CARL FREDRIK PALMBLAD

Stadskomministern i Västervik Carl Fredrik Palmblad hädankallades den 26 oktober i en ålder af närmare 77 år. Under sin mer än 40-åriga verksamhet som stadskomminister i Västervik ägnade P. äfven stort intresse åt kommunala angelägenheter. Stadsfullmäktig blef han redan då stadsfullmäktigeistutionen 1862 infördes och innehade äfven sekreterarebefattningen. Sedan åtskilliga år tillbaka var P. ordförande i fattigvårdsstyrelsen och skötte samvetsgrannt det därmed förenade omfattande arbetet. Komminister Palmblad skall länge lefva i kär hågkomst i den stad, där han så länge fick verka å olika områden. (Hv8dag 19001111)

 

K. E. PALMGREN

Den 28 sistlidne april fyllde föreståndaren för Palmgrenska samskolan i Stockholm, rektor K. E. Palmgren 60 år. Rektor Palmgren har i mångt varit en banbrytare å skolväsendets område. Han var den förste i hela Europa som år 1876, inrättade en samskola. Slöjdens och handarbetets införande som uppfostringsmedel samt valfriheten i afseende på läroämnen äro rektor Palmgrens idéer.

Den nya starkt framträdande fordran på skollokalernas prydnad med konstverk har hr P. erkänt och sökt tillmötesgå på alla sätt, såsom genom skolrummets förseende med byster och medaljonger af utmärkta män och kvinnor o.s.v. samt framför allt genom en konstnärlig anstrykning hos själfva inredningen. Hr P. var den förste, som införde årlige skolfäster till upplifvande af fosterlandets stora minnen och till eringring af dess berämda män.

Rektor Palmgren har nu i 40 år varit fäst vid våra svenska läroverk. Han kan ock med stolthet blicka tillbaka på det resultat hvartill han kommit med sin samskola. Den lika framstående som afhållne skolmannen blef naturligtvis på 60-årsdagen föremål för hjärtlig hyllning af såväl in- och utländska kolleger som af forna och nuvarande lärjungar. (Hv8dag 19000513)

 

 

N. A. H. PALMSTIERNA

VÅRA NYVALDA RIKSDAGSMÄN, FÖRSTA KAMMAREN

Landshöfd. frih. N. A. H. Palmstierna. För Jönköpings län. (Hv8dag 19000211)

 

P. PAULSSON

VÅRA NYVALDA RIKSDAGSMÄN, FÖRSTA KAMMAREN

Landtbrukaren P. Paulsson. För Malmöhus län. (Hv8dag 19000218)

 

OLOF PERSLOW

Den 5 maj afled i Köpenhamn handlanden Olof Perslow från Malmö, innehafvare af en af stadens största manufakturaffärer. Denna affär hade han själf upparbetat och under årens lopp utvecklat till betydligt omfång. En tilltagande sjuklighet tvang honom emellertid att de senaste åren hålla sig borta från densamma. P. var en sympatisk, redbar, välvillig och hjälpsam person. När det gällde att lindra nöd eller insamling för annat välgörande ändamål var han den förste att gifva.

De planer han länge hyst att vid Stortorget i Malmö på af honom inköpt tomt och gård grunda ett etablissement i verklig storstadsstil kommo icke till utförande, men han har i sitt testamente sörjt för desammas realiserande. Hans fastighet har nämligen bl.a. donerats till staden med vilkor, att denna förbinder sig att å tomten uppföra en ny förstklassig byggnad, hufvudsakligen afsedd för affärslokaler. Tredjedelen af afkastningen af nämnda fastighet skall tillfalla åtta af stadens välgörenhetsinrättningar. Äfven de öfriga testamentariska bestämmelserna som P. gjort vittnade om den hädangångnes goda hjärtelag. Länge skall han lefva i älskadt minne. (Hv8dag 19000520)

 

ANNA MARIA PERSON

Vi har här återgifvit den mycket lyckade fotografien af en kvinna, som varit med i tre århundraden och lefvat i sex kungars tid. Det är Örebro läns äldsta invånare Anna Maria Person, född den 6 mars 1798. Den gamla bor långt inne i skogen på Haddebogodset och vårdas af sin 75-åriga dotter. Hon har bott i samma stuga under 82 år. Den 102-åriga kvinnan är en liten rödblommig gumma med pigga ögon, som ännu ha god synförmåga. Däremot är den gamla stendöf.

