OSCAR JACOBSSON

Den 2 augusti kunde trafikchefen vid Upsala-Gäfle järnväg, Oscar Jacobsson fira sitt 25-årsjubileum i denna egenskap. Det var då just ett kvarts sekel sedan han efter 3/4 års förordnande antogs till ordinarie "T. C." vid den då nyligen fullbordade järnvägen.

För dennas framgång under de flydda 25 åren - efter en föregående tid af stora svårigheter - har man till stor del att tacka hr Jacobssons erfarenhet och stora sakkunskap. Den jubilerande järnvägsmannen uppvaktades på hedersdagen af banans i Gäfle varande tjänstemän, hvilka bragte den afhållne chefen sin uppriktiga hyllning. (Hv8dag 19000819)

 

TEKLA JANSON

Den dramatiska teatern har nyligen på repertoiren upptagit Shakespeares odödliga kärleksdrama "Romeo och Julia". Att man med en viss undran motsåg denna repris är naturligt, när man vet hvilka krafter detta skådespel kräfver. Emellertid utföll försöket på det hela väl, och det är endast att önska att det rika bifall, som ägnades hufvudpersonerna vid premièren, må vara ett tecken till att det storslagna verket må hålla sig uppe på den scen, där det hör hemma.

Detta bifall ägnades naturligtvis främst fröken Tekla Janson som Julia och Romeos framställare hr August Palme. Vi äro i dag i tillfälle att återgifva ett synnerligen vackert porträtt af den unga begåfvade skådespelerskan i denna roll. Man undrar i sanning icke öfver att Romeo blir betagen i denna Julia! Men fröken Jansons Julia är mer än en strålande uppenbarelse. Den är onekligen en af hennes bästa roller och gifver goda löften för framtiden, trots det prestationen icke saknar vissa brister. Publiken har visat sig uppskatta det samvetsgranna arbete som den unga artisten nedlagt på sin roll och den sträfvan att göra det bästa, som tydligt skönjes hos såväl henne som hos Romeos framställare. [bilden beskuren] (Hv8dag 19000128)

 

 

CARL JOHAN JERNBERGH

Den 22 sistlidne oktober erhöll kronokassören och stadskamreraren i Eskilstuna herr Carl Johan Jernbergh begärdt afsked från dessa tjänster, hvilka han innehaft sedan 1857.

Vid sin afgång fick kamrer J. mottaga det vackraste officiella erkännande från staden för det högst plikttrogna och dugliga sätt, på hvilket han skött dessa åligganden. Betydelsen af hr J:s vackra lifsgärning kan icke här till fullo tolkas; må det vara nog sagdt att samhällets utveckling har hans djupa insikter och arbetsförmåga att tacka för mycket. (Hv8dag 19001111)

 

C. G. JOHANSSON

Den 1 nov. utnämdes till trafikinspektör vid femte trafiksektionen af Statens järnvägar, med hufvudstation i Örebro, hr C. G. Johansson. För den omtyckte tjänstemannen gaf ett stort antal kolleger i Stockholm afskedsfäst den 3 d:s. Fästtalet hölls af öfverdirektör Hahr, som framhöll hr J:s stora plikttrohet och arbetsduglighet under en nu 27-årig tjänst. (Hv8dag 19001118)

 

JOHAN JOHANSSON

Riksdagens ålderspresident Johan Johansson i Noraskog. (Hv8dag 19000121)

 

KARL LUDVIG JOHANSSON

NYVALDA RIKSDAGSMÄN

Till representant i Andra kammaren för Flundre, Väne och Bjerke domsaga i Elfsborgs län har i höstas utsetts kontraktsprosten Karl Ludvig Johansson i Stora Mellby. (Hv8dag 19001125)

 

MARIA JOHANSSON

Första gången vi minnas ha sett fröken Maria Johansson på scenen var - om vi ej missminna oss - uti en af titelrollerna i det franska folkskådespelet "De små landstrykarne", hvilken pjes gjorde ganska stor lycka i Stockholm, men mottogs helt kyligt i Göteborg. Tvärtom är förhållandet med Feydeaus fars, den beryktade "Damen från nattkaféet". Den drog nog sina goda hus i vår glada hufvudstad, men blef en helt oväntadt inbringande kassapjes i "det stela Göteborg".

