CARL SVEN AXEL LAGERBERG

Carl Sven Axel Lagerberg - son af öfverstelöjtnanten grefve Carl Sven Lagerberg och grefvinnan Hedvig Beata von Rosen - föddes i Göteborg den 26 januari 1822. Han blef 1839 underlöjtnant vid Andra lifgardet och 1866 dess öfverste och sekundchef. 1867 generalmajor, 1880 generalbefälhafvare i Fjärde militärdistriktet och generallöjtnant, 1882 äfvenledes öfverkommendant i Stockholm och ordförande i krigshofrätten samt 1889 chef för Femte arméfördelningen och general. Han lämnade fördelningsbefälet 1890, men är, som bekant, fortfarande öfverkommendant och ordförande i krigshofrätten. [utdrag ur artikel] (Hv8dag 19010210)

 

ALFRED LAGERHEIM

DET SVENSKA STATSRÅDET.

Excellensen A. Lagerheim. Minister för Utrikes Ärendena. (Hv8dag 19010106)

 

ALBERT LAMM

Den 8 febr. fyllde grosshandlaren Albert Lamm i Göteborg, delägare i firman Martin Levissons Söner, 75 år. Utom sin affärsverksamhet har grossh. Lamm gjort sig bemärkt som styrelseledamot och vice ordf. samt ordförande i lånekomitén i Göteborgs och Bohusläns sparbank, för hvilken inrättnings mönstergilla skötslel han varit lifligt verksam från år 1882 till år 1895, då han af hälsoskäl fann sig föranlåten draga sig tillbaka från denna förtroendepost. Om sparbankens väl och framgång låg honom om hjärtat, skymtades ock ständigt bakom detta intresse tanken på det allmänna bästa som genom inrättningen befordrades. Grossh. Lamm är äfven en af stiftarne af och ordförande i Hjälpkassan för nödstälda köpmän. Af uttryck för sympatier inhöstade hr L. en rik skörd å sin hedersdag. (Hv8dag 19010217)

 

 

CARL LANGENSKIÖLD

Den man, hvilkens bild vi i dag ha nöjet att å tidskriftens första sida visa våra lädare, är, som bekant, verkställande direktör i ”Skandinaviska Kreditaktiebolaget” i Stockholm och finne till börden , ehuru numera svensk undersåte.   . . .

Ätten Langenskiöds första kände stamfader var, egendomligt nog, en i svensk tjenst anstäld kapten Lang, hvilken lefde på 1650-talet. hans sonsons sonsöner, majoren Johan Henrik och öfverstelöjtnanten Lars Adam Lang adlades 1772 med namnet Langenskjöld. Ätten inmatrikulerades 1818 på finska riddarhuset och en gren häraf blif 1860 friherrlig, introducerades samma år på finska riddarhuset och skrifver sig med kort i. Den adliga ättens båda nu lefvande manliga medlemmar, tillhöra hufvudartilleristyrelsen och bebo, liksom ättens kvinliga ledamöter, S:t Petersburg.

Den friherrliga ättegrenen räknar endast två till mogna år komna medlemmar, nämligen senatorn, ledamoten i senatens justitiedepartement Gustaf Adolf Langenskiöld och hans fyra år yngre broder, ”Skandinaviska Kreditaktiebolagets” direktör. De båda friherrarnes far var senatorn, geheimerådet Carl Fabian Theodor Langenskiöld och modern Maria Magdalena af Björksten. Ätten torde vara en af Finlands mest ansedda. Friherre Carl Langenskiöld är född i det särskildt för oss svenskar historiskt ryktbara Pau i Frankrike den 26 januari 1857 och sålunda ännu en jämförelsevis unga man.  …  Friherre Langenskiöld är gift med en dotter till konsul Oscar Ekman. [utdrag ur artikel] (Hv8dag 19010120)

 

 

AUG. LARSSON

Den 15 mars kunde befälhafvaren å Malmö nya ångbåtsaktiebolags ångare "Malmö" kapten Aug. Larsson fira sitt 25-års-jubileum som kapten i bolagets tjänst. Kapten L. blef nämda dag föremål för en vacker hyllning från kaptener och kommissionärer vid Malmö nya ångbåtsaktiebolag. Till jubilaren öfverlemnades en dyrbar kaffeservis af äkta silfver med en å kannan ingraverad inskription. Gåfvan åtföljdes af en textad adress inbunden i ett praktfullt emblem. (Hv8dag 19010331)

