J. F. LINDGREN OLSSON

Den 26 okt. afled i Luleå en af länets i sin krafts dagar mer bemärkte affärsmän J. F. Lindgren Olsson. Sedan 1855 bedref L.-O. egen affärsverksamhet, främst omfattande trävaror och lappmarks-produkter. Den hädangångne, som vid sin död nått 67 års ålder, var mönstret för en make och fader, mot omgifningen en vänsäll och fryntlig man, hvars minne länge skall lefva älskadt. (Hv8dag 19001125)

 

C. A. LINDQUIST

Det är nu öfver 80 år, sedan den gamla "Veterinärinrättningen" grundlades ute på Ladugårdslandet. Namnet behöll den ända till 1867 och lokalen, som aldrig blef annat än provisoriskt ordnad, ytterligare i tretton år. Dess uppgift har varit att utbilda skickliga veterinärer och hofslagare, och denna uppgift har det sökt fylla - och för öfrigt inte bara sökt - med hjälp af en lärarekår på nio man, af hvilka fem haft professors titel och värdighet. Lärjungarna ha utgjorts af abiturienter från de högre allmänna läroverken, och lärokursen har vexlat mellan fyra och sex år.

På institutets kliniker - från hvilka vi här meddela några fotografier - mottagas sjuka husdjur till behandling, på samma gång de naturligtvis få tjäna som undervisningsmateriel. Bland lärarne vid veterinärinstitutet har professor C. A. Lindquist genom den insats han gjort i undervisningen både som lärare och föreståndare intagit en särställning, som knutit hans namn framför andras vid institutet. Redan 1868 kom han dit som adjunkt - dessförinnan hade han varit veterinär vid Löfsta-verken, länsveterinär i Jönköpings län och lärare vid Ultuna landtbruksinstitut - och blef 1877 professor. 1895 tog han afsked både från professuren och föreståndarebefattningen, men invaldes föjande år i veterinärinstitutets direktion. För att belysa det anseende han åtnjutit förtjänar erinras om att han varit ledamot af 1874 års veterinärkomité, ordförande i veterinärläkareföreningen, medlem af Landtbruks-akademien, ombud vid flera internationella veterinärkongresser, f.d. ledamot af landtbruksakademien m.m.

Numera njuter han sitt otium med den rätt därtill, som ett verksamt lif ger, och när han häromdagen fyllde sitt 70-de år, var det många, som hade personliga skäl att minnas hans lifsgärning. (Hv8dag 19000909)

 

 

P. EM. LITHANDER

Chefen för firman P. Em. Lithander & C:o kunde den 29 september fira sitt 50-årsjubileum som köpman. Hr Lithander, den kände ledamoten af riksdagens Första kammare, uppnår snart sitt 65 lefnadsår och har i femtio år tillhört Göteborgs köpmanskår, inom hvilken han som bekant intager en mycket framstående plats. (Hv8dag 19001021)

 

C. J. LJUNGBERG

En af vårt lands allra främste industrimän firade den 1 nov. jubileum. Det var verkställande direktören i Stora Kopparbergs aktiebolag C. J. Ljungberg. Genom sin framsynthet och sin energi har han under 25 år åt det gamla verket bragt en enastående utveckling. Vid den fäst, som bolaget gaf för den uppburne jubilaren, öfverlämnades till honom en i sitt slag unik hedersgåfva, märklig i mer än ett afseende. Den utgöres af en väggprydnad, i öfver manshöjd.

Midtelpartiet utgöres af en karta öfver Stora Kopparbergs bergslags hela ägovälde. Kartan är af silfver med inläggningar af alla slags ädla stenar. Falun markeras af en stor briljant och öfriga större platser, såsom kyrkobyar o.a., med hvar sin äkta sten - än en glänsande briljant eller rubin, än en himmelsblå safir eller en grön smaragd. Å nedre partiet finnes anbragt en karta, öfver skutskär äfven den af silfver och med samma dyrbara inläggning.

Det praktfulla arbetet har utförts hos juvelerarefirman Hallberg i Stockholm efter ritningar af arkitekten Agi Lindegren och artisten Victor Andrén. Till detsamma lär hafva åtgått öfver 100 kg. silfver och guld för öfver 20,000 kr. Totalkostnaden uppgår till mera än 80,000 kr. Månne denna hedersgåfva till en man af disponenten Ljungbergs icke endast öfverlägsna administrativa skicklighet utan äfven flärdfria väsen och kloka uppfattning egentligen vittnar vare sig om dessa egenskaper hos jubilaren eller om en taktfull uppfinningsförmåga hos gifvarne. (Hv8dag 19001111)

 

 

