CARL JOHAN IN DE BETOU †

Natten till den 11 juni afled i Stockhlm öfverstelöjtnanten i armén, f.d. majoren vid Södermanlands regemente Carl Johan In de Betou i den höga åldern af nära 89 år. Öfverstelöjtnant In de Betou, var vid sin död den äldste i armén kvarstående officer. Han föddes i Marstrand 1811 och var son af d.v. kommendanten på Karlstens fästning major Thomas In de B. och hans maka, född Creutz. Han blef 1828 kadett vid Karlberg, utexaminerades därifrån 1835 och blef då underlöjtnant vid Södermanlands regemente, vid hvilket han 1840 befordrades till löjtnant och 1848 till kapten.

År 1859 blef In de Betou major vid regementet och 1872 öfverstelöjtnant i armén. Från regementet tog han 1873 afsked med tillstånd att kvarstå i armén. I icke mindre än 38 år var den aflidne sålunda anställd som officer vid Södermanlands regemente. Han gjorde sig här allmänt omtyckt och förvärfvade sig under årens lopp många varma sympatier, liksom han äfven kvarlämnar minnet af en synnerligen duglig militär. (Hv8dag 19000701)

 

 

ANDERS ULRIK ISBERG

En plötslig hjärtförlamning träffade natten till den 29 maj f.d. järnvägskamreraren i Malmö Anders Ulrik Isberg och kallade honom hädan 74 år gammal. Isbergs lifsgärning berättigar honom till hedersnamnet "Malmö stads häfdatecknare". Ty det var till detta område - fädernestadens historia - hans håg redan tidigt dref honom. Född 1826 och son af skollärare Jonas Isberg, aflade han 1847 studentexamen och två år senare folkskollärareexamen, hvarpå han under 1849-1851 tjänstgjorde vid Falkmanska skolan i Malmö. Under 1852-1859 hade han egen mycket anlita privatskola. Men år 1859 ingick han i järnvägens tjänst och utnämndes 1862 till kamrer, från hvilken befattning han tog afsked år 1892 för att uteslutande egna sig åt sina forskningar.

Isbergs första tryckta arbete är Karta öfver fästningsverken vid Malmö sådana dessa tedde sig år 1720. 1876 följdes detta af en historisk karta öfver Malmö. År 1895 började han utgifvandet af sina "Bidrag till Malmö stads historia", hvaraf nu två delar utkommit och hvaraf den tredje är under tryckning. Vänlig och umgängessam i det enskilda lifvet ägnade han sig ock med förkärlek och framgång åt musikens sköna konst, både som kompositör, arrangör och exekutör.

I de minnersversar, som vid den aflidnes graf upplästes af prosten Olin, hette det bl. a.:

"En gammal kämpe gått ur tiden, en hedersman af bästa slag;

en man som icke skydde striden och lifvets tunga hvarje dag.

Af stadens barn den gamles minne må helgas med en tacksam tår,

och forskarns verk och ädla sinnebegrundas tankfullt vid hans graf och bår".

(Hv8dag 19000617)

 

 

LAURA ISBERG

I Lund slöt den 3 augusti änkefru Laura Dorotea Isberg, f. Hesselgren, sina dagar i den höga åldern af nära 91 år. Fru Isberg var född 1809 samt dotter af vice pastorn Lorenz Hesselgren och hans maka Bene-dikta Knutsson. I medlet af 1830-talet ingick hon sitt äktenskap med handlanden Paul Isberg, en af stadens mera ansedda borgare, samt var enka sedan 1867.

I yngre dagar var denna hurtiga och hjärtegoda kvinna mycket känd i den sydsvenska universitetsstaden. Där höllo makarne Isberg i flere tiotal år ett högst gästfritt hus, hvilket studenter från den tiden nogsamt bära i tacksam hågkomst. Den vördade gamla var uppriktigt afhållen af alla och efterlämnar ett högt aktadt minne. (Hv8dag 19000826)

   

 


 

Denna sida är en del av

www.thorsaker.se

Katarina Sohlborg - 2005-2014