 

E. LECZINSKY

E. o. hofrättsnotarien jur kand E. Leczinsky afled hastigt den 12 febr. i Upsala. Född 1861 hade han under sin korta verksamhetstid tillvunnit sig stort förtroende som advokat. (Hvar 8 dag 19010303)

 

 

J. C. LEMCHEN

Den 7 mars fyllde öfverstelöjtnanten vid Västernorrlands regemente J. C. Lemchen 50 år. I anledning häraf blef den duglige och afhållne officern bl.a. hjärtligt hyllad vid en fäst å Grand Hôtel i Stockholm. I denna deltogo personer, hvilka varit i beröring med jubilaren under din långa tid denne dels såsom lärare vid skjutskolan å Rosersberg och dels såsom chef för skolan så energiskt och med så stor framgång arbetat på skjutväsendet inom infanteriet. Till dessa hade slutit sig en del personliga vänner och kamrater till jubilaren. (Hv8dag 19010331)

 

ALBIN LINDBLOM

Fattigvårdsinspektören Albin Lindblom i Stockholm fyllde den 5 maj 50 år och var då föremål för mycken hyllning. L. tillträdde sin nuvarande befattning sedan han först i 25 år varit anställd i riksbankens tjänst. Under en tid var han sekreterare i Föreningen för välgörenhetens ordnande, hvarjämte han suttit som styrelseledamot i flere välgörande inrättningar, så att han vann stor erfarenhet för sin nuvarande post. Hr L. har tagit initiativet till åtskilliga förbättringar i fattigvårdsväsendet och söker på allt sätt verka för, att det må bli så praktiskt, men också så kontrollerande som möjligt. Femtioåringen är, oaktadt sitt mödosamma arbete, vid utmärkt vigör. (Hv8dag 19010317)

 

AXEL FERDINAND LINDEBERG

Den 25 februari afled i Stockholm f.d. maskiningeniören vid statens jernvägar Axel Ferdinand Lindeberg vid 65 års ålder. Den aflidne – sonson till den bekante skriftställaren, kapten Anders Lindeberg – hade i Linköping, där han 1877 blef maskiningeniör vid första trafikdistriktet, i många år tillhört stadsfullmäktige och drätselkammaren. (Hvar 8 dag 19010310)

 

 

DANIEL ULRIK VILHELM LINDER

Den nye generallotsdirektören är född 1855. Han har bl.a. tjänstgjort i flottans stab och i framsk örlogstjänst. Han har deltagit i många sjöexpeditioner, var bl.a. chef på kanonbåten ”Blenda” å vestkusten 1893, chef på ”Örnen” 1897, chef på torpedskolan 1898, divisionschef å kusteskadern 1898 samt chef å pansarbåten ”Thor”, eskaderns flaggskepp vid fjolårets öfningar. L. är stadsfullmäktig i Stockholm, har varit statsrevisor 1894 och 1895 samt ledamot i komitén för utredande af flottans pensionskassas gratialfonds ställning och den s.k. flottstationskomitén. Som synes, är det en praktiskt väl förfaren man som lotsverket nu fått till chef. (Hv8dag 19010113)

 

E. A. LINDHOLM

Kompanichefen i Eskilstuna och Carl Gustafs stads frivilliga skarpskytteförening, fattigvårdsföreståndare. Hr L. är sergeant i armén och har inlagt stora förtjänster om skytteidéns utveckling. Hr L. är en skicklig skytt och innehafvare af arméns skyttemedalj. Den uniform hr L. bär är skarpskytteföreningens gamla, nu i dagarna omändrade. (Hv8dag 19010331)

 

CHRISTIAN FREDRIK LINDMAN

Den 10 januari afled i Örebro en bekant vetenskapsman och pedagog, f. lektorn vid Strängnäs högre allm. läroverk Christian Fredrik Lindman i den höga åldern af 84 år. Mycket framstående som pedagog utöfvade L. äfven en stor och betydelsefull vetenskaplig verksamhet i det matematiska området. Som läroboksförfattare inlade L. stora förtjänster om undervisningen i sitt ämne. lektor L. var för öfrigt ingen ”torr sifferkarl” utan besatt en omfattande bildning äfven å humanistiska områden. Såsom en ädel karaktär och en man af gammaldags heder skall Lindman lefva i mångas minne. (Hv8dag 19010203)

 

 

