GUSTAF LAGERBRING

Bland de vid årets riksdags nyvalda medlemmarne af Första kammaren intager landshöfdingen i Göteborgs och Bohus län friherre Gustaf Lagerbring ett bemärkt rum. ... När frih. Lagerbring år 1897 blef landshöfding i Göteborgs och Bohus län mottogs utnämningen med synnerlig tillfredsställelse i Göteborg såväl som vid hela vestkusten. [utdrag ur artikel, bilden beskuren] (Hv8dag 19000211)

 

CARL LAMBERG

... Detta förslag antogs af stadsfullmäktige månaden därpå och en byggnadskomité tillsattes med fördelningsläkaren doktor Carl Lamberg som ordförande. ... [utdrag ur artikel om Nya Sahlgrenska sjukhusets i Göteborg] (Hv8dag 19000429)

 

PER LANDÉN

Den 19 november afled i Lund förste läraren vid stadens folkskolor Per Landén i en ålder af 56 år. Landén var en kunnig och praktiskt duglig pedagog, som i lärarekretsen intog en mycket framstående plats. Han förstod äfven att göra sig omtyckt af lärjungarne och hans minne skall länge lefva i kär hågkomst. (Hv8dag 19001216)

 

RICKARD LANGE

Den 16 mars blefvo vid skidlöpning uppe i norska Finnmarken tvenne personer begrafna af ett snöskred, en af dem var den 27-årige kapten Richard Lange, befälhafvare å ångaren "Fortunatus" tillhörande Altens koppargrufvor. Hr Lange hade jämte 2 damer och två herrar, däribland assistenten vid norrskensexpeditionen på Halde, Boye, löpt på skidor från Alten till Halde. De öfverföllos af ett svårt snöskred, hvilket begrof Lange, Boye och en af damerna, hvilka tvenne senare man emellertid lyckades i tid framgräfva och återväcka till lifvet.

Kapten L., som var son till tullförvaltare Olson i Marstrand, hade redan gjort sig känd som en dugande sjöman och var mycket afhållen af både kamrater och underlydande. Den så olyckligt i lifvets vår bortryckte skulle inom kort ha firat sitt bröllop - i stället kom nu fjärran från fjällen det bud, som sänkte brud och anhöriga i djupaste sorg. (Hv8dag 19000401)

 

 

OLOF LARSSON

Den 16 sistlidne december fyllde kontraktsprosten och kyrkoherden i Leksberg i Skara stift, Olof Larsson, 73 år och den 18 i samma månad kunde den vördade församlingsherden fira sitt guldbröllop med kyrkan. Han prästvigdes nämligen den 18 december 1849.

Prosten Larsson är född 1826, blef student i Upsala 1846, prästvigd 1849, var prebende vicepastor 1861-69, t.f. regementspastor 1861, 63 och 68 samt utnämndes till kyrkoherde i Leksberg 1868. Kontraktsprost han sedan 1898.

Den afhållne själasörjaren fick på sina hedersdagar mottaga hjärtliga bevis på tillgifvenhet och aktning. För högtilighållande af guldbröllops-dagen hade hos honom samlats landshöfding Sjöcrona, kontraktets samtliga präster och många församlingsmedlemmar. En mängd lyckönskningar anlände under dagens lopp, däribland från stiftets biskop. (Hv8dag 19000101)

 

 

OLOF LARSSON

VÅRA NYVALDA RIKSDAGSMÄN, ANDRA KAMMAREN

Handl. Olof Larsson, Bratteberg. Nyvald för Finspångs läns härad. (Hv8dag 19000204)

 

W. LAURENTZ

Vid sidan af den stora Frimurareorden har det vidt utgrenade amerikanska ordenssamfundet Odd Fellows vuxit upp som ett sällskap, hvilket liksom det förra med öppen blick för lifvets ideella kraf hufvudsakligen vill verka för dess praktiska behof. Odd Fellows har det vackra valspråket "vänskap, kärlek och sanning", i hvilka ord de låta den religiösa känslan såväl som människokärlekens uppgifter få ett varmt och allvarligt uttryck. Omsatta i handling bestå dessa ordens trenne hufvudbud uti "att besöka de sjuka, att hjälpa de nödställda och att uppfostra de föräldralösa".

