AUGUST FREDRIK GOTTLIEB FIEDLER

Den 18 febr. afled i Karlskrona f. fanjunkaren August Fredrik Gottlieb Fiedler i en ålder af 80 år. Den gamle musikern var mycket känd i Karlskrona och minnes af alla, som närmare kände honom, med aktning. (Hvar 8 dag 19010310)

 

 

A. H. E. FOCK

Kanslirådet frih. A. H. E. Fock afled i Stockholm den 19 febr. 82 år gammal. Med denne mans bortgång slutade ett mer än vanligt verksamt lif. Han skulle först bli militär, men fann snart sin håg mera ligga åt vetenskapen. Han blef 1858 professor i fysik vid d.v. Teknologiska institutet. 1870 kom han in på ämbetsmannabanan som chef för bränvinskontrollbyrån. I kommunala och politiska värf var F. flitigt använd. Bl.a. generalkommissarie vid den första utställningen i Stockholm 1866. I flere år var frih. F. en af Andra kammarens mäst bemärkte män. (Hvar 8 dag 19010303)

 

 

AUGUST CHRISTIAN STEN FORSBERG

Kammarrådet August Christian Sten Forsberg afled den 11 mars i Stockholm, något öfver 60 år. Han var en ovanligt skicklig ämbetsman, särskildt känd för sitt stilistiska mästerskap. Dessutom var han synnerligen hjärtegod och hjälpsam. F. hade på sin tid förtroendet att handleda kronprinsens studier i kamerallagfarenhet. (Hv8dag 19010331)

 

NILS FORSBERG

... 1861 kom Forsberg till Göteborg, där han fick kondition hos en målaremästare. Här fick han tillstånd att gå på museum och kopiera taflor samt sysslade som elev vid slöjdskolan som modellering. Några år senare anställdes han som teckningslärare i Göteborgs tekniska aftonskola. Ett understöd af 300 kr. satte honom 1867 i stånd att begifva sig till Paris, och där har han sedan haft sin varaktiga hemvist. [utdrag ur artikel] (Hv8dag 19010224)

 

C. M. FORSSMAN

Telegrafdirektör Forssman, som är född 1845, har tillhört telegrafverket sedan 1866, då han efter afgångsexamen vid tekniskt läroverk antogs till e. o. assistent. Åren 1869-70 var han anställd vid Store Nordiske Telegrafselskab i Finland, blef assistent 1872 och utnämndes tio år därefter till kommissarie.

År 1871 var han arbetschef vid svenska telegrafbyggnaderna och 1872-83 förordnad som linieingeniör för södra distriktet och ingeniör i telegrafstyrelsen. På den tiden funnos endast tvenne ingeniörer vid telegrafverket - en för södra och en för norra Sverige. Nu är ju antalet, särskildt i följd af telefonens stora utveckling, flerdubbladt. Under åren 1884-87 var F. förrådsförvaltare i telegrafstyrelsen, blef så kommissarie och föreståndare för stationen i Norrköping, med uppdrag att ombygga telefonnätet därstädes till dubbeltrådigt.

År 1893 utnämndes dir. Forssman till chef för stationen i Göteborg, i hvilken befattning han förvärfvat sig allmänhetens stora aktning och förtroende samt underordnades tillgifvenhet. Med rika praktiska och teoretiska kunskaper förenar dir. Forssman ett urbant och sympatiskt väsen, för hvilket byråkratisk otillgänglighet är någonting främmande. (Hv8dag 19010106)

 

 

JOHN FORSSMAN

Till e. o. professor i allmän patologi, bakteriologi och allmän hälsovård vid Lunds universitet har utnämts docenten med. d:r John Forssman. F. är född i Kalmar 1868 och således endast 32 år gammal. Han blef student 1887 och medicine doktor 1898, då han utnämdes till docent. Prof. F. besitter ett präktigt, klart hufvud, en praktisk blick, gedigna kunskaper och ett angenämt väsen, som förskaffat honom många sympatier. (Hv8dag 19010113)

 

 

LOUIS FRAENKEL

(Hv8dag 19010407)

 

OLOF BERNHARD FREDRIKSSON

(Hv8dag 19010407)

   
   
   
   
   
   
   

 


 

Denna sida är en del av

www.thorsaker.se

Katarina Sohlborg - 2005-2014