ERNST SABELSTRÖM

Till den ansvarsfulla befattningen som chef för hufvudstadens brandkår efter kommendörkapten Hollstén, som med detta år lämnar sin befattning, har utsetts brandkaptenen, kaptenen i armén Ernst Sabelström.

Den nye brandchefen var så godt som själfskrfven till platsen. Sedan mer än ett tiotal år tillbaka hade han bredvid den gamle chefen kämpat mot det hemska elementet. Sedan 1896 var han befälhafvare öfver Katarina brandstation, den modärnaste i Stockholm. Kapten Sabelström är född 1860 och står således i blomman af sin ålder. Han har under sin tjänstgöring i hufvudstaden förvärfvat de präktigaste vitsord för plikttrohet, nit och intresse. Han är en lugn, kraftig natur och en sympatisk personlighet. - synnerligen lämpliga egenskaper för en man med hans ställning, i hvilken han säkert kommer att ytterligare stärka den popularitet, han redan kan vara stolt öfver. (Hv8dag 19001230)

 

 

NILS SALANDER

Kaptenen vid Andra Göta artilleriregemente Nils Salander, hvilken den 25 sistlidne mars under orderridt träffades af ett slaganfall, dog af de därvid orsakade skadorna i Jönköping den 10 april. Salander var född 1860. Han blef 1878 utnämnd till underlöjtnant i Vestgöta regemente, men tog samma år transport till Göta artilleriregemente. Därefter genomgick han artilleri- och ingeniörshögskolans stora kurs och blef 1883 repetitör vid nämnda skola. Följande år blef han löjtnant och 1886 adjutant vid artilleri- och ingeniörshögskolan samt lärare i matematik vid krigshögskolan.

År 1892 blef han lärare i artilleriritning vid artilleri- och ingeniörshög-skolan och befordrades 1894 till kapten i armén och följande år kapten vid Andra Göta artilleriregemente. Sedan 1895 var han ock artilleristabsofficer. Kapten Salander åtnjöt anseende såsom en mycket skicklig artilleriofficer och har för militära studier företagit flera studieresor. Så väl det regemente, kapten S. tillhörde, som Jönköpings samhälle har med den framstående militärens död gjort en stor förlust. Allmänt erkända voro ock hans egenskaper som enskild människa. (Hv8dag 19000506)

 

 

ULRICH SALCHOW

Det svenska stålet biter - icke minst på den glatta is, när runorna ristas af vår framstående skridskochampion Ulrich Salchow. Hr Salchow har, som bekant, nyligen i Berlin vunnit första priset vid täflan om världsmästerskapet, hvarmed han lagt ännu en lysande bragd till alla sina föregående segrar på stålklädd fot. Vid denna täflan hade hr Salchow att bestå profvet mot flere mycket skickliga europeiska skridskokungar.

Hr Salchow kommer helt säkert att ännu ej på länge lägga sig till ro på de vunna segrarne, utan friskt fortsätta på sin bokstafligen glänsande bana! (Hv8dag 19000211)

 

AXEL SANDBERG

Den 23 mars var en af Motalas som kommunalman mest framstående medborgare apotekaren Axel Sandberg föremål för en synnerligen vacker offentlig hyllning, närmast med anledning af de förtjänster han inlagt för lösandet af stadens vattenledningsfråga. Vid en storartad fäst å stadshuset öfverlämnades till hr Sandberg ett i olja utfördt vällyckadt porträtt af hedersgästen. Högtidstalet hölls af kontraktsprosten Svensson, som i varma ordalag frambar samhällets tack för allt hvad hr S. uträttat för dess framåtskridande. (Hv8dag 19000408)

 

OTTO EMIL SANDEGREN

Uddevallas åldrige f.d. borgmästare Otto Emil Sandegren hädankallades den 5 november i sitt 85:te lefnadsår.

Borgmästare S. hade under en lång följd af år varit stadens styresman och med kraft, begåfning och framgång verkat till samhällets bästa. S. blef rådman 1846 och 1853 borgmästare. Från denna tjänst tog han i följd af sjukdom afsked 1898. I sin krafts dagar var S. en verksam man. Han deltog i yngre år i politiken, som medlem af borgarståndet 1862-66. Staden Uddevallas utveckling låg honom naturligtvis främst om hjärtat. Dess kommunikationer och planteringar - särskildt Skansberget - äro synnerligen förbundna med hans namn, som länge med vördnad och tacksamhet skall nämnas i Uddevalla. (Hv8dag 19001125)

 

GÖSTA SANDELS

Den 10 oktober fyllde f.d. generallöjtnanten och generalintendenten Gösta Sandels 85 år och kunde fira denna dag vid den för en så hög ålder bästa hälsa.