Nyligen har Odd Fellows' nya ordenshus i Stockholm blifvit högtidligen invigdt. Ursprungligen stiftad i England, i förra delen af 1700-talet, fick orden i medio af 1800-talet fast fot i Amerika, där den liksom redan hos oss vunnit stor tillslutning och högt anseende. Till Sverige kom Odd Fellows på 1880-talet. År 1895 fick Sverige egen storloge, som två år därefter blef oafhängig. F.n. finnes i vårt land 21 loger med närmare 2,000 medlemmar. Den engelska grenen af orden med öfver 900,000 medl. har fonder till ett belopp af öfver 160 mill. kr., den amerikanska - af hvilken den svenska är en förgrening - räknar nära 1 mill. medlemmar och öfver 100 mill. kr. kapital. Ordens chef i Sverige "storsiren" kallad, är grosshandlaren W. Laurentz, chef för firman Högstedt & Co. Hr Laurentz' långvariga och nitiska arbete i ordens tjänst fick särskildt vid invigningen röna det vackraste erkännande. (Hv8dag 19001021)

 

 

BRODER ABRAHAM LEIJONHUFVUD

Generalen frih. Leijonhufvud är född i Örebro den 31 mars 1823. Han blef 1855 kapten vid d.v. ingeniörskåren och utnämndes 1868 till generalmajor och chef för kåren, som året förut erhållit sitt gamla namn Fortifikationen. Åren 1870-74 var frih. Leijonhufvud sjöminister.

Frih. L. utnämndes 1881 till generallöjtnant och inspektör för militär-läroverken. Han åtnjuter liksom general Abelin stort anseende som militär och har äfven i Riksdagen kraftigt arbetat för vårt försvars stärkande. [han har för ej länge sedan beviljats afsked ur krigstjänsten] (Hv8dag 19000311)

 

CARL VIKTOR GUSTAFSSON LEIJONHUFVUD

Ett länge väntadt dödsbud ingick den 8 dennes, mälande att f.d. generallöjtnanten, f.d. generalfälttygmästaren och chefen för artilleriet, f.d. hofmarskalken hos enkedrottning Josefina, friherre Carl Viktor Gustafsson Leijonhufvud efter långvarig sjuklighet förlossats från de jordiska kvalen. Friherre Leijonhufvud var född den 21 aug. 1822 och son af öfverstelöjtnanten frih. Gustaf Alexander Leijonhufvud och Johanna Charlotta Christina Angerstein.

Han blef underlöjtnant vid Svea artilleri-regemente 1840 och löjtnant 1845. Tio år senare blef frih. L. generalstabsofficer, utnämndes 1862 till stabschef vid Lifgardesbrigaden, samma år till major i armén och år 1866 till öfverstelöjtnant i armén. Sistnämnda år blef frih. L. expeditionschef i landtförsvars-departementets kommandoexpedition, ut-nämndes 1868 till öfverste i armén, år 1871 till öfverste och chef för Svea artilleri-regemente, år 1874 till generalmajor samt general-fälttygmästare och chef för artilleriet och år 1887 till generallöjtnant. Detta är i korthet gången af frih. Leijonhufvuds hedrande militära bana. [utdrag ur längre artikel] (Hv8dag 19000318)

 

 

AXEL CASPAR LEXOW

Bruksägaren, f.d. ledamoten af riksdagens Första kammare Axel Caspar Lexow afled i hufvudstaden den 5 dennes i en ålder af 70 år.

Caspar Lexow blef 1847 student i Upsala samt ägnade sig snart därefter åt bruksrörelse såsom ägare efter faderns död jämte sina syskon af Allstrums bruk i Värmland. Sedermera har han varit bosatt dels å Forsnäs i Värmland, dels i Stockholm. Af Värmlands läns landsting valdes Lexow 1857 till ledamot af riksdagens första kammare samt har i sådan egenskap bevistat riksdagarne 1876-79, hvarefter han afsade sig mandatet. L. var en rättskaffens och god karaktär, som åtnjöt allmän aktning och förtroende där han verkade. (Hv8dag 19001021)

 

E. W. LILLIESKÖLD

DE NYA KARL XIII:S-RIDDARNE

Kamrer E. W. Lilliesköld. (Hv8dag 19000218)

 

W. LILLIESTRÅLE

ÅRETS JUBEL- OCH HEDERSDOKTORER

Presidenten för Skånska hofrätten W. Lilliestråle. Juris hedersdoktor i Lund. (Hv8dag 19000603)

 

ALRIK LIND

Vi afsluta vår vandring genom det nya sjukhuset med en erinran om det gamla, som i 45 år var strängt anlitadt. Det står där nu tomt och öde. Väggarne hviska om död och mycken smärta - men äfven om den tröst och hälsa som doktorer och sköterskor beredt de sjuka. Och synnerligen nära är vid detta gamla sjukhus fäst minnet af den för ett par år sedan hädangångne öfverläkaren doktor Alrik Lindh, den varme människovännen hvilkens hjärta alltid klappade för lidandet och nöden. Frid öfver hans minne! Må de traditioner han sökte ingjuta följa det nya sjukhuset. [ur artikel om nya Sahlgrenska sjukhuset] (Hv8dag 19000513)

