U. SALCHOW

E. SJÖBERG

C. SOLDAN

Från vintersport-täflingarne i Göteborg söndagen den 3 Febr., meddela vi här några snapshots af den populäre skridskoåkaren U. Salchow, af fröken E. Sjöberg och hr C. Soldan, hvilka prestera en charmant samåkning. (Hv8dag 19010210)

 

 

   

 

 

MAURITZ SALIN

Den 5 jan. fyllde en af hufvudstadens mest bekante läkare professor Mauritz Salin 50 år. Professor Salins kunskaper, skicklighet och sympatiska väsen ha redan sedan många år förskaffat honom en stor krets patienter, till hvilka som bekant äfven räknats medlemmar af konungahuset. Den framstående eskulapen står nu på höjden af sin arbetskraft och skall hoppas vi ännu länge få verka i sitt vackra kall. (Hv8dag 19010120)

 

 

AUGUST SCHAGERSTRÖM

Den 20 januari fyllde rektorn vid Hudiksvalls högre allm. läroverk d:r August Schagerström 50 år, i anledning hvaraf den afhållne skolmannen fick mottaga varma lyckönskningar. Läroverkets lärare framburo dessa åtföljda af en prydlig adress, hvilken tolkade den kärlek, vördnad och tacksamhet, med hvilken rektor S. under sin snart 12-åriga verksamhet varit och fortfarande är omfattad af medlärare och vänner. Läroverkets ungdom uppvaktade naturligtvis äfven sin rektor. (Hv8dag 19010210)

 

 

SVENNING ANDERSSON SCHILLER

Seniorn bland Göteborgs stifts prästmän, prosten Svenning Andersson Schiller i Ödmål afled den 8 mars 89 år gammal. Efter en tids tjänstgöring i Herrestads socken blef S. komminister i Varberg 1854. Till kyrkoherde i Ödsmål utnämdes Schiller 1861. Prosttiteln erhöll han 1876. Prosten S. var till det sista ovanligt kry för sin höga ålder. Känd som en god predikant samt i sin mannaålders dagar kraftfull och ordningsälskande, var han mycket omtyckt af sina församlingsbor. (Hv8dag 19010324)

 

HUGO LEONARD SCHMIDT

F.d. lektorn vid Nya elementarskolan I Stockholm d:r Hugo Leonard Schmidt afled I Stockholm den 25 febr. i en ålder af 71 år. S. var en af nämda skolans lärare, hvilken bidrog till att göra den till ett mönsterläroverk, tack vare sin skicklighet och det sätt hvarpå han behandlade sina lärjungar. (Hvar 8 dag 19010310)

 

 

D. C. S. VON SCHULZENHEIM

VÅRA NYA DOMHAFVANDE.

Till häradshöfding i Gestriklands domsaga utnämndes i samma konselj som de i senaste n:r porträtterade vice häradsh. D. C. S. von Schulzenheim. (Hv8dag 19010106)

 

OSCAR LEONARD SEGERDAHL

 

Natten till den 19 dec. afled i Linköping stadsläkaren Oscar Leonard Segerdahl, 53 år gammal. s. blef 1881 förste stadsläkare i nämnda stad. När läkareväsendet i Linköping 1898 blef omregleradt så att i stället för en förste och en andre stadsläkare anställdes en stadsläkare och två stadsdistriktsläkare, blef d:r Segerdahl stadsläkare.

Sedan 1881 var han vice ordförande i hälsovårdsnämnden och sedan  1885 stadsfullmäktig, till hvilket förtroendeuppdrag han för några dagar sedan omvaldes.  D:r S. var en kunnig och skicklig läkare, som intill det sista bevarade intresset för medicinska studier; han efterlämnar bl.a. ett mycket gott och rikhaltigt bibliotek medicinsk litteratur. (Hv8dag 19010106)

 

 

ERIK HJALMAR SEGERSTÉEN

Bibliotekarien vid stiftsbiblioteket i Linköping Erik Hjalmar Segerstéen afled den 24 febr. i en ålder af 81 år. Den hädangångne var en rikt begåfvad man. Redan under sin vistelse i Lund var han medlem af den krets af unga skalder och sångare, till hvilka Talis Qvalis och Otto Lindblad hörde. Genom hans initiativ lades grunden till akademiska föreningens byggnad i Lund.

