H. P. W. GAHN

Bruksägaren H. P. W. Gahn afled i Stockholm den 15 februari i en ålder af 80 år. G. aflade hofrättsexamen i Upsala 1942 och genomgick sedan Falu bergsskola. Han blef 1870 ensam ägare af Kåfalla bruk samt sedan af flere andra bruk. Han bevistade de fyra sista ståndsriksdagarne och var sedan ledamot af Första kammaren 1875-1892. Han åtnjöt ett stort anseende och hedrades m ed många allmänna uppdrag. (Hvar 8 dag 19010303)

 

 

ALBERT TEODOR GELLERSTEDT

På den efter kanslirådet F. Sander tomma sjunde stolen i Svenska akademien – F. A. von Fersens stol – har genom akademiens val och kallelse af den 14 februari öfverintendenten Albert Teodor Gellerstedt fått sin plats. …

Gellerstedt föddes den 8 oktober 1836 i Säterbo socken, Västmanlands län. Vid 16 års ålder blef han lärjunge vid Akademien för de fria konsterna, där han utbildade sig till arkitekt, förnämligast under Scholander. 1860 blef han anstäld vid öfverintendentsembetet, och sedan han utmärkts med den k. medaljen för prisämne i byggnadskonsten, bereste han som akademiens stipendiat 1862 och 1863 Danmark, Tyskland och Frankrike, där han studerade den modärna järnarkitekturen. 1863 och 1864 vistades han i Italien och Sicilien, där han i Rom, Neapel och Pompeji idkade konststudier efter antiken. [utdrag ur artikel] (Hv8dag 19010303)

 

 

K. J. GEZELIUS

Till förste stadsläkare i Göteborg efter framlidne d:r Benckert har utsetts d:r K. J. Gezelius. D:r G. har gjort en ovanligt hastig karriär. Född 1866 blef han med. licentiat i Upsala 1897. Våren 1900 2:e läkare vid Sahlgrenska sjukhuset, kallades G. ej fullt ett år därefter till högsta väktare öfver sundheten i rikets andra stad. (Hvar 8 dag 19010303)

 

 

MAGNUS GRANBOM

Den 19 jan. afled hastigt i Sundsvall disponentdirektören för Mons trävaruaktiebolag Magnus Granbom. G. var född 1852. Hans moder var syster till grundläggaren av Mons sågverk, grossh. Nils Wickström och på dettas kontor i Sundsvall tillträdde G. plats 1879. Sedan 1892 disponentdirektör vid nämda bolag har G. inlagt stora förtjänster i fråga om denna betydande affärs drift och utveckling. Äfven för kommunala angelägenheter anlitade man hans krafter och insigter och han innehade många förtroendeuppdrag. G. efterlämnar minnet af en ärans man med ett godt hjärtelag och ett redigt sinne. (Hv8dag 19010210)

 

 

CLAES GRILL

Den 18 febr. fyllde fortifikationsbefälhafvaren i Göteborg kapten Claes Grill 50 år. Kapten Grill är en framstående officer, som med nitisk verksamhet för vårt försvar förenar ett sympatiskt väsen. (Hvar 8 dag 19010310)

 

 

GUSTAF GULLBERG

VÅRA "NYÅRSREVY"-FÖRFATTARE

Gustaf Gullberg är en mångpröfvad förmåga och hans namn som tidningsman är dels genom i åratal af honom redigerade Stockholms-korrespondenser till landsortsprässen, dels genom bref från världsutställningar väl kändt. När Skandinav. Tryckeri-Aktiebolaget i Malmö planterade en afläggare, utsågs Gullberg till dess vårdare, och tack vare hans energi har Malmö-Tidningen segerrikt genomkämpat läroåren och intager en fast position.

Ostenska sällskapet, som f.n. innehar teatern i Malmö, var i behof af en nyårsrevy för att sätta lif i sin publik och lyckades förmå hr Gullberg, som ej var främmande för skapandet af sådana (redan 1877 gafs på Malmö-teatern revyn "Från Laputa", som upplefde 20 föreställningar, en för den tiden ovanlig framgång) att leverera en sådan. Han kallade densamma "Paraden på Stortorget" och den har gjort mycken lycka. (Hv8dag 19010127)

 

 

JOHAN GUSTAFSSON

Den 24 febr. afled i Stockholm i en ålder af 57 år spegelfabrikören Johan Gustafsson, som under de senaste 22 åren bedrifvit en af hufvudstadens allra största spegelmakeri- och förgylleriaffärer. (Hvar 8 dag 19010310)

 

 

L. H. GYLLENHAAL

(Hv8dag 19010407)

 

GUSTAF GÄDDA †

 

Den 16 december hädankallades i Göteborgs sjömanskretsar mycket bekant person, ombudsmannen vid därvarande sjömanshus Gustaf Gädda. Med G. bortgick en man, som förstått att göra sig uppriktigt afhållen och värderad af alla, med hvilka han kom i beröring. Vid 14 års ålder gick G. till sjös, knappt myndig stod han på bryggan som kapten på en stor ostindiefarare. Sedan förde han flera seglare.

Han öfvergick 1873 till ångbåtsflottan som kapten å ”Heimdal”, hvarefter han 1877 återvände till land som ombudsman vid sjömanshuset i vår största sjöstad. Denna ansvarsfulla post skötte han på ett i allo hedrande sätt. På sina kära sjömän tänkte han i det sista. I kommunala och kyrkliga värf hade han många hedrande uppdrag. En stor vänkrets delar de närmastes djupa sorg öfver den redlige mannens bortgång. (Hv8dag 19010106)

 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 


 

Denna sida är en del av

www.thorsaker.se

Katarina Sohlborg - 2005-2014