VICTOR GUSTAF BALCK

Den svenska idrottens främste målsman.

Victor Gustaf Balck föddes i Karlskrona den 25 april 1844. Han ämnade först bli sjöman och seglade åren 1856-58 å ett svenskt handelsfartyg, 1859-60 å ett örlogsfartyg, hvarpå han 1861, efter aflagd examen, antogs till kadett vid krigsakademien å Karlberg. Å Karlberg började Balck ifrigt syssla med gymnastik, och fäktning, och han beslöt att vända sjön ryggen och ingå i armén. Balck utnämndes 1866 till underlöjtnant vid Nerikes regemente och hade där 1884 uppnått kaptens rang. 1894 utnämndes han till major i armén och år 1900 till öfverstelöjtnant därstädes. Denna utnämning nådde honom, just då han i spetsen för de svenske gymnasterna uppehöll sig i Paris för att under världsutställningen visa, hvad svensk gymnastik duger till. [utdrag ur artikel] (Hv8dag 19010217)

 

 

OLOF PEHRSSON BENDZ

Å Alnarp afled den 3 d:s läraren därstädes fil. d:r Olof Pehrsson Bendz, ej fullt 70 år gammal - han var född den 9 mars 1831. Bendz' hufvudsakliga lifsgärning faller inom Alnarps landtbruksinstitut, där han 1861 utnämdes till lärare i hästskötsel och hofbeslag. B. är en af banbrytarne för veterinärvetenskapen i vårt land och en af de första bildade män, som sysselsatt sig med denna vetenskap. Som lärare var han synnerligen omtyckt såväl för lärareduglighet som humanitet. B. var äfven en af stiftarne för Hvilans folkhögskola, som under hela hans lif åtnjöt hans lifligaste förtroende. (Hv8dag 19010317)

 

ADOLF HERMAN BENNET

Stilla och fridfullt hänsomnade den 7 januari f.d. majoren vid Norra Skånska inf.-regementet friherre Adolf Herman Bennet å sin egendom Närlanda vid Helsingborg, något öfver 92 år gammal. Som militär hade den hädangångne förvärfvat sig namn som en mycket kunnig och duglig officer, noggrann i tjänsten och i humanitet mot underordnade ett godt föredöme. Frih. Bennet deltog med lifligt intresse i sin orts offentliga lif, och den sällspordt nitiske mannen intog i sin krafts dagar en framskjuten ställning inom flere institutioner. Som enskild var frih. B. en verklig riddersman, hvars minne af många skall bevaras i vördad och tacksam hågkomst. (Hv8dag 19010203)

 

 

E. A. BERG

Öfverbefälhafvaren för Eskilstuna och Carl Gustafs stads frivilliga skarpskytteförening, fabriksidkare Hr Berg, en af stadens mest framstående industriidkare samt stadens brandchef, har under bortåt ett 30-tal år med stor nit deltagit i Skarpskytterörelsen. Själf är hr B. en skicklig skytt och har eröfrat flere medaljer. Han bär kårens nya uniform och på bröstet föreningens medalj för 25-årigt ledamotskap.(Hv8dag 19010331)

 

FRIDTJUV BERG

med anledning af 50-årsdagen.

I dessa dagar har en af den svenska folkskolans och skollärarekårens främste förkämpar och föregångsmån, riksdagsmannen Fridtjuv Berg på sin 50-årsdag, den 20 mars fått mottaga de vackraste bevis på, huru allmänt man är medveten om den tacksamhetsskuld, i hvilken denna skola och dess lärare stå till honom. [utdrag ur artikel] (Hv8dag 19010331)

 

JOHN BERG

En af de allra skickligaste läkare, en af de förnämsta kirurger som Sverige eger, professor John Vilhelm Berg, har i dessa dagar fyllt 50 år. Son till den utmärkte läkaren och statistikern, öfverdirektören och chefen för statistiska centralbyrån Fredrik Teodor Berg och hans maka Emma Vilhelmina Stokoe, föddes John Berg, i Stockholm den 2 mars 1851. Han blef 1869 student i Upsala, där han 1874 tog med. kandidatexamen. Licentiatexamen aflades 1878 vid Karolinska institutet i Stockholm, och sedan Berg 1878-79 tjenstgjort där som amanuens, kallades han 1881 till docent i kirurgi vid Karolinska institutet och promoverades s.å. till med. doktor i Upsala. Den afhandling han utgaf och försvarade gälde ”Studier öfver tungkräftan och dess behandling”. [utdrag ur artikel] (Hv8dag 19010303)

 

 

GÖSTA BERGENSTRÅHLE

Den 18 mars fyllde generalmajoren m.m. f.d. öfversten och chefen för Skånska husarregementet Gösta Bergenstråhle 60 år. Generalmajor B., som bekant bosatt i Helsingborg, blef på födelsedagen föremål för hjärtliga välönskningar från när och fjärran. (Hv8dag 19010331)

 

OSSIAN BERGER

Vi visa här en bild af den nuvarande justitieombudsmannen, Ossian Berger, hvilken, allt sedan han 1898 blef justitieombudsman efter lottning med platsens förutvarande innehafvare, nuvarande häradshöfding G. Ribbing.

