UPPLAND

Redaktör: Seminarielärare Ivar Jansson, Göteborg

 


 

 


 

 


 

 

1. Uppland är ett svagt kuperat slättland, som endast till väster når en höjd av 100 m ö.h.

I norra och mellersta delen av landskapet är höjden omkring 50 m, i sydost 70 m. Reliefkartan ger en överdriven bild av de verkliga höjdskillnaderna. Roslagen och skärgården genomkorsas av sprickdalar och förkastningar, som skapar en mycket småbruten terräng med branta stup. Skärgårdsöarna ligger i rader efter förkastningslinjerna, som också bestämmer riktningen av vikar och sund.

 


 

 

2. Gamla Uppsala var huvudorten i det hedniska sveaväldet.

Här fanns det berömda offertemplet, av vilket rester återfunnits under golvet i den nuvarande kyrkan. Vi ser också två av de tre stora kungshögarna från tiden 4-600 e.Kr. Enligt sagan begravdes här kungarna Aun, Egil och Adils, och sagan torde ha rätt. Den största av högarna är 12 m hög och har en bottendiameter av 60 m. Den vita strimman är en av tusentals turister upptrampad stig. Slätten skymtar. Landhöjningen bidrog att minska Gamla Uppsalas betydelse som landskapets centrum. Vattenvägarna dit grundades upp, och Östra Aros en halv mil söderut vid Fyrisån blev hamnplats.

 


 

 

3. Uppsalaslätten är mycket flack. Trakten har så länge varit täckt av hav, att berggrundens ojämnheter helt utplånats.

Moränen är gömd under ett lerlager så tjockt, att det kan vara hundra meter ner till fast berg. Både lera och morän innehåller kalk, särskilt i norra Uppland. Kalken härrör från lagrade bergarter på Bottniska vikens botten. Vi ser slätten med Uppsala i bakgrunden. Slottet och Domkyrkan! Höjdsträckningen är Uppsalaåsen, en av de många rullstensåsarna.

 


 

 

4. Uppland har tämligen sent stigit upp ur havet. Ännu långt fram i historisk tid genomkorsades landskapet av en mängd vattenleder, som nu till följd av landhöjning och uppgrundning helt försvunnit eller förvandlats till små rännilar.

Bilden visar Storån (Lägg märke till namnet!) i Husby-Långhundra socken sydost om Uppsala. Storån var en del av farleden mellan Trälhavet norr om Vaxholm och Uppsala. Gårdarna ligger på moränmarken ett gott stycke från ån. Sankmarkerna närmast ån har förvandlats till åker.

 


 

 

5. Slättens enformighet brytes av rullstensåsar och ändmoräner.

Åsarna går från norr till söder, moränryggarna från öster till väster. De parallella moränstråken visar, att den retirerande isen tidvis stod stilla. Ibland ryckte den rentav fram på nytt och sköt ihop gruset framför sig till ännu högre vallar. Bilden är från trakten väster om Enköping. Skog på moränmarken. I förgrunden rader av block som sticker upp ur leran.

 


 

 

6. Trakten kring Mälaren är rik på lövängar med björk och ek.

Detta är en vårbild från Stäket.

 


 

 

7. På Björkön i Mälaren låg det gamla Birka, Sveriges äldsta stad, Ansgars stad.

Vi ser Hemlanden, det stora gravfältet utanför stadsvallen, där många hundra döda vilar under de låga kullarna i den vackra lövängen. Birka ödelades omkring år 1000.

 


 

 

8. Mälaren har grunda, vasskantade stränder.

Detta är en bild från Hjälstaviken, där skaror av knölsvanar häckar i vassarna. Lägg märke till det höga underredet på boet!

 


 

 

9. Mälarnaturen skiftar. Här finns inte bara den smånätta idyllen vid lövskogskransade vikar utan också stora ödsliga fjärdar med höga stränder, där tallar och enar knappt kan försörja sig.

Norra Björkfjärden. Mälaren är 12 mil lång. Största djupet 64 m.

 


 

 

10. Mälaren hör med sina fagra öar, sina slott och herresäten och de många historiska platserna runtom till stockholmarnas mest omtyckta utflyktsområden.

 


 

 

11. Sigtuna efterträdde Birka som den förnämsta handelsplatsen i Mälaren och centrum för den kristna missionen.

Staden grundades i början av tiohundratalet. År 1187 härjades den av hedniska sjörövare från andra sidan Östersjön. Om Sigtunas forna storhet vittnar utom stadskyrkan (från 1200-talet) de mäktiga ruinerna av tre gråstenskyrkor från 1000-talet: S:t Olof, S:t Lars och  S:t Per. Deras kraftiga torn visar, att de även tjänat försvarsändamål. Detta är S:t Olov.