Den vördade militärveteranen är, som bekant, son af den berömde fältmarskalken, segraren vid Virta bro, riksståthållaren i Norge m.m. grefve J. A. Sandels. Grefve Gösta Sandels är bosatt i hufvudstaden och är en därstädes lika känd som öfverallt högt aktad personlighet. (Hv8dag 19001028)

 

NILS FREDRIK SANDER

Den 30 maj afled i Stockholm en af de aderton i Svenska Akademien, kanslirådet Nils Fredrik Sander, 72 år gammal. För en äldre generation äro alstren af Sanders lyra väl bekanta. Han var en för diktning, vetenskap och konst varmt intresserad person och efterlämnade därjämte minnet af en lika känslig och liflig som flärdlös natur.

Sander blef fil. kand. 1855 och ämnade bereda sig till en docentur i estetik, men ingick i stället 1856 som extra ordinarie i ecklesiastik-departementet och promoverades året därpå till fil. d:r. Åren 1864-65 företog han som Letterstedtsk stipendiat en resa till södra Europa i och för konststudier, och fick efter hemkomsten 1866 anställning som e. o. amanuens vid konstafdelningen i Nationalmuseum. Efter att 1874 ha blifvit befordrad till kanslisekreterare i ecklesiastikdepartementet lämnade han sin tjänst vid museet, men förordnades till ledamot af museinämnden. 1880 fick han anbud att bli Nationalmusei intendent, men undanbad sig uppdraget. Inom departementet befordrades han 1882 till kansliråd och innehade sedan denna plats till 1893, då han tog afsked. 1884 valdes han till hedersledamot af Fria konsternas akademi och 1889 till en af de aderton i Svenska akademien.

Sander erhöll redan 1853 Svenska akademins stora pris för diktcykeln "Den fallande stjärnan". Han har dessutom utgifvit flera samlingar originaldikter och öfversättningar, särskildt från nygrekiskan och engelskan. Frukten af hans verksamhet i Nationalmuseum blef bl.a. ett om samvetsgrann forskning vittnande arbete "Nationalmuseum, bidrag till tafvelgalleriets histora", hvilket utkom i fyra delar 1872-1876. Under senare delen af sitt lif ägnade han sig med entusiasm åt studiet af den fornnordiska litteraturen och den nordiska mytforskningen, på hvilka områden han utgaf en mängd arbeten. (Hv8dag 19000617)

 

 

LARS SANDGREN

Den 27 november fyllde f.d. urfabrikören Lars Sandgren i Stockholm 80 år. Fabrikör S., som åtnjuter bästa hälsa och bär åren med heder, är hedersledamot i Urmakaresocieteten i Stockholm och har äfven innehaft andra om stor aktning vittnande förtroendeuppdrag. Hr S. har ock varit en af de för skarpskyttesaken lifligtast verksamma stock-holmare. På födelsedagen fick den vördade åldringen bl.a. af nämda societet mottaga ett prydligt täxtadt diplom med dess lyckönskningar. (Hv8dag 19001209)

 

H. SANTESON

Till verkställande direktör har styrelsen för Nobelstiftelsen utsett v. häradshöfding H. Santeson. Han åtnjuter sedan länge stort anseende som en skicklig jurist, hvilken under sin advokatverksamhet gifvit många bevis på goda praktiska egenskaper. Dir. S., som förut lämnat ett värdefullt biträde vid utredningen af Nobelska boet, sitter inne med många förutsättningar att kunna till allmän belåtenhet handhafva den ansvarsfulla befattning, med hvilken han nu hedras. (Hv8dag 19001014)

 

CARL MAGNUS OSCAR SCHENSTRÖM

Staden Köpings högt värderade borgmästare, Carl Magnus Oscar Schenström, som i 47 år oafbrutet ända till för ett år sedan ledt stadens öden, hädankallades den 19 februari i en ålder af nyligen fyllda 87 år.

Den bortgångne och hans fader hade i omkring hundra år varit stadens högste styresmän. Liksom fadern förvärfvade han sig genom klokhet och omtanka alla klassers sympati. Efter branden 1889, då staden svårt härjades, lade S. särskildt i dagen sin administrativa och nyskapande förmåga. Han hedrades ock med en mängd förtroendeuppdrag. S. var känd i vida kretsar utom sin stad. Han deltog i riksdagens arbeten dels fyra riksdagar som medlem i bondeståndet dels perioden 1885-87 som representant för Vesterås-Köpings valkrets. Många stå sörjande, när och fjärran, vid den rättframme, omutligt hederlige och karaktärsfaste mannens bår. (Hv8dag 19000304)

 

 

AUG. SCHMITZ

För några dagar sedan firades i Malmö en storartad fäst, som Malmö yllefabriks aktiebolags styrelse låtit anordna för bolagets talrika arbetspersonal närmast med anledning af den stora fabriksbyggnadens slutliga fullbordan. Denna fäst, hvarvid fabrikens mångårige ledare direktör Aug. Schmitz, liksom vid den förutgående middagen för styrelsen och några särskildt inbjudna, blef föremål för lifliga hyllningar. ...

