JEANETTE JACOBSSON

Den 16 innevarande mars fyllde fru Jeanette Jacobsson i Stockholm 60 år. Född i hufvudstaden, är hon dotter till Hasselbackens grundare, Wilhelm Davidsson. Redan tidigt gjorde sig hennes musikaliska begåfning bemärkt, och hon var, att börja med, elev af professor Günther, hvarpå hon fortsatte sina sångstudier hos Masset i Paris och hos I. A. Berg i Stockholm. Medlem af Harmoniska sällskapet, utförde den begåfvade sångerskan vid dess konserter solopartier i flere större musikverk, såsom Haydns "Årstiderna", Mendelsohns "Paulus" och "Athalia" samt Schumanns "Paradiset och Perin".

I juni 1868 debuterade fru J. - hon ingick 1860 gifte med grossh. Carl Jacobsson - å K. stora teatern som Julia i Gounods "Romeo och Julia" och gjorde mycken lycka. Kritiken helsade den nya operettsångerskan välkommen i varma ordalag. Fru J. uppträdde sedermera i åtskilliga andra partier, i "Judinnan", "Den förtrollade skatten", "Robert", "Rienzi", "Laila Rookh", "Afrikanskan", o.s.v. Överallt gjorde sig hennes vackra mezzosopran, det intelligenta föredraget och spelet väl gällande. Hon var dessutom i besittning af ett frappant yttre.

År 1871 lämnade fru J. scenen och ägnade sig sedan åt enskild sångundervisning. I besittning af lyckliga förmögenhetsvillkor har hon kunnat lämna undervisning utan att behöfva tänka på pekuniär ersättning, och antalet af de elever, som hon oegennyttigt utbildat, är mycket stort. Sedan 1872 är fru J. ledamot af Musikaliska akademien. Fru J. har för öfrigt gjort sig känd för energiskt, oegennyttigt arbete på välgörenhetens område, och de lyckönskningar, som nu från när och fjärran ingå till henne, äro lika vältjenta som uppriktiga. (Hv8dag 19010317)

 

 

JANEK                             JOHANSSON                                  

Två svenskars flykt ur engelsk fångenskap.

I dag äro vi i tillfälle att återgifva ett porträtt af två svenskar, hvilkas lika djärfva som sinnrikt uttänkta flykt på sin tid lät mycket tala om sig och utförligt beskrefs i svenska tidningar. Dessa båda landsmän voro hrr C. O. Johansson från Göteborg och Hj. Pettersson-Janek från Helsingborg. De voro jämte andra skandinaver i engelsk fångenskap i Simonstown, där ett försök gjordes att genom en lång tunnel återvinna friheten, hvilket emellertid gick om intet i följd af förräderi. Unge Janek var just upphofsmannen till denna tunnel, hvilken engelska fackmän påstodo vara ett mästerverk af ingeniörskonst. [utdrag ur artikel] (Hv8dag 19010310)

 

 

BERNH. E. JEANSSON

Den 25 februari fyllde kamrer Bernh. E. Jeansson i Kalmar 75 år. Kamrer J. är den äldste medlemmen af en slägt, hvilken gjort den största insats i staden Kalmars affärslif. Personligen har han särskildt genom att offra mycken tid och krafter åt välgörenhet förvärfvat sig tack och vördnad. (Hvar 8 dag 19010303)

 

 

JOHAN JOHANSSON

En av Vesterbottens läns mest framstående män, rektorn vid högre allmänna läroverket i Umeå d:r Johan Johansson afled den 10 januari, sörjd och saknad i vida kretsar.

