ALBERT EHRENSVÄRD

F.d. utrikesministern och landshöfdingen i Göteborgs och Bohuslän, kunde den 10 dennes fira sin 80-årsdag, i kretsen af anhöriga å sitt skånska gods Tosterup. På detta Tusculum framlefver den en gång administrativt och politiskt så verksamme mannen ett lugnt och behagligt lif, och med stolthet kan han blicka tillbaka på sitt arbete å olika områden i fosterlandets tjänst.

Hvad grefve Ehrensvärd i andligt och materiellt hänseende uträttat för det län, hvars höfding han var i 21 år, skall denna ländsända alltid bära i tacksamt minne, liksom särskildt därifrån de mest hjärtliga lyckönskningar sändes den vördade gamle och hans maka på hedersdagen. Åren 1885-89 innehade grefve E. utrikesministertaburetten. Han var äfven på denna höga post en riddersman sans peur et sans reproche, och vid hans afgång betygade honom konungen sitt synnerliga välbehag öfver hans ”under mångårig utöfning af honom anförtrodda viktiga ämbeten ådagalagda utmärkta skicklighet samt bepröfvade trohet och nit”. (Hv8dag 19010120)

ALBERT EHRENSVÄRD

Strax efter fyllda 80 år har f. utrikesministern och landshöfdingen i Göteborg grefve Albert Ehrensvärd gått hädan. Vi hänvisa till den bild HVAR 8 DAG återgaf i sitt n:o 17. Albert Ehrensvärd var den fint bildade aristokraten och den varme folkvännen. Såsom sådan skall den store Carl August Ehrensvärds sonson lefva i vördadt minne. Vid hans bår ha alla fanor sänkts med djup och uppriktig honnör för en verklig riddersman. (Hv8dag 19010210)

 

 

ERNST FULGENTIUS EKLUND

I Ystad afled den 9 januari musikdirektören vid Skånska dragonregementet Ernst Fulgentius Eklund. Dir. Eklund var en i vida kretsar bekant och populär man. Efter att ha tjänstgjort vid k. teatrarne blef han 1888 musikdirektör vid nämda regemente och var sedan 1896 bosatt i Ystad. Både som militärmusiker och en nitisk främjare af det musikaliska lifvet i denna stad har E. skapat sig ett vackert minne, och många äro de som sörja den glade kamraten och enkla, hjärtegoda människan. (Hv8dag 19010203)

 

 

K. A. EKLUND

(Hv8dag 19010407)

 

C. P. EKMAN

SÄLLSKAPET W. 6 JUBILEUM

Bland de ej så få ordenssällskap, hvilka med Par Bricole som urtyp uppstått i vårt land intager W.6. en af "rangplatserna". W.6. har i dagarne firat 50-årsdagen af sin tillvaro under allmän tillslutning från de olika logerna i landet och det är af denna anledning vi gifva bröderna tillfälle här skåda dragen af dess f.n. främste tjänstemän. Egentligen är W. 6. intet "ordenssamfund"; det kallas också sällskap, inte orden. Hvari skillnaden i själfva verket består, må vara ordensbrödernas hemlighet. Det är emellertid ingen hemlighet, att sällskapet W. 6. på initiativ af moderlogen i Göteborg på sitt program bl.a. har en vacker välgörenhet, som årligen yttrar sig i beklädandet af ett antal mindre bemedlade barn.

.. Dess arbetsgraders ordf. är grosshandlare C. P. Ekman, hvilken jämte "öfverceremonimästaren" tandläkare Viktor Benzow inlagt stora förtjänster om W. 6. verksamhet, såväl ur sällskaplig som filantropisk synpunkt. [utdrag ur artikel] (Hv8dag 19010303)

 

 

OSCAR EKMAN

Konsul Oscar Ekman har helt nyligen genom den storartade donationen af 450,000 kr. till Göteborgs Högskola ännu en gång framträdt som en af vårt lands ädlaste donatorer. Han har härmed, kan man säga, satt kronan på sitt eget verk. Ty högskolan har till stor del konsul Ekman att tacka för sin uppkomst, i det att han förut donerat till densamma öfver 400,000 kr. och dessutom förmått sin vän David Carnegie att till högskolan öfverlämna en så stor pänningsumma, att läroanstaltens riktning kunde bestämmas.  . . . Oscar Ekman är nog på sitt sätt och vis en selfmade man, om han också alltifrån början hört till samhällets öfre lager. Han föddes i Göteborg den 16 dec. 1812; fadern, Jon Jacob Ekman, var praktiserande läkare. Faderlös vid två års ålder, fick han, 16 år gammal, anställning hos sin farbroder, innehafvaren af firman Ekman & Komp. År 1845 lämnade han denna affär och inträdde i firman D. Carnegie & Komp. där han avancerade till kontorschef och slutligen verkställande direktör.

Redan år 1834 hade han genom sin styffader, ryske generalkonsuln Lavonius, utnämts till rysk vicekonsul, hvilken befattning han innehade i omkring trettio år. - - - Konsul Ekman, som i sitt andra gifte är förenad med Maria Lavonius från Finland, bor numera i Stockholm, i det Palmeska huset i hörnet af Kungsträdgårdsgatan och Södra Blasieholmshamnen. Den gamle har härifrån en hänförande fri utsikt öfver, kan man väl säga, själfva hjärtat af det Sverige, som han alltid högt älskat, och för hvilket han gjort så mycket. Måtte han ännu i många år, med god hälsa, få lefva, fosterlandet till ära och välsignelse! (Hv8dag 19010127)

 

 

CLAES ENGELKE

F. tullförvaltaren Claes Engelke afled den 10 mars i  Stockholm i en ålder af 87 år. Han var född i Göteborg, var sedermera kammarskrifvare derstädes, öfveruppsyningsman i Halmstad, tullförvaltare i Kungelf samt kontrollör och slutligen tullförvaltare i Karlshamn. E. tog 1884 afsked och flyttade till Stockholm. Han efterlämnar ett aktadt minne. (Hv8dag 19010331)

 

MALTE CARL JOSEPH EURENIUS

F. lektorn vid Malmö högre allm. läroverk fil. d:r Malte Carl Joseph Eurenius afled den 28 febr. vid nära 70 års ålder. Den bortgångne var knuten vid läroverket från 1847 till sitt afsked 1886. Han var en kunskapsrik och duglig skolman, som därjämte genom grundandet och vårdandet af Malmö museum rest sig en varaktig minnesvård. Lektor E. togs äfven i anspråk för flere kommunala värf. Många vänner stå jämte de närmast sörjande vid båren. (Hv8dag 19010317)

   
   
   
   
   
   
   
   

 


 

Denna sida är en del av

www.thorsaker.se

Katarina Sohlborg - 2005-2014