A. W. KARSTRÖM

ÅRETS JUBEL- OCH HEDERSDOKTORER

Lasarettsläkaren A. W. Karström, Wäxiö. Med. hedersdoktor i Upsala. (Hv8dag 19000603)

 

ARVID KEMPE

VÅRA NYVALDA RIKSDAGSMÄN, ANDRA KAMMAREN

Lektor Arvid Kempe. Nyvald för Vesterås. (Hv8dag 19000101)

 

ELLEN KEY

 . . .I denna karaktäristik ligger också förklaringen till, att hennes namn fått namn af storkmklocka. Hennes friska och impulsiva ärlighet har tvingat henne att med blankt mod säga ifrån, när hon funnit andra missakta, hvad hon själf lärt sig skatta högt. Kväfningsförsöken mot 1870- och 1880-talens religiösa och politiska frihetssträfvanden drefvo henne in i den unga demokratiens falang, till hvilken hon fann anknytning i den åskådning, hvari hon uppfostrats af sin far, den bekante landtmanna-partistiske oppositionsmannen Emil Key. . . [utdrag ur artikel, bilden beskuren] (Hv8dag 19000916)

 

LEONARD KINBERG

Häromdagen hade representanter för Nässjö samhälle till en afskedsfäst inbjudit stationsinspektoren Leonard Kinberg, som nyligen utnämnts till stationsinspektor med placering tillsvidare vid Torsåker.

Stationsskrifvaren Axel Wirén höll fästtalet, hvari han tackade hr K. för godt kamratskap under de gångna 25 åren vid Nässjö station samt önskade honom lycka och välgång på sin nya plats. Stationsinpektoren John Wettel hembar till hedersgästen sitt tack för alltid visad plikttrohet. Postexpeditör Virgin talade å postpersonalens vägnar och tackade för vänskap och tillmötesgående. Handlanden J. M. Sundqvist talade å samhällets vägnar med tack för hr Kinbergs nit för dess bästa. (Hv8dag 19001202)

 

J. A. KINNMAN

VÅRA NYVALDA RIKSDAGSMÄN, ANDRA KAMMAREN

Dir. J. A. Kinnman. Nyvald för Göteborg i ledigheten efter grossh. Olof Melin. (Hv8dag 19000204)

 

WILLIAM KLEIN

Den 29 maj afled hastigt af hjärtförlamning förre stadsarkitekten i Malmö William Klein, 78 år gammal. Peter Caspar William Klein kom 1850 efter aflagd examen vid Köpenhamns Kunstakademi till Malmö, der han verkat dels såsom teckningslärare vid högre läroverket, dels i egenskap af stadsarkitekt, till dess han vid fylda 70 år tog afsked från dessa befattningar, dem han med stort nit, skicklighet och intresse beklädt under en lång följd af år.

Men äfven åt andra uppgifter, framför allt de som rörde konsten och konstindustrien, ägnade han mycket af sin tid. Så var han i många år ordförande i Malmö industriförening och deltog verksamt i anordnandet af Skandinaviska industri- och konstutställningen i Malmö 1881. Mycket musikalisk och själf en god violoncellist, tog han särskildt under yngre år mycket lifligt del i musiklifvet i Malmö och var dess musikförenings förste ordförande. K. var i öfrigt allmänt värderad för sitt sympatiska, enkla och angenäma väsen, som förskaffat honom vänner i alla dem, med hvilka han kommit i beröring. (Hv8dag 19000617)

 

 

A. F. HJ. AF KLINTBERG

Kontreamiralen A. F. Hj. af Klintberg fyllde den 8 sept. 65 år. Såsom chef för flottans stab, och såsom militär ledamot af högsta domstolen, har f.d. adjutanten hos hertigen af Dalarne gjort sig väl förtjänt af den erkänsla som kommit på hans lott. Amiral K. är en af de få svenskar, som deltogo i Englands strider på Nya Zeeland. Han var 1863-65 anställd i engelsk örlogstjänst och med i striderna vid Rangiriri och Rangiaiohia samt stormningen af Gale Pah. Sedan 35 år tillbaka innehar han guldmedalj för tapperhet till sjös. 1871 mottog han engelsk medalj för sitt deltagande i dessa strider. (Hv8dag 19001001)

 

 

SVANTE AF KLINTEBERG

En framstående svensk tekniker, ingeniör Svante af Klinteberg, vistas f.n. i Lysekil, på tillfälligt besök i hemlandet. Efter genomgångna studier vid tekniskt läroverk i Sverige erhöll K. anställning hos den världsberömda ingeniörsfirman John Jackson i London vid järnvägs-byggnaderna i Sydamerika, där han avancerade till sektionschef. Vid bankfirman Barling Brothers' krasch blef emellertid hans verksamhet i Sydamerika afbruten, då som bekant alla offentliga arbeten i Argentinska republiken måste inställas.

