NILS EDVARD AXELSON RAAB

Lördagen den 10 jan. afled polismästaren i Upsala, v. häradshöfdingen frih. N. E. A:son Raab i en ålder af 59 1/2 år. Född i Vexiö, blef R. student i Upsala 1861 och aflade sedermera kameral- och hofrättsexamina. Han blef 1871 v. häradshöfding, hvarefter han tjänstgjorde som t.f. konsistorienotarie i Karlstad och t.f. magistratssekreterare i Upsala. 1879 utnämndes R. till rådman och polismästare i Upsala. ... Gift 1879 med Johanna Sofia Ottilia Rydberg, var frih. R. enkling sedan 1896. [utdrag ur artikel] (Hv8dag 19010203)

 

PAUL FREDRIK RISBERG

Justitierådmannen i Norrköping v. häradsh. Paul Fredrik Risberg afled den 10 mars, nära 70 år gammal. R. hade i närmare 40 år haft sin verksamhet förlagd till Norrköping, i hvilken stads kommunala förvaltning den framstående och duglige medborgaren tog kraftigt del. (Hv8dag 19010331)

 

GUSTAF RISING

(Hv8dag 19010407)

 

JOHAN FREDRIK RISLING

Kyrkoherden i Kråksmåla församling Johan Fredrik Risling afled 1 mars, 48 år gammal. R. prästvigdes 1877, blef komminister i Karlslunda 1878 och 1890 kyrkoherde i Kråksmåla. Han hade i sin församling gjort sig mycket omtyckt och värderad som en god själasörjare, en redbar och vänsäll personlighet. (Hv8dag 19010317)

 

EDLA JENNY ROOS

F. skådespelerskan Edla Jenny Roos afled nära 66 år gammal den 15 mars i hufvudstaden. Fröken R. var under nästan hela sin teatertid primadonna vid sin faders, teaterdirektör J. P. Roos sällskap och utförde bortåt ett halft tusental roller. Hon var mycket värderad både i landsorten och hufvudstaden. En broder till den aflidna är Dramatiska teaterns andre regissör, hr Axel Roos. (Hv8dag 19010331)

 

JARL AMAL VALLENTIN ROSÉN

Apotekaren i Gefle Jarl Amal Vallentin Rosén afled den 7 mars i Stockholm vid 66 års ålder. Sedan 1888 innehade han apoteket "Lejonet" i Gefle. Den aktade mannen sörjes närmast af enka, född Breitholtz, och barn. (Hv8dag 19010324)

 

AXEL MAURITZ ROSENQUIST AF ÅKERSHULT

Häradshöfdingen i Sunnervikens domsaga af Göteborgs och Bohus län Axel Mauritz Rosenquist af Åkershult fyllde den 4 sistl. februari 86 år. Den vördade åldringen, som alltjämt kan glädja sig åt god kroppslig och andlig hälsa, har i dagarne varit domhafvande i Sunnervikens domsaga i precis 45 år. (Hvar 8 dag 19010303)

 

 

CARL JAKOB ROSSANDER

Natten till den 5 febr. afled i Stockholm f.d. professorn i kirurgi vid Karolinska institutet, f.d. öfverkirurgen vid Serafimerlasarettet, med. d:r och kir. mag. Carl Jakob Rossander. R. var född den 20 juli 1828 och blef 1854 med. d:r. Följande år utnämndes han till adjunkt i kirurgi vid Karolinska institutet samt blef 1863 e.o. och 1855 ord. kirurgie professor därstädes.

R. var på sin tid den förnämste kirurgen i Sverige, hvarjämte han åtnjöt stort och berättigadt anseende som lärare. Såsom ögonläkare utöfvade han en vidsträckt praktik. R. tog 1893 afsked från sin professur. Han företog sedermera resor i aflägsna länder och utgaf i tryck ett par intressanta arbeten om sina färder. En synnerligen framstående plats intog professor Rossander inom hufvudstadens sällskapslif. Han var en i hög grad representativ person och angenäm talare. Sedan många år var han styrande mästare inom Stockholmslogen af det stora sällskapet Par Bricole, hvilken post han fyllde på ett utmärkt sätt.

R. sörjes närmast af enka i ett andra gifte och sex barn. De vänner, som stå i saknad vid båren, äro oräkneliga. (Hv8dag 19010217)

 

 

ALBERT RUBENSON

Direktören vid K. konservatoriet i Stockholm Albert Rubenson hädankallades den 2 mars. Direktör Rubenson var född 1826 och blef 1872 konservatoriedirektör. Han har utvecklat en liflig verksamhet å det musikaliska området, gjort vackra kompositioner, af hvilka flera vunnit stor popularitet, och var i sin tjänst en ovanligt nitisk man. (Hv8dag 19010317)

 

