristedt

 

SCHÉLE, SUNE, fil. kand., direktör, Stockholm. Född 2/10 1896 i Halmstad. Verkst. dir. i bolaget sedan 1934.

ZETTERHOLM, A. E., civilingenjör, direktör, Näsbypark. Född 6/8 1890 i Åmål. I tjänst hos bolaget sedan 1913 och sedan 1928 såsom direktör och ordförande i styrelsen.

BRISTEDT, EINAR, civilingenjör, direktör, Drottningholm. Född 23/8 1897 i Stockholm. Sedan 1925 i bolagets tjänst och från 1937 som direktör.

SÖDERLUND, OLOV, försäljningschef, Stockholm. Född 20/9 1906. Försäljningschef för industriaffären.

LYDÉN, BIRGER, försäljningschef, Stockholm. Född 21/4 1913. Försäljningschef för automobiloljor samt bolagets reklamchef. Anställd sedan 1935.

JÖRGENSEN, FOLKE, ingenjör, Stockholm. Född 26/5 1908. Chef för marinoljeaffären.

HALLBERG, JOHN, civilingenjör, Eslöv. Född 25/12 1897. Chef för garverioljeaffären.

BERGENDAHL, HANS, kamrer, Djursholm. Född 20/4 1902 i Stockholm. Kamrer och kontorschef i bolaget.

HOLMSTRÖM, BERTIL, expeditionschef, Tullinge. Född 6/6 1904. Lager- och exp.-chef i bolaget.

FRYKBERG, NILS, civilingenjör, Stockholm. Född 27/6 1901. Chef för bolagets tekniska avdelning.

KRON, MAURITZ, kontorschef, Göteborg. Född 27/8 1898. Chef för bolagets Göteborgsfilial.

BERG, JOHN EVERT, lagerchef, Göteborg. Född 2/8 1911. Göteborgsfilialens lagerchef.

 

 
 
  Skandinavisk-Amerikanska Investerings Aktiebolaget, Stockholm.

 

  Företaget startades den 21 januari 1932 under namnet Skandinavisk-Amerikanska Petroleum AB (Sapa) med ändamål att driva handel med råpetroleum. 1938 ändrades bolagsordningen så att företagets ändamål blev att självständigt eller som delägare i andra företag driva handel med och transport ävensom framställning och raffinering av produkter av råpetroleum samt därmed förenlig verksamhet. Den 23 augusti 1946 ändrades firmanamnet till Skandinavisk-Amerikanska Investerings Aktiebolaget och i samband därmed blev företagets ändamål att äga och förvalta fast eller lös egendom. Företaget är representant för Standard Oil Co. Styrelsen har sitt säte i Stockholm och verkställande direktör är Herulf Skikkild. Företaget förfogar över smörjoljeanläggning vid Värtan.
   
 

 

 

 


 

Denna sida är en del av

www.thorsaker.se

Katarina Sohlborg - 2005-2014