Ingeniör Klinteberg lämnade då Sydamerika med de bästa rekommendationer och tog anställning vid Iravaddi Flottilla C:o i Birma (Indien), men uppgaf snart denna befattning för en bättre hos hrr Swan & Maclaren, Singapore, den största civilingeniörsfirman i Östra Asien. Efter tre år blef K. förste ingeniör i denna firma, hvilken position han alltjämt innehar. Den 32-årige svensken har dessutom på lyckligt sätt för egen räkning, som ock för engelska konsortier, gjort undersökningar angående tennfyndigheterna i delar av Malay Peninsula och är själf intresserad af grufvor därstädes. (Hv8dag 19000826)

 

 

ERNST KOCK

Kontrollören vid packhusinspektionen i Stockholm Ernst Kock fyllde den 3 sept. 40 år och blef då föremål för en hjärtlig hyllning af kamraterna inom verket, hvilka till honom öfverlämnade en hedersgåfva, som utryck af tacksamhet för det nit, som hr K. alltjämt visat för tullkårens bästa, dels genom redaktörskapet af tidningen ”Notiser från tullverket”, dels genom sitt energiska arbete för god kamratanda, gagnande reformer och för bildandet af Sveriges allmänna tulltjänstemanna-förening. (Hv8dag 19001001)

 

 

WILHELM KÔERSNER

Den 28 juli afled i Stockholm fil. d:r Per Vilhelm Kôersner, endast 40 år gammal. Redan vid 21 års ålder i Upsala promoverad till filosofie doktor hade K. vid sin tidiga bortgång en märkligt verksam lefnadsbana bakom sig.

Efter slutade studier ägnade han sig åt publiciteten, men lämnade 1885 denna för att ingå vid Statistiska centralbyrån, där han i tre år arbetade som t.f. aktuarie. Men driftig och företagsam kastade han sig snart in på en mera praktisk bana. Han uppsatte "Börstidningen", som under hans insiktsfulla ledning blifvit ett ansedt organ för främst ekonomiska och industriella frågor. Han grundade Koersners boktryckeri-aktiebolag och var därjämte intresserad i flere andra affärsföretag. Han lade i dagen stor energi, snabb uppfattning och satte raskt sina planer i verket. Många vänner och en mycket stor krets bekanta stå utom de närmast sörjande vid dödslägret. (Hv8dag 19000812)

 

 

ANDERS ROBERT VON KRÆMER

Den 6 dennes fyllde hofmarskalken frih. Anders Robert von Kraemer 75 år, och den vördade åldringen fick mottaga hjärtliga lyckönskningar från när och fjärran.

Friherre von Kraemers verksamhet som officer, riksdagsman och skriftställare är väl bekant. Som löjtnant vid Andra lifgardet var han med vid kommenderingen till Fyen 1848. År 1876 vald coh 1885 omvald till Första kammaren för Elfsborgs län blef han 1897 representant därstädes för Jämtlands län. Friherre von Kraemers skaldestycken ha prisbelönts af Svenska Akademien, hans lifliga resebeskrifningar och memoarer liksom hans språkliga skrifter äro en intressant lektyr, som funnit många läsare. (Hv8dag 19000211)

 

GUSTAF KRAFFT D.Ä.

Den 30 januari hade en af Göteborgs mera framstående borgare, konsul Gustaf Krafft d.ä. och hans maka, Catarina Elisabeth Prytz, glädjen fira 60-årsdagen af en lycklig äktenskaplig sammanlefnad. Det vördade diamantbrudparet åtnjuter god hälsa och kunde i kretsen af de närmaste högtidlighålla den märkliga minnesdagen, till hvilken lyckönskningar från en otalig vänkrets inströmmat. Konsul Gustaf Krafft d.ä. är född den 23 mars 1806, således snart 94 år gammal. Han tog i yngre dagar en verksam del i Göteborgs kommunala lif. Därjämte har han alltid varit mycket mån om konstens, teaterns och musikens omhuldande i samhället. Må det icke vara HVAR 8 DAG förmenadt att uttala en vördsam, hjärtlig lyckönskan. (Hv8dag 19000204)

se även Prytz, Catarina Elisabet

 

