HERMAN EMANUEL UDDENBERG

I Stockholm afled den 12 dennes f.d. byråchefen i telegrafstyrelsen fil. kand. Herman Emanuel uddenberg, 72 år gammal.

Byråchefen Uddenberg ägde en betydlig administrativ förmåga och var i sin krafts dagar en högst duglig och arbetsam ämbetsman. Han erhöll 1856 sin första anställning i styrelsen för rikets telegrafverk och var sedan 1863 tillika t.f. notarie och registrator hos serafimerordensgillet samt innehade dessa förenade befattningar, till dess de till ordensgillet hörande ärenden med 1877 års ingång öfverflyttades till sundhets-kollegium. Vid omregleringen 1878 af telegrafstyrelsen blef U. byråchef vid styrelsens administrativa byrå samt innehade byråchefsembetet till 1894, då han tog afsked med pension. (Hv8dag 19001028)

 

CARL JOHAN PONTUS UGGLA

Majoren i Värmlands regementes reserv Carl Johan Pontus Uggla afled i Karlstad den 19 nov., 60 år gammal.

Major Uggla var i sin krafts dagar en af Värmlands mest bemärkte män. Inom Jösse härad anlitades hans förmåga för en mängd kommunala uppdrag, och särskildt var han mycket verksam inom hushållnings-sällskapet. Med ett ståtligt yttre förenade han en rättfram hurtighet i uppträdandet, som gjorde honom synnerligen populär inom alla sam-hällsklasser. Af sitt kompani var han afhållen som en far, och vi undra - skrifver en minnestecknare - hvart "kapten Pontus" skulle hafva tagit vägen, dit hans jössehäringar ej följt honom. Utom de närmaste stå många personliga vänner, kamrater och underordnade sörjande vid hans bår. (Hv8dag 19001202)

 

GUSTAF ELIAS MARIUS UNONIUS

Den 25 augusti fyllde f.d. tullförvaltaren i Grisslehamn, den som författare och präst inom svensk-amerikanska kyrkan bekante pastor Gustaf Elias Marius Unonius 90 år. Unonius' lif har varit växlingsrikt som få. Vid 13 år blef han - fadern hade vid Finlands eröfring flyttat till Sverige som postmästare och tullförvaltare i Grisslehamn - kadett vid Karlberg, där han var kamrat med bl.a. Ridderstad och v. Braun. Emellertid afbröt han sin kurs här, tog studentexamen i Upsala och idkade sedan juridiska studier - för att sedan slå sig på läkarekallet.

Dock öfvergaf han äfven denna tanke, gifte sig 1841 och utvandrade s.å. till Amerika, där han jämte några vänner slog sig ned i Wisconsin. Efter att ha genomgått ett seminarium blef han ordinerad till präst - den förste som verkade bland de svenska och norska kolonisterna. Såväl här som sedan i den nybildade Ansgariiförsamlingen i Chicago utöfvade han en välsignelsebringande verksamhet.

År 1858 återvände han till hemlandet, för att söka inträde i kyrkan. Detta mötte dock vissa svårigheter, och ännu en gång måste U. byta om bana. Han konstituerades 1863 till tullförvaltare i Grisslehamn, från hvilken befattning han 1888 erhöll afsked med pension. Sedan dess bosatt på Hacksta gård i Upland, har han biträdt prästerna i kontraktet med predikningar m.m. liksom han ännu kvarstår i Chicagostiftets prästmatrikel. Den vördade gamle åtnjuter en för sin ålder mycket god vigör. (Hv8dag 19000902)

 

 

GUSTAF UPMARK †

Efter ett långvarigt hjärtlidande hädankallades den 28 sistlidne maj intendenten vid Nationalmuseum fil. dr Gustaf Henrik Wilhelm Upmark i en ålder af 56 år. Den sålunda bortgångne var född i Stockholm den 29 februari 1844 och son till revisorn i kammarrätten Lars Gustaf Mauritz Upmark och Mathilda Wilhelmina Molien. Han blef student i Upsala 1861, promoverades till filosofie doktor 1869 och anstäldes på hösten samma år såsom e. o. amanuens vid Nationalmusei konst-afdelning. Därpå fungerade han en följd af år äfven som ordinarie tjänsteman därstädes, till dess han 1880 utnämndes till museets intendent efter den nya organisationen af museet, i hvilkens praktiska genomförande han tog en mycket verksam del.

På sin plats som vårdare af svenska statens konstsamlingar, har U. under de gångna 20 åren ådagalagt obestridliga och allmänt erkända förtjänster, ett lifligt intresse för de många olika uppgifterna och stor arbetsförmåga. Själf öfvertog han handtecknings- och gravyrsamlingarna, hvilka genom hans insigtsfulla verksamhet samarbetats till ett helt. Äfven uppgjorde han planen till den nya konstslöjdafdelning, som öppnades 1885. Åt konstslöjden ägnade han ock främst sina krafter än såsom öfverlärare i den högre konstindustriafdelningen i Tekniska skolan och såsom konservator vid Svenska slöjdföreningens museum, än såsom författare och föreläsare. Flere utställningar anordnades äfven på hans initiativ - bl.a. den gustavianska utställningen år 1891.

Som konstistorisk skriftställare utvecklade Upmark en flitig verksamhet. Vi erinra särskildt om hans "Svenska porträtt efter kopparstick i nationalmuseum och Kongl. biblioteket" och främst om det stora arbetet "Architektur der Renaissance in Schweden 1530-1760", afsedt att i en serie monografier med inledande öfversigter lemna en redogörelse för byggnadskonstens utveckling i Sverige under dessa år. Denna prydnad för vår konsthistoriska litteratur, hann han tyvärr ej fullborda. - Upmark var som enskild person anspråkslös, öppen och vänsäll. En stor vänkrets deltager ock jämte den aflidnes närmaste i sorgen öfver hans, mänskligt att döma, förtidiga bortgång. (Hv8dag 19000610)

 

   

 


 

Denna sida är en del av

www.thorsaker.se

Katarina Sohlborg - 2005-2014