GUSTAF NAUMANN

Öfverläkare på den kirurgiska afdelningen är sedan 1898 d:r Gustaf Naumann. D:r N. hade närmast förut verkat i Helsingborg, där han som läkare samt en därjämte kommunalt intresserad person åtnjöt stort anseende och lämnade efter sig ett tomrum som ej varit lätt att fylla. Den framstående kirurgen har ock på sin plats i Göteborg visat sig motsvara de högt ställda förväntningarne. [ur artikel om nya Sahlgrenska sjukhuset] (Hv8dag 19000513)

 

GEORG NEDSTRÖM

En anslående hyllningsfäst afhölls den 8 nov. å stadshotellet i Landskrona för fil. dr. Georg Nedström, hvilken i 40 år tillhört samhället och på denna dag kunde fira 30-årsdagen af sitt bröllop. Under sin långa värksamhet som lärare och uppfostrare har dr. N. förvärfvat sig stor popularitet och varit särdeles omtyckt och afhållen af kamrater och lärjungar, hvilket äfven tog sig uttryck i de många tal, som vid fästen tolkade de känslor och tacksamhet och aktning, dr. N. från alla håll varit föremål för. (Hv8dag 19001202)

 

BLENDA NILSSON

Vi återgifva porträttet af fröken Blenda Nilsson, en ung dam som nyligen gjort en lyckad debut i professor Ivar Hallströms senaste verk "Hin ondes snaror". Den unga artisten förenar med en vacker apparition ett ledigt och behagligt uppträdande på scenen. Hennes röst, en välklingande alt, ger de vackraste löften för framtiden, hvilken af allt att döma synes ligga mycket ljus för fröken N. Sällan har en debutant hälsats med så stort bifall och kunnat glädja sig åt ett hjärtligare mottagande.

Prof. Hallström har alla skäl att vara belåten med och stolt öfver sin unga elev, hvars utförande af Marfas parti i "Hin ondes snaror" han har all heder af. Fröken Nilsson åtnjuter för sin utbildning för scenen understöd från allra högsta ort, hvilket i ej ringa mån bidragit att öka intresset för debuten. (Hv8dag 19000318)

 

 

E. N. NILSSON

ÅRETS JUBEL- OCH HEDERSDOKTORER

Regementsläkaren vid Skånska dragonr. E. N. Nilsson i Ystad. Med. hedersdoktor i Upsala  (Hv8dag 19000603)

 

JENS NILSSON

Den obeveklige liemannen, hvars skördar denna vår synas ännu rikare än eljes, nedlade den 11 dennes en af Göteborgs mest ansedda och anlitade läkare, f.d. förste provinsialläkaren Jens Nilsson, på dödslägret. Doktor Nilsson, som var född 1839 i Färlöf, Kristianstads län, utnämndes 1876 till provinsialläkare i Jörlanda distrikt och erhöll 1878 transport till provinsialläkaretjensten i Göteborgs distrikt. År 1891 blef han förste provinsialläkare inom Göteborgs och Bohus län och innehade detta förordnande till 1 febr. i år. Från provinsialläkaretjensten tog han i december afsked med pension.

Dr. N. hade en stor enskild praktik i Göteborg, tack vare ett obegränsadt förtroende hos hög och låg, som var grundadt på hans goda kunskaper och läkareblick samt jemväl i hög grad på hans menniskovänliga sinnelag. Af befolkningen i Bohuslän motsågos d:r Nilssons inspektionsresor städse med glädje och tillfredsställelse.

N. sörjes, utom af efterlefvande anhöriga och kamrater, af många vänner och talrika patienter, hos hvilka den bortgångne läkaren och människovännen städse skall kvarstå i kär och aktad hågkomst. (Hv8dag 19000325)

 

 

N. P. NILSSON

ÅRETS JUBEL- OCH HEDERSDOKTORER

F.d. rektor N. P. Nilsson, Landskrona. Fil. jubeldoktor i Lund. (Hv8dag 19000624)

 

EDVARD THEODOR FREDRIK NORDBECK

Maoren i armén, f.d. regementsskrifvaren vid Jämtlands häst- och fältjägarekår Edvard Theodor Fredrik Nordbeck, afled den 8 nov. i hufvudstaden i den höga åldern af 84 år.

N. blef 1835 underlöjtnant vid Göta artilleri, hvarifrån han 1842 tog transport till Jämtlands fältjägarekår, där han tjänstgjorde till 1867, då han tog afsked från krigstjänsten. Från år 1868 var han t.f. regementsskrifvare vid Jämtlands häst- och fältjägarekårer, till 1880, då dessa tjänster indrogos. N. var bl.a. en ovanligt skicklig kartritare, hvarmed han träget sysslade ända till på senare åren. Omutlig rättrådighet och sträng plikttrohet voro utmärkande drag för major Nordbeck. Oegennyttig och godhjärtad, var han i allo en verklig hedersman. (Hv8dag 19001202)

 

JOHAN NORDENFALK

Konstakademines præses friherre Johan Nordenfalk fyller den 2 september 70 år. I femton år har han innehaft sin nuvarande befattning, efter att dessförinnan sedan 1877 ha varit akademiens vise praeses och sidan 1875 dess hedersledamot. Två år förut hade han inträdt som ordinarie medlem af Nationalmusei nämnd, hvilken hade han allt ifrån dess begynnelse som suppleant tillhört. Sina konstnärliga intressen hade han dessförinnan vid många tillfällen lagt i dagen. ...