Ossian Berger är född i Södra Håkansbol i Värmland den 13 febr. 1849. Hans far var bruksägaren och fullmäktigen i riksgäldskontoret fl. d:r Anders Alexander Berger, ledamot i först Andra, sedan Första kammaren. B. blef student i Uppsala 1866, fil. kand. 1872 och fil. d:r 1877. Han aflade 1880 juris kandidatexamen, blef 1882 häradshöfding och 1884 juris doktor. Kort därefter utnämndes han till assessor i skånska hofrätten, blef konstit. revisionssekreterare 1899 och utnämndes 1892 till häradshöfding i Norra Åsbo domsaga. Härifrån kallades han, som sagdt, 1898 till riksdagens högt uppsatte förtroendeman. [utdrag ur artikel] (Hv8dag 19010331)

 

 

CARL OTTO BERGMAN

En af den Norrländska odlingens märkesmän.

Denne energiske och verksamme man föddes i Luleå den 29 april 1828. Föräldrarna voro köpmannen Olof Bergman och Margareta Magdalena Sundberg. År 1850 blef Bergman student i Upsala, hvarpå han ägnade sig åt den militära banan. Han utnämndes 1852 till officer och avancerade så småningom, tills han 1880 blef major vid Norrbottens fältjägarekår. Följande år blef han öfverstelöjtnant i armén och erhöll vid afskedstagandet öfverstes namn, heder och värdighet.

Under åren 1860-87 var Bergman disponent för Bodträskfors - det stora sågverket i Edefors socken, på högra sidan af Lule elf - och under denna tid gjorde han stora odlingar, anlade trädgårdar och växthus och visade, att man här, så högt uppe i norden, mycket väl, ifall man endast hade vilja och förstånd, kunde frambringa utmärkta jordbruks- och trädgårdsprodukter. Han har till och med på Fjällnäs, den bekanta egendomen i Gellivare, uppdragit blåa vindrufvor. [utdrag ur artikel] (Hv8dag 19010310)

 

 

CLAS GUSTAF BERGVIK

Den 31 jan. afled kaptenen vid k. fortifikationen och fortifikationsbefälhafvaren å Vaxholms och Oscar Fredriksborgs fästning Clas Gustaf Bergvik i en ålder af 50 år. Kapten B. efterlämnar minnet af en duglig och kunskapsrik militär och en sympatisk personlighet. Född i Lofta i Kalmar län blef han underlöjtnant vid fortifikationen 1873, löjtnant 1879, kapten 1891 och fortifikationsbefälhafvare 1895. (Hv8dag 19010217)

 

 

OSKAR BJÖRCK

Född den 15 januari 1860 i Stockholm och son till gulddragaren Albert Björck och hans maka Augusta Pihlgren, blef den talangfulle gossen redan vid 13 års ålder elev i konstakademiens principskola, erhöll sedermera enskild undervisning af professor Perséus och kom 1878 upp i antikskolan och modellskolan. Han målade flere prisämnen och erhöll 1882 k. medaljen för "Den förlorade sonens återkomst". Följade år utställde han ett porträtt af sin fader samt målningarne Skål! och Skepparhistorier, hvarefter han erhöll statens resestipendium. [utdrag ur artikel] (Hv8dag 19010324)

 

STATSRÅDINNAN BLEHR

50 år fyllde den 12 februari statsrådinnan Blehr, norske statsministerns i Stockholm maka. Fru B. var föremål för en hjärtlig hyllning, så väl af vänner i Norge som i Sverige, särskildt Stockholm, där fru B. genom sitt stora intresse för det intellektuella och allmännyttiga samt sin stora älskvärdhet blifvit i hög grad värderad. Flere adresser från olika kvinnliga föreningar och föreningsledamöter öfverlämnades som ett bevis på den högaktning och vänskap, hvarmed fru B. omfattas inom de kretsar, där hon verkar och umgås. (Hv8dag 19010224)

 

 

CARL ERIK CHRISTOFFER BODMAN

Den 4 febr. afled i Gefle tullförvaltaren Carl Erik Christoffer Bodman 71 år gammal. B. var en af svenska tullstatens mera framstående medlemmar. Han blef 1854 kammarskrifvare i Stockholm, 1864 kontrollör vid packhusinspektionen därstädes och utnämndes 1869 till tullförvaltare i Gefle, från hvilken tjänst han nyligen erhållit afsked med pension. Under det halfva sekel B. verkade i tullen, gjorde han sig städse afhållen och värderad af såväl kamrater, förmän och underlydande som af allmänheten. I enskilda lifvet högt skattad för sina vackra karaktärsegenskaper var B. äfven flitigt använd i kommunala värf. (Hv8dag 19010224)

 

 

EMIL REINHOLD BOMAN

Skeppsklareraren Emil Reinhold Boman, innehafvare af en af Sveriges äldsta och mest betydande skeppsrederi- och ångbåtskommissionsaffärer, afled vid nära 58 års ålder i Stockholm den 28 januari. B. var en framstående affärsman och utöfvade i det tysta mycken välgörenhet. (Hv8dag 19010210)

