AXEL HANSSON WACHTMEISTER

Till grefve Gotthard Wachtmeisters efterträdare har k. m:t utnämt ryttmästaren vid Lifregementets dragoner, disponenten vid Thorsåker och Harg grefve Axel Hansson Wachtmeister.

Den nye landshöfdingen [i Blekinge län] är född 1855, andre son till f.d. landshöfdingen i samma län, hufvudmannen för ätten, grefve hans Wachtmeister af Johannishus, hvars fader äfven innehade landshöfdingestolen i samma län. Landshöfding Axel Wachtmeister, hvars äldre broder Hans är vår finansminister, har visat sig vara i besittning af energi och arbetslust och skall utan tvifvel på den post, till hvilken han blifvit kallad, förstå att motsvara sin konungs förtroende. (Hv8dag 19000923)

 

GOTTHARD WACHTMEISTER

"Älskvärdare landshöfding har länet aldrig haft" - så skref en Karls-kronatidning nyligen vid grefve Gotthard Wachtmeisters afgång från landshöfdingeposten i Blekinge län. Detta omdöme äro ock alla, som kommit i beröring med grefve W., färdiga att skrifva under. Uppriktigt vänlig och tillmötesgående mot en hvar, hög som låg, efterlämnar den afgångne höfdingen idel goda minnen. Särskildt skall aldrig glömmas hvad landshöfding Gotthard Wachtmeister uträttat för länets fattiga fiskarebefolkning, hvilkens ställning det var hans käraste arbete att förbättra - en sträfvan, som väl karakteriserar den varmhjärtade mannen.

För länets välgång och utveckling i alla afseenden intresserade han sig varmt, som ämbetsman visade han en ej vanlig duglighet, plikttrohet och nit. Den afgångne landshöfdingen följes nu af de uppriktigaste välgångsönskningar från sitt läns invånare. (Hv8dag 19000923)

 

H. H:SON WACHTMEISTER

ÅRETS JUBEL- OCH HEDERSDOKTORER

Finansministern grefve H. H:son Wachtmeister. Juris hedersdoktor i Upsala. (Hv8dag 19000610)

 

JONAS WÆRN

Svenska läkaresällskapets mångårige ordförande, öfverläkare professor Jonas Waern har i dagarne afgått från denna hederspost och efterträdts af regementsläkaren i fältläkarekåren, förste bataljonsläkaren vid Lifgbardet till häst, E. A. Forsberg.

Vid den af närmare ett hundratal Eskulapiisöner besökta middag, som sällskapet gaf i sin lokal den 6 dennes, förelsog afgående ordf. sällskapets skål och talade äfven för de särskildt inbjudna generaldirektör Linroth samt sällskapets hedersledamöter f.d. generaldirektör Almén och professor Retzius samt d:r Kleen, som erhållit sällskapets pris för året. Skålen för den afgående ordf. föreslogs af den nye ordföranden. (Hv8dag 19001021)

 

 

CARL HENRIK WALLBERG

Den 21 september fyllde svenska tidningsprässens ålderman, medarbetaren i Östgöta Correspondenten notarien Carl Henrik Wallberg 90 år. Vi tillskrefvo häromdagen af denna anledning notarien Wallberg med anhållan om lån af hans fotografi och fingo till svar mottaga vidstående själfporträtt af den aktade publicistveteranen. Att vid 90 års ålder kunna föra pennan så som det medföljande brefvet visade, tyder - redan det - på ovanligt väl bibehållna själs- och kroppskrafter. Men huru obrutna dessa äro, bevisas bäst af detta porträtt, hvars likhet med originalet är slående.

