LARS PEHRSSON

Den 9 febr. afled i Kristianstad kamreraren i Nya sparbanken Lars Pehrsson, nära 54 år gammal. Genom hans bortgång beröfvades Kristianstad en framstående kommunal förmåga, som utmärkt sig i offentliga uppdrag. (Hvar 8 dag 19010303)

 

 

OTTO PETERSSON

Den 7 januari afled i sitt hem vid Sundbyberg revisorn i generalpoststyrelsen vice häradsh. Otto Petersson i en ålder af 61 år. Revisor P., som vid sin bortgång äfven innehade förordnande som revisionskommissarie i kammarrätten, var en arbetsam, duglig och allmänt omtyckt personlighet. Inom Sundbybergs samhälle innehade han flere kommunala uppdrag. (Hv8dag 19010203)

 

 

PER ADOLF PETERSON

Annandag jul afled å Forsvik i Värmland f. bokhandlaren i Åmål godsegaren Per Adolf Peterson 81 år gammal.

P. var en ”selfmade” man. År 1850 bosatte han sig som bokbindare i Åmål och idkade där jämväl bokhandels- och boktryckerirörelse samt utgaf på sin tid ”Åmåls Veckoblad”. För kommunala saker intresserade han sig lifligt och verkade under en lång följd af år i en hel del förtroendeuppdrag. (Hv8dag 19010113)

 

EDVARD SVANTE KNUT PEYRON

Sjuttio år fyllde den 22 jan. vice amiralen i flottans reserv, kammarherren Edvard Svante Knut Peyron. V. amiral Peyron har tillryggalagt en lång och hedrande bana i statens tjänst, och lyckönskningarna på hans 70-årsdag voro lika uppriktiga som talrika. (Hv8dag 19010203)

 

 

CARL LUDVIG PIHL

En af Linköpings stifts äldre prästmän kyrkoherden Carl Ludvig Pihl i Vallerstad och Jerstad afled den 6 mars, 76 år gammal. Pihl var mindre en ordets, men så mycket mer en hjärtats man och genom sina personligt vinnande egenskaper gjorde han sig älskad och vördad i sin församling. (Hv8dag 19010331)

 

PER HENRIC PYHLSON

För någon tid sedan erhöll postmästaren per Henric Pyhlson begärdt afsked efter ett halfsekellångt arbete vid Halmstads postkontor. Samvetsgrannt nit och aldrig svikande plikttrohet – se där det vackra vitsord hr P. från alla håll mottagit för sin verksamhet i postverket. (Hvar 8 dag 19010303)

 
   
   
   
   
   
   
   
   

 


 

Denna sida är en del av

www.thorsaker.se

Katarina Sohlborg - 2005-2014