 

JULIUS KRONBERG

Den 11 december fyller professor Julius Kronberg 50 år. Om man ser på, hvad han hunnit med, skulle man sätta hans ålder betydligt högre. Och ändå har han icke haft någon annan plattform att stå på än den han skapat sig själf. Lyckligtvis fick han börja i tid. Som tretton års pojke kom han till Stockholm för att söka plats på en fabrik. Det var nog knappast hans hopp att den "fabriken" skulle heta "Akademien för de fria konsterna". Men så blef det i alla fall.

Redan 1868 var han färdig med en tafla, som exponerades. Den behandlade prisämnet för året "Johannes i Öknen". Höckert hade lärt honom, hvad färg var. Och "Johannes i öknen" var ett fråsseri i orientalisk färgglöd. två år senare fick han akademiens stora medalj för sin pristafla "Gustaf Vasa emottager bibelöfversättningen". 1873 fick han statens stora resestipendium och kunde göra sin första europeiska utflykt. Han for till Köpenhamn, Paris, Düsseldorff, München. Där stannade han. Ty där fann han näring för sin färgglädje. Makart var en målare för hans sinne. Och i gallerierna kunde han studera de gamla mästarna, som också förstått sig på färg. [utdrag ur artikel] Foto: Hamnqvist, Sthlm. (Hv8dag 19001125)

 

 

J. E. KYLANDER

För anordnandet af de fästligheter med hvilken jubiléet skulle värdigt firas har naturligtvis en komité varit tillsatt. Jubileumsdagens fästprogram har följande utssende:

Kl. 8 f.m. ringning från kyrktornet och revelj. Kl. 11,45 samling af kårer och föreningar vid rådhuset samt skolorna i sina lokaler, därifrån aftågades till slottets borggård. Här invigningsfäst med sång och tal af borgmästare Kylander. Därpå fästtåg till kyrkan och gudstjänst. Bespisning af de fattiga. På aftonen fäst å hôtel Bellevue, illumination och fyrverkeri. Länets höfding och biskopen i stiftet deltogo i dagens firande. [utdrag ur artikel om Vadstenas 500-årsfirande] (Hv8dag 19001209)

 

EMIL KÖNIGSFELDT

Den 25 mars afled vid 77 års ålder i Smedjebacken häradshöfdingen i Vesterdalarnes domsaga Emil Viktor Rudolf Leopold Königsfeldt. Med honom bortgick en i hög grad aktad och afhållen medborgare. Under den något sträfva ytan gömde sig ett godt och barnafromt hjärta, hvilket klappade varmt för rätt och sanning. Sorgen öfver den omutligt rättvise domarens död är allmän i domsagan, och mången hederlig dalaman har med gråten i halsen yttrat "Aldrig få vi den hedersmannens make".

Häradshöfding K. har med framgång deltagit i vårt politiska lif. Så representerade han valkretsen Söderbärke, Norrbärke och Gran-gärdes tingslag riksdagarna 1873-1881. Hösten sistnämnda år insatte honom Kopparbergs läns landsting i Första kammaren, men efter att hafva bevistat riksdagarna 1882-1883 afsade han sig riksdagsmanna-uppdraget. 1887 invaldes han emellertid ånyo i Första kammaren där han satt till år 1891, hvarefter han drog sig tillbaka från politiken. Riksdagen 1883 var Königsfeldt ledamot af konstitutions-utskottet och riksdagarna 1888-1891 ledamot af statsutskottet. Under åren 1882-1888 var han tillika statsrevisor. (Hv8dag 19000408)

 

 

HUGO KÖSTER

Vi fortsätta idag beskrifningen af det nya Sahlgrenska sjukhuset, illustrerad af interiörer öfver den medicinska afdelningen. Öfverläkare vid denna afdelning är sedan år 1896 sjukhusets direktör, doktor Hugo Köster. Dr Köster är en af våra mäst framstående läkare, särskildt ifråga om invärtes åkommor. Hans gedigna kunskaper och stora praktiska skicklighet är lika känd och erkänd som hans administrativa duglighet, hvilken ej minst nu vid det stora sjukhusets flyttning tagits i anspråk. [del av artikel] (Hv8dag 19000506)

 

 

 


 

Denna sida är en del av

www.thorsaker.se

Katarina Sohlborg - 2005-2014