 


 

 

12. Kring Mälaren finns många slott och herresäten.

Stormaktstidens adelsmän byggde gärna i dessa nejder, som både sommar och vinter hade goda förbindelser med huvudstaden. Detta är Viks slott sydväst om Uppsala. Det byggdes omkring år 1500. Grundplanen är 12 x 24 m och byggnadens höjd 47 m. Till höger skymtar trappan, som leder direkt upp i fjärde våningen. Slottet ligger ju in en sluttning! Fönstren var från början ganska små. Vik är nu folkhögskola och lantmannaskola.

 


 

 

13. På Lovön i Mälaren ligger Drottningholms slott.

Där föddes kung Gustav, som alltfort gärna vistas på slottet. Det stora slottsbygget påbörjades av änkedrottning Hedvig Eleonora år 1662. De franska 1600-talsslotten utgjorde förebild, men man byggde i hundra år, och smaken förändrades. Parken prydes av bronsstatyer, som hemförts som krigsbyte. Vi ser Herkulesfontänen, som togs i Danmark under Karl X Gustavs krig.

 


 

 

14. Även Uppland har en bergslag. Dannemora är ett namn med god klang ute i världen.

Här har malm brutits sedan mitten av 1400-talet, först silvermalm och sedan järnmalm. Vi ser Storrymningen i Dannemora, en 200 m lång "stöt", som uppkommit genom ras. Gruvan är 350 m djup.

 


 

 

15. Järnet bearbetades vid en mängd nu nedlagda bruk.

Under 1700-talet fanns i Uppland 40 masugnar och järnbruk. Kvar är Österby och Söderfors. Bilden visar, hur det flytande stålet tappas i kokillerna, där det stelnar till göt. Här sker tackjärnets förädling till stål i elektriska ugnar, elektrostål. Söderfors.

 


 

 

16. De gamla bruken har en prägel av ro och trevnad.

Här levde en duktig arbetarstam, som styrdes med patriarkalisk myndighet av sin brukspatron. Vallonerna! Detta är Storgatan i Söderfors med arbetarbostäder från senare hälften av 1700-talet. I våra dagar betyder skogen mer än malmbergen. Uppland har gott om skog, 55 % av landarealen.

 


 

 

17. Dalälven flyter stor och mäktig genom slättlandet i norr.

Den vidgar sig på långa sträckor till breda sjöar. På älven flottas ofantliga mängder av timmer. Nära Älvkarleby.

 


 

 

18. Dalälvens forsar och fall ger elkraft åt Stockholm och stora delar av bygden kring Mälaren.

Älven har inom Uppland en fallhöjd av 56 m. Bilden visar den gamla träbron strax nedom fallen vid Älvkarleby, Karl XIII:s bro, byggd 1814-1816.

 


 

 

19. Östra Uppland har utpräglad skärgårdsnatur - även på land.

Roslagen genomkorsas av förkastningar och sprickdalar. Till följd därav uppkommer rader av öar och skär, långsmala vikar och sund samt branta bergstup, som naturligtvis har ringa höjd men likväl märks i terrängen. En ringa höjning av havsytan skulle återigen förvandla Roslagens fastland till verklig skärgård. Vi ser Blidösund mellan Yxlan och Bildö söder om Furusund. Lägg märke till den söndertrasade strandlinjen, barrskogen och de små åkerfälten!

 


 

 

20. I den vidsträckta skärgården bor en strävsam befolkning, som får sin bärgning av jorden och havet i förening.

Bilden visar, hur höet forslas hem från någon av utholmarna. Även från mera avlägsna slåtterängar på hemön kan vägen över havet vara den bekvämaste. Och skärgårdsekan är rymlig. Lägg märke till sjöbodarna och strömmingsskötarna! Möja nordost om Värmdön.

 


 

 

21. Fyrplatserna ligger tätt i den uppländska skärgården.

Trafiken till och från Stockholm är ju mycket stor, likaså fjärrtrafiken utmed kusten. Och skärgårdslederna är villsamma i storm och mörker. Vi ser Svenska Högarna, en fyrplats ytterst i Stockholms skärgård, fyra mil från närmaste punkt å fastlandet.

 


 

 

22. Yttre skärgården är en obebodd vildmark.

Strömmingsfisket och jakten på sjöfågel kan möjligen locka folk ditut för en kort tid. Här ligger skytten dold bakom ett enkelt skydd och lurar på de fåglar, som slår ned kring hans utlagda lockfåglar av trä, vettarna. Här finns gott om ejder, alfågel, knipa och skrak. Söderarms skärgård.