JOHN LINDMAN

En af Stockholms äldste specerihandlare, John Lindman, har aflidit. L. var under ett 40-tal år chef för affären vid Norrlandsgatan och hade genom sitt redbara sinnelag förvärfvat många vänner. Han var en af borgerskapets 50 äldste. (Hv8dag 19010217)

 

 

C. A. R. LOTHIGIUS

(Hv8dag 19010407)

 

JOHAN AUGUST LUNDGREN

Grosshandlaren Johan August Lundgren afled i hufvudstaden natten till den 4 d:s i en ålder af 61 år. Han hade i många år bedrifvit affärsverksamhet en gros i manufakturbranschen samt var känd för utöfvande af mycken välgörenhet. (Hv8dag 19010120)

 

(ingen bild)

CARL FREDRIK LUNDQVIST

Den 24 jan. fyllde operasångaren Carl Fredrik Lundqvist 60 år, då den afhållne konstnären blef föremål för varm hyllning. HVAR 8 DAG återgaf i fjol, när hr L. ingick i sitt 60:de år hans porträtt med biografi. (Hv8dag 19010203)

 

 

AUGUST THEODOR LUNDQVIST

En synnerligen vacker utmärkelse har tilldelats f.d. verkst. direktören vid Riksbankens afdelningskontor i Malmö f.d. bankokommissarien August Theodor Lundqvist. Dir. L., som nitiskt verkat i riksbankens tjänst från 1839 till dec. 1900, har hedrats med guldmedalj i 12:e storleken med inskrift "För nit och redlighet i rikets tjänst". Detta är den högsta utmärkelse som kan tillerkännas en i riksbanken anställd person, såvida han ej tillhör styrelsen i Stockholm. (Hv8dag 19010331)

 

BERNHARD WILHELM LUNDSTEDT

Harald Wieselgrens efterträdare som bibliotekarie vid k. biblioteket har blifvit ende sökanden till platsen d:r Bernhard Wilhelm Lundstedt. L. blef student i Upsala 1966 och fil. d:r 1875. I k. biblioteket blef han 1884 amanuens och åren 1879-84 var han äfven amanuens i Ecklesiastikdepartementet.

På uppdrag af Publicistklubben har L. utgifvit arbetet Sveriges periodiska litteratur, som snart kommer att föreligga i fullständigt tillstånd, ett för alla tidningsforskare särdeles nyttigt arbete, hvilket äfven är af stort allmänt intresse. D:r Lundstedt är en synnerligen intresserad biblioteksman och känd i vida kretsar för sitt lifliga väsen. (Hv8dag 19010113)

 

 

C. J. LUNDSTRÖM

70 år fyllde den 18 mars akademibokhandlaren C. J. Lundström i Uppsala, som då lyckönskades från när och fjärran. Det fotografi vi härmed ha nöjet återgifva togs på sjelfva födelsedagen. (Hv8dag 19010331)

 

AXEL LUNDVALL

Utskänkningsaktiebolagets verkställande direktör ha varit hr Joseph Rubensson och v. häradshöfdingen Axel Lundvall. ... Häradshöfding L. afled år 1898. [utdrag ur artikel om Stockholms utskänknings-aktiebolag] (Hv8dag 19010210)

 

WILH. LÖWENADLER

VÅRA "NYÅRSREVY"-FÖRFATTARE

Wilh. Löwenalder, e. o. hofrättsnotarie, verkar I egenskap af praktiserande jurist I Stockholm. Han har, vid sidan af sitt värf i Justitias tjänst, dock äfven förstått att komma till rätta med Thalia och har jämväl som brud hemfört en af hennes älskligaste prestinnor, den unga begåfvade skådespelerskan Gerda Stiegler. Hans sceniska författarskap har hufvudsakligast mynnat ut i revy-genren och bl.a. gjort den år 1899 på Folkteatern i Stockholm uppförda: ”Prinsessan i det sofvande slottet” stor lycka. I år har hr Löwenadler ägnat Olympiateatern (hvilken som bekant innehafves af direktör Selander) sina krafter och för densamma författat revyn ”Ragnarök eller Storsjöodjurets sista suck”, en nog så piffig benämning. Stycket har gjort lycka hos publiken, om också kritiken haft sina anmärkningar att göra. (Hv8dag 19010127)

 
   
   
   
   
   
   
   

 


 

Denna sida är en del av

www.thorsaker.se

Katarina Sohlborg - 2005-2014