DEN STORA FABRIKSBRANDEN I BORÅS

Fotografier för HVAR 8 DAG af Wahlström & Ruhlin, Borås.

 

 

Natten till den 16 Februari härjade en stor brand i en af den idoga industristaden Borås' största fabriker, Annebergs spinneri. Elden utbröt vid 2-tiden på natten, och efter ett par timmar låg fabrikskomplexen med det nya väfveriet och de dyrbara maskinerna i en rykande ruin. Lycka i olyckan var att en explosion af ångpannorna, tack vare maskinisten Carlssons ansträngning och sinnesnärvaro, hann att afvärjas.

Branden var ytterst häftig, i följd af det högst brännbara materialet - orsaken till katastrofen antages nu ha varit själfantändning af bomullsstoff. Nattvakten har nämligen flere gånger kommit att släcka eldsvådetillbud, som uppstått af sådan anledning. Fabriken var inalles försäkrad för öfver en million kronor. Fabriksarbetet blir gifvetvis liggande nere för en längre tid och närmare 400 arbetare och arbeterskor ha dessvärre blifvit utan arbete genom katastrofen.

En helt ny fabrik kommer emellertid snart att resa sig här - ty boråsarne äro energiskt och dådkraftigt folk. Och då får man hoppas att både ägarne och dess arbetare taga skadan igen - denna skada, som onekligen skall göra vederbörande visare i fråga om vaksamhet mot elden.

 

  

   

MASKINISTEN CARLSSON

som genom en i hög grad berömvärd sinnesnärvaro och med verklig lifsfara lyckades under branden komma in i ångpannerummet och genom öppnande af ventilerna förhindra en ödesdiger explosion af de kolossala pannorna.

(Hv8dag 19010303)  
   

 


 

Denna sida är en del av

www.thorsaker.se

Katarina Sohlborg - 2005-2014