 


 

 

23. Skärgården har många badorter och tusentals sommarställen.

Detta är en bild från en segelregatta i Sandhamn.

 


 

 

24. Stockholm omges på alla sidor av skärgårdsnatur.

Saltön och Mälaren möts i centrum av staden med vikar, sund och holmar. Härav följer, att Stockholm har många broar. Vi ser Mälaren eller Riddarfjärden utanför Stadshuset. Under 1100-talet hade landhöjningen gjort Mälaren till en insjö. En borg byggdes på en av holmarna i Strömmen, och kring borgen växte Stockholm upp. - Stadshuset invigdes 1923, arkitekt Ragnar Östberg. Byggnaden inrymmer lokaler för stadsfullmäktige och andra av Stockholms styrande myndigheter samt praktfulla festlokaler. De kronorna på tornspiran befinner sig 106 m över Mälarens vatten.

 


 

 

25. Mälarens vatten rinner genom Norrström ut i Saltsjön.

Strömmen är ca 900 m lång. Den är ganska strid. Bilden visar den klassiska utsikten från Norrbro med skärgårdsbåtarna och Grand hotell i bakgrunden. Sedan några år går en låg bro snett över vattnet. Den avlastar trafiken på Norrbro, men många anser, att denna obestridliga fördel vanns på bekostnad av Strömmens skönhet. Strömmens oroliga vatten var den sista kvarlevan av otämd natur i stadens stenöken. - Mannen i båten fiskar nors med en stor håv, monterad på en liten lyftkran.

 


 

 

26. Runt Stockholm ligger en krans av tätorter.

Jämför med Södermanland! Stor-Stockholms folkmängd närmar sig millionen. Sambandet mellan samhällen och järnvägar framträder vackert på kartan. Järnvägarnas sträckning bestämmes av de samhällen, som redan finns, och nya samhällen skapas genom järnvägen. Järnvägslinjer med tvärstreck är elektrifierade, streckade linjer är smalspåriga. - Rutan A anger folktätheten per km² i hela Sverige, rutan B i Uppland. Därvid bör beaktas, att en stor del av Stockholms folkmängd inräknats i Upplands. Uppsala län har 29 invånare per km². - Diagrammet upptill visar i ordning åker, äng, skog och övrig mark. - Runstenen med Tors hammare påminner om att de flesta av våra runstenar finns i Mälarbygden. Den är från Stenkvista i Södermanland.

 


 

 

27. Av Sveriges mer än 2000 bevarade runstenar finns de flesta i Uppland.

Vid Ängeby, söder om Lunda kyrka, står denna vackra sten mitt i ett väldigt gravfält. Lägg märke till korset, som daterar den till kristen tid, 1000-talet. Inskriften lyder: Ragnfrid lät resa denna sten efter Björn, hennes och Kättilmunds son. Gud hjälpe hans ande och Guds moder! Han föll i Virland. Och Åsmund ristade. - Virland är detsamma som Estland.

 


 

 

28. Uppsala domkyrka är Skandinaviens största kyrka.

Den byggdes på 1200-talet men invigdes först 1435. Den är uppförd i gotisk stil efter möster av 1200-talets nordfranska katedraler. Vid den stora branden i Uppsala år 1702 skadades kyrkan svårt. Olov Rudbeck! I slutet av 1880-talet restaurerades den så hårt, att man vad det yttre beträffar nästan kan säga, att den ombyggdes. Kyrkan är 119 m lång och 45 m bred. Tornen är lika höga som kyrkan är lång. Mittskeppets höjd invändigt är 27 m. Bilden visar norra fasaden. I förgrunden Fyrisån med Kvarnfallet.

 


 

 

29. Överst på Uppsalaåsen ligger Slottet, en mäktig byggnad med rödputsade murar.

Grundformen liknar ett bakvänt L, vars längsta arm är 150 m. Slottsbygget påbörjades av Gustav Vasa för jämt fyra hundra år sedan. Den stora branden härjade även slottet, som emellertid återuppbyggdes i mitten av 1700-talet. Slottet är i våra dagar residens för landshövdingen. Här finns också lokaler för länsstyrelsen, landstinget och landsarkivet. I rikssalen ägde drottning Kristinas tronavsägelse rum. Sturemorden hör också till slottets historia.

 


 

 

30. Uppsala universitet har 3000 studenter.

Vi ser dem här på Valborgsmässoaftonen samlade på Slottsbacken, där de med tal och sång hälsar våren välkommen.

 


 

Gumperts AB Gbg 1949

 

 

 

 

Denna sida är en del av

www.thorsaker.se

Katarina Sohlborg - 2005-2014