Orsaken till pjesens framgång ligger till stor del i fröken Johanssons utförande af den vanskliga titelrollen, hvilken fordrar en icke vanlig fin och säker behandling för att ej slå öfver. Ty pjesen hör ju till dem, som endast förtjäna att skrattas åt. Ju muntrare salong - desto mindre "anstöt". Fröken Johanssons stiliga, "gamin" anlagda, sorglöst praverade "dam" halkar skickligt öfver svårigheterna och hon har med denna roll ytterligare vuxit i publikens gunst. Utan tvifvel har hon en vacker framtid på scenen. Innan den unga artisten fästades vid dir. Ranfts teater, uppträdde hon bl.a. i en hufvudroll i "Lejonets unge", från hvilket stycke hon torde vara i minnet hos publiken landet rundt. - Det verkligen förtjusande porträttet är taget å hr Steen-Möllers atelier, Göteborg. [bilden beskuren] (Hv8dag 19001028)

 

 

AUG. JOHANSSON MARK

Den 29 oktober afled i Göteborg en af stadens mera bemärkte affärsmän och industriidkare grosshandlare Aug. Johansson Mark, 52 år gammal.

Aug. Johansson Mark idkade först studier vid Upsala universitet, men började inom kort affärsverksamhet. Den firma som bär hans namn grundlades 1879 och intager inom garn- och manufakturbranchen ett framstående rum, liksom M. var den förste som i större skala använde de nu så modärna stickmaskinerna. Han grundlade flere stora bolag inom branchen, hvaribland Gårda Fabrikers Aktiebolag och Lana Spinneri-Aktiebolag. (Hv8dag 19001111)

 

ANDERS JULIUS JUHLIN

Rektor Anders Julius Juhlin i Skara blef den 20 dennes föremål för en lika storartad som välförtjänt hyllning af Skaraborna. Den bragtes honom som ett tack närmast för hvad rektor Juhlin gjort för att skaffa staden friskt och rent vatten och mera ljus. Vattenlednings- och elektricitetsverken äro främst rektor Juhlins verk. Rektor Juhlin har ock under de år han tillhört samhället varit en för dess förkofran å alla områden högst verksam medborgare. (Hv8dag 19001230)

 

CARL JULIUS JUHLIN-DANNFELT

Den 24 februari afled hastigt i en ålder af 54 år läraren vid Stentorps folkhögskola Carl Julius Juhlin-Dannfelt. Den aflidne, som var son till f. svensk-norske generalkonsuln i London, hade bakom sig en mycket skiftesrik lefnad. han egnade sig först åt det militära, och var underlöjtnant vid Vendes artillerireg:te - men hans håg stod ut till vida världen. I många år vistades han i England och Förenta staterna, i hvilket senare lands milis han tjänstgjorde som batterichef. Han var äfven en god korrespondent och deltog 1882 i denna egenskap för en större engelsk tidning islaget vid Tel-el-Kebir och i marschen till Kairo. I medlet af 1880-talet återkom den rikt begåfvade, vänfaste och sympatiske mannen till fäderneslandet.

Den stora erfarenhet han under sin vistelse i skilda världsdelar förvärfvat, jämte en stor beläsenhet, gjorde honom synnerligen egnad för lärarekallet vid en folkhögskola. I detta hänseende har han verkat mycket gagnande inom sitt län. (Hv8dag 19000311)

 

 

CARL AUGUST HUGO JUNGSTEDT

Öfverste Nordensvans efterträdare som chef för krigshögskolan blef öfverstelöjtnanten i generalstaben, chefen för landtförsvars-departementets kommandoexpedition öfveradjutanten hos konungen Carl August Hugo Jungstedt. Öfverstelöjtnant Jungstedt är född 1854 och erhöll sistlidne sommar nämda grad i generalstaben, till hvars mest bemärkte män den begåfvade officern räknas. Som chef för krigshögskolan har han blifvit satt på en ansvarsfull post, till hvilken han doku-menterat sig på bästa sätt. (Hv8dag 19001125)

 

EDVARD JÄDERIN

Efter Andrées båda färder till Danskön och Nathorsts expedition med "Antarctic" följde så förra sommaren den omsorgsfullt förberedda Jäderinska gradmätningsexpeditionen till Spetsbergen. Utom lektor Edvard Jäderin deltogo i denna expedition docenten Westman, ingeniör Frænkel, amanuensen Robin och - såsom expeditionens läkare - d:r Torgersruud. [utdrag ur artikel] (Hv8dag 19001014)

 

J. E. JÄGERSTRÖM

Trafikchefen J. E. Jägerström har i dagarne afgått från denna sin befattning vid Halmstad-Nässjö järnvägar.

Af denna anledning hade tjänstemännen vid järnvägen den 29 sept. anordnadt en afskedsfäst. Hjärtliga tal och vackra minnesgåfvor, som öfverlämnades till den afgående chefen, lade här tydligt i dagen hur uppriktigt omtyckt denne förstått att göra sig under de 16 år han stått i spetsen för järnvägen. (Hv8dag 19001014)

   

 

 


 

Denna sida är en del av

www.thorsaker.se

Katarina Sohlborg - 2005-2014