CHRISTER UGGLA

Ordföranden i den skandinaviska organisationens centralkomité i Transvaal ingeniör Christer Uggla befinner sig f.n. hemma i Sverige. Ingeniör Uggla har som högre järnvägstjänsteman vistats i Transvaal i inalles tio år och är sålunda fullt inne i förhållandena därnere i den sköflade republiken, som länge för så många varit ett formligt guldland. Ingeniör U. har haft vänligheten till HVAR 8 DAGS förfogande ställa en del bilder från kriget – detta krig, hvilket beredt båda de stridande parterna lika mycket smälek som de utomstående stora öfverraskningar och just ni befinner sig på en högst kritisk punkt.

Att en handfull för sin frihet och sitt land kämpande bönder förmått hålla ett par hundratusen värfvade soldater stången i flere månader, är icke utan exempel i historien. Men i hvarje fall måste det kännas förödmjukande för hvarje stolt Albions son, och många missnöjda röster ha höjts i England mot ledningen af fälttåget. (Hv8dag 19010120)

 

 

W. ULANDER

Bankdirektören m.m. W. Ulander i Upsala, som sistl. december fyllde 80 år, gaf den 2 d:s en i följd af sjukdom uppskjuten middag för stadens främste. I sitt välkomsttal nämnde värden i korta drag om sitt lifs historia, hurusom han en fattig, anspråkslös 20-årig yngling kommit från nordliga delen af Bohuslän upp till Upsala där han sedan vistats i 60 år och huru han så småningom lyckats förvärfva en tillfredsställande social ställning. Den högt aktade åldringen blef samtidigt föremål för förnyade hedersbevisningar. (Hv8dag 19010324)

 

EDWIN MAGNUS UNGER

Häradshöfdingen i Nora domsaga Edwin Magnus Unger har med ingången af detta år afgått från det ämbete, hvilket han i öfver ett fjärdedels sekel beklädt. Rättrådighet och humanitet har städse präglat häradshöfding Ungers verksamhet som domare och de hyllningar, för hvilka han vid afskedet blifvit föremål bl.a. i Nora och Karlskoga, visa bäst huru högt hans betydelsefulla lifsgärning uppskattas.

Sedan 1885 har hr U. ock varit en af Första kammarens mest inflytelserika och framstående medlemmar. Från alla håll bringas honom nu tillönskan af en fridfull lefnadsafton med hopp om, att han ännu skall kunna fortsätta sitt arbete i det allmännas tjänst. (Hv8dag 19010120)

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 


 

Denna sida är en del av

www.thorsaker.se

Katarina Sohlborg - 2005-2014