 

 

E. H. LIND

ÅRETS JUBEL- OCH HEDERSDOKTORER

Förste bibl. amanuensen E. H. Lind, Upsala. Fil. hedersdoktor i Upsala) (Hv8dag 19000610)

 

W. N. A. LINDAHL

ÅRETS JUBEL- OCH HEDERSDOKTORER

F. d. auditören W. N. A. Lindahl, Karlskrona. Fil. jubeldoktor i Lund. (Hv8dag 19000708)

 

AUGUST LINDBERG

Ingen af våra nu lefvande sceniska konstnärer torde på det allvarliga dramats område ha gjort en så betydande insats i vårt konstlif utanför hufvudstaden, som August Lindberg, ingen har väl så som han med uppoffrande af personliga fördelar kämpat mot den sceniska konstens förflackande och neddragande. Han om någon synes ha devisen "Excelsior!" skrifvet på sin fana. ... [utdrag ur artikel] (Hv8dag 19001118)

 

ANNA SOPHIA LINDBLOM

Det var ej längesedan vi återgåfvo porträtten af en del svenskar, som på boernas sida fallit uti Transvaalkriget. Äfven svenska kvinnor ha aktivt stått på deras sida i striden. Två unga systrar, fröknarne Elin Charlotta och Anna Sophia Lindblom, ha som sjuksköterskor verkat i boernas led. Vid Cronjes kapitulation blefvo de tillfångatagna af engelsmännen, men befinna sig enligt sedan ingångna underrättelser åter på fri fot.

Fröknarne Lindbloms föräldrahem är Tornby i S:t Lars socken strax utanför Linköping. En broder till dem var den bekante läkaren Frans Petter Lindblom, som för en tid sedan afled i Transvaal. (Hv8dag 19000527)

 

ELIN CHARLOTTA LINDBLOM

se ovan. (Hv8dag 19000527)

 

CARL JOHAN LINDEBERG

Natten till den 4 dennes afsomnade i Alingsås f. lektorn vid Göteborgs latinläroverk fil. jubeldoktorn Carl Johan Lindeberg, 85 år gammal. Med honom bortgick en i sin krafts dagar nitisk och duglig lärare, känd och afhållen af flere generationer vid det läroverk han tillhört. Hans ämnen voro naturvetenskap och matematik, i det förra var han särskildt specialist och botaniken var ända långt in på sena åderdomen lektor Lindebergs älsklingsstudium.

L. var född i Grenna 1815. Han blef 1837 student i Upsala och pro-moverades 1848 till filosofie doktor. Åren 1849-1853 förestod L. lektoratet i matematik vid Göteborgs gymnasium och 1859 utnämndes han till lektor i naturvetenskap, vid Göteborgs högre elementar-läroverk, från hvilken tjänst han 1889 tog afsked. Sedan dess var han bosatt i Alingsås. L. var medlem af flere in- och utländska lärda naturvetenskapliga sällskap, samt har äfven varit en ganska flitig författare å sitt område. Af kolleger och forna lärjungar sörjes den gamle omtyckte lektorn uppriktigt. Under hans något sträfva yta funnos ett godt hjärta och en humoristisk åder, som ej minst bidrog att öka sympatierna för honom. (Hv8dag 19000520)

 

 

JUDITH LINDENAU

En annan af direktör Selanders stjärnor är fröken Judith Lindenau. Fröken L. har en nära 10-årig teaterbana bakom sig och kan med stolthet visa tillbaka på en lång rad af skådespel, hvari hon skördat triumfer. Hon tillhörde först Operan, där hon debuterade i "Den stumma" samt sedermera vann mycket bifall som Oberon i "Midsommarnatts-drömmen", "Älfjungfrun" m. fl. Därefter öfvergick hon till direktör Ranfts sällskap, hvarest hon bl.a. spelade titelrollen i "Vasanataserna". [del av artikel, bilden beskuren] (Hv8dag 19000225)

 

BETTY LINDEROTH

Fru Betty Linderoth, född Cedergren, enka efter den framstående urmakaren i Stockholm G. V. Linderoth och mor till firmans nuvarande innehafvare John G. Linderoth, afled den 10 dennes i hufvudstaden i sitt sjuttionionde år. Fru Linderoth var själf en af de första kvinnor i vårt land, som ägnat sig åt urmakeriyrket, och Sveriges urmakare-förening såväl som Stockholms urmakaresocietet räknade henne som sin hedersledamot. (Hv8dag 19001230)

   

 


 

Denna sida är en del av

www.thorsaker.se

Katarina Sohlborg - 2005-2014