C. G. HERNMARCK

ÅRETS JUBEL- OCH HEDERSDOKTORER

F. justitierådet C. G. Hernmarck. Juris hedersdoktor i Upsala. (Hv8dag 19000610)

 

 

CARL GUSTAF HERNMARCK

F.d. justitierådet Carl Gustaf Hernmarck fyllde den 29 oktober 70 år.

Justitierådet H., som är en af hufvudstadens mera betydande personligheter, blef på sin hedersdag föremål för den mest hjärtliga hylling såväl enskildt som offentligt. (Hv8dag 19001111)

 

E. J. A. HERSLOW

ÅRETS JUBEL- OCH HEDERSDOKTORER

Justitierådet E. J. A. Herslow. Juris hedersdoktor i Lund. (Hv8dag 19000603)

 

CARL HERSLOW

När den kommunalskattekomité 1897 tillsattes, som i dagarna öfverlämnat sitt betänkande till regeringen, fick doktor Carl Herslow i updrag att vara dess ordförande.  ...  Estetiken var hans ungdomskärlek. Som student riktade han in sina studier på en docentur i estetik, och när han 1859, 23 årig blifvit färdig med sin doktorsgrad, var det fortfarande hans mening att stanna vid universitetet. Men så kom han på andra tankar, slog sig på pedagogiken, öfvertog 1862 Meijerbergska skolan i Göteborg och utnämndes 1865 till lektor i modersmålet och lefvande språk vid högre allmänna läroverket i Malmö, en befattning, som han vid sidan af sin publicistiska syssla behöll ända till 1874. [utdrag ur artikel] (Hv8dag 19000826)

 

A. O. HEURLIN

ÅRETS JUBELDOKTORER

Lektorn vid Latin-lärov. i Göteborg A. O. Heurlin, fil. jubeldoktor i Lund. (Hv8dag 19000729)

EMIL OCH GÖSTA HILLBERG

Detta är det senaste porträttet af vår främste karaktärsskådespelare Emil Hillberg och hans son Gösta, hvilken redan hunnit lägga i dagen afgjord scenisk begåfning. ... En af den eminente konstnärens senaste skapelser är titelrollen i Strindbergs "Gustaf Wasa". Denna imponerande och i minsta detalj mästerligt genomförda framställning af kung Gösta är, ensamt den, det mest ojäfviga vittnesbörd om huru Emil Hillberg alltjämt intager främsta platsen bland våra svenska skådespelare. ... Hr Gösta Hiillberg har ännu ej gjort några större roller men visat godt gry och

 

omisskänneliga sceniska anlag, hvilka den sympatiske unge mannen med samvetsgrannt arbete säkerligen kommer att utveckla. [del av artikel, fotot beskuret] (Hv8dag 19000506)

 

 

ABRAHAM HIRSCH

Den bekante musikförläggaren Abraham Hirsch afled i Stockholm natten till den 23 februari i en ålder af nära 85 år. Abr. Hirsch har under en lång följd af år i Stockholm haft musikhandel samt ett därmed förenadt musiklånbibliotek och en betydande förlagsverksamhet. Sin förnämsta betydelse ägde Hirsch såsom musikförläggare af inhemska alster. I hans förlagskatalog utgöres lejonparten af svenska kompositioner. Särskildt böra nämnas de stora, populära sångsamlingarna "Sjung" samt "Odinslund och Lundagård".

Hirsch var en af stiftarna af Musikaliska konstföreningen samt har varit en verksam ledamot af Musikaliska akademien. I tio år har han därjämte varit ledamot af stadsfullmäktige. Han var en välvillig och mångsidigt intresserad man som hade många vänner. En dotter till den aflidne är den bekanta målarinnan fru Hanna Pauli. (Hv8dag 19000304)

 

 

HARALD HJÄRNE

Ingen svensk universitetslärare bär upp sin akademiska värdighet med en så imponerande öfverlägsenhet som han, ej med later blott, utan med personligt innehåll, personlig gärning. Den historiska undervisningen vid Upsala universitet har under hans ledning fått en läggning, som gör densamma till en helt annan vetenskap än den gemenligen uppenbarar sig som. Professor Hjärnes historiska undervisning ger i breda drag öfversikten af de historiska krafternas spel. [utdrag ur artikel] (Hv8dag 19000729)

 

BRUNO HOLLSTÉN

Brandkåren, som bestämdes till 100 man, befälet och underbefälet omedräknadt, ordnades på militärisk fot och ställdes underledning af en brandchef. Till denna post utsågs kaptenen vid flottan Bruno Hollstén. Den organisation, vårt brandväsen nu äger, är närmast hans förtjänst. ...

