VICTOR SAMUEL ROSENDAHL †

I förra månaden afled i Filipstad distriktsveterinären i Fernebo härad Victor Samuel Rosendahl i en ålder af 75 år. - Rosendahl var född i Karlskrona och ägnade sig först åt apotekareyrket. Efter genomgången elevkurs i fädernestaden aflade han i Stockholm farmacie studiosiexamen 1846. Därpå ingick R. vid veterinärinstitutet, hvarifrån han utexaminerades 1850. Han antogs först som veterinär i Filipstads distrikt och utnämndes 1869 till distriktsveterinär i Fernebo härad. - Den hädangångne åldringen kvarlämnar minnet af en duglig och aktad medborgare, en hedersman af gamla stammen. (Hv8dag 19000101)

 

 

JOSEF ROSENGREN

En af Sveriges äldsta nu utkommande tidningar Nya Wexiöbladet har i dagarna firat sitt 90-årsjubileum. Detta kom så till vida ”post festum”, att det redan den 31 januari var nittio år sedan första numret af tidningen såg prässens svärta och dagens ljus. Jubiléet firades den 15 sept. med en fäst, vid hvilken bl. a. tal och en mängd lyckönsknings-telegram vittnade om de sympatier tidningen åtnjuter i vida kretsar.

Vi återgifva här ett facsimilie af ”Wexiöbladets” första nummer. I detsamma säger sig utgifvaren vilja erbjuda ”en veckoskrift, afpassad för behofvet och svarande mot ändamålet: allmänhetens bekvämlighet, nytta och nöje”. Sedan april 1894 utgifves tidningen af läroverks-adjunkten dr Josef Rosengren, som väl förstått att ingjuta nytt lif i ”Bladet” samt göra det mycket spridt, ansedt och aktadt. (Hv8dag 19001001)

 

 

WALDEMAR RUDIN

En af våra främsta religionslärare, professorn i exegetik vid Upsala universitet, en af de 18 i Sv. Akademien, hofpredikanten fil. och teol. doktor Erik Georg Waldemar Rudin, har i dagarne erhållit begärdt afsked från sitt professorsämbete. Att tolka denne varmhjärtade mans lifsgärning skulle kräfva ett utrymme, öfver hvilket vi tyvärr nu ej disponera. Hans verksamhet som teolog, predikant och universitetslärare - i hvilken sistnämnda egenskap ungdomen har honom att tacka för så mycket - är också vida känd och högt skattad, så att ej många ord här kräfvas.

Född 20 juli 1833 i Östra Ryd i Östergötland blef R. student i Upsala 1851, fil. doktor 1857. Efter hemma och i utlandet fullbordade teologiska studier var han åren 1862-69 föreståndare för Fosterlands-stiftelsens hednamission, och blef på hösten sistnämnda år vik. komminister i Klara församling i Stockholm. Här grundade han sitt stora rykte som predikant. Efter tre år flyttade han till Upsala som docent i estetik. År 1875 utnämndes R. till teol. adjunkt vid Upsala universitet och kyrkoherde i Näs. Vid universitetsjubelfästen i Upsala två år därefter kallad till teol. doktor blef han samma år e. o. professor i exegetik och, efter många förordnanden, år 1892 ordinarie professor. [utdrag ur artikel] (Hv8dag 19000812)

 

 

ELLEN RUNDQVIST

Vid Lombergska operaturnén i "landsorten" har under en del af det gångna spelåret varit fäst en ung sångerska, fröken Ellen Rundqvist. Hon har vunnit en lika hastig som mindre vanlig framgång, tack vare en förståndigt behandlad, välklingande sopran och en mycket god dramatisk begåfning. Fröken Rundqvist är bördig från Malmö och har studerat först för professor Günther vid Musikaliska akademin och därefter erhållit en kortare tids utbildning hos professor Delle Seide i Paris.

Under sitt första uppträdande på scenen har fröken R. innehaft följande tre partier: Anna i "Värmländingarne", "Mignon" och Lisa i "Svinaherde". I alla rollerna har hon rönt lifligt erkännande af såväl publiken som prässen. Båda äro ense, att fröken Rundqvists vackra debuter berättiga till goda förhoppningar om hennes framtid på sångscenen. Det porträtt vi här återgifva af den unga operasångerskan framställer henne i titelpartiet i Thomas' opera "Mignon". Foto: Ander, Linköping. [bilden beskuren] (Hv8dag 19000513)

 

 

WALTER RUNEBERG

ÅRETS JUBEL- OCH HEDERSDOKTORER

Professor Walter Runeberg, Helsingfors. Fil. hedersdoktor i Lund. (Hv8dag 19000610)

 

LARS RUNNELL

Sveriges prästerskaps senior kyrkoherden Lars Runnell i Odensvi, Linköpings stift, fyllde den 15 dennes 93 år.

