PER LUDVIG ZETTERSTEDT

Den 7 mars hädankallades efter en långvarig sjukdom landskamreraren i Karlstad Per Ludvig Zetterstedt, 62 år gammal. Z. utnämdes 1877 till länsbokhållare i Vänersborg, 1882 till landskamrerare i Norrbottens län samt erhöll 1890 transport till Värmlands län. Men redan 1894 träffades han af ett slaganfall, som för alltid bröt hans krafter, och sedan dess har han oafbrutet åtnjutit tjänstledighet. Den aflidne var en human och välvillig man samt under sin krafts dagar en nitisk och dugande ämbetsman. (Hv8dag 19010324)

 

FREDRIK AUGUST ÅSLUND †

Den 24 febr. afled en af Sundsvalls äldste och mera framstående medborgare, f.d. spanske konsuln Fredrik August Åslund, nära 72 år gammal. Konsul Å. öfvertog jämte grossh. M. Arhusiander den Heffnerska trävarurörelsen i början af 1870-talet. Den betydande affären öfverläts för 5 år sedan till Vifstavarfs aktiebolag.

Vid sidan af sin verksamhet såsom en af ledarne af en storartad sågverksdrift hade konsul Å. tid och krafter öfriga att egna äfven åt det offentligas tjänst. Som enskild person var han en man utan tadel, med en ljus lifsåskådning förenande ett anspråkslöst väsen och ett varmt hjärtelag. (Hv8dag 19010317)

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 


 

Denna sida är en del av

www.thorsaker.se

Katarina Sohlborg - 2005-2014