Den nyssnämnda fästen var helt visst i lika hög grad föranledd däraf att omkring 25 år förflutit sedan direktör Aug. Schmitz inträdde som ledare af fabrikens verksamhet. Det är en oomtvistad sak att fabriken endast genom hans stora skicklighet, energi och framsynthet blifvit hvad den nu är. Hr Schmitz är född 1851, och var således vid sitt tillträde af det kräfvande chefskapet endast 23 år gammal, en omständighet som på ett slående sätt bevisar hans ovanliga förmåga i detta afseende. [artikeln nedkortad] (Hv8dag 19000101)

 

 

SVEN SCHOLANDER

På Musikhistoriska muséets soirée i Stockholm den 10 dennes fick publiken hälsa denne sin gunstling välkommen åter på sångestraden, som han då för första gången beträdde efter en långvarig halsåkomma. Han mottogs på det allra hjärtligaste och applåderades ytterst lifligt efter hvar och en af sina gammalfranska sånger, visor af Axel Gabriel Silfverstolpe, Johan David Valerius och Bellman. [utdrag ur artikel i anledning av hans 40-årsdag] (Hv8dag 19000422)

 

CHARLOTTA SCHOTTE

Den 29 juli fyllde änkefru Charlotta Schotte, född Dillner, i Sköfde 102 år. Den vördade gamla är bosatt hos sin måg, rektor David Ahlqvist. Trenne sekler har hon skådat men är ännu vid så goda kropps- och själskrafter, att hon icke sällan synes utom hus och intresserar sig för dagens händelser, om ock - helt naturligt - hennes tankar gärna återgå till längesedan flydda tider.

Naturligtvis blef fru Schotte på sin födelsedag föremål för den hjärtligaste hyllning, i form af talrika lyckönskningar, blommor, bref och telegram från när och fjärran. (Hv8dag 19000812)

 

ALFRED THEODOR SCHRAM

Den 9 aug. afled i Stockholm f.d. provinsialläkaren i Helsingborgs distrikt med. lic. Alfred Theodor Schram i en ålder af 65 år. Provinsialläkaren Schram var född i Upsala den 21 febr. 1835 samt son af sysslomannen vid domkyrkan därstädes Johan Gustaf Schram (tillhörande en från provinsen Sachsen i Preussen efter sjuåriga krigets slut under konung Adolf Fredriks regering till Sverige öfverflyttad släkt) och dennes maka Maria Sofia Sundberg.

Under 1857 års koleraepedemi tjänstgjorde S. på hösten inom Upsala län såsom extra läkare och var 1858-59 amanuens vid akademiska sjukhuset i Upsala. Efter att åren 1861-64 ha varit stipendiat i flottan samt tjänstgjort såsom uppbördsläkare 1862-63 å korvetten "Najaden" under expeditionen till Medelhafvet, ingick S. på den civila läkare-banan och utnämndes till provinsialläkare 1864 i Söderåkra distrikt, 1877 i Örebro distrikt och 1887 i Helsingborgs distrikt. Från provin-sialläkaretjänsten tog han 1895 afsked med pension, hvarefter han bosatte sig i hufvudstaden. I besittning af goda medicinska kunskaper var d:r Schram i sin krafts dagar en af våra mera kända och ansedda provinsialläkare. Syskonens sorg delas ock af en tillgifven vänkrets. (Hv8dag 19000909)

 

 

FRITZ VON SCHWERIN

Häromdagen fyllde kassadirektören i Skånes enskilda banks kontor i Stockholm, f.d. kaptenen vid Svea Lifgarde grefve Fritz von Schwerin 75 år.

De tre kvartsseklerna till trots kan grefve von Schwerin glädja sig åt den bästa hälsa och en arbetsförmåga, som af allt att döma är långtifrån uttömd. På hedersdagen uppvaktades den vördade 75-åringen bl.a. af tjänstemän inom banken, hvilka bragte den afhållne gamle sin hyllning jämte varma välgångsönskningar. (Hv8dag 19000819)

 

PHILIP VON SCHWERIN

Innan bröderna Philip och Wilhelm von Schwerin, af hvilka den senare är den femtonårige hjälte, som Runeberg besjöng, gingo ut i finska kriget år 1808, lät deras fader, prosten grefve F. B. von Schwerin, professor Westin måla en tafla som föreställer de båda brödernas afsked från hvarandra. Denna tafla eges nu af kaptenen grefve Philip von Schwerin, äldste sonen till ofvannämde Philip von Schwerin. Den reproduktion, som här återgifves, är nyligen tagen af fotograf Carl M. Olsson i Göteborg. [bilden är beskuren] (Hv8dag 19000114)

 

WILHELM VON SCHWERIN

se ovan

   

 


 

Denna sida är en del av

www.thorsaker.se

Katarina Sohlborg - 2005-2014