Notarien Wallberg har i 62 år tillhört Östgöta Correspondentens redaktion, ett rekord som ännu torde stå ouppnådt i vär präss' annaler. Hvilken utveckling har ej den svenska prässen på denna tid genomgått! Ännu följer den gamle med stort intresse dagens händelser och tager äfven del i redaktionsarbetet. W. tillhörde för 70 år sedan det i Upsala blomstrande muntra studentsällskapet "Turkiska musiken". Af de "gamla turkarne" lefva nu, utom W., den 85-årige häradshöfdingen Knut Björkenstam samt pastor Gustaf Unonius hvars porträtt vi nyligen i anledning af hans 90-årsdag återgåfvo. (Hv8dag 19000923)

 

 

ISAK WALLBERG

Den 3 september fyllde en af den svenska industriens märkesmän, fabriksidkaren Isak Wallberg i Halmstad, 75 år. Det är med sann tillfredställelse den vördade åldringen kan vid ett upplefvadt tre kvarts sekel se tillbaka på sin lifsgärning. Ty denna har ländt honom själf till lika stor heder som den varit betydelsefull för fosterlandets industri. Fabrikör Wallbergs krafter ha äfven räckt till för deltagande i det politiska lifvet. Han har, som bekant, varit ledamot af Riksdagens båda kamrar.

Fabrikör W. har ock fått mottaga rikt offentligt och medborgerligt erkännande. Han är riddare af Carl XIII:s orden, kommendör af Wasaorden 1 kl., riddare af Nordstjärneorden samt innehafvare af sällskapet "Pro Patrias" stora hedersguldmedalj. I besittning af goda själs- och kroppskrafter kan den verksamme mannen emotse en i allo angenäm ålderdom, till hvilken han på hedersdagen varmt lyckönskades från när och fjärran. (Hv8dag 19000916)

 

 

KARL WARBURG

Min första fråga var, då jag skulle skrifva om Karl Warburg i "Hvar 8 dag": "hur stort utrymme får jag?"

"En sida eller så!"

Nå, det både förenklade och försvårade uppgiften. Förenklade den, emedan man icke behöfde fördjupa sig i detaljer, försvårade den, därför att man var tvungen att sammanfatta ett så arbetsamt och framgångsrikt lifsarbete som Karl Warburgs inom en väl liten ram.

Därför skall jag häller inte upptaga rummet med vanliga biografiska detaljer. Att han är född göteborgare, anser jag mig böra omtala af den orsaken, att han själf håller styft på det, äfvenledes får jag väl ange hans födelseår: 1852. Att han hört till lyckans förklarade gunstlingar, är ju bekant. På hans väg hafva i sanning icke många stenar legat. Han fick stort offentligt inflytande redan vid en ålder, då andra genomgå sin "Sturm- und Drangperiod". Han har varit docent, bibliotekarie, konstanmälare i Göteborg och i denna egenskap liksom Carl XI "endast Gud och sig själf responsabel för sina gärningar", professor m.m. Dock aldrig det, som han bort blifva: tidningsredaktör. [utdrag ur artikel] (Hv8dag 19001216)

 

 

DAVID RICHARD WARHOLM

Det var icke länge sedan Kalmar stift miste sin afhållne öfverherde biskop Per Sjöbring. Nu har det åter gjort en stor förlust, i det stiftsstadens herde, domprosten, teol. och fil. doktorn David Richard Warholm efter en längre tids sjukdom den 19 sistlidne maj hädankallats i en ålder af 73 år. Domprosten Warholm tillhörde en släkt, som skänkt svenska kyrkan flera goda och framstående tjänare. Han var kyrkoherdeson från Västergötland. Efter slutade studier och några års verksamhet såsom vikarie inom såväl skolan som kyrkan blef W. regementspastor vid Skaraborgs regemente 1858. Följande år befordrades han till kyrkoherde i Vänersborg och blef 1877 den förste innehafvaren af den nyinrättade domprostbefattningen i Kalmar. Under en lång följd af år har W. varit censor vid mogenhetsexamina i riket samt innehade ock en mängd pedagogiska och kommunala förtroenden. Under många år var han ordförande inom Vänersborgs stadsfullmäktige och var likaledes en längre tid stadsfullmäktig i Kalmar.