 

 

PER ANTON BOMAN

Den 5 mars afled i Stockholm sjökapten Per Anton Boman vid nyss fyllda 60 år. Tillsammans med A. F. Söderström hade han grundat skeppsstufverifirman af samma namn i hufvudstaden. B. var synnerligen vänsäll och en framåtstående Neptunbroder. - En broder till den bortgångne var den nyligen aflidne skeppsklareraren E. R. Boman, af hvilken vi förut meddelat porträtt. (Hv8dag 19010331)

 

HARRIET BOSSE

August Strindbergs den 7 d:s eklaterade förlofning med den unga skådespelerskan fröken Harriet Bosse vid Dramatiska teatern var utan tvifvel den veckans mest sensationella tilldragelse i hufvudstaden.

Vid 52 års ålder har den geniale författaren efter växlande erfarenheter åter knutit en förening, till hvilken båda parterna tillönskas lycka. Den kvinna, som nu vunnit Strindbergs hjärta, har på kort tid blifvit en af sin scens främsta kvinnliga förmågor. Harriet Bosse, född norska samt syster till fruarna Dagmar Möller och Alma Bosse-Fahlström, fick efter musikstudier i Stockholm och Paris för ett par år sedan engagement vid Dramatiska teatern. [utdrag ur artikel] (Hv8dag 19010317)

 

 

JOHAN OSKAR BOSTRÖM

Kyrkoherden i Sundsvall Johan Oskar Boström fyllde den 8 januari 60 år. Kyrkoherde B. kan blicka tillbaka på ett långt och verksamt arbete i kyrkans tjänst, hvilket icke hindrat honom att med energi taga del i andra, praktiska värf. Hans personlighet har förskaffat honom stora sympatier inom hela Sundsvall. Kyrkoherde Boström fick ock på sin hedersdag röna många talande och vackra bevis härpå. (Hv8dag 19010127)

 

 

CARL BRINCK

Till borgmästare i Lund utnämndes den 21 sistl. dec. rådmannen därstädes Carl Brinck, som innehade första förslagsrummet.

Borgmästare Brinck är född 1844 och blef rådman i Lund 1880. På grund af hans duglighet, hans representativa egenskaper och ej minst de vackra och många meriter, som hr B. under en lång följd af år samlat som ämbetsman i Lund, var hans utnämning ej mer än välförtjänt upphöjelse. B. uppnådde vid valet 1889 andra förslagsrummet till borgmästarestolen i den sydsvenska universitetsstaden. Hans framlidne företrädare i ämbetet stod då som n:o 1. Om lundensarnes belåtenhet med utnämningen kan det ej vara något tvifvel, ty borgmästare Brinck åtnjuter hos dem en väl grundad popularitet. (Hv8dag 19010106)

 

 

ERNST BRING

Den 20 december fyllde direktören i försäkringsaktiebolaget ”Svea” v. häradshöfding Ernst Bring 50 år.

Direktör Bring är en af våra mera bemärkta personligheter inom försäkringsbranchen, på hvilket område han utvecklat en lika driftig som väl uppskattad verksamhet. Han har ock mottagit flere förtroendeuppdrag i assuransfrågor, nu senast som ledamot af den nordiska försäkringskomitén. Af Göteborgs kommunala lif är dir. Bring ock mycket intresserad. Han är medlem af stadsfullmäktige och innehar flere andra allmänna förtroendeposter. (Hv8dag 19010106)

 

 

JOHAN HENRIK BROMAN

En af hufvudstadens mest kände affärsmän, f. innehafvaren af den nu upphörda firman H. L. Broman, grosshandl. Johan Henrik Broman afled den 11 mars nära 71 år gammal. B. var en verklig hedersman, som efterlemnar många sörjande vänner. (Hv8dag 19010331)

 

A. J. BRUZELIUS

F. sekreteraren i medicinalstyrelsen A. J. Bruzelius afled den 28 febr. i sitt 70:de år. B. var en flitig biografisk och genealogisk författare. Han har bl.a. utgifvit "Sveriges läkarehistoria", ny följd, "Sveriges apotekarehistoria", ny följd, "Svensk läkarematrikel", m.m. Som tidningsman har B. skrifvit en mängd "dödsrunor" i Stockholms Dagblad. (Hv8dag 19010317)

 

CONNY BURMAN

En välkänd stockholmare, ritläraren Conny Burman, fyllde den 14 d:s 70 år. Hr B. har intagit en bemärkt plats i ”gamla Stockholms” nöjeslif, tack vare sitt glada humör. Hans till en följd af jular utsända karrikatyrteckningar ha också framkallt månget godt löje i Sveriges land.

Hr B. har förklarat för redaktionen, att han tyckt sig ha på sin 70-årsdag varit föremål för alltför mycken uppmärksamhet. Men skall något sägas om mig – tillade han – så säg, att jag för den lifskraftighet jag ännu besitter har att tacka, näst efter Gud, min hustru, ungdomen och mina vänner! (Hv8dag 19010127)

 
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 


 

Denna sida är en del av

www.thorsaker.se

Katarina Sohlborg - 2005-2014