Högbo Bruk, angående stämpel

Avskrift

 

 

Hoos dät höga Kongl: Bergs Collegium hafwer fordom Biskepens Sahl: Doctor Carl Carlssons arfwingar tillijka med däss förtijden warande bruks Arrendator Johan Uhr Remonstrerat, huruledes wid bemälte arfwingars 2 st: Stångjärnshamrar uti Ofwansiöö sochn af Giästrikland, benämde Högboo hammaren, hafwer härtill warit nyttiat och brukat enahanda Stämpel eller järnmärkie med Mackmyra hammaren, uti Wahlboo Sochn som domprostinnan wälb: fru Elisabet Bröms tillhörig är nembl: En drufva med en lijten qwistdän ena sijdan om drufwostielken whilket åtskillig Confecsion och skadelig oreda särdeles wid samma järns försäljande skall förorsakat, begiärandes för dänskuld att däm må efterlåtas till at för Högboohammaren giöra därutinnan en sådan åtskilnad, att berörde drufwa kunde tecknas med 2:ne st:n små qwistar en på hwardera sedan åm däss stiälk tillijka med en Cranz omkring heela stämpelen eller hammarmärket Således:

Och som högbem:te Kongl. Bergs Collegium

samma deras ödmiuka giorde ansökan den

25 sistlidne Octob till mig remiterat med

befalning, at så wijda dänna förslagne stämpelen befinnes intet wid något annat Bruuk tillförende wara brukel: eller eliest något hinder i wägen wara, på dän händelsen efterlåta Högboo herrar Participanterne af dän samma projecterade Stämpel intet allenast tillförende wid ingen annan stångjärns hammare brukas, utan att dänna begiärte ändringen och åtskilnaden uti hammarmärket emillan ofwan berörde Mackmyra och Högboo hamrarne intet mindre Bruksäganderne sielfwa än som dee handlande nyttig och nödig är, Ty i Kraft och förmågo af högbem:te stämpel, bestående af en drufwa med 2:ne qwistar på dess stielk samt en Crantz utan omkring, merberörde Högboo 2:ne hamrar anslagen och tillägnad, såsom hädan efter warande däss rätta och enskijlte stångjärnsmärke, whilcket ingen annan hammarägande wid plicht efter lag och Kongl. Bärgzordningenunderståå sig att uptaga eller bruka wid däss stångjärns tillwärkning nu eller framdeles, så länge som ofta bem:t Högboo hamrars ägande behöfwa där af wid sitt stångjärnssmijde och tillwärkning att betiäna.

Stockholm den 15 December År 1711.

På Ämbetets wägnar och efter befalning

                       David Leijell

 

 


 

Högwälborne Herr Baron Kongl. Maij:ts Råd och President, så Ock Wälborne, ädle och wälbördige samtel: Herrar Assessorer i detta Höglofl: Kongl: Bergs Colleg:

Resolut:

Comminuseras med sielfwa Bruksägerene af Högbo Bruk, sig häröfwer att yttra om de någodt härwid hafwa att andraga då Collegium sedan om stämpelens förändring will sig utlåta …..

                       Ivar Scheffer

 

 


 

Såsom Högbo och Mackmyra Jernhamrar uti Gestrikeland hafwa lika jernstämplar af en drufwa, och wid främstbemälte Högbo Hamrar, tillverkar och slår finare jern, för hwilken ordsak skulle det ock i större renomé varit än wid Mackmyra; alt så supliceras hos Eders Höga Excellence och det höglofl. Kongl: Bergscollegium, jag alldra ödmiukast att Högbo Hamrar igenom Eders Excellencii och det höglofl: Kongl: Bergs Collegii nådgunstiga förordning, kunna få tillökning af en Crantz kring drufwan på sin stempel til len skildnad ifrån Mackmyra, som quar behåller sin såsom nu är, drufwestämpel, på det att Högbo Jernetlikwäl härefter bibehålla och äga det wärde som det haft, och ej komma att lida oskyldigt, genom det i Mackmyra öfre tillverkade jernet wilket hör till bruket som omrördt är Drufwestämpel med Högbo hamrar. Jag afwaktar en höggunstig Resolution, och förblifwer med största wördnad

Eders höga Excellencer och det Höglofl: Kongl: Bergs Collegii

                    Allerödjiukaste tienare

                    Joh. Uhr

 Arrendator vid Högbo Bruks

 Hamrar i Gestrikeland

 

 


 

Uppå Bruks Inspektorens Herr Johan Uhrs begäran attesteras härmed, att de 2 stångjärnshamrarne i Högbo och Ofwansiö sochn och Mackmyra hamrar i Wahlbo sochn i Gestrikeland, bruka enahanda stempel att märka sitt jern, som är en Drufva med en liten utbruten quist.

                    Gefle Wåg den 18 November 1711

                    C. Hällbohm

 

 


 

Högwälborne Herr Baron Kongl: Maij:ts Råd och President

wälborne ädle och wälbördige samtel: Herrar Assessorer

Resolution

Remitteras till Bergmästaren Wälborne David Leijel, att giöra sig underrättad, om wid något Bruk tillförene brukar en sådan stämpel som försslår el: om någodt hinder må wara i wägen att ju supplicanterne uti denna deras åstundan må stå till att willfaras, på hwilken händelse, wederbörande kan efterlåtas, af bemälte stämpel sig att betiäna

                     Ad man datum

                     Ivar Scheffer

 

 


 

Såsom Eders Excellence af det höglofl: Kongl: Bergs Collegium för godt funnit, att med oss Högbo Bruks Intressenter nådgunstigst comminicera Arrendatoren Johan Uhrs supplique angående stämpelns förändring. Alltså aoch emedan bem:te Arrendator förut med oss häröfwer behörigen Corrensponderat, och derpå erhållit wårt samtycke, att h os Eders Excellence och det höglofl: Kongl: Bergs Collegium om samma stämpels ändring i all underdånig ödmjukhet anhålla, fördenskull Supplicerom wi aldra ödmjukast det täktes Eders Excellence och det höglofl: Kongl: Bergs Collegium förberörde Arrendators begäran nådgunstigst willfara. Och förblifwer för det öfrige med ödmjukaste vördnad,

Eders Excellences 

och det

Höglofl: Kongl: Bergs Collegii

Aldra ödmjukaste Tiänare

                                           Urban Hiärne                Sven B. Camée

                                           Nicolaus Sternell           Olof Cederström

 

 

 


 

 

Denna sida är en del av

www.thorsaker.se

Katarina Sohlborg - 2005-2014