Själf stor konstvän, bildade S. en tafvelsamling på omkring 600 stycken af företrädesvis svenska målare. Med den största kärlek omfattade han Linköpings stiftsbibliotek, för hvars framtida utveckling han sörjt genom att till detsamma donera större delen af sin förmögenhet. (Hv8dag 19010317)

 

 

JACOB SELIGMANN

Grosshandlaren Jacob Seligmann i Stockholm, innehafvare af den kända firman S. & J. Seligmann (tapet- och rosettfabrik) afled i hufvudstaden den 3 d:s i sitt 63:e lefnadsår. Han var mycket bekant genom de många förtroendeuppdrag , som han fick mottaga inom affärsvärlden. S. sörjes närmast af maka, född Lundqvist, samt syskon, däribland bokförläggaren d:r J. Seligmann. (Hv8dag 19010120)

 

 

JACOB SETTERVALL

Sextio år fylde den 5 d:s en i vida kretsar känd person, grosshandlaren Jacob Settervall, hvilken är chef för firman Lovén & Co. i Stockholm och hufvudredare för det stora ångfartygsaktiebolaget Södra Sverige. Alla ”Södra Sverige” på födelsedagen i Stockholm liggande ångare hade dagen till ära iförts full flaggskrud. (Hv8dag 19010120)

 

 

KARL SIDENBLADH

Öfverdirektören för statistiska centralbyrån P. E. Sidenbladh har nyligen erhållit afsked och till efterträdare utnämts dennes yngre broder, den bekante språkforskaren och statistikern, förste aktuarien i ämbetsverket Karl Sidenbladh. Öfverdirektör Sidenbladh är en i mångt och mycket förtjänt man och har gjort sig känd som en synnerligen duktig arbetskraft. (Hv8dag 19010324)

 

PER ELIS SIDENBLADH

Den utmärkte statistikern, öfverdirektören och chefen för Statistiska centralbyrån, fil. d:r Per Elis Sidenbladh, fyllde den 19 febr. 65 år och ingick sålunda i pensionsåldern. S. har på grund af sin stora skicklighet tagits i anspråk för många komitéarbeten och ansvarsfulla förtroendeuppdrag. (Hvar 8 dag 19010303)

 

 

OTTILIA CHARLOTTA AF SILLÉN

Fru Ottilia Charlotta af Sillén, maka till f. presidenten i statskontoret O. F. af Sillén, alfed den 14 febr. i Stockholm vid 71 års ålder. Hon var en begåfvad kvinna, varmhjärtad och fint musikaliskt bildad. (Hvar 8 dag 19010303)

 

 

OTTO FERDINAND AF SILLÉN

85 år fyllde den 15 mars f. presidenten i statskontoret Otto Ferdinand af Sillén. Den vördade gamle, känd för sina gedigna kunskaperk, sin stora anspråkslöshet och ovanliga vänlighet, är allt fortfarande vid vigör. Många voro de lyckönskningar, som ingingo till 80-åringen. (Hv8dag 19010324)

 

AUGUST CONRAD SIWERS

(Hv8dag 19010407)

 

VICTOR SJÖBERG

65 år fyllde den 27 febr. en af Stockhlms mest kända personer, ”Dagens Nyheters” förre redaktionssekreterare och teateranmälare, hr Victor Sjöberg. I Göteborg är hr S. i godt minne från den tid han i ”Göteborgs-Posten” bl.a. skref spirituella krönikor. (Hvar 8 dag 19010310)

 

 

GUSTAF GÖRAN ESAIAS AUGUST STENBERG

Förre revisionskommissarien i kammarrätten Gustaf Göran Esaias August Stenberg afled i Stockholm den 26 febr. vid 65 års ålder. S. var en ovanligt framstående tjänsteman och efterlämnar ett synnerligen äradt och aktadt minne. (Hvar 8 dag 19010310)

 

 

AUGUST STRINDBERG

August Strindbergs den 7 d:s eklaterade förlofning med den unga skådespelerskan fröken Harriet Bosse vid Dramatiska teatern var utan tvifvel den veckans mest sensationella tilldragelse i hufvudstaden.

