GERDA THOMÉ

”Den gyllene lergöken”, den i Stockholm ofantligt populära revyn från sista sommaren, har omstufvad gått mer än 50 gånger å Folkteatern i Göteborg, där den lockar fulla hus kväll efter kväll. Vi tro dock, att det här är mindre revyen i sin helhet än en af de uppträdande, fröken Gerda Thomé, som är den stora attraktionen. – Hon framställer sålunda ”den modärna dramatiken” med dess snart sagdt oundgängliga”afklädningsscener”. – Det är dock icke det onekligen pikanta i en dylik scen, utförd af en så vän framställarinna som fröken T., som här tjusar alla, och skaffar henne icke endast beundrare, hvad som vore mindre märkvärdigt, utan äfven beundrarinnor i mängd. – Med enkelhet, naivitet och oskrymtad kvinnlighet har hon vunnit sin lilla triumf, som vi hoppas skall efterföljas af flera, kanske mera värdiga den verkligen dramatiska begåfningen hos den unga skådespelerskan.  (Hv8dag 19010303)

 

 

FRANS HERMAN THULIN

Fanjunkaren och regementsväbeln vid Lifgardet till häst Frans Herman Thulin afled den 28 febr. i Stockholm. Han var en ovanligt duglig, plikttrogen och human man, aktad af alla, hvarmed han kom i beröring. (Hv8dag 19010317)

 

FREDRIK TÖRNEQUIST

”Norrköpings Tidningars” f.d. redaktör, boktryckaren Fredrik Törnequist, afled den 3 d:s i Stockholm af slaganfall. Han var född i Norrköping och öfvertog sin faders tryckeri, sedan han där förut blifvit redaktör för ”Norrköpings Tidningar”. Tidningen och tryckeriet såldes af honom 1874 till ett aktiebolag, hvars ekonomidirektör han var under några år. Han utgaf sedermera 1881-86 ”Upsalaposten” i Upsala, hvarefter han bosatte sig i hufvudstaden. (Hv8dag 19010113)

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 


 

Denna sida är en del av

www.thorsaker.se

Katarina Sohlborg - 2005-2014