L. L. LORICHS

VÅRA NYVALDA RIKSDAGSMÄN, ANDRA KAMMAREN

Brukspatron L. L. Lorichs. Nyvald för Vestmanlands Vestra Domsaga. Hr L., född 1867, är riksdagens yngste medlem. (Hv8dag 19000204)  

 

CARL OSCAR LUNDBERG

In i hufvudstaden mycket bekant man, byggmästaren Carl Oscar Lundberg bortgick d. 18 augusti i en ålder af 63 år. En outtröttligare energi, skarpare affärsblick och ihärdigare arbetsamhet än som funnos förenade hos denna man - hvilken som fattig snickaregesäll kom från Vestmanland till Stockholm för ett 40-tal år sedan och nu dog som stadens störste fastighetsägare - finner man icke ofta. Han började med en liten snickareverkstad uppe på Norrtullsgatan. I medio af 60-talet tog han sig för att köpa tomter samt bygga hus.

Det gick bra för L., hvars byggnadsverksamhet med åren antog kolossala proportioner. Af hans mest bekanta byggnader är byggnadskomplexet i hörnet af Vasagatan och Kungsgatan, inneslutande Vasateatern och Stockholms högskola, samt Sveasalen. Sammanlagda taxeringsvärdet på hans fastigheter uppgår till omkring 7 mill. kr. Lundbergs originalitet gjorde honom föremål för mycket skilda omdömen. Han var emellertid en man, på hvilken man fullt kunde lita. Bakom den skrofliga ytan fanns en god och sund kärna. Genom sin rikedom på byggnadsidéer och initiativ har han spelat en afsevärd roll i hufvudstadens utvecklingshistoria. (Hv8dag 19000902)

 

 

O. V. LUNDBERG

VÅRA NYVALDA RIKSDAGSMÄN, FÖRSTA KAMMAREN

Borgmästare O. V. Lundberg. För Vestmanlands län. (Hv8dag 19000218)

 

PETER LUNDBERG

Den 14 augusti afled en af Lunds stifts äldre prästmän, kyrkoherden i Trelleborg Peter Lundberg i en ålder af 75 år. Lundberg var född i Kristianstad 1825, blef student i Lund 1848 och prästvigdes 1855. Efter flera förordnanden utnämndes han till kyrkoherde i Trelleborg 1873. Han efterlämnar här minnet af en man, som varit samhället till mycket gagn. Aktad af alla och afhållen af dem, som kommo i närmare beröring med honom, omfattade han Trelleborgs församling såväl som dess kommun med lifligt intresse. Särskildt var församlingens kyrka föremål för hans tillgifvenhet och omtanka. På egen bekostnad lät han konstnärligt pryda tämplet med målningar, lampetter, nattvardskannor m.m.

Under loppet af många år var han stadsfullmäktig, landstingsman, ledamot af sparbanksstyrelsen m.m. Alltid sade han sin mening och var äfven en man bakom ordet. Sitt minne har L. till slut befäst genom storartade donationer. Hela sin betydande förmögenhet har han testamenterat till olika stipendier, till stadens och kyrkans förskönande m.m. (Hv8dag 19000902)

 

 

C. LUNDEBERG

Förste kammarens vice talman Bruksägaren C. Lundeberg. (Hv8dag 19000128)

 

 

GUSTAF JACOB LUNDEBERG †

Den 27 juni hädankallades i Gäfle direktören Gustaf Jacob Lundeberg i en ålder af 75 år. Född i Stockholm 1825, ägnade L. sig i många år åt bruksverksamhet, bl.a. som förvaltare för Ockelboverken, men bytte 1868 lefnadsbana samt inträdde som föreståndare för och hufvudsaklig ägare af Gäflepostens tryckeri. Sedermera blef han verkst. direktör i tidningens aktiebolag, till år 1897, hvarefter han kvarstod vid affären som bokförare.

L. var en redbar, mycket verksam och arbetsduglig man med ett vänligt och välvilligt sinnelag. Han intresserade sig särskildt varmt för skarpskytteväsendet och folkupplysningen samt var i flere år en framstående ledamot af stadens arbetareförening, hvars hedersledamot han blef. (Hv8dag 19000715)

 

 