Det är ganska naturligt, att frih. Nordenfalk skulle äga politiska intressen, uppfostrad, som han var, i ett statsmannahem. Hans fader var - vid sonens födelse - statssekreteraren för krigsexpeditionen, sedermera - efter Karl Johans död och det politiska systemskiftet vid Oskar I:s trontillträde - justitiestatsministern frih. Johan Nordenfalk, sonson till den förste bäraren af namnet Nordenfalk, som äfven han hette Johan med - innan han 1769 adlades - tillnamnet Noréen. Den förste medlem af ätten, som upphöjdes i friherrligt stånd, var justitieministern Norden-falk. Frih. Johan Nordelfalk j:r blef student i Upsala 1849, aflade filosofie kandidatexamen 1856 och disputerade för graden följande år. [utdrag ur artikel] (Hv8dag 19000902)

 

 

LEONARD MAGNUS NORDENFELT

Utan föregående sjukdom afled af hjärtförlamning natten till den 19 augusti f.d. landtmäteridirektören Leonard Magnus Nordenfelt, på sitt sommarställe vid Stocksund. Ur den synnerligen verksamme och nitiske mannens lif må följande data antecknas:

L. M. Nordenfelt föddes den 29 juli 1827 på Torp i Älfsborgs län och blef 1845 underlöjtnant vid Västgötadals regemente. Han befordrades till löjtnant vid samma regemente år 1849 samt till löjtnant i Väg- och vattenbyggnadskåren år 1852. Efter att hafva tjänstgjort såsom distriktsingeniör vid Köpings-Hults järvägsbyggnad utnämndes N. till stationschef vid statens järnvägsbyggnader år 1855 samt distriktsingeniör vid samma järnvägsbyggnader år 1857. Såsom sådan verkade han i 14 år och utnämndes år 1881 till landtmäteridirektör, från hvilken befattning han år 1895 erhöll afsked.

N. var åren 1868-1885 ledamot af riksdagens Första kammare för Göteborgs och Bohus län samt statsrevisor 1867-1868. Nordenfelt har äfven under en lång följd af år varit en framstående ledamot af Stockholms stadsfullmäktige. Den bortgångne, som af alla var mycket värderad för sin redbarhet och framstående begåfning, kvarlämnar ett älskadt och högt aktadt minne. De närmastes sorg vid den oväntadt öppnade grafven delas af många uppriktiga vänner. (Hv8dag 19000902)

 

 

CARL OTTO NORDENSVAN

Till öfverste och chef för Värmlands regemente efter öfverste E. A. Winroth, som beviljats afsked, utnämdes för en tid sedan chefen vid krigshögskolan öfversten vid generalstaben öfveradjutanten Carl Otto Nordensvan.

Öfverste Nordensvan är född 1851, således nu i sin krafts bästa ålder. Han utnämdes till chef för krigshögskolan juli 1892 och har under den tid han innehaft denna kräfvande tjänst gifvit ytterligare bevis på de framstående militära egenskaper, hvilka förskaffat honom en vacker karriär. Han är en kunskapsrik och praktiskt högst duglig officer, hvilken äfven på sitt nya verksamhetsområde skall göra sig värderad och afhållen. (Hv8dag 19001125)

 

JOHANNES MAGNUS NORDFELDT

Den 28 nov. afled i sitt hem i Jonstorp, Skåne, en öfver hela Kullen och långt omkring mycket känd man Johannes Magnus Nordfeldt i den höga åldern af 84 år. Den aflidne var en af Kullens förste och på sin tid mäst framstående skeppsredare. Sedan egnade han sig med stor framgång åt jordbruk. (Hv8dag 19001223)

 

E. J. NORDLING

Kyrkoherde E. J. Nordling i Njurunda, en af Hernösands stifts äldste prestmän, fyllde den 3 februari 80 år och blef med anledning häraf föremål för en varmhjärtad hyllning från såväl församlingsmedlemmar som andra, hvilkas sympati den åldrige herden genom sitt älskliga väsen förvärfvat.

Bl.a. uppvaktades han af kyrko- och skolräd, af lärarekåren i Sundsvall, af 14 medlemmar af Medelpads presterskap samt en deputation församlingsmedlemmar, som till den afhållne kyrkoherden öfverlämnade tvenne större kandelabrar samt en blomsterskål, båda gåfvorna af gediget silfver. Af kyrkoherde Nordlings tvenne söner är en vår bekante generalkonsul i Paris och en kyrkoherde i Gudmundrå. (Hv8dag 19000225)

   

 


 

Denna sida är en del av

www.thorsaker.se

Katarina Sohlborg - 2005-2014