CARL SNOILSKY

Grefve Carl Snoilsky i sitt arbetsrum. [bilden beskuren, ur artikel om C S:s diktning] (Hv8dag 19000520)

 

HENRIK SPAAK

En af Elfsborgs läns mera bekante män direktör Henrik Spaak afled den 28 augusti å sin egendom Skeppsholmen i närheten af Ulricehamn, i en ålder af nära 73 år. Den hädangångne var född i Östergötland. Vid 30 års ålder inköpte han egendomen Skeppsholmen, där han under en lång följd af år stod i spetsen för en landtbruksskola, hvilken vunnit stort erkännande och från hvilken många dugande landtbrukare utgått. Spaak var i mycket en föregångare på sin ort.

Han var outtröttlig i att med ord och handling, såväl som i skrift, påvisa hur ett rationellt jordbruk skall bedrifvas. Då Elfsborgs läns landsting första gången upprättade en folkhögskola för länet, förlades denna till Skeppsholmen med direktör Spaak såsom föreståndare. Den idoge mannen tog äfven lifligt del i sin kommuns och sitt härads angelägenheter. För sin verksamhet som meteorolog erhöll han i fjol en minnespenning af Meteorologiska Centralanstalten. En stor vänkrets, som han under sin mångsidiga verksamhet förvärfvat, deltager i de anhörigas sorg. (Hv8dag 19000923)

 

 

AXEL C:SON SPARRE

Bruksägaren frih. Axel C:son Sparre å Vedevåg afled i Stockholm den 1 oktober. Frih. Sparre, som var född 1836, hade tillbragt nästan hela sitt lif å Vedevågs bruk i Örebro län, där hans försynta och sympatiska uppträdande förvärfvat honom många vänner, hvilka nu liksom förra underhafvande vid det stora bruket smärtsamt beröras af dödsbudet.

År 1865 ärfde frih. S. och hans bror Sixten Vedevågs bruk efter morfadern Erik Cederborgh. Under åren 1878-87 var frih. Axel Sparre ensam ägare af bruket och har sedan som disponent för Vedevågs bruks aktiebolag och förvaltare varit bosatt på Vedevåg tills i juni i år. (Hv8dag 19001021)

 

GUSTAF SPARRE

Förste kammarens talman Grefve Gustaf Sparre. (Hv8dag 19000128)

 

KNUT ULFSON SPARRE

VÅRA NYVALDA RIKSDAGSMÄN, FÖRSTA KAMMAREN

Landshöfdingen frih. Knut Ulfson Sparre. Nyvald för Jämtlands län. (Hv8dag 19000422)

 

G. H. SPENS

VÅRA NYVALDA RIKSDAGSMÄN, FÖRSTA KAMMAREN

F.d. landshöfding grefve G. H. Spens. För Östergötlands län. (Hv8dag 19000211)

Karl XIII:s-riddare 1900. (Hv8dag 19000218)

 

CARL JOHAN STAHRE

Den 30 nov. afled i hufvudstaden svenska apotekarekårens äldste medlem Carl Johan Stahre, 85 år gammal. Stahre inköpte 1846 apoteket "Engeln" i hörnet af Trievaldsgränd vid Kornhamnstorg. Han sålde det 1857 och var sedan under en följd af år tjänsteman i Stockholms läns brandstodsbolag. Den vördade gamle efterlämnar minnet af en gamla tiders hedersman. (Hv8dag 19001230)

 

PER STARK

Den 14 sept. hädankallades kyrkoherden i Eksjö, kontraktsprosten d:r Per Georg Eugène Stark.

Det var ett ovanligt älskligt väsen hos denne andans man, hvilken i sitt lefverne på allt sätt sökte gifva ett sannt uttryck åt de mildhetens och kärlekens grundsatser, som den sanna kristendomen lär. Från prästhuset i Eksjö visade ock de arma och betryckta medlidande och barmhertighet, och många äro de hulpna som välsigna de båda makarne. Länge skall prosten Starks minne lefva i Eksjö pastorat, där han verkade under nära 30 år. (Hv8dag 19001007)

 

J. C. H. R. STEENSTRUP

ÅRETS JUBEL- OCH HEDERSDOKTORER

Professor J. C. H. R. Stennstrup, Köpenhamn. Fil. hedersdoktor i Lund. (Hv8dag 19000603)

 

CARL MATHIAS GUSTAF STENHAMMAR

Natten till den 13 sept. afled på sin egendom Näs på Vikbolandet godsägaren Carl Mathias Gustaf Stenhammar 50 år gammal.

Med S. bortgick en i vida kretsar omtyckt man, hvars popularitet var grundad ej mindre på hans duglighet än hans redbara, flärdfria och älskvärda väsen. S. var en synnerligen kunnig och driftig landtbrukare, därtill i hög grad intresserad af kommunala ärenden, för hvilka hans stora förmåga togs i flitigt anspråk. (Hv8dag 19001007)

 

P. U. STENHAMMAR

Vid Filharmoniska Sällskapets andra konsert för arbetsåret å K. Teatern den 20 februari uppfördes ett svenskt ofullbordadt oratorium David och Saul af den för 25 år sedan aflidne P. U. Stenhammar, fader till vår framstående dirigent och komponist Wilhelm Stenhammar. Det var ock denne, som på faderns födelsedag för första gången offentligen dirigerade verket, sedan han äfven instrumenterat detsamma, hvarvid alla kompositörens intentioner fullföljts samt ett helhetsintryck af gammaltestamentlig enkelhet och friskhet bibehållits. Kompositionen är en barnsligt glad herdedikt: psalmer och harpoklanger omväxla med högstämda recitativ eller hurtiga, humoristiskt verkande marscher. Solisterna fröken Thulin, fru Afzelius, hrr Salomon'Smith, operasångaren John Forsell samt kantor Klein vunno välförtjänt bifall för utförandet af sina partier och bidrogi jämte kören och hofkapellet till ett i allo godt utförande.

