CLAES ADOLF ADELSKÖLD

Men låtom oss nu med några ord redogöra för major Adelskölds lifsgärning. Tyngdpunkten häraf ligger ju på ingengiörsområdet.

Född på den gamla Alströmerska egendomen Nolhaga vid Alingsås den 7 sept. 1824 - föräldrarna voro ryttmästaren Jean And. Adelsköld och Sofia Ulrika Tham - visade A. redan i barndomen mycken fallenhet för de praktiska yrkena. Han berättar själf därom:

"Redan sex år gammal hade jag hittat på, att gamla Karins spinnrock med fördel kunde begagnas som amatörsvarfstol, och man satte svarfämnet i spindeln och trampade så att det gick rundt. Med en tolfskillings fickknif, som jag fått på födelsedagen af morfar "Tutta", svarfvade jag på detta sätt trådrullar till mamma och syster Maria, som var snällast mot mig och alla syskonen. Och när jag blef större, så att jag räckte upp till morfars svarfstol, var min käraste sysselsättning mellan skoltimmarne att snickra och svarfva i metall, elfenben och trä, smida särskilda verktyg, som jag behöfde, hos en skicklig smed, som hette Ericsson, samt forma i sand och stöpa i bly hos en ovanligt hygglig och intelligent gördelmakare, Carl Öberg, som bodde snedt öfver gatan. Af denne Öberg lärde jag mångt och mycket i praktisk väg, i synnerhet i fråga om modellering, formning och gjutning, som kom mig väl till pass, när jag blef själfständig ingeniör och skulle konstruera". [utdrag ur artikel] (Hv8dag 19010317)

 

 

JAKOB AGARDH

Bland de svenska lärde och forskare, hvilka vunnit europeisk ryktbarhet, lyser i främsta rummet namnet Agardh, en af vårt sydsvenska universitets mest glänsande "dynastier". Professorn i botanik och ekonomi, sedermera biskopen i Karlstads stift, Carl Adolf Agardh, hade gjort detta namn vida fräjdadt och minnesvärdt i vårt lands ekonomiska historia. han lämnade det stora arfvet till sin son Jakob Georg. Denna ädla personlighet är nu borta, efter att hafva på det ståtligaste förvaltat sin så förpliktande arfvedel. Den 16 jan. afled Jakob Georg Agardh i Lund i en ålder af 87 år. [utdrag ur artikel] (Foto: Lina Jonn, Lund)  (Hv8dag 19010203)

 

OSCAR JOSEF ALIN

* 22 DEC. 1846.  † 31 DEC. 1900

Alin var född den 22 dec. 1846 i Falun och son till auditören vid Dalregementet Oscar Jonas Alin. Han var som skolgosse ovanligt flitig och skicklig; 1865 blef han student i Upsala, och inskrifven i Vestmanlands och Dala nation, hvilkens förste kurator han sedermera blef, kom han i vänskapsförhållande till nationens inspektor, Skytteanske professorn W. E. Svedelius.

Alin blef 1872 fil. d:r och docent i statskunskap - hans gradualafhandling, för hvilken han erhöll Geijerska priset, var "Bidrag till svenska rådets historia under medeltiden" - samt 1882 Skyttenask professor efter Svedelius. Året förut fick han uppdraget att i Baden undervisa prinsessan Victoria i Sveriges språkhistoria och litteratur. Samma och följande år undervisade han prinsarne Oscar och Carl i statskunskap. 1893 kreerades Alin vid jubelfästen i Upsala till juris-hedersdoktor, och 1893 blef han efter professor Th. Fries rector magficus. (Hv8dag 19010113)

 

 

IVAN FREDRIK AMINOFF

Nyligen har befälhafvaren å ångaren ”Flandria” – routen Göteborg-Rouen – kapten Ivan Fredrik Aminoff efter en lång hedrande sjömannabana närmast af hälsoskäl dragit sig tillbaka från sjön och bosatt sig i hufvudstaden.

Kapten Aminoff har under de 49 år han tillhört sjön och hvaraf 35 år som befälhafvare å ångare förvärfvat sig den största aktning och lifligaste sympati. Kapten A. fick först på våren 1865 anställning som styrman å träångaren ”Hult” från Gefle, hvars befälhafvare han blef samma år på hösten. Efter ”Hult” förde han Stockholmsångare. I bolaget ”Göthas” tjänst har A. fört ångarne ”Carl O. Kjellberg”, ”Olof Wijk” samt ”Götha” och ”Flandria”. (Hv8dag 19010113)

 

 

PER SAMUEL LUDVIG ANNERSTEDT.

DET SVENSKA STATSRÅDET.

Justitieminister Per Samuel Ludvig Annerstedt. (Hv8dag 19010106)

 

O. P. U. ARBORELIUS

(Hv8dag 19010407)

 

JOHAN ANDERS ARESKOUG

Häradshöfdingen i Vestra Göinge härads domsaga Johan Anders Areskoug afled natten till den 18 febr., i en ålder af 70 år. A., som innehaft denna domarestol sedan 1873, var en ansedd ämbetsman samt en duglig och skarpsinnig rättvisans skipare. (Hvar 8 dag 19010310)

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 


 

Denna sida är en del av

www.thorsaker.se

Katarina Sohlborg - 2005-2014