HANS HANSSON WACHTMEISTER

DET SVENSKA STATSRÅDET.

Grefve Hans Hansson Wachtmeister, departementschef i finansdepartementet. (Hv8dag 19010106)

 

NILS ELIS WADSTEIN

Den 20 och 21 februari resp. installerades under öfliga ceremonier vid Göteborgs Högskola professorerna Nils Elis Wadstein och Otto Sylwan.

Professor Wadstein, hvilken efterträder professor Holthausen som lärare i germanska språk, kallades enhälligt af de sakkunnige till denna lärostol från Upsala, där han var docent i nordiska språk. Prof. W. är född 1861. Han har – heter det i rektors inbjudningsskrift till installationen – icke blott genom det flitiga och förtjänstfulla författareskap, han en lång följd af år utöfvat, och genom den lärareskicklighet, han som docent och tillförordnad professor vid Upsala universitet ådagalagt, tillvunnit sig Göteborgs högskolas förtroende. Han har äfven under läsåret 1893-94 vid denna högskola uppehållit professuren i nordiska språk på ett sätt, som gifvit högskolan en direktare erfarenhet af hans framstående egenskaper som vetenskapsman och lärare. (Hv8dag 19010303)

 

 

C. FR. WÆRN

SÄLLSKAPET W. 6 JUBILEUM

Bland de ej så få ordenssällskap, hvilka med Par Bricole som urtyp uppstått i vårt land intager W.6. en af "rangplatserna". W.6. har i dagarne firat 50-årsdagen af sin tillvaro under allmän tillslutning från de olika logerna i landet och det är af denna anledning vi gifva bröderna tillfälle här skåda dragen af dess f.n. främste tjänstemän. Egentligen är W. 6. intet "ordenssamfund"; det kallas också sällskap, inte orden. Hvari skillnaden i själfva verket består, må vara ordensbrödernas hemlighet. Det är emellertid ingen hemlighet, att sällskapet W. 6. på initiativ af moderlogen i Göteborg på sitt program bl.a. har en vacker välgörenhet, som årligen yttrar sig i beklädandet af ett antal mindre bemedlade barn.

Stamlogens öfverstyrelse består f.n. af hrr Grosshandl. C. Fr. Waern, styrmästare, hoffotografen Aron Jonasson och dir. Aug. Svalander.

  [utdrag ur artikel] (Hv8dag 19010303)

 

 

ANDERS DE WAHL

Hr Anders de Wahl är ju en af hela den svenska teaterpubliken synnerligen högt värderad artist. han intog allmänheten genom sitt naturliga och friska uppträdande i åtskilliga pojkroller, och han visande snart, att han rådde med äfven allvarliga karaktärsroller. Senare besteg han kothurnen och blef tragiker, t. ex. i Strindbergs ”Erik XIV”, der han som den olycklige, af ödet drifne konungen hade en stor och välförtjänt framgång genom sitt verkligen storstilade och djupt känsliga spel. Hr de Wahl är äfven den som skall spela hufvudrollen i Strindbergs ”Folkungasagan”. [utdrag ur artikel] (Hv8dag 19010120)

 

 

CARL LEONARD WAHLBERG

Den 15 januari afled i Stockholm en af tullverkets mest trogna och nitiska tjänstemän kontrollören Carl Leonard Wahlberg i en ålder af 62 år. Hr W. har tjänstgjort vid tullverket i 40 år, däraf 14 som andre kontrollör vid Stockholms tullkammare och sedan 1898 som kontrollör vid nederlagskontoret. Just i dagarna hade han af generaltullstyrelsen fått förordet till tullförvaltaretjänsten vid sistnämda afdelning. (Hv8dag 19010210)

 

 

JOHAN WAHLUND                    

Borgmästare Johan Wahlund i Öregrund kunde den 7 dennes fira 25-årsdagen som stadens högste ämbetsman. Af denna anledning blef den värderade borgmästaren hyllad med en fästlighet, till hvilken han inbjudits af representanter för olika yrken inom staden. Därvid hembar man jubilaren ett tack för hvad han under dessa år uträttat för stadens väl, med önskan att han ännu länge måtte med obrutna krafter få verka för dess vidare utveckling. (Hv8dag 19010127)

 

 

RICHARD WAHREN

I Norrköping afled den 5 jan. disponenten för R. Wahrens Aktiebolag Richard Wahren, i en ålder af 65 år. Med W. bortgick en af den stora fabriksstadens märkesmän på ylleindustriens område. Tack vare energi, otrolig arbetsförmåga och framsynt blick lyckades han från en ringa början utveckla den 1860 grundlagda affären till en lika storartad som mönstergill anläggning.

Icke minst sörjes den hädangångne af sina många arbetare, hvilka i sin chef sågo en person, som ärligt och uppriktigt sökte i allt tillgodose sina underlydandes intressen. (Hv8dag 19010120)

 

 

HUGO VALLENTIN

VÅRA "NYÅRSREVY"-FÖRFATTARE

Redaktör Hugo Vallentin, journalist. Hugo Vallentin är göteborgare till börden, öfverflyttade för ett antal år sedan till Stockholm och arbetade där som agent, tills han uppsöktes af Söndags-Nisses bolag, förmåddes blifva detta vårt äldstas af nu här i landet existerande skämtblad redaktör och var härigenom inkommen på sinn rätta bana. Han hade dessförinnan genom uppsatser i dagsprässen dokumenterat sig som en skarpsinnig satirisk skämtare. Revy-fältet är för honom icke nytt, han har förut framgångsrikt bearbetat detsamma och hans högt uppdrifna talang som kuplettskrifvare kommer honom härvidlag särdeles väl till pass. (Hv8dag 19010127)

 

 

