ROBERT SCHYBERG

Den sorglustiga duellen i Köpenhamn mellan d:r Edvard Brandes och skådespelaren vid k. teatern Schyberg har lifligt diskuterats äfven på denna sidan sundet. Svenskarna äro, dess bättre, ännu icke så "europeiska" att slika affärer utan vidare äro tillåtna. Hos oss är "envigens" tid förbi! Som kändt, fick duellen en högst oblodig utgång. Man växlade några skott i luften, hvarpå "hederns fordringar" voro tillfredsställda.

Den arge recensenten och den förargade artisten skildes utan att växla vare sig ord eller handslag. Den "hyllning", för hvilken den senare sedan blef föremål vid sitt uppträdande på scenen, var snarare förestafvad af animositet mot hans motståndare än af sympatier för honom själf. Sviterna af duellen torde möjligen resultera i några veckors fängelse för de båda herrarne, hvarjämte Schyberg dömts att böta 12 kr. (!) för det gatuuppträde, hvilket var orsaken till duellen. (Hv8dag 19000304)     Se även Brandes, Edvard.

 

 

BIRGER SCHÖLDSTRÖM

Den 10 december fyllde Birger Schöldström 60 år, af hvilka de senare fyrtio väsentligen ägnats åt litterära sysselsättningar. Han började tidigt sin publicistiska bana och han har utvecklat en outtröttlig flit ände sedan han började. Därför har han hunnit med så mycket. Men han har icke samlat sin produktion i volymer, utan strött ut den i tidnings- och tidskriftsuppsatser: som redaktör af Söndagsnisse och Stockholms Aftonpost och såsom medarbetare i Nya Dagligt Allehanda samt flera andra. en del återfinnes visserligen samladt i hans "Minnen och anteckningar", hvaraf under olika titlar en hel serie utkommit. men det är icke på långt när allt. Bland hans biografiska arbeten märkas monografierna öfver J. G. Schultz, K. Wetterhoff, Emelie Flygare-Carlén samt den ungerske skalden Petöfi, hvars dikter han också öfversatt. Hans personalhistoriska vetande är obegränsadt och han berättar vinnande och trefligt hvad han vet. (Hv8dag 19001216)

 

A. E. SEATON

Grossh. A. E. Seaton, styrelsens ordförande å det nyligen invigda Ålderhemmet vid Slottsskogen i Göteborg. [bild från längre artikel](Hv8dag 19000318)

 

LOTTEN SEELIG-LUNDBERG

Dir. von der Ostens sällskap, som f.n. spelar på Malmö teater, hvilken scen hr von der O. förhyrt för nästa spelår, har fortfarande nöjet som sin primadonna räkna fru Lotten Seelig-Lundberg. Denna framstående artist har under spelåret kreerat en hel del stora och maktpåliggande roller, i hvilka hon vunnit vacker succès. Främst bland dessa torde man få sätta titelrollen i Za-Za, en modärn parisisk sedeskildring, af dir. Osten med stor framgång uppförd i olika städer. Utan tvifvel skall det intressera en stor publik att återse en bild af fru Seelig-Lundberg i detta stycke, hvilket ytterligare höjt hennes rykte som en af våra framstående karaktärsskådespelerskor. [bilden beskuren] (Hv8dag 19000401)

 

VILHELM SEYDEL

Disponenten för den välbekanta firman Malmsjö & C:o hr Vilhelm Seydel fyllde den 30 september 50 år.

Disponent Seydel blaf af dagens anledning föremål för en hjärtlig hyllning af Eugène Sundbergs kvartettsällskap, hvars sekreterare hr S. är. För den insats hr S. gjort i Göteborgs musikllif, bland hvars främste drifvande krafter han förvisso kan räknas, ägnade sällskapets ordf. dir. Jos. Czapek vid fästen för jubilaren denne ett varmt tack. Samtliga arbetare vid den stora pianofabriken bragte den afhållne chefen sin lyckönskan genom en deputation, som till hr S. öfverlämnade ett dryckeshorn af silfver. (Hv8dag 19001007)

 

G. A. SJÖBERG

Vid årets stora riksskyttetäflingar i Stockholm korades hr G. A. Sjöberg från Stockholm till "riksskyttarnes mästerskytt" för uppnådda 280 points.

