B. A. H. NORDSTRÖM

VÅRA NYA DOMHAFVANDE

B. A. H. Nordström. Norra o. södra Tjusts domsaga. (Hv8dag 19001230)

 

JOHAN NORDSTRÖM

Den 10 oktober hade 30 år förflutit, sedan förste stadsläkaren i Halmstad doktor Johan Nordström började sin verksamhet som praktiserande läkare i den halländska residensstaden. Dr N. har både som läkare och kommunalt verksam medborgare gjort sig mycket värderad därstädes.

Dr Nordström, som är född 1838, ingick först på den militära läkarebanan, där han 1871 avancerade till andre bataljonsläkare vid Elfsborgs regemente, hvarifrån han tog afsked 1873. I Halmstad blef han i sept. samma år ordinarie stadsläkare, hvilken befattning han alltsedan innehaft, de sista åren i egenskap af förste stadsläkare. (Hv8dag 19001028)

 

YNGVE NYBERG

Lektorn i matematik och kemi vid högre allmänna läroverket i Norrköping Yngve Nyberg fyllde den 10 dennes 70 år och blef i anledning häraf föremål för hjärtlig hyllning oaf kolleger och andra bekanta, hvilka under årens umgänge lärt högt skatta den dugande läraren och aktade medborgaren.

Lektor Nyberg blef student i Uppsala 1846, filosofie doktor 1854, adjunkt i Uppsala 1858 och utnämndes 1862 till lektor i orvannämnda ämnen i Norrköping. Här har han verkat nitiskt och samvetsgrannt, förenande gedigna kunskaper med en redbar sträfvan att låta sina diciplar så mycket som möjligt tillgodogöra sig dessa. Han är ock en af alla vördad och afhållen person - hvarpå han senast nu på 70-års-dagen fick röna uppriktiga bevis. Som medlem af stadsfullmäktige sedan 1882 har N. äfven med intresse tagit del i handläggandet af de kommunala ärendena. (Hv8dag 19000916)

 

 

ERIK OLOF AUGUST NYMAN

En ung lofvande vetenskapsman, filosofie doktor Erik Olof August Nyman, skördades den 29 juli af döden. N. var född 1866. Han blef student i Linköping 1885, fil. kand. i Upsala 1889, licentiat 1895. Under sin studietid företog han vidsträckta resor i Skandinavien, från Lappland och ner till Bornholm, i syfte att lära känna de skandinaviska ländernas växtvärld.

År 1896 erhöll den framstående unge forskaren Regnellska donations-medel för botaniska undersökningar i tropikerna samt Vegastipendiet. Han reste året därpå till Java för idkandet af naturvetenskapliga forskningar. Därpå for han 1898 till Nya Guinea, hvarpå han efter afslutade botaniska och etnografiska undersökningar därstädes återvände till Java. Här kvarstannade han till början af juni detta år. Betydliga samlingar af högt naturvetenskapligt värde hade han härunder hopbragt och hemsändt.

Genom umbäranden och ansträngningar under den mer än tre-åriga vistelsen i ett tropiskt, hälsofrestande klimat hade hans krafter i högst betydlig grad nedsatts, och under hemfärden insjuknade han i München. Han egde ingen motståndskraft mot sjukdomen, och inom få dagar hade döden afskurit den unge arbetsamme vetenskapsmannens löftesrika bana. Vid hans bår stå utom de närmaste många vänner uppriktigt sörjande den sympatiske och afhållne mannen. (Hv8dag 19000826)

 

 

PER NYMANSSON

Kyrkoherden i Skepparslöf Per Nymansson afled den 2 dennes i en ålder af 70 år. Med honom gick en ganska märklig personlighet ur tiden. Per Nymansson har nämligen låtit mycket tala om sig och gjort sig känd i vida kretsar för sina radikala åsikter i såväl religiösa som sociala frågor. Att börja med var han baptistpredikant. Prestvigd 1861 omfattade han alltjämt från statskyrkan afvikande tänkesätt, hvilke bragte honom i kollision med myndigheterna. År 1893 anmäldes han af de öfriga kyrkoherdarne i kontraktet för irrlärighet. Anmälan föranledde dock icke till någon åtgärd, hufvudsakligen, säges det, genom biskop Flensburgs ingripande.

