BERNHARD MEIJER

Den 14 jan. afled i Trelleborg direktör Bernhard Meijer 90 år gammal. Med hans bortgång slöts en lång och verknngsrik lefnadsbana. Han var född i Danmark af fattiga föräldrar och måste arbeta för familjens uppehälle, men kunde dock vid 19 års ålder aflägga juridisk examen. År 1846 flyttade M. till Sverige som landtbrukare, först å Gyllerups gård vid Ystad, så på Häckeberga och därpå till Marielund i Kristianstads län. Här var det egentligen som hans framstående egenskaper som jordbrukare framträdde. men hans krafter togos äfven i anspråk på många andra områden. Dir. M. var sålunda grundare af länets första landtbruksskola, flerårig ledamot af Första kammaren, mångårig landstingsman m.m. (Hv8dag 19010210)

 

CARL DANIEL MOBERG

Disponenten för Aktiebol. mek. verkstaden Vulcan i Norrköping Carl Daniel Moberg var vid sin död d. 10 d:s 58 år gammal. Disponent M., som 1886 öfvertog ledning af "Vulcan", kan sägas ha varit denna nu stora och ansedda anläggnings skapare, som beredt dess varor afsättning långt utanför nordens gränser. Den hädangångne tog ock under många år lifligt del i offentliga ärenden. (Hv8dag 19010324)

 

R. VON MÜHLENFELS

Postångaren ”Ölands” chef, kommendörkaptenen R. von Mühlenfels fick i anledning af uppnådda 60 år, såsom en gärd af tillgifvenhet och tacksamhet, från sina underlydande å ångaren den 6 februari emottaga en större silfverpokal, med välgångsönskningar för den värderade chefen.

Vid den fäst, som gafs af kommendörkaptenen, voro gifvarne inbjudna, och utbragtes för dem en välgångsönskningsskål – ty, såsom talaren yttrade sig, ”fältherren ensam vinner icke slaget, de djupa leden vinna det äfven.” (Hv8dag 19010224)

 

 

KARL JUSTIN MATHIAS MÖLLERSVÄRD

Redaktören för tidningen ”Upsala” Karl Justin Mathias Möllersvärd afled den 3 februari i en ålder af 67 år. M. egnade sig tidigt åt tidningsmannens yrke och var 1863-1871 egare och utgifvare af ”Nya Verlden” i Göteborg. Sedan 1874 var han egare af tidningen ”Upsala”, för hvilken utgifningsbevis nu uttagits af en af hans båda söner. (Hv8dag 19010217)

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 


 

Denna sida är en del av

www.thorsaker.se

Katarina Sohlborg - 2005-2014