Det är mycket som hon och "flickan" behöfva. För fattighuset fasa de båda, och som de fört ett sträfsamt lif, förtjäna de desto mera hjälp i sin ovanligt sena lefnadsafton. En lista för tecknande af bidrag finnes utlagd på Nerikes Allehandas kontor i Örebro, dit bidrag äfven postledes kunna sändas. (Hv8dag 19000211)

 

 

J. V. PERSONNE

Hvem kunde för tio år sedan ha trott, att dåvarande lektor Personne en vacker dag såsom domprost i Linköping skulle komma att slå den ortodoxa världen med förskräckelse genom en bibelgranskning, gående ut på ingenting mindre än att bibelns ord endast till en del är Guds ord! Hvem skulle ha trott något sådant? ...

 . . . Född i Stockholm 1849 blef han 1868 student i Upsala, där han 1875 promoverades till filosofie doktor. I stället för att därmed afsluta sina akademiska studier, tog han sedan itu med teologie kandidatexamen, hvarmed han blef färdig 1880.  . . . Kort efter det han aflagt teologie kandidatexamen utnämdes han till lektor i kristendom och modersmålet vid norra latinläroverket i Stockholm, där han stannade - uppburen som en ovanlig dugande undervisare och uppfostrare - ända till dess han 1897 utnämdes till domprost i Linköping. [utdrag ur artikel] (Hv8dag 19001202)

 

 

NILS PERSONNE

Dramatiska teaterns nuvarande egentliga styresman fyller den 15 dennes 50 år och kommer med anledning däraf att hyllas af vänner och kamrater.

Nils Personne har ej hört till dem, som genast i början af sin bana likasom på lek spelat sig in i allmänhetens gunst. Den unge Upsala-studentens sceniska anlag har väckt mindre vanlig uppmärksamhet på nationssalarna och amatörspektaklen - ej underligt då, att han tog steget fullt ut, och i likhet med berömda förebilder, en Johan Jolin, Svante Hedin, Knut Almlöf, Gustaf Fredriksson, på allvar beträdde "de bräder, som föreställa världen".  [del av längre artikel] (Hv8dag 19000114)

 

BERNDT PETERSSON

Borgmästaren i Ystad Berndt Petersson fyller den 10 nov. 50 år. Borg-mästare P. var stadsfogde i Ystad 1879-1884, blef rådman 1888 och utnämndes till stadens styresman året därpå. I denna egenskap har borgmästare P. verkat mycket godt för detta vakna sydsvenska samhälles framåtgående i olika afseenden. Hans förmåga har naturligtvis äfven tagits i anspråk för många förtroendeuppdrag inom staden och orten. (Hv8dag 19001104)

 

C. D. E. PETRÉN

ÅRETS JUBEL- OCH HEDERSDOKTORER

Kyrkoherde C. D. E. Petrén, Halmstad. Fil. jubeldoktor i Lund. (Hv8dag 19000624)

 

ADOLF WILHELM PETRI

Bankdirektören, fabrikören Adolf Wilhelm Petri, en af samhällets främste män, afled den 9 mars i Hvetlanda 56 år gammal. Med Petri bortgick en synenrligen verksam och duglig man.

Han hade varit bosatt i Hvetlanda ända sedan samhället var en obetydlig by, och det är till stor del honom det har att tacka för sin storartade utveckling. Arbete och omkostnader sparade P. aldrig, då det gällde att föra en ny sak fram, och alla hans sträfvanden voro förestafvade af redbarhet och oegennytta. Bl.a. bidrog han kraftigt till anläggningen af Hvetlanda - Säfsjö järnväg, ledde ombildningen af Hvetlanda folkbank o.s.v. Inom en nu stor industrigren har P. varit banbrytare i hela vårt land: tillverkningen af ångkokta hafregryn. Petri var därtill en godhjärtad och välgörande man. Hans minne skall länge lefva i kär hågkomst hos anhöriga, vänner och alla hulpna. (Hv8dag 19000325)

 

 

FR. PETTERSSON

VÅRA NYVALDA RIKSDAGSMÄN, ANDRA KAMMAREN

Arrendator Fr. Pettersson, Fjärsta. Nyvald för Jönåkers härad, Södermanland. (Hv8dag 19000101)

 

 

ARVID POSSE

En af det nya representationsskickets mest bemärkte män, f.d. statsministern f.d. presidenten i kammarräten m.m. grefve Arvid Posse, fyllde den 15 dennes 80 år. ...

Arvid Rutger Fredriksson Posse föddes den 15 februari 1820 å Rosendals sätesgård i Malmöhus län. Efter aflagda juridiska examina tjänstgjorde den unge grefven 1840-49 i skånska hofrätten, men tog sistnämnda år som adjungerad ledamot af densamma afsked ur statens tjänst. Han slog sig ned på Charlottenlunds gods samt ägnade sig en lång följd af år åt landtbruk, affärsföretag och kommunala värf. Posses politiska bana började vid 1856 års riksdag, där han inträdde som ledamot af ridderskapet och adeln. ....