GÄRDA LUNDEQVIST

Den store norske sfinxen har i När vi döda vakna slagit sitt eget rekord i gåtfull symbolik. Till och med de mest tränade Ibsentolkare ha erkänt sig här stå mera undrande och spörjande än tillförene. Det är desto mera hedrande för en svensk skådespelerska att ha låtit en hel del ljus tränga genom dunklet, som man både i Köpenhamn och Kristiania lyckats allt annat än väl. Att Ibsens nya stycke å Svenska teatern blef en succès - en stor succès med hägrande stora kassaintägter blef den ej - därför har författaren främst att tacka den intelligenta skådespelerskan fröken Gärda Lundeqvist, hvars tolkning af den mystiska kvinnofiguren Irene med en mun erkänts vara en konst-närsskapelse af hög rang. Fröken Lundeqvist, hvars rika begåfning hittills icke fått tillfälle framträda så ofta som den stora publiken skulle önskat se henne, har med Irene ryckt upp i främsta ledet bland våra karaktärsskådespelerskor. Fröken L. har tvifvelsutan en vacker framtid på den svenska scenen, till hvars prydnader å spinnsidan hon länge hört. (Hv8dag 19000225)

 

 

JOHAN EFRAIM LUNDGREN

85 år gammal afled den 2 d:s å Skansen i Ousby socken i Skåne bruksägaren Johan Efraim Lundgren. Med honom bortgick en man som en gång spelat en betydande roll i mellersta Sveriges ekonomiska lif.

Han var på 1850-talet ägare af Åmmesbergs zinkgrufvor, hvilka han sedan för 2 1/2 mill. francs försålde till det bekanta belgiska bolaget "La Vieille Montagne". Därefter var han flera år ägare af det vid Stora Björkfjärden af Mälaren vackert belägna godset Kaggeholm. Energisk och företagsam, var han sedermera, efter åtskilliga lifvets växlingar, skapare af Ousby kimröksfabrik i Skåne. (Hv8dag 19001223)

 

OSCAR EUGEN LUNDHOLM

Professor Oscar Eugen Lundholm har efter 17 års verksamhet som lektor vid Tekniska skolan i Malmö i dagarne tillträdt sin nya läraresyssla som professor i maskinlära vid Tekniska högskolan i Stockholm. Professor L. är född i Stockholm den 4 april 1852, genomgick Teknologiska institutet, var elev vid Motala verkstad 1871-75, därefter 1875-82 anställd vid Gäfle mek. verkstad som maskinuppsättare, verkmästare och konstruktör och utnämndes till lektor vid Tekn. skolan i Malmö 1883. Huru fruktbärande hans verksamhet här varit, påpekades särskildt i det tal, som af ingeniör R. F. Berg hölls vid Ingeniörsklubbens i Malmö afskedsfäst den 23 aug. för professor L., hvilken inlagt så stora förtjänster om den sydsvenska industrien.

Särskildt inom Skånska Ingeniörklubben har L. tagit en verksam andel såsom skattmästare och styrelseledamot. Därjämte har han såsom den flitigaste föredragshållaren utöfvat en i hög grad väckande verksamhet. Redan 1889 talade han för den direkta samfärdseln med Tyskland och år 1894 tog han initiativ till Ångpanneföreningarne till skydd för arbetarne, trefnad och båtnad för ägarne, fördel för industrien och landet. Tanken härpå var visserligen mellansvensk, men antog här sin rätta gestalt och man fick redan året efter till stånd Södra Sveriges Ångpanneförening, oaktadt inga lagar tvingade därtill, medan däremot Danmark med sin lagstiftning icke kunde åstadkomma något dylikt och Tyskland endast något underlägset. (Hv8dag 19000909)

 

 

CLAËS JOHAN LUNDIN

Den 12 november fyller en af Sveriges och hufvudstadens mest bekante prässmän skriftställaren Claës Johan Lundin 75 år.

Efter att först ha ägnat sig åt ämbetsmannabanan kastade L. sig för närmare 50 år sedan in i affärsvärlden, men öfvergaf efter ett par Mercurius för att ägna sig åt det litterära. Att detta var en förståndig öfvergång har Claës Lundins mångåriga verksamhet som tidningsman och skriftställare på ett lysande sätt visat. Hans reseskildringar och berättelser utmärka sig för en jämn lättflytande stil, som kanske nu förefaller något bred men alltid är underhållande. Tillsammans med Aug. Strindberg har L., som bekant, utgifvit "Gamla Stockholm", ett kulturhistoriskt verk af värde. Som kritiker - sedan en följd af år i Stockholms Dagblad - är L. ärlig, sansad och välvillig, för öfrigt i mycket ett exempel för yngre kolleger. (Hv8dag 19001111)

 

 

JOHAN THEODOR LUNDIN

Den 12 maj afled Visby äldste, i affärslifvet ännu aktivt verksamme köpman Johan Theodor Lundin i den höga åldern af nära 82 år.Med L. förlorade staden en af sina driftigaste och mest aktade affärsmän. Lundin blef tidigt sin egen och idkade i många år med stor framgång detaljaffär jämte handel med spannmål och trävaror. Af kraschen i början af 80-talet hemsöktes äfven L. och nödgades liksom så många andra cedera sitt bo. Men med friskt mod fattade 60-åringen åter nya tag och lyckades förvärfva sig en del goda agenturer, hvilka han i det sista skötte till hufvudmäns och kunders stora belåtenhet.

