CHARLOTTA STRANDBERG

Operasångerskan fru Charlotta Strandberg fyllde d. 25 juli sjuttio år. Det är femtiosex år sedan hon som elev inträdde vid operan, hvilken hon sedan tillhörde i fyrtiofyra år. Om Olof Strandberg lefvat, skulle detta konstnärspar nästa år ha kunnat fira sitt guldbröllop.

"Under sin långa och trägna verksamhet", skrifver Adolf Lindgren om henne, "har hon varit en af operans allra nyttigaste medlemmar, som med lika gladt mod tagit emot den lilla rollen som den stora". Hon utmärkte sig tidigt" - detta omdöme är Frans Hedbergs - "för en sprittande liflighet, ett strålande godt lynne, en rask och tilltagsen djärfhet, som dock aldrig blef okvinnlig, men bevarade den unge eleven från en falsk sentimentalitet". Hennes täcka utseende och mjuka välljudande stämma fullkomnade hennes begåfning för subrett-facket där hon varit en af de bästa vi ägt. Under sina senare konstnärsår skapade hon ypperliga komiska gumtyper, såsom Marcellina i "Figaros bröllop", Nämdemansmor i "Värmländingarne" m. fl. Höjdpunkten af sina triumfer nådde hon som sköna Helena. (Hv8dag 19000805)

 

 

HUGO STRÖMBERG

I Göteborgs sportkretsar intager den man, hvars porträtt här återgifves, en framstående plats. Detta ej mindre på grund af den insats, han under en lång följd af år gjort för den sunda sportens utveckling å snart sagdt alla områden, än på grund af personliga egenskaper. Grosshandlaren Hugo Strömberg har i öfver tjugo år varit en flitig idrottsman, som ägnat sig åt och utmärkt sig i alla idrottens grenar. I en tid, då sporten råkat in på de afvägar, dit det alltmera tilltagande pristäflingssystemet måste föra den, står denne sunde idrottsman som ett det bästa föredöme och efterföljansvärdt exempel för våra unga sportsmän.

Hr Strömberg har hemburit en mängd in- och utländska utmärkelser för sportbragder af det slag, som icke kommer under rubriken "sport-fåneri". Nu senast har Göteborgs Gymnastiksällskap, som hr S. tillhört i öfver tjugo år, tilldelat honom en vacker guldmedalj med tack och erkänsla för hvad han verkat till sällskapets och idrottens fromma. (Hv8dag 19000520)

 

 

MÅRTEN AUGUST STRÖMQVIST

En af Borås äldste och mest ansedde affärsmän, järnhandl. Mårten August Strömqvist, lyktade den 12 okt. sina dagar efter en längre tids aftynande, 62 år gammal. S. hade tack vare sin redbarhet och intelligens kommit att spela en afsevärd roll i stadens samfundslif och hans många förtroendeuppdrag vittnade bäst om de anseende han åtnjöt. Ett stort antal vänner stå jämte de anhöriga sörjande vid griften. (Hv8dag 19001104)

 

IDA ELISABETH STURCH

Bland det fartygsbefälhafvare hvilka befara Kinas kust är svensken kapten Gabriel Fröberg en af de mest kända och mest populära. Kapten F. har i 18 år rest på Kinakusten. Öfverallt, från Hongkong upp till Tientsin, är "Old Froburg" bekant och gärna sedd. Kapten Fröberg har efter en tids vistelse i hemlandet i dagarne återvändt ut för att taga befälet å ångaren "Hsich-Ho" tillhörande "China Mutual Steam Navigation Co".

Men han reser nu icke ensam, utan följes af sin unga brud, född Ida Elisabeth Sturch, liksom kapten F. bördig från Stigtomta i Södermanland. Nu skola de därute i Kina skapa sitt hem, dit de anhörigas och vänners lyckönskningar följa det älskvärda paret. Det vore önskligt, att en merkantil erfarenhet som den, hvilken kapten F. under dessa år förvärfvat sig ute i fjärran Östern, kunde användas i svensk tjänst för sjöfarten på Kinakusten. Det är sådana  praktiskt affärsförfarna män som vore de svenska intressena till stor nytta. (Hv8dag 19000520)  se äfven Fröberg, Gabriel

 

 

ANTON NIKLAS SUNDBERG

När Svenska Akademien den sistlidne 19 december hade sin årshögtid, sågs ibland de aderton äfven den vördnadsvärde, hvitnade gamle ärkebiskopen. Det var då jämt 25 år sedan han första gången hälsades välkommen till den stol, som ännu är hans. Det är denna omständighet, som gifvit oss tanken på att låta de kända, afhållna dragen åter träda fram för svensk allmänhet, ledsagade med några kortfattade biografiska uppgifter.