N. utvecklade i sin krafts dagar en liflig författareverksamhet. Predikningar, tidningsuppsatser och broschyrer i skilda ämnen flöto rikligt ur hans penna. Hans "läkareverksamhet" väckte äfven på sin tid uppseende. Af sina församlingsbor var kyrkoherde Nymansson högt skattad och till hans predikningar strömmade folk från alla håll. (Hv8dag 19000415)

 

 

JOHAN ISAK NYQVIST

Den 18 sept. bortgick i en ålder af 59 år lektorn i historia och modersmålet vid Jönköpings läroverk Johan Isak Nyqvist.

Till sin natur anspråkslös och tillbakadragen tillhörde lektor N., trots sin begåfning och beläsenhet "de stilla i landena". Lifligt intresserad af politiska och större samhällsfrågor sysslade han i flere år med skriftställeri i dagens ärenden, som medarbetare senast i Jönköpings-Posten. Han hade äfven utgifvit en hel del skrifter, hvilka alla vittnade om hans kunskaper, tankeskärpa och goda omdöme. Lektor Nyqvist efterlämnar minnet af en fridsam och oveldig lärare, en trofast vän och en oförvitlig medborgare. (Hv8dag 19001007)

 

ANTON NYSTRÖM

Det börjar råda frid och försoning äfven kring namnet Anton Nyström. I den hyllning, som nyligen ägnades honom vid 20-årsjubiléet af hans skapade verk, Stockholms arbetareinstitut, blandade sig knappt en enda skorrande ton. [utdrag ur artikel] (Hv8dag 19001014)

 

J. F. NYSTRÖM

VÅRA NYVALDA RIKSDAGSMÄN, FÖRSTA KAMMAREN

Lektor J. F. Nyström. För Upsala län. (Hv8dag 19000211)

 

JOHN NYSTRÖM

Löjtnant John Nyström, verkst. direktör och trafikchef vid den nya järnvägen. [utdrag ur artikel om invigningen av Västergötlands-Göteborgs järnväg] (Hv8dag 19000729)

 

J. P. NYSTRÖM

I Karlstad afled natten till den 1 d:s fabrikören J. P. Nyström, 50 år gammal. N. började i Östra Fågelviks socken att i mindre skala tillverka musikinstrument och var en af de förste i hela Skandinavien, som tillverkade orgelharmonier. Kort efter stadens brand 1865 flyttade han till Karlstad, där han genom omtanke och träget arbete dref upp sin instrumentfabrikation till ett betydande omfång. Hans orglar hafva fått en vidsträckt marknad och letat sig väg till vidt aflägsna trakter. Under de senaste åren har den Nyströmska fabriken utvidgats att äfven omfatta pianofabrikation. Fabrikör N. var inom sitt fack synnerligen skicklig och har därinom gjort åtskilliga sinnrika uppfinningar.

I sitt enskilda lif var den aflidne en godhjärtad och välvillig man, hjälpsam och vänsäll. (Hv8dag 19000527)

 

 

NILS OLOF NÄS

Den 23 nov. afled i Östersund vid 71 års ålder en af Jämtlands största affärsmän, Nils Olof Näs.

En märklig lefnadsbana slöts härmed. Han hade börjat som skogsarbetare, fick snart blicken öppen för skogens värde, massa och tillväxt och gjorde den ena lysande affären efter den andra, så att vid midten af 70-talet hans skogstillgångar värderades till närmare 3 millioner. Men hans verksamme ande nöjde sig ej med slika affärer. Öfverallt bröt han mark och byggde hus och skaffade, främst i Östersund, arbete och bröd åt hundratal. Samhällen, skolor och inrättningar fingo ock af honom vackra gåfvor. (Hv8dag 19001223)

   

 


 

Denna sida är en del av

www.thorsaker.se

Katarina Sohlborg - 2005-2014