Hr S. är född 1865 och har sedan 1885 anställning vid Stockholms vapenfabrik. Vid 17 års ålder började han handtera bössan och har hunnit förvärfva sig icke mindre än sex guldmedaljer, åtta silfvermedaljer, tjugutvå bägare och pokaler samt en hel del andra belöningar af guld och silfver. Det gevär, med hvilket hr Sjöberg sköt mästerskotten, är ettt 6 1/2 mm.-mausergevär af samma slag som svenska arméns. Vore alla dessa i lika goda händer som hr Sjöbergs, så skulle det vara illa! Vi få hoppas att den pånyttfödda skytterörelsen skall skapa många mästerskyttar. [utrag ur artikel om riksskyttetävlingarna 1900](Hv8dag 19001007)

 

 

CARL SJÖBERG

Natten till den 24 nov. afled i Göteborg ångbåtskommissionären Carl Sjöberg. Efter att ha fört båtar på saltsjön och sedan trafikerat kanallederna slog S. sig ned i Göteborg, i hvilken stads samfärdsellif han gjort en kraftig insats. Som ångbåtskommissionär fick han rikt tillfälle att med sin erfarenhet verka till kanaltrafikens fromma. Han var äfven afhållen af trafikanterna och hans kärnfriska, trofasta sinne förskaffade honom en stor vänkrets, hvilken uppriktigt saknar den bortgångne hedersmannen. (Hv8dag 19001216)

 

PER SJÖBRING

Budskapet om ärkebiskop Sundbergs död följdes af underrättelsen att ännu en af vår kyrkas öfverherdar, biskopen i Kalmar stift doktor Per Sjöbring, hädankallats den 16 februari i den höga åldern af 81 år. Här är icke plats att utförligt skildra den bortgångne stiftschefens lifsgärning. Vi erinra endast att S. i flere år varit rektor vid Kalmar högre allmänna läroverk, blef därpå domprost i Linköping och utnämndes 1876 till biskop i Kalmar.

Biskop Sjöbring var en kunskapsrik och duglig personlighet, inom hela sitt stift varmt afhållen för sin redbarhet, sitt hjärtegoda sinnelag och sitt saktmodiga, men dock karaktärsfasta väsen. Som en föresyn för sitt stift - en fridens man och den kristliga kärlekens sanne apostel - skall Per Sjöbring länge lefva i älskadt och saknadt minne. (Hv8dag 19000304)

 

C. A. SJÖCRONA

NYVALDA RIKSDAGSMÄN

Landshöfding C. A. Sjöcrona, Mariestad. Första kammaren, Skaraborgs län. (Hv8dag 19001014)

 

ADOLF SJÖDING

Seniorn bland Stockholms stads prästerskap, kyrkoherden i därvarande finska församling Adolf Sjöding afled den 3 d:s, efter att ett par dagar förut hafva träffats af ett slaganfall. Kyrkoherde S. var bördig från vårt nordligaste stift, fadern var komminister i Arnäs och sedermera kyrkoherde i Öfver-Luleå. Han föddes 1816, idkade åren 1836-41 teologiska studier vid Upsala universitet och prästvigdes sistnämnda år. Han innehade sedan prästerliga anställningar inom de nordligaste trakterna af Härnösands stift.

Hans härunder förvärfvade kunskaper i finska språket föranledde hans anställande 1855 som kyrkoherde i Finska församlingen i hufvudstaden. Sedan dess har han med oförtrutet nit handhaft själavården inom den lilla församlingen och förvärfvat sig allmän aktning och sympati, ej minst för välvilja och hjälpsamhet. S. var länge verk-ställande direktör i styrelsen för prästerskapets enke- och och pupillkassa, hvilken han tillhört i mera än 25 år, samt skattmästare i Svenska kyrkans missionsstyrelse.