Han föddes den 27 maj 1818 i Uddevalla, där hans fader var hattmakare. Vid aderton års ålder student i Upsala, lämnade han först efter tretton år detta universitet, där han under tiden erhållit filosofisk doktorsgrad - med hedersrum - teologisk kandidatur och docentur. Därtill hade han i flera år varit den göteborgska nationens kurator, och han hade äfven under en längre utländsk resa sett sig om i världen.

Sedan drog hans bana söderut. I Lund blef han adjunkt i teologiska fakulteten 1849, professor 1852 och domprost 1861.  ...  Sundberg blef biskop i Karlstad 1864 och därmed själfskrifven riksdagsman vid det afgörande riksmöte, som hade representationsförslaget i sina händer. ... Redan år 1876 blef han emellertid af sin födelseorts landsting invald i Första kammaren, som han tillhörde till 1892 och hvarigenom han städse spelade en framstående rol. [artikeln nedkortad] (Hv8dag 19000114)

 

 

AUGUST SUNDBERG

Den 25 maj afled i hufvudstaden f. grosshandlaren i Sundsvall August Sundberg, en man som i öfver ett halft sekel gjorde en kraftig insats i den lifliga Norrlandsstadens kommersiella lif. I slutet af 1840-talet började S. egen minutaffär samtidigt med att han i kompani med G. T. Cavallin hade en blomstrande rederirörelse. den förr affären utvidgades snart till en stor grosshandel - den var på 60 och 70-talen en af de största i Norrland, liksom S. torde varit en af Norrlands första direkta importörer. Men - konjunkturerna för skeppsrederiaffärerna blefvo ogunstliga och S. gjorde på de senare åren stora förluster. År 1892 måste han draga sig tillbaka och öfverlämnade affären i andra händer.

Då Sundsvalls enskilda bank grundades på 1860-talet var S. en bland dess stiftare. Redan 1864 invaldes han i Sundsvalls stadsfullmäktige, hvilken korporation han oafbrutet tillhörde till 1892. Den aflidne var en rättrådig och godhjärtad fridens man, hvars många vänner med uppriktig saknad mottagit budet om hans bortgång. (Hv8dag 19000617)

 

 

AXEL SVARTLING

Andra kammarens vice talman Konsul Axel Svartling. (Hv8dag 19000128)

 

C. J. G. SWARTZ

VÅRA NYVALDA RIKSDAGSMÄN, FÖRSTA KAMMAREN

Fabriksidkaren C. J. G. Swartz. För Norrköpings stad. (Hv8dag 19000211)

 

GERDT SVEDMARK

Malmö köpmansförening firade häromdagen sitt 20-års-jubileum. Till främjande af handelskårens samhällsgagneliga värksamhet har sammanslutningen i hög grad bidragit, enär därigenom den privata synpunkten undanträngts af den mera allmänt medborgerliga. Äran häraf tillkommer i första rummet de män, som för 20 år sedan togo initiativet till Malmö köpmansförenings bildande, och bland dem i synnerhet den aktade affärsman, grossh. Gerdt Svedmark, som under en följd af år varit en ledande kraft i föreningen och f.n. har förtroendet att vara dess ordförande. (Hv8dag 19001007)

 

TORE SVENNBERG

Dumas' odödliga "De tre musketörerna" ha under det gångna spelåret i dramatiserad form gifvits af dir. Ranft å Svenska teatern i Stockholm och Stora teatern i Göteborg. Det var ju tydligt att många generationers ungdomsminnen skulle vakna upp vid tanken på bokens fyra hjältar, Atos, Portos, Aramis och d'Artagnan, hvilka icke ens den modärne ynglingen, så blaserad han än vill vara, kan rycka på axeln åt. Och vi "äldre" - hur begärligt upplifva vi icke hågkomsten af dessa personer och händelser, hvilka vi för 20, 30, 40 år sedan slukade med skolgossens friska aptit!

