K. A. HAGBERG

VÅRA "NYÅRSREVY"-FÖRFATTARE

Hr Hagberg har, ehuru ung till åren, redan förskaffat sig ett namn som en rapid och duglig tidningsman. I sådan egenskap arbetar han i Stockholms Aftonblad och har hedrats med förtroendet att redigera publicistklubbens organ "Pressen". Han tjänstgör desslikes som nämnda klubbs sekreterare. Kompaniskapet med hr Vallentin vittnar om, att hr Hagberg har nödiga förutsättningar för att handhafva äfven skämtets och satirens vapen. (Hv8dag 19010127)

 

GÖSTA HAGSTRÖMER

Löjtnanten vid Södermanlands regemente Gösta Hagströmer afled nyligen i Upsala i en ålder av endast 26 år. Löjtnant H. var äldste son till professor Johan Hagströmer och hans maka, f. Eschelson. Han var ovanligt omtyckt, och man hade på goda skäl kunnat vänta sig mycket af den unge officern. (Hv8dag 19010127)

 

 

PER HALLSTRÖM

Per Hallström föddes i Stockholm den 21 sept. 1860, blef 1883 student och ingick s.å. vid Tekniska högskolan, där han 1886 aflade civilingeniörsexamen. Han arbetade 1888-90 som kemist i Amerika och blef 1891 amanuens i svenska telegrafstyrelsen. Han är numera bosatt ett stycke utanför Stockholm. I fjol vinter företog han en resa till Italien. [utdrag ur artikel] (Hv8dag 19010203)

 

CARL OSCAR HEDENSKOG

En af Malmö stads äldste borgare, f.d. färgerifabrikören Carl Oscar Hedenskog afled den 6 mars i sitt nittionde år. H. var i många år medlem af "stadens äldste" och därefter under de första åren efter den nya institutionens inrättande stadsfullmäktig. Han har eftermälet af en aktad medborgare och arbetsam yrkesman samt en godhjärtad, vänfast personlighet. (Hv8dag 19010324)

 

ADOLF DETLOF HEIJKENSKÖLD

I Stockholm afled den 6 februari majoren vid Svea Lifgarde Adolf Detlof Heijkensköld i en ålder af 50 år. Major H. var under åren 1885-87 lärare vid gymnastiska centralinstitutet. Duglig militär, nitisk och exemplarisk i tjänsten, efterlämnar han ock minnet af en god och ädel personlighet, som vann allas aktning och tillgifvenhet med hvilka han kom i beröring. Major H. kan sägas vara den som i vårt land infört skidsporten, hvilken hurtiga idrott nu vunnit en sådan utbredning. (Hv8dag 19010224)

 

 

CARL GUSTAF HELLSTRÖM

(Hv8dag 19010407)

 

GEORG LEONARD HEMNING

Den 7 mars afled i Stockholm tjänstemannen i Sveriges riksbank Georg Leonard Hemning i en ålder af 42 år. Den aflidne var synnerligen värderad för sin plikttrohet och flit. (Hv8dag 19010324)

 

OLOF HERMELIN

En af våra äldre målare, friherre Olof Hermelin, har f.n. en större utställning i Konstnärshuset i Stockholm. Friherre H. är född den 8 febr. 1827. Han gick i sin ungdom i Konstakademiens principskola, men har hufvudsakligen själf utbildat sig. 1871 blef han agré af Konstakademien. Nordensvan säger, att Hermelin, "fastän gammal, har förstått att i sin konst vara ung med de unge. Han har förblifvit ojämn, och elegans eller raffinemang är ej hans starka sida, men det är i hans svenska friluftsmotiv något utsökt friskt, något vinnande uppriktigt och äkta i anslaget, som långt ifrån alltid träffas hos de mera skolade af hans yrkesbröder". (Hv8dag 19010331)

 

GUSTAF ALFRED HERTZMAN

Sysslomannen vid  Borås lasarett f.d. kaptenen Gustaf Alfred Hertzman afled den 18 febr. 61 år gammal. Som officer vid Elfsborgs regemente ägnade H. sitt folk den bästa omsorg och blef mycket afhållen. Efter erhållet afsked 1893 antogs H. till syssloman vid Borås lasarett, där han verkade nitiskt och plikttroget. (Hvar 8 dag 19010310)

 

 

MORITZ HEYMAN

Den 12 januari afled i Göteborg grosshandlanden Moritz Heyman i en ålder afl 43 år. Grossh. H. var delegare i den stora firman F. & W. Hasselblad. Med framstående affärsmannaegenskaper förenade han ett sympatiskt väsen, som tillvann honom aktning och tillgifvenhet. (Hv8dag 19010203)

 

 

FRANS OSCAR HINTZE

 

Förre kakelugnsfabrikören Frans Oscar Hintze afled i Alingsås den 16 december i en ålder af 66 år.