JOSEPH RUBENSON

Utskänkningsaktiebolagets verkställande direktör ha varit hr Joseph Rubensson och v. häradshöfdingen Axel Lundvall, hvaraf den förre tog en synnerligen verksam del af bolagets organisation och, erfaren kommunalman, som han var, synnerligen väl egnade sig för befattningen. [utdrag ur artikel om Stockholms utskänknings-aktiebolag] (Hv8dag 19010210)

 

SEMMY RUBENSON

Utskänkningsaktiebolaget har nu mera på grund af förändrade bestämmelser endast en verkställande direktör, och denne är sedan 1898 Stockholms förre polismästare Semmy Rubenson - en kusin till hr Joseph Rubenson - hvilken 1899 med pension lämnade polischefsplatsen. [utdrag ur artikel om Stockholms utskänknings-aktiebolag] (Hv8dag 19010210)

 

AXEL RUNDBERG

Regissören vid Vasateatern i Stockholm, Axel Rundberg, anträffades på morgonen den 5 febr. död i källaren till ett hus vid Sibyllegatan. Af allt att döma, hade han träffats af ett slaganfall. R. var född i Stockholm 1855, anställdes 1879 vid Svenska teatern och 1882 vid operan, där han utförde en mängd partier. Åren 1894-97 var han operans regissör, men lämnade då på grund af en hetsig, kanske alltför personlig agitation sin plats. Han vistades därpå utomlands, tills han för ett år sedan blef regissör vid Ranftska operettafdelningen. R. har äfven varit mycket verksam såsom sånglärare. Som energisk och talangfull regissör har ingen opartisk nekat R. sitt fulla erkännande. (Hv8dag 19010217)

 

 

M. D. RUUTH

Efter att i elfva år ha tjenat i lotsverket och sedan i öfver åtta år varit dess chef har generallotsdirektören grefve M. D. Ruuth nyligen afgått från denna sin ansvarsfulla post och efterträdts af kommendörkaptenen af första graden Daniel Ulrik Vilhelm Linder.

Det är en vacker lifsgärning den afgångne ”öfverlotsen” kan blicka tillbaka på. Trots allt annat än gynnsamma ”konjunkturer” – bl.a. nedsättningen af lotsverkets enda inkomstkälla, fyr- och båkmedlen – har grefve Ruuth drifvit verket framåt med alla honom tillbuds stående medel. Det varaktigaste monument har grefve Ruuth genom sitt varma hjärta, urbana väsen och stora intresse för lotsverkets talrika personal rest i dennas hjärta. Han var icke blott den noggranne chefen och förmannen utan förstod ock att göra sig aktad och älskad af lots- och fyrpersonalen, hvars berättigade kraf på bättre villkor i sitt ansträngande arbete han på allt sätt sökte tillmötesgå. Denna hans verksamhet har burit vackra frukter, såsom t. ex. bildandet af lotsverkets enskilda pensionskassa, löneförbättringar, särskildt för personalen å fyrskeppen – utom alla andra tillfällen, då han hjälpt och gagnat sina kära ”gossar”, hvilkas arbete är så hårdt och ansvarsfullt. Det är med stor saknad som hela lotsverkets personal vi den afhållne chefens afgång bragt honom de mest uppriktiga bevis på tacksam tillgifvenhet. (Hv8dag 19010113)

 

 

VICTOR RYDÉN

En af Jönköpings mera framstående affärsmän, grosshandlaren Victor Rydén afled efter ett slaganfall den 8 febr. något öfver 52 år gammal.

R. var sedan 1895 innehafvare af stadens största en gros- och minutaffär i speceribranschen. Utom sin omfattande affärsverksamhet var R. ock flitigt kommunalt intresserad och innehade flere förtroendeposter. Rydéns flärdfria och vänsälla väsen i förening med hans stora hjälpsamhet förvärfvade honom en talrik krets af uppriktiga vänner, som nu djupt sakna den hjärtegode mannen. (Hv8dag 19010224)

 

 

JONAS RÖST

Den 25 januari fyllde grosshandlaren Jonas Röst i Sundsvall 65 år. Utgången ur ett fattigt torparehem har grossh. Röst arbetat sig fram till en ställning som en af Sundsvalls störste köpmän. Under sina yngre år var R. skräddare, bonddräng, timmerhuggare, flottkarl och snickare, blef därpå orgelbyggare och sedan predikant.

Hans rika begåfning hade fästat biskop A. F. Beckmans uppmärksamhet på honom. Denne gaf honom först enskild undervisning och därpå ”venia” samt uppmanade R. att fortsätta sin predikoverksamhet. Den knappa lönen af 300 kr. nödgade honom emellertid att äfven börja affär och snart visade det sig att R. ägde de yppersta förutsättningar för att med tiden intaga en framstående plats i köpmannakåren. R. är ock högt värderad för sitt ädla hjärta, sin begåfning som talare och andra vackra personliga egenskaper – en äkta kärnnatur, ännu vid 65 år liflig och rask som en yngling. (Hv8dag 19010210)

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 


 

Denna sida är en del av

www.thorsaker.se

Katarina Sohlborg - 2005-2014