L. ägnade äfven sina krafter åt kvartettsångens vidmakthållande och höjande i sin stad. Ännu in i ålderns dar stod den gamle tenoren i ledet i "Allmänna Sången", hvars ordförande han var under en lång följd af år. Länge skall J. T. Lundin lefva i aktad och älskad hågkomst ej blott i det samhälle, där han såg dagens ljus och verkade sin lifsgärning, utan ock i vida kretsar utom stadsgränsen. (Hv8dag 19000603)

 

 

CARL FREDRIK LUNDQVIST

Den 24 januari ingick en af den kungliga operascenens allra främste, Carl Fredrik Lundqvist, i sitt 60:de år och den 30 januari ägde å k. teatern rum den recettföreställning, som blifvit den fräjdade sångar-veteranen beviljad för hans framgångsrika 35-åriga verksamhet. ... Lundqvist hade före sitt inträde vid operan varit ämbetsman, och som kanslist deltog han i den sista ståndsriksdagen 1865-66. han "upptäcktes" emellertid af August Söderman, då kapellmästare vid operan och sånganförare vid Stockholms skarpskytteförening, hvilken L. tillhörde. Till en början sjöng L. - utan betalning - i operakören, första gången den 10 juni 1865. Först den 8 juni 1869 fick han utföra ett soloparti, Josef i Méhuls opera "Josef i Egypten".  [utdrag ur längre artikel] (Hv8dag 19000204)

 

G. M. LUNDQVIST

ÅRETS JUBEL- OCH HEDERSDOKTORER

F. stads- och provinsialläkaren G. M. Lundqvist. Med. jubeldoktor i Upsala. (Hv8dag 19000610

 

 

GUSTAF THEODOR LYSANDER

Vid kontinentalångaren Rex' strandning utmärkte sig dess förste styrman, kapten Gustaf Theodor Lysander, för raskhet och kallblodighet. Själf hade han att utstå svåra vedermödor, innan han lyckades framkomma till bebodd plats hvarifrån räddningsarbetet kunde vidtagas.

Kapten Lysander är född 1868 och således ännu helt ung. Sedan 1893 är han underlöjtnant i k. flottans reserv. När den nya svenska ångfärjan mellan Malmö och Köpenhamn börjar sina turer, står kapten Lysander på kommandobryggan som dess befälhafvare, i hvilken egenskap han tillönskas lycka af alla som lärt känna den duglige och behjärtade sjömannen. (Hv8dag 19000325)

 

G. F. LÖWENHIELM

Första kammarens talman grefve Sparre öfverlämnade den 23 februari i kammarens talmansrum och i närvaro af Andra kammarens talman, vice talmännen och riksdagens kanslideputerade till kamreraren G. F. Löwenhielm med ett varmhjärtadt tal den medalj i guld, som K. M:t för långvarig och pligttrogen tjänst tilldelat honom.

Kamrer Löwenhielm, som är född 1826, har hos riksdagen bestridt olika befattningar under riksdagarna 1850-1851, 1853-1854, 1856-1858, 1859-1860, 1865-1866 samt under alla riksdagsår från och med 1867. (Hv8dag 19000304)

 

NILS LÖVGREN

Ärkebiskop Ekmans efterträdare på biskopsstolen i Vesterås blef innehafvaren af första förslagsrummet kyrkoherden i Gefle doktor Nils Lövgren. Biskop Lövgren är värmländing, född i Kila 1852. Efter aflagd fil. lic.-examen blef han 1883 lektor i kristendom och grekiska vid allmänna läroverket i Ume och i kristendom och fil. propedentik i Upsala 1885. Fyra år därefter utnämdes han till kyrkoherde i Gefle, hvilken befattning han sedan dess innehaft.

I den s.k. dopstriden tog biskop L., som man torde erinra sig, lifligt del och uppfördes redan efter densamma å första förslagsrummet till sin nuvarande biskopsstol, under det det andra innehades af hans företrädare. Biskop Lövgren prisas som en välvillig och älskvärd personlighet. Sin omfattande humanistiska, särskildt filosofiska, bildning har han visat i såväl tal som skrift. Vesteråsstiftet skall med oförställd glädje hälsa sin nye sympatiske öfverherde. (Hv8dag 19001209)

 

   

 


 

Denna sida är en del av

www.thorsaker.se

Katarina Sohlborg - 2005-2014