Rektor J. var född 1829 i S. Råda i Värmland samt sedan 1874 rektor i Umeå. Framstående såsom lärare och kommunalman har rektor Johansson, som började sin bana i folkskolans tjänst samt åren 1847-1848 var ordinarie folkskolelärare, innehaft en mängd förtroendeuppdrag inom länet och Umeå stad. Sålunda har han varit landstingsman och ordförande i Vesterbottens läns landsting samt sedan 1868 stadsfullmäktig i Umeå. Äfven var han ordförande i kyrkobyggnadskomitén därstädes samt har varit dels ledamot, dels ordförande i åtskilliga komitéer för utredning av kommunala frågor. (Hv8dag 19010127)

 

 

JOHAN JOHANSSON

SÄLLSKAPET W. 6 JUBILEUM

Bland de ej så få ordenssällskap, hvilka med Par Bricole som urtyp uppstått i vårt land intager W.6. en af "rangplatserna". W.6. har i dagarne firat 50-årsdagen af sin tillvaro under allmän tillslutning från de olika logerna i landet och det är af denna anledning vi gifva bröderna tillfälle här skåda dragen af dess f.n. främste tjänstemän. Egentligen är W. 6. intet "ordenssamfund"; det kallas också sällskap, inte orden. Hvari skillnaden i själfva verket består, må vara ordensbrödernas hemlighet. Det är emellertid ingen hemlighet, att sällskapet W. 6. på initiativ af moderlogen i Göteborg på sitt program bl.a. har en vacker välgörenhet, som årligen yttrar sig i beklädandet af ett antal mindre bemedlade barn.

Samtidigt med logens jubileum fick sällskapets högtidsdag i Stockholm en mer än vanligt fästlig prägel därigenom, att Stockholmslogen d. 24 febr. firade sin styrande mästares, grossh. Johan Johanssons 40-årsjubileum som medlem af sällskapet. [utdrag ur artikel] (Hv8dag 19010303)

 

 

JOHAN ERIK JOHANSSON

Laboratorn i fysiologi vid Karolinska institutet med. d:r Johan Erik Johansson har utnämts till professor i fysiologi vid nämda institut. Professor J. är född 1862 i Skultuna och blef 1880 docent och laborator i fysiologi, i hvilken vetenskap han är synnerligen framstående. (Hv8dag 19010407)

 

J. A. JOHNSON

Borgmästaren i staden Fargo, North Dakota, mr J. A. Johnson gästar f.n. sin hembygd, Östra Torsås i Småland. Mr J. är nu 58 år gammal. vid 12 års ålder lämnade han tillsammans med sina föräldrar och syskon hembygden för att, likt så många af sina landsmän, söka sin lycka därute i väster. Och likt så många af dem har han äfven lyckats. Sedan åtta år är han mayor i staden Fargo och innehar f.n. förtroendeposten som ordförande i borgmästareföreningen för Förenta Staterna och Canada. Det är på uppdrag af denna förening mr J. nu besöker Europa för att studera municipala förhållanden. (Hv8dag 19010224)

 

 

JOHN EDVARD JOHNSON

Den 2 mars afled i Stockholm skriftställaren John Edvarrd Johnson i en ålder af 46 år. Den aflidne egnade sig först åt landtmäteriyrket, men anställdes 1884 som medarbetare i skämttidningen "Kasper", der han arbetade till 1894, hvarpå han egnade sig åt annan literär verksamhet. Hans signaturer "Kapten Punsch", "Bror Jonatan", "Avec" äro väl kända. Bland hans böcker märkas "De tre", "Farbror Trulssons Stockholmstripp", m.m. I sörjes af talrika vänner särskildt inom konstnärsvärlden. (Hv8dag 19010317)

 

NILS PETER JOHNSSON

Nyligen har en trotjänare vid Lunds universitet, bekant för många generationer, kursor Nils Peter Johnsson beviljats afsked från sin tjänst. J. kunde ock den 16 mars fira 51-årsdagen som nationspedell. Den gamle hedersmannen, som blef kursor 1862, hade tillfredsställelsen att vid sitt afsked få till föregående hedersbevisningar lägga en vacker gratifikation. Förut hade han 1886 af Östgöta nation erhållit patr. sällsk. stora guldmedalj och 1893 silvermedalj af konungen. (Hv8dag 19010324)

   
   
   
   
   
   
   

 


 

Denna sida är en del av

www.thorsaker.se

Katarina Sohlborg - 2005-2014