Den vördade prästmannen, som åtnjuter jämförelsevis god andlig och lekamlig hälsa, aflade 1830 studentexamen och prästvigdes 5 år senare, hvadan han sålunda i 65 år stått i kyrkans tjänst. År 1851 blef han komminister i Rinna, erhöll samma befattning i sin födelsesocken Rök 1858, utnämdes 1886 till kyrkoherde i Odensvi. Senior i stiftet har R. varit sedan 1892. (Hv8dag 19001028)

 

VIKTOR RYDBERG

Det finnes stunder under jordelifvets ökenvandring, då vi tydligare än annars förnimma vingslagen af det eviga, det oändligt höga. Stunder, då vår ande ett ögonblick känner sig mindre fjättrad af de jordiska banden och med högtidlig bäfvan lyfter blicken att skåda ljuset . . . En sådan högtidsstund var för hvarje närvarande invigningen af Viktor Rydberg-mausoléet på årdsagen af den store siarens död. Det var en klar, vacker höstdag - liksom för fem år sedan, då hans efter skönhet och sanning törstande själ skiljde sig från det jordiska . . . [utdrag ur artikel] (Hv8dag 19001001)

 

ALBERT RYDELL

På aftonen den 19 maj anträffades vid 1/2 8-tiden å Järnbrogatan i Upsala en okänd man liggande död. Hos honom funna papper gåfvo vid handen att den döde var ångfartyget "Gauthiods" kände och högt värderade befälhafvare kapten Eric August Albert Rydell. Han hade i sällskap med sin maka och en dotter rest till Upsala för att besöka en där studerande dotter samt för att förströ sig med ett besök å vårfästen. Då han på aftonen utan sällskap befunnit sig på gatan, hade han träffats af ett slaganfall.

Den aflidne var en af svenska ångbåtsflottans äldsta och mest bepröfvade befälhafvare och många äro i synnerhet de trafikanter å linien Stockholm-Lybeck, hvilka bevara "Gauthiods" duglige och afhållne kapten i tacksamt minne.

R. hade en lång sjömansbana bakom sig. Han var född i Stockholm 1834 och gick till sjös den 1 maj 1849 med det i Stockholm hemmahörande skeppet "Emma Theresia". Därefter tjänstgjorde han i de lägre graderna under resor på Brasilien, Västindien, Medelhafvet och andra delar af världen till hösten 1853. År 1854 aflade R. styrmansexamen samt ångfartygsbefälhafvareexamen 1855 och påmönstrade samma år som förste styrman å skeppet "Leonida" från Gäfle, med hvilket en resa gjordes till London och Havanna. Under de följande åren tjänstgjorde R. som förste styrman å ett flertal fartyg, som gjorde resor åt olika håll. År 1864 blef han befälhafvare å ångaren "Göteborg" på Göta kanal och följande år på "Amiral von Platen" å samma farled. År 1874 antogs han slutligen som befälhafvare å "Gauthild".

En snart sagdt otalig krets personliga vänner och många andra bekanta till Albert Rydell deltaga af allt hjärta i den sorg, som så plötsligt träffat familjen. Hos dem alla skall han i minnet framstå som den godlynte, redbare, humane och alltid älskvärde mannen hvilken som få visste att göra sig omtyckt af dem, med hvilka han kom i beröring. Länge skall han saknas och uppriktigt sörjas. (Hv8dag 19000603)

 

 

WILHELM RÖHSS

På morgonen den 10 jan. afled, träffad af ett slaganfall, en af Göte-borgs mest förmögna och mera bemärkta män, grosshandlanden, f. konsuln Wilhelm Röhss, jämte sin yngre broder August innehafvare af den bekanta firman Wilh. Röhss & Co. Wilhelm Röhss var född 1834 i Göteborg och son af grosshandlaren och skeppsredaren därstädes V. A. Röhss och hans maka Carin Bressander.

Röhss, som under en lång följd af år varit konsul i Göteborg, först för Hamburg, sedan för Nordtyska Förbundet och slutligen för Tyska riket, var en synnerligen framstående affärsman och intresserade sig lifligt för alla företag, som berörde stadens merkantila lif och komnuni-kationer. Röhss blef 1868 ledamot af styrelsen för Göteborgs enskilda bank och var sedan 1895 styrelsens ordförande. Han var ock sedan flera år tillbaka styrelseledamot i Bergslagsbanan, Hallands- samt Göteborg-Borås-banorna samt hufvudman i Göteborgs sparbank. Direktionen för Göteborgs navigationsskola räknade äfven honom som sin ledamot. Sedan en längre följd af år var han en af Göteborgs stadsfullmäktiges mera framstående medlemmar.

Wilh. Röhss var mycket välgörande mot behöfvande och har mer än en gång öfverlämnat betydande summor till allmänna ändamål. Den af fadern grundlagda firman inbragte på 1870-talet åt sina innehafvare en stor förmögenhet, hvilken sedan mångdubblats, så att konsul W. Röhss med skäl räknats för en af Göteborgs rikaste män. Under de senare åren drogo emellertid båda bröderna sig tillbaka från egentlig affärsverksamhet. (Hv8dag 19000121)

 

 

KAPTEN RÖNNGREN

Aldrig har i vårt land sinnerna varit mera af afsky upprörda än efter underrättelsen om det fasansfulla illdåd som utfördes å ångaren "Prins Carl" den 16 dennes på natten. Ej ens följder af anarkismens irrläror kunna gifva en förklaring till något gräsligt; ej ens denna världsföraktande lära vill ha att göra med det motiv som här ensamt varit det verkande: penningförvärf genom stöld. - Likt en solstråle i denna mörka gärning verkar den modiga flicka, Hulda Hallquist, som trots mördarens kulor anropade och erhöll hjälp från ångaren "Köping". Hennes mod, som tvifvelsutan räddade återstoden af passagerare och besättning från mördarens blodtörst, vore värd mera uppmärksamhet och belöning än prässen kan lämna. [en av flera bilder med anledning av attentatet på ångaren Prins Carl] (Hv8dag 19000527)

   

 


 

Denna sida är en del av

www.thorsaker.se

Katarina Sohlborg - 2005-2014