Vid 52 års ålder har den geniale författaren efter växlande erfarenheter åter knutit en förening, till hvilken båda parterna tillönskas lycka. Den kvinna, som nu vunnit Strindbergs hjärta, har på kort tid blifvit en af sin scens främsta kvinnliga förmågor. [utdrag ur artikel] (Hv8dag 19010317)

 

WILHELM STRÅLE

85 år fyllde den 22 februari f.d. landshöfdingen i Stockhlms län Wilhelm Stråle. Landsh. Stråle, en af hufvudstadens mäst bekanta och populära personligheter, kan glädja sig åt för den höga åldern goda själs- och kroppskrafter. (Hvar 8 dag 19010303)

 

 

EMIL STRÖMBERG

En annan favorit hos publiken, isynnerhet den manliga, är Emil Strömberg, en af våra gladaste, mest humoristiska skådespelare. [utdrag ur artikel] (Hv8dag 19010324)

 

JON ADAM STÅLHAMMAR

Den 10 januari fylde majoren i armén Jon Adam Stålhammar 90 år. Den vördade officern, hvilken redan som 5-årig pilt inskrevs 1816 som fanjunkare i Smålands dragonregemente och därifrån transporterades till Kalmar regemente, eger och bebor det gamla Stålhammarska godset Salshult. S. njuter nu af en fridfull och angenäm ålderdoms hvila efter att hafva varit mycket verksam och anlitad i enskilda och allmänna värf. Den gamle hedersmannen kan glädja sig åt goda kropps- och själskrafter och följer ännu med intresse dagens händelser. (Hv8dag 19010127)

 

 

TURE LEONARD SVENONIUS

Den 21 febr. afled i Upsala lektorn vid Sundsvalls högre allm. läroverk, d:r Ture Leonard Svenonius vid nära 50 års ålder. Lektor S. var en ovanligt skicklig språkkarl och i sin krafts dagar en framstående lärare. (Hvar 8 dag 19010310)

 

 

O. SYLWAN

Den 20 och 21 februari resp. installerades under öfliga ceremonier vid Göteborgs Högskola professorerna Nils Elis Wadstein och Otto Sylwan.

Professor Sylwan, född 1864, kommer från Lund som professor Karl Warburgs efterträdare, äfven han enhälligt kallad. Prof. Sylwans vetenskapliga verksamhet, solid i sin anläggning och rik på nya uppslag och nya idéer, är – ej mindre än hans arbete vid Lunds universitet – en borgen för att vår yngsta högskola här förvärfvat sig en kraft, hvilken skall förstå att göra sig företrädaren värdig. (Hv8dag 19010303)

 

 

NATHAN SÖDERBLOM

Den 24 januari promoverades pastorn vid svenska församlingen i Paris fil. och teol. kand. Nathan Söderblom till teologie doktor vid universitetet därstädes, det gamla berömda Sorbonne. Pastor S. är den förste utlänning som denna heder vederfarits sedan reformationen, hvarvid dock är att märka att den protestantisk-teologiska fakulteten vid Sorbonne blott existerat sedan 1871. Före promotionen försvarade hr S. inför fakulteten en större afhandling.

I fråga om pastor Söderblom förtjänar framhållas den outtröttliga verksamhet, han utöfvar för att bistå landsmän i paris med råd och dåd. Han är där utomordentligt högt uppskattad, och det vore – skrifver vår kommespondent  - en stor förlust för skandinaverna i Paris, om han komme att lämna dem för att intaga den professorstol  i Upsala, hvartill han är sökande. (Hv8dag 19010203)

 

 

EVA KRISTINA SÖDERMAN

Enkan efter den utmärkte svenske tonsättaren August Söderman, fru Eva Kristina Söderman, f. Bergholm, afled den 1 februari i Stockholm vid nära 65 års ålder. Fru S. var en särdeles intelligent kvinna med konstnärlig begåfning samt känd för sin hjertegodhet och stora älskvärdhet. (Hv8dag 19010217)

 

 

ADOLF FREDRIK SÖDERSTRÖM

Den 9 mars afled i Stockholm f.d. skeppsstufvaren Adolf Fredrik Söderström, något öfver 80 år gammal. Han var en af stiftarne af "Sjömannaföreningen" och har utöfvat mycken välgörenhet. (Hv8dag 19010324)

   
   
   
   

 


 

Denna sida är en del av

www.thorsaker.se

Katarina Sohlborg - 2005-2014