Den aflidne var högt uppburen af alla, ej blott för sin förmåga och sitt verksamma intresse på de ämbetsplatser han beklädde utan äfven för sina personliga egenskaper, som ingåfvo förtroende och aktning. På sitt ämbetsrum den stränge ordningsmannen, vann han i sitt enskilda förhållande till församlingsborna genom rättfram älskvärdhet deras sympatier. Som predikant blef domprosten W. alltmera omtyckt och hans åhörare ha honom att tacka för många sällsynt högtidliga uppbyggelsestunder. Särskildt komma de länge att minnas den ståtlige och ärevördige herden på sitt utmärkta sätt förrättande altartjänsten i den stora vackra Kalmar-dômen. (Hv8dag 19000603)

 

 

ERNST MATHIAS PETER VON VEGESACK

Den 18 juni fyllde f.d. generalmajoren, f.d. brigadgeneralen i nord-amerikansk tjänst Ernst Mathias Peter von Vegesack 80 år. Den gamle veteranen har nyligen undergått en lycklig operation å Serafimerlasarettet och befinner sig nu jämförelsevis godt.

Vårt utrymme tillåter tyvärr icke en utförligare biografi af den åldrige krigaren. Vi erinra endast om hans deltagande i amerikanska inbördeskriget. I nordstaternas armé avancerade han från major i generalstaben till brigadgeneral. Efter återkomsten hem blef han efter hvartannat öfverstelöjtnant och chef för Vesterbottens fältjägare, därefter för Helsinge regemente. År 1874 militärbefälhafvare på Gotland och 1884 generalbefälhafvare i dåvarande femte militärdistriktet, tog den erfarne militären 1888 afsked ur krigstjänsten och drig sig äfven tillbaka från det politiska lifvet, i hvilket han deltagit bl.a. som riksdagsman i Första kammaren 1879-87.

Efter ett lif fullt af rastlös verksamhet är den vördade gamle förvisso förtjänt af ett ljust och fridfullt otium cum dignitate. I vår uppriktiga tillönskan af ett sådant förenar sig generalens stora krets af tillgifna bekanta och vänner. (Hv8dag 19000624)

 

 

C. F. J. WENSTER

ÅRETS JUBEL- OCH HEDERSDOKTORER

Adjunkten C. F. J. Wenster, Kristianstad. Fil. jubeldoktor i Lund. (Hv8dag 19000708)

 

BROR HEMMING WESSLAU

Den 13 januari afled hastigt i Charlottenburg (Brandenburg) öfveringeniören och direktören vid Siemens & Halskes elektriska kabelverk Bror Hemming Wesslau i en ålder af 58 år. Med Wesslau bortgick en framstående svensk, som gjort sitt namn hedradt, sin nation känd och aktad ute i stora världen. Han kvarlämnar minnet af en skicklig och afhållen industriens storman, hvilken mänskligt att döma kallades från sin jordiska verksamhet blott alltför tidigt.

Bror Hemming Wesslau var född den 15 juli 1841 på Gåsevadsholm, där fadern var förvaltare. Efter att ha genomgått Chalmerska slöjdskolan i Göteborg började W. sin praktiska verksamhet hos Alex. Keiller & C:o, där han arbetade 1859-62. Han fann emellertid de svenska industriella förhållandena för små för sin utvecklingstörst och flyttade först till "Vulcan" i Stettin samt blef 1876 engagerad hos den firma i Berlin, hvilken han till sin död tillhörde.

Högst skicklig elektriker uppfan han - samtidigt som Edison arbetade därpå - det elektriska lokomotivet ett helt år före den världsbekante amerikanaren och blef äfven erkänd som den förste uppfinnaren af detsamma. Då Siemens & Halske flyttade sitt kabelverk från Berlin till Charlottenburg, fick Wesslau förtroendet att anlägga denna fabrik samt konstruerade alla maskiner. Siemens & Halske fann för några år sedan densamma för liten och anlade, äfven under Wesslaus ledning, ett nytt kabelverk i Nonnendam vid Charlottenburg, hvilket torde vara bland de största i världen. (Hv8dag 19000128)

 

 

WILHELM REINHOLD WESTER

Domhafvanden i Södra Åsbo och Bjäre härad Wilhelm Reinhold Wester afled i Engelholm d. 28 mars i en ålder af nära 70 år. Detta dödsfall har främst i Engelholm framkallat allmän sorg, ty häradshöfd. W. var högst afhållen och värderad.