Främst bland de spelande i den liksom alltid stympade dramatiseringen måste man sätta hr Tore Svennbergs d'Artagnan: en riddare så sans peur et sans reproche, så på en gång sorglös och ädelsinnad, demokratiskt godlynt och förnämt stolt. En blick på bilden, hvilken nästan gör intryck af tafla, kan gifva den som icke haft tillfälle se den högst roande prestationen af en mycket god idé om den populäre skådespelarens later och trefliga humör som den oförgätne gascognaren d'Artagnan. [bilden beskuren] (Hv8dag 19000527)

 

 

FERDINAND SVENSSON

Den 1 dennes träffades notarius publicus i Stockholm Carl Samuel Ferdinand Svensson af slaganfall och afled dagen därpå i en ålder af 59 år.

Notarius publicus Svensson, som genom sin ställning blef en af hufvudstadens mera bekanta personligheter, var född år 1841. Under en följd af år innehade han notarius publicus-ämbetet på förordnande och utnämndes 1876 till ordinarie innehafvare. I utöfningen af denna be-fattning, hvarvid han utmärkte sig för duglighet, redbarhet och samvetsgrannhet, förvärfvade S. sig många vänner, som nu jämte efterlefvande maka och barn sörja hans bortgång. (Hv8dag 19000624)

 

PETTER SVENSSON

Direktören för ångfartygsbolaget "Blekinge", sjökaptenen Petter Svensson afled den 19 juli i Stockholm i en ålder af 65 år.

Kapten Svensson var en sjöman af den gamla goda stammen. Vid unga år gick han till sjös och seglade vidt omkring. Efter aflagd sjökaptensexamen förde han under många år ångfartyget "Ronneby" på traden Stockholm-Åhus samt var under vintrarne 1883-89 lärare vid Karlshamns navigationsskola. Här gjorde han sig af eleverna lika afhållen som han var på kommandobryggan. Sedan 1890 var S. extra lärare i ångmaskinslära vid Stockholms navigationsskola och direktör för ångbåtsbolaget "Blekinge". Enkel och anspråkslös, redbar och vänfast, efterlämnar han hos många ett kärt minne. (Hv8dag 19000805)

 

P. G. SYLVAN

ÅRETS JUBELDOKTORER

F.d. adj. vid Malmö högre allm. lärov. d:r P. G. Sylvan. Fil. jubeldoktor i Lund. (Hv8dag 19000729)

 

FR. SÖDERBERGH

Den högtidliga invigningen, vid hvilken närvoro länets nye höfding grefve Wachtmeister, landstingets ordf. häradshöfd. Lilienberg, stads-fullmäktigeordförandena i länets städer m. fl., började med gudstjänst i stadens kyrka. Från kyrkan tågade deltagarne till rådhuset, som öppnades af landshöfdingen, hvarefter byggnadskomiténs ordförande borgmästare Söderbergh med ett tal öfverlämnade rådhuset till staden och stadsfullmäktiges ordförande, grosshandlare Meyer, å stadens vägnar mottogo detsamma. Gästerna besågo därpå de olika lokalerna. Efter förmiddagens högtidligheter följde så på e.m. stor middag å Stadshuset för de inbjudna gästerna, hvarpå denna märkesdag i Karlshamns historia afslutades med soaré och dans i det nyinvigda palais de justice. [utdrag ur artikel om Karlshamns nya rådhus] (Hv8dag 19001216)

 

 

FREDRIK CHRISTIAN SÖRENSEN

Staden Arboga har fått sig en ny borgmästare utnämd, rådmannen i Varberg, v. häradshöfding Fredrik Christian Sörensen. Borgmästare S. är född i Lund 1864, aflade hofrättsexamen 1889, blef vice häradshöfding 1892 och rådman i Varberg 1894. På sin nya verkningsplats kommer borgmästare Sörensen säkerligen att förvärfva sig samma anseende och sympati som kommit honom till del i Varberg. (Hv8dag 19001209)

 

HARALD SÖRENSEN-RINGI

Född 1872 vid Tunadal i Vesternårrlands län, kom han efter att ha genomgått Tekniska skolan i Stockholm 1893 till konstnärsförbundets skola, där han under tre år studerade under Hasselbergs ledning. Från 1896 har han varit bosatt i Paris. [utdrag ur artikel om H S-R:s atelje i Paris, bilden beskuren] (Hv8dag 19000429)

   

 


 

Denna sida är en del av

www.thorsaker.se

Katarina Sohlborg - 2005-2014