Exc. Posse, som nu är bosatt i Stockholm, åtnjuter en för sin ålder god hälsa och deltager med lif i de affärsföretag, för hvilka han sig efter utträdet ur det offentliga lifvet intresserat sig. På 80-årsdagen blef den grånade statsmannen och ädlingen föremål för hjärtlig hyllning så väl af enskild som offentlig natur. [artikeln nedkortad] (Hv8dag 19000218)

 

 

LAGE POSSE

Vi återgifva i dag porträttet af majoren grefve Lage Posse, hvilket icke hann komma oss tillhanda till förra veckans nummer. (Hv8dag 19001111)

I Engelholm afled den 24 d.s en af stadens mera bemärkte män, chefen för Skånebankens afdelningskontor på platsen, f. majoren grefve Lage Posse, nära 80 år gammal.

Grefve Posse var broder till f. statsministern grefve Arvid Posse. I unga år ägnade han sig åt militäryrket, men sedan han som chef för en skvadron af n.v. Kronprinsens husarregemente blef bosatt i Engelholm, togs hans tid så i anspråk af kommunala uppdrag och göromål i ofvannämda bankinstitut, att han begärde afsked från sin militärtjänst. Under sin mångåriga verksamhet hade grefve P. gjort sig allmänt aktad och värderad af dem, med hvilka han kommit i beröring. (Hv8dag 19001104)

 

 

CATARINA ELISABETH PRYTZ

Den 30 januari hade en af Göteborgs mera framstående borgare, konsul Gustaf Krafft d.ä. och hans maka, Catarina Elisabeth Prytz, glädjen fira 60-årsdagen af en lycklig äktenskaplig sammanlefnad. Det vördade diamantbrudparet åtnjuter god hälsa och kunde i kretsen af de närmaste högtidlighålla den märkliga minnesdagen, till hvilken lyckönskningar från en otalig vänkrets inströmmat. Konsul Gustaf Krafft d.ä. är född den 23 mars 1806, således snart 94 år gammal. Han tog i yngre dagar en verksam del i Göteborgs kommunala lif. Därjämte har han alltid varit mycket mån om konstens, teaterns och musikens omhuldande i samhället. Må det icke vara HVAR 8 DAG förmenadt att uttala en vördsam, hjärtlig lyckönskan. (Hv8dag 19000204)

se även Krafft, Gustaf d.ä.

 

 

LARS PÅHLSSON

Den 19 december afled i Lerberget en af Kullabygdens främste skeppsredare, sjökaptenen Lars Påhlsson. Lars Påhlsson föddes 1823 i Lerberget, äldst bland en talrik brödraskara och fick tidigt pröfva på lifvets allvar. Med energi kastade han sig in i kampen för tillvaron och redan vid tjugo års ålder trampade han eget däck. Efter några år kunde han genom arbete och sparsamhet utbyta sin lilla jakt mot större fartyg. Han bereste under ett tiotal år England och kontinenten jämte Östersjöhamnarne, hvarefter han, trött på sjömannens oroliga lif, drog sig vid 42 års ålder tillbaka till ett annat verksamhetsfält.

Redan under sin kaptenstid stod han såsom hufvudredare för ej så få fartyg och dessas antal ökades under årens lopp i betydlig grad. såsom sjöman, byggmästare och redare har han som få på sin ort befrämjat sjöfartsnäringen. Men första målet för Lars Påhlssons sträfvan var att hjälpa upp det samhälle, där han sett dagens ljus och förbättra dess innebyggares villkor. Han skydde ingen möda och tvekade ej att ställa sig i spetsen så snart ett för samhället nyttigt företag skulle bringas å bana.

Tack vare hans åtgörande äger Lerberget en präktig hamn. Han banade ock väg genom de hardt när ofarbara sandfälten, som skiljde byn från kringliggande orter. Väganläggningen mellan Lerberget och Höganäs blef det sista af de många arbeten, vid hvilka hans namn är knutet. Hans stora hjälpsamhet mot den fattiga fiskarbefolkningen var ett af hans vackraste drag. Sällan gick någon ohulpen bort. Barn och barnabarns saknad delas ock af dessa, hos hvilka alla han länge skall lefva i älskadt och aktadt minne. (Hv8dag 19000107)

 

   

 


 

Denna sida är en del av

www.thorsaker.se

Katarina Sohlborg - 2005-2014