Vid sidan af sin domareverksamhet, i hvilken han lade i dagen stor skicklighet och skarpsinne, ägnade han sina krafter åt de kommunala och andra offentliga uppdrag, med hvilka den dugande mannen hedrades. I Engelholm åtnjöt häradsöfding W. stort anseende, sedan 10 år stadsfullmäktiges ordförande och intagande en mycket bemärkt ställ-ning. Oväld och oegennytta, praktisk blick och rik erfarenhet utmärkte den man, med hvars bortgång Engelholm gjort en svårersättlig förlust. Under två perioder representerade hr W. valkretsen Halmstad-Engelholm i riksdagen, där han bl.a. var vice ordf. i lagutskottet. Ett ståtligt yttre och ett vinnande umgängessätt bidrogo att göra den hädangångne allmänt omtyckt. (Hv8dag 19000408)

 

 

J. A. WESTERBERG

Den 28 sistlidne maj afled i Göteborg arkitekt J. A. Westerberg i en ålder af 64 år. W. var en af sin stads mera framstående arkitekter, som i sin krafts dagar utvecklat en liflig verksamhet. Flere af Göteborgs större allmänna och stora privata byggnader äro hans verk.

W. intog en mycket framstående plats inom frikyrkliga kretsar. Han gjorde sig på sin tid känd som en nitisk och begåfvad lekmannapredikant. De frikyrkliga och nykterhetsvänliga valmännen insatte honom ock för perioden 1890-93 i Andra kammaren, där han var den förste yrkesidkaren på Göteborgsbänken under det nya riksdagsskicket. Han hade ett vinnande uppträdande och talade med stor lätthet. I sitt privatlif var W. en välvillig, redbar och sympatisk personlighet. (Hv8dag 19000610)

 

JOSEFINA WETTERGRUND

När Lea häromdagen i anledning af sin förestående sjuttioårsdag åtspordes, hvarför hon icke låtit trycka om sitt förstlingsarbete (Småbitar på vers och prosa) som utkom för öfver 40 år sedan och för länge sedan utgått ur bokhandeln, svarade hon bestämdt nej. Men hon tillade något som är ytterst karakteristiskt både för hennes person och hennes författareskap: "Om jag varit ett geni", sade hon, "hvars utveckling det varit intressant att följa, kunde det ju ha varit någon mening med att återupplifva mina gamla arbeten. Men jag är ju bara på sin höjd en talang, som får vara glad, om jag spridt en smula glädje med mina böcker. Det är allt, som jag kunnat begära."

Denna vackra anspråkslöshet, som skulle kläda mången mindre "genial" ande, har ständigt satt sitt märke på hennes diktning. Enkelt och flärdlöst, friskt och hurtigt har hon berättat sina "småbitar", af hvilka den ena samlingen under årens lopp följt den andra. Men för de "tusen hem", där hennes småbitar och hennes "Valda berättelser", hennes "Silhouetter" och "Krönikor" spridt glädje och trefnad under mer än en mansålder, kommer hennes namn ännu länge att behålla sin populära klang. Den 2 sept. fyllde Lea 70 år och var föremål för en varm hyllning. (Hv8dag 19000916)

 

 

JOHAN LORENTZ WICKELGREN

En af Wäxiö stifts mera framstående prästmän kyrkoherden i Wirestad Johan Lorentz Wickelgren afled den 8 d:s vid nära 75 års ålder.

W. var ej blott en lycklig predikant utan ock en sannt varmhjärtad man, som förstod att göra sig högt värderad af sina församlingsbor, hvilkas fröjder och sorger han med sitt trofasta, öppna sinne städse var redo att dela. Den välvillige och högt begåfvade själasörjaren hade ock förvärfvat sig sympatier, hvilkas uppriktighet tagit sig djupt uttryck vid den älskade herdens bortgång. (Hv8dag 19001125)

 

GUSTAF WICKMAN

Skånes enskilda banks palatsliknande nybyggnad i Stockholm har i dagarne invigts och tagits i anspråk för sitt afsedda ändamål. Den ståtliga komplexen - belägen i hörnet af Fredriksgatan och Drottninggatan  - gör den bekante arkitekten Gustaf Wickman all heder och är ett nytt vackert bevis på hans säkra hand och öga, såväl i fråga om stil som konstruktion. (Hv8dag 19000311)

 

 

 


 

Denna sida är en del av

www.thorsaker.se

Katarina Sohlborg - 2005-2014