Då man betänker att P. U. Stenhammars hufvudsakliga lifsarbete ägnades åt arkitekturen, kan man först efter åhörandet af hans musi-kaliska kompositioner få ett verkligt begrepp af hans rika begåfning. Af öfriga hans mera kända kompositioner må här nämnas den mycket sjungna kvartetten: "Måste ock af törnen vara kronan, som du bär, min brud", kyrkoarian "Denne är min käre son", förutom körkompositioner och stråkkvartetter, alla genomandade af samma innerliga och ädelt musikaliska hjärtelag. P. U. Stenhammar afled den 8 februari 1875, 46 år gammal. (Hv8dag 19000304)

 

 

CARL JOHAN STJERNA

Den 12 september träffades trafikinspektören vid statens järnvägar trafikdirektören Carl Johan Stjerna i Malmö af ett slaganfall, hvilket dagen därpå medförde döden.

Den hädangångne var vid sin död 64 år. Efter att i sin ungdom ha egnat sig åt sjömansyrket och aflagt sjökaptens- och ångbåtsbefälhafvare-examen, ingick han någon tid därefter vid Statens järnvägar och tjänstgjorde å olika platser tills han slutligen 1876 utnämndes till trafikdirektör i Malmö. S. besatt en stor arbetsförmåga och utmärkte sig i tjänsten för en exemplarisk plikttrohet. Jämte de närmaste sörja många kamrater och vänner den ansedde mannens frånfälle. (Hv8dag 19001007)

 

W. C. STJERNSTEDT

Efter slutad mobilisering och fälttjänstöfning i Östergötland denna sommar aftackades Vermlands fältjägarekår för sista gången å Trossnäs af sin chef, öfverstelöjtnant W. C. Stjernstedt, som före nästa års vapenöfvningar kommer att lämna kåren. Öfverstelöjtnant S. uttalade därvid sitt tack för den tid han fört befälet och särskildt för det vackra resultat nyss afslutade öfvningar lämnat, hvilka tillvunnit kåren sin konungs höga erkännande och varit den till heder. Vid den middag officerskåren därefter gaf tolkade kapten Bagge å kårens vägnar dess känslor af vördnad och tacksamhet för öfverstelöjtnant S. (Hv8dag 19001014)

 

HEDVIG AMALIA AURORE STORCKENFELDT

Den 21 juli slocknade ett lif, hvars välsignelsebringande arbete länge skall bära frukt, främst i det samhälle, där hon öfver 50 år hade sin verksamhet. Då afled i Jönköping stiftarinnan af den "Storckenfeldtska pensionen", fröken Hedvig Amalia Aurore Storckenfeldt, i den höga åldern af 83 1/2 år. Den långa lefnadsdagen hade hon användt sällsynt väl. Många äro de, som stått under denna varmhjärtade kvinnas fostrande vård och vid underrättelsen om hennes hädanfärd skola fälla saknadens bittra, tacksamhetens varma tårar.

Fröken Storckenfeldt grundade 1847 den flickskola, hvilken från en mycket blygsam början växte upp till ett läroverk, som under en lång följd af år gjort en betydlig insats i Jönköpings undervisningsväsen. När hon i februari 1897 kunde fira sitt "guldbröllop" med skolan, fick den vördade gamla ock mottaga de hjärtligaste lyckönskningar och varmaste tack för hvad hon verkat. Kärleksfullt allvarlig och uppriktigt religiös har hon i många unga sinnen nedsått frön till andlig och lekamlig välfärd. I välsignadt och älskadt minne hvilar Aurore Storckenfeldt. (Hv8dag 19000805)

 

 

ERIK STORCKENFELDT

Svenska telegrafverkets chef kunde den 21 sistlidne februari, fira sitt tio-årsjubileum såsom sådan. Hvilken rent af exempellös utveckling vår telegraf, och framför allt vår rikstelefon, från denna tid vunnit, är t.o.m. så vida bekant att hvarje år utländska fackmän komma hit för att studera Sveriges telefonväsen.

Främst tillkommer naturligtvis förtjänsten häraf telegrafverkets energiske styresman generaldirektören Erik Storckenfeldt, hvilken den 21 februari 1890 - då maskindirektör vid Statens järnvägar - utnämndes till generaldirektör och chef för telegrafstyrelsen. [utdrag ur längre artikel] (Hv8dag 19000311)

 

AGNAR HENNING TEODOR STRANDBERG

Den 27 september afled i Castellamare nära Neapel amanuensen i civildepartementet Agnar Henning Teodor Strandberg, 31 år gammal.

S. var son till f.d. kanslisekreteraren Paul Strandberg. Efter en tids studier i Upsala började S. studera sång för Fritz Arlberg, som ansåg honom för en af sina mest begåfvade elever. Hans härliga röst och stora musikaliska intelligens gaf löfte om en lysande framtid på sångarbanan. Hjärtlidande tvang honom emellertid att afstå härifrån och ingick han efter aflagda examina i civildepartementet. De sista åren af sin lefnad ägnade S. sig åt målarkonsten, för hvilken han hade stora anlag. Sjukdom och död stäckte så en lefnadsbana, som gifvit rikare löften än de flesta. (Hv8dag 19001014)

   

 


 

Denna sida är en del av

www.thorsaker.se

Katarina Sohlborg - 2005-2014