CARL KEVENTER

Den 7 januari kunde en af Vesterviks samhälles främste män, bankdirektör Carl Keventer fira sin halfsekelsdag.

Direktör Keventer är född i Örebro, blef student 1870, inträdde i Kalmar enskilda banks tjänst 1879 som kassör vid afdelningskontoret i Vestervik, blef medlem af styrelsen och i stadsfullmäktige och innehar flere andra förtroendeuppdrag, för hvilka hans duglighet och framstående egenskaper gjort honom synnerligen lämplig. (Hv8dag 19010113)

 

 

JAMES KIELLER S:R

Chefen för det stora etablissementet Göteborgs mekaniska verkstad ingeniör James Kieller s:r fyllde den 21 mars 65 år. Ingeniör K., en af de främste representanterna för industriella och sjöfartsintressen i staden vid Göta elf, är alltjämt äfven lifligt verksam i kommunala ärenden. I anledning af dagen blef hr K. uppvaktad med hyllningar, bl.a. af Göteborgs k. segelsällskap, hvars ordf. han är. (Hv8dag 19010331)

 

HELFRID KINMANSSON

Helfrid Kinmansson, den välbekanta f.d. skådespelerskan vid Mindre teatern i Stockholm och sedermera, när denna teater blef kunglig, vid Dramatiska teatern, fylde den 15 d:s 70 år. Dotter till den berömde Olof Ulrik Torsslow – den mest mångsidige svenske skådespelare näst efter Hjortsberg – var den unga artisten, som år 1853 gifte sig med den framstående skådespelaren Gustaf Kinmansson, förträfflig i ingénue- och älskarinneroller. På gamla dagar var fru K. icke mindre förträfflig i komiska karaktärsroller. (Hv8dag 19010127)

 

 

JOSUA HEZEKIEL KJELLGREN

Den 26 febr. afled i Stockholm ledamoten af Riksdagens Första kammare, bruksegaren Josua Hezekiel Kjellgren i Reijmyre 62 år gammal. K. har varit en af den svenska industriens ifrigaste befrämjare. Hans minne som god husbonde för alla skall ock länge lefva. (Hvar 8 dag 19010310)

 

 

ALLAN BERNHOLD KLEMAN

Kaptenen vid k. flottan, föreståndaren för flottans sjöinstrument- och sjökortförråd i Stockholm Allan Bernhold Kleman afled vid 37 års ålder den 3 febr. i Stockholm. Sjövapnet har härigenom gjort en svår förlust, och kamraterna stå djupt sörjande vid båren. (Hv8dag 19010224)

 

 

FRANS EMIL OSCAR KOCK

Den 12 febr. afled kyrkoherden i Hjernarps och Tostarps regala pastorat, kontraktsprosten Frans Emil Oscar Kock. Den bortgångne var en ingalunda vanlig företeelse inom kyrkan och erkändt en af Skånes bästa predikanter. Det fanns i honom en kraft och en frimodig rättframhet, som påminde om Luther. Det är inom en vidsträckt krets, som hans bortgång väcker sorg och saknad. (Hv8dag 19010324)

 

JULIUS EDVARD VON KRUSENSTJERNA

DET SVENSKA STATSRÅDET.

Chefen för civildepartementet, generalpostdirektören Julius Edvard von Krusenstjerna. (Hv8dag 19010106)

 

CARL J. KULLENBERGH

VÅRA "NYÅRSREVY"-FÖRFATTARE

Så ha vi då Göteborgs-revy-mannen med signaturen Kul. bakom hvilken döljer sig journalisten Carl J. Kullenberg, medarbetare i "Morgonposten" och HVAR 8 DAG. Det är denna hans sistnämnda egenskap, som vållat att åt undertecknad lämnats förtroendet att förse revyisternas porträtt med text, då ju Kul., eljest själfskrifven som textförfattare i detta blad, dock ej gärna kunde skrifva om sig själf.

 ...Nå, revyn har ju i allt fall slagit an och står i den delen ej efter sina föregångare på Stora teatern. De trenne årsrevyer, som förut utgått från Kuls penna, ha gifvits på Göteborgs Folkteater och den andra i ordningen ("Fridsbasunen") gick öfver 60 gånger, ett dittills i Göteborg ouppnådt revyrekord. [del av artikel] (Hv8dag 19010127)

 

   
   
   
   
   
   
   
   
   

 


 

Denna sida är en del av

www.thorsaker.se

Katarina Sohlborg - 2005-2014