Efter Sjödings bortgång år kyrkoherden P. J. Rydeman å Kungsholmen, född 1834, den till lefnadsåren och kyrkoherden Axel Landqvist i Katarina, utnämd 1879, den till tjänsteåren äldste bland hufvudstadens kyrkoherdar. Senior bland Stockholms prästerskap är den 73-årige komministern i Jakob och Johannes C. A. Leopold. (Hv8dag 19000715)

 

 

EMIL SJÖGREN

Johan Gustaf Emil Sjögren är född i Stockholm den 16 juli 1853. Efter att ha genomgått fyra elementarklasser kom han som biträde till Dannströms musikhandel och idkade samtidigt 1869-74 studier vid konservatoriet, hufvudsakligen lärande orgel- och pianospel, hvaremot kompositionstudierna för den gamle formalistiske Herman Behrens ej ville taga någon riktig fart. År 1877 väckte emellertid hans andra sånghäfte med "Bergmanden", framburen af Johannes Elmblads mäktiga stämma, betydligt uppseende och gjorde hans namn kändt äfven utom Sverige. [utdrag ur längre artikel] (Hv8dag 19000401)

 

W. SJÖGREN

ÅRETS JUBEL- OCH HEDERSDOKTORER

Professor W. Sjögren, Upsala. Juris hedersdoktor. (Hv8dag 19000603)

 

P. O. SJÖSTRAND

ÅRETS JUBEL- OCH HEDERSDOKTORER

F. provinsialläk. P. O. Sjöstrand, Halmstad. Medicine jubeldoktor i Upsala (Hv8dag 19000708)

[i Hv8dag 19000610 felaktigt införd som F. provinsialläkaren J. F. Ihrman. Med. jubeldoktor i Upsala.]

 

CARL JOHAN ALFRED SKOGMAN

En 80-åring, som kan se tillbaka på ett lif af mindre vanligt rastlös verksamhet, är kommendörkaptenen frih. Carl Johan Alfred Skogman. Student vid sexton års ålder lät han inskrifva sig som extra kadett å korvetten Najaden, aflade sjöofficersexamen och deltog i flera militära och vetenskapliga expeditioner. Bl.a. åtföljde han 1851-53 fregatten Eugenie på dess världsomsegling. 1861 utnämndes han till kapten och var 1861-63 chef för sjöförsvarsdepartementets kommandoexpedition och tjänstgjorde under de tre följande åren som inspektör för rikets navigationsskolor. I flottan kvarstod han till 1877.

Under sin militära bana var frih. S. ock lifligt verksam både som politiker och kommunalman. Från 1863-73 var han fullmäktig i riksbanken. Under de följande 20 åren tillhörde han styrelsen för Skandinaviska Kreditaktiebolagets Stockholmsafdelning. Det förtroende han åtnjöt föranledde hans inkallande i flere finansiella komitéer. Under de senaste 25 åren har frih. S. varit v. ordförande i Nya Trollhätte kanalbolag. Det är, som man finner, en lifsgärning, hvars blotta data äga sin vältalighet. (Hv8dag 19000819)

 

 

A. SKOTTE

VÅRA NYA DOMHAFVANDE

A. Skotte. Nätra och Nordingrå domsaga. (Hv8dag 19001230)

 

JOHAN DANIEL SMITT

Lektorn vid högre allmänna läroverket i Vestervik Johan Daniel Smitt afled den 17 aug. å Oscar Fredriksborg, där han för tillfället vistades hos sin son. Lektor Smitt var född 1835. Han blef student i Lund 1851 och fil. doktor 1859. Åren 1860-61 var han t.f. professor därstädes och utnämndes 1862 till lektor i Vestervik. Här grundade han ock Vesterviks flickskola vid hvilken han sedan 1876 var studierektor.

Lektor Smitt var en lika skicklig som af sina disciplar aktad och varmt älskad lärare. "Han var en af våra utmärktaste lärare i matematik", hafva dödsrunorna om honom mält, och lärjungarne hyste äfven en rent afgudande beundran för hans förmåga. Han förstod att hos sina gossar ingjuta ett alldeles ovanligt intresse för detta gemenligen såsom svårt och "torrt" betraktade ämne, och hans älskvärda, vördnadsvärda personlighet gjorde honom varmt afhållen. Mycket godt verkade han för visso bland den uppväxande ungdomen, och i sin graf följes han af de tacksammaste känslor. Sent skall hans minne förgätas hos hans många lärjungar. (Hv8dag 19000909)

 

   

 


 

Denna sida är en del av

www.thorsaker.se

Katarina Sohlborg - 2005-2014