DANIEL CONSTANZ WENNERSTRÖM

Den 20 jan. afled i hufvudstaden en af dess mera kände köpmän, manufakturhandlaren Daniel Constanz Wennerström i en ålder af 67 år. W. har i många år innehaft affärerna vid Drottninggatan 45 och 80 B., af hvilka den förra nu innehafves af hans äldsta son. Sedan många år var W. styrelsemedlem i minuthandelsföreningens pensionskassa. (Hv8dag 19010203)

 

 

CARL ELON ARTHUR WESSBLAD

Den 10 mars afled i Saltsjöbaden vid Stockholm civilingeniören Carl Elon Arthur Wessblad, 46 år gammal. Han vistades från 1883 lång tid i Ryssland, där han framgångsfullt verkade som ombud för Motala och andra verkstäder samt som Lloyds inspektör. (Hv8dag 19010324)

 

JOHAN JAKOB WESTERBERG

Seniorn i vår läkarekår, hvilken enligt årets matrikel räknar 1,337 medlemmar, är f.n. provinsialläkaren med. jubeldoktorn Johan Jakob Westerberg i Upsala. D:r W. är född den 19 maj 1810 och blef medicine doktor 1842. Därpå utnämdes han till provinsialläkare i Torp (Medelpad) 1844, blef stadsläkare i Jönköping 1847, provinsialläkare i Sundsvall 1853, detsamma i Västerås 1871 och tog efter en lång hedersam arbetsdag afsked 1879. Han är sedan 1880 bosatt i Upsala och utnämdes till med. jubeldoktor 1893. (Hv8dag 19010324)

 

A. R. WESTERDAHL

60 år fyllde den 9 februari en af hufvudstadens kände fabriksidkare, A. R. Westerdahl, hvilken då uppvaktades med en hedersgåfva af ett flertal bageriidkare. (Hv8dag 19010224)

 

 

FREDRIK WIBERG

F. klädeshandlaren Fredrik Wiberg afled i hufvudstaden den 11 mars, nära 82 år gammal. Han uppsatte och innehade länge den bekanta klädeshandeln vid Mynttorget. 1871-89 var han medlem af Stockholms stadsfullmäktige, hvarjämte han beklädt andra förtroendeposter. Hans minne är högt aktadt. (Hv8dag 19010331)

 

SIGNE WIDELL

Se bara på det här sommarsolskinande glada anletet, som är så väl bekant för den stora publiken landet rundt! Kan det inte jaga bort den kulnaste höststämning, drifva det gamla kalla vintersinnet ur kroppen och värma upp själen med ett skratt så hjärtligt, att tårarna tillra "utanför kindorne" som ett lifgifvande vårligt regn! "Å' i åa ä e' ö ..." Bara dessa sju vokaler, uttalade af Signe Widell på en af hennes Frödings-aftnar, äro nog för att frambinga leenden och dundrande applåder. Foto: Hoffotograf Aron Jonason.[utdrag ur artikel] (Hv8dag 19010324)

 

EVA VIGSTRÖM

Den isynnerhet under märket Ave kända och värderade författarinnan fru Eva Vigström afled i Helsingborg den 5 jan., 68 år gammal.

Aves hjärtevarma diktning och sympatiska väsen tillvann henne många vänner, som länge med saknad skola minnas den ädla kvinnan. Det var främst i den med sakkunskap, blick för folklifvets egendomligheter och ett ledigt framställningssätt gjorda folklifsskildringen, som fru V. hade sin styrka. Hon använde äfven sin förmåga för praktiska värf samt skref uppsatser rörande skolförhållanden, fattig- och fångvård, huslig ekonomi m.m. Det var till stor del genom hennes medverkan, som en folkhögskola för kvinnor upprättades i Helsan vid Helsingborg. (Hv8dag 19010120)

 

 

ERIK WIJK

Den 1 mars fyllde ledamoten af riksdagens Andra kammare grosshandlaren Erik Wijk i Göteborg 65 år. Hr Wijk, som kan glädja sig åt den bästa hälsa, lämnade på sin födelsedag en vacker gåfva af 15,000 kr. till Sjömannasällskapet i Göteborg. (Hv8dag 19010317)

 

D. H. WIKBLAD

DET SVENSKA STATSRÅDET.

Till "tjänsteåren" äldst bland regeringens samtliga ledamöter är statsrådet D. H. Wikblad, hvilken ända sedan den Åkerhjelmska ministärens tid 1889 innehaft sitt ämbete. (Hv8dag 19010106)

 

SIMRI PORTHOS TIMOLEON WISTRAND

År 1900 förgick, utan att det af alla så efterlängtade budskapet om S. A. Andrées räddning inträffade.

Till dennes efterträdare i Patentverket har nu utnämts den sedan 1899 tjänstförrättande, patentverkets sekreterare Simri Porthos Timoleon Wistrand. Öfveringeniör Wistrand är född 1856. (Hv8dag 19010113)

 

 

CARL H. S. VULT VON STEYERN

En af statsbanornas tjänstemannaveteraner stationsinspektoren i Jönköping frih. Carl H. S. Vult von Steyern återgår inom närmaste tiden till privatlifvet efter mer än 35-årig tjänstgöring vid trafiken. Frih. Vult von Steyern ägnade sig först åt sjömansyrket, aflade första kl. sjökaptens- och ångbåtsbefälhafvareexamen 1863, men öfvergick så till ”landbackens” samfärdsel. Han var stationsinspektor i Laxå 1867-95 och flyttade sistnämnda år till Jönköping. (Hv8dag 19010210)

 
   
   
   
   
   
   
   
   

 


 

Denna sida är en del av

www.thorsaker.se

Katarina Sohlborg - 2005-2014