H., bördig från Skåne, utvecklades i sitt yrke hos sin broder Johan Hintze, innehafvare af en af landets äldsta kakelugnsfabriker. Vid 22 års ålder började han med egen verkstad och då brodern 4 år senare afled, öfvertog H. dennes fabrik, som han utvidgade och uppdref till jämförelsevis betydande omfattning och anseende. En plötsligt ingripande sjukdom nödgade H. 1894 draga sig till privatlifvet. Dels som kommunalman och ännu mer som den godhjärtade, vänsälle och humoristiske vännen efterlämnar den aflidne ett aktadt och kärt minne. (Hv8dag 19010106)

 

 

WILHELM HOFFMAN

Ornamentsbildhuggaren Wilhelm Hoffman afled den 2 mars i Stockholm, nära 57 år gammal. H. var en mästare i träskulptur i gammal stil. Från hans verkstad ha bl.a. utgått altarbildhuggerierna till Upsala och Skara domkyrkor, Johannis kyrka i Stockholm o.s.v. (Hv8dag 19010317)

 

A. W. HOFFSTEDT

60 år fyllde den 8 mars lektorn vid Tekniska högskolan A. W. Hoffstedt, som då bl.a. uppvaktades af högskolans elever en corps, hvilka framförde sina lyckönskningar till den omtyckte och högt uppskattade läraren. (Hv8dag 19010324)

 

ANDERS GUSTAF HOLLANDER

Den 17 mars afled i Borås f.d. rektorn Anders Gustaf Hollander, 83 år gammal. Rektor H. verkade som rektor vid Borås elementarläroverk från 1850-1884, då han erhöll afsked, och var en ansedd och nitisk skolchef. Intresserad kommunalman beklädde han ock flera förtroendeposter i det idoga samhället. Sitt minne har rektor H. ytterligare hugfäst genom vackra donationer. (Hv8dag 19010331)

 

ARON MAGNUS HOLMGREN

Grosshandlaren Aron Magnus Holmgren afled den 1 mars i Stockholm, 68 år gammal. Han var särskildt känd för sitt arbete i en del religiösa anstalter, såsom Diakonissanstalten, hvilkens kassaförvaltare han var sedan 1862, Stockholms stadsmission, arbetshemmet för blinda o.s.v. (Hv8dag 19010317)

 

HJALMAR HOLMSTRÖM

På sin 50-årsdag, den 23 febr., var kapten Hjalmar Holmström  i Stockholm befälhafvare å ”Njord”, föremål för stor hyllning. Särskildt firades den afhållne sjökaptenen af Neptunikören, hvaraf han är aktiv medlem. (Hvar 8 dag 19010310)

 

 

J. G. VON HOLST

60 år fyllde den 15 mars kammarherren, f. majoren J. G. von Holst, känd såsom en af våra förnämsta djurmålare. Sällan har man sett hundar framställda på ett mera naturtroget och intagande sätt än det, hvaråt major Holsts fina pensel gifver uttryck. (Hv8dag 19010324)

 

VICTOR HOLTZ

Sitt 50-årsjubileum firade den stora modefirman J. F. Holtz vid Brunkebergstorg i Stockholm den 23 febr. Firman grundade af hr J. F. Holtz, som afled 1876, då affären öfvertogs af hans son, hr Victor Holtz, hvilken utvecklat den till en af de främsta i hufvudstaden. (Hvar 8 dag 19010310)

 

 

 

KARL SIGFRID HUSBERG

DET SVENSKA STATSRÅDET

Yngst till tjänstetiden och jämte statsrådet Dyrssen yngst äfven till lefnadsåren - båda äro födda 1854 - är statsrådet Karl Sigfrid Husberg. (Hv8dag 19010106)

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 


 

Denna sida är en del av

www.thorsaker.se

Katarina Sohlborg - 2005-2014