Kommendörkapten Hollstén, som i dagarne fyllt sextio år, och därmed inträdt i den pensionsålder, som antagligen snart kommer att beröfva  hufvudstaden hans bepröfvade kraft, var på sin jubileidag föremål för hyllningsgärder ej blott från Stockholm, utan äfven från andra håll, där man lärt skatta hans auktoritet eller hans vinnande personlighet. Han bär sedan 1897, då han ordnade säkerhetsåtgärderna vid utställningen, Brandförsäkringskontorets stora guldmedalj. Redan dessförinnan bar han för visad rådighet och utmärkt skicklighet i tjänsten dess mindre guldmedalj. [utdrag ur artikel om Stockholms brandväsende, bilden beskuren] (Hv8dag 19000812)

 

 

CARL FREDRIK HOLMER

Den gamle högt aktade och afhållne hofpredikanten kyrkoherden i Järstorp och regementspastorn vid Smålands husarer Carl Fredrik Holmer har nyligen ingått i sitt 85:e år. Den vördade prästmannen, som tillika är jubeldoktor, har att blicka tillbaka på en tjänstetid i svenska statskyrkan af 61 år. Han har dessutom å Ränneslätt verkat som fältpräst i 55 år, först som bataljonspredikant och därefter som regementspastor. Bland samtida präster i svenska armén är hofpredikanten Holmer förvisso den äldste.

Den ståtlige gamle mannens resliga gestalt väcker uppmärksamhet, liksom hans kraftiga röst och den obrutna värdighet, med hvilken han framsäger sin predikan, gör ett gripande intryck. Under mötestiderna reser denne patriark mellan sin församling och till husarernas mötesplats Ränneslätt. Båda tjänsterna sköter han med beundransvärda krafter. Hans församlingsbors, såväl som regementets, varma önskan är att Försynen måtte låta dem länge få behålla den afhållne herden. (Hv8dag 19000902)

 

 

CARL NILS HOLMGREN

Lektorn vid K. Sjökrigsskolan Carl Nils Holmgren afled efter en längre sjukdom den 29 oktober. Student i Upsala 1859 och fil. kand. 1872 vann H. samma år anställning som lärare i tyska språket vid k. sjökrigsskolan samt utnämndes 1879 till lektor i nämda spåk. Lektor H. var en kunskapsrik, duglig, skicklig och afhållen lärare. De närmastes sorg delas af många kamrater, lärjungar och vänner. (Hv8dag 19001118)

 

CARL FREDRIK HOLMQVIST

Samtidigt med att landshöfdingen i Kopparbergs län C. R. Versäll förordnats att intaga framlidne landshöfding Hederstiernas plats i Vesterås, har till landshöfding i Kopparbergs län förordnats expeditionschefen i ecklesiastikdepartementet Carl Fredrik Holmqvist.

Den nye landshöfdingen är endast 43 år gammal, men har under föregående tjänstgöring inom Svea hofrätt och på ansvarsfulla platser inom administrationen dokumenterat sig som en mycket begåfvad och duglig ämbetsman, hvars befordran till en högre post länge ansetts vara endast en tidsfråga. H. blef student i Upsala 1876 och aflade hofrättsexamen 1879. Vice häradshöfding 1884, utnämndes han till notarie i Svea hofrätt 1888 samt blef assessor derstädes 1890. Tillförordnad revisionssekreterare 1892, blef han 1893 expeditionschef i ecklesiastikdepartementet samt förlidet år t.f. underståthållare i Stockholm. Hans utnämning till landshöfding var, som nämdt, icke någon öfverraskning, då vederbörande länge haft ögonen öppna för denne framstående ämbetsmans kapacitet. (Hv8dag 19001202)

 

 

LEONARD HOLMSTRÖM

. . . . En komité tillsattes för att vidtaga de förberedande åtgärderna, och redan hösten 1868 öppnades i den gamla f.d. landsvägskrogen Hvilan (mellan Lund och Malmö) Sveriges första folkhögskola.

Svårigheten var att finna en lämplig föreståndare. Men på rekommendation af den framstående geologen, professor Torell utsågs därtill en yngre vetenskapsman vid Lunds universitet, docenten i geologi och tillika adjunkt vid Lunds katedralskola, fil. doktor Leonard Holmström. [utdrag ur artikel] (Hv8dag 19001104)

 

JOHAN GUSTAF SAMUEL HORNEY

Den 30 mars hädankallades helt oväntadt häradshöfdingen i Luggude härad Johan Gustaf Samuel Horney, i en ålder af 58 år. Häradshöfding H. satt jämte familjen vid supén, då han plötsligt sjönk tillsamman öfver bordet. Läkare eftersändes genast, men kunde endast konstatera, att döden inträdt i följd af hjärtförlamning.

H. var son till kontraktsprosten i Björnekulla Fredrik Horney och hans maka f. Kiökmeister. Student 1860, aflade han hofrättsexamen 1863, utnämndes därpå till v. häradshöfding samt blef fiskal i Skånska hofrätten 1876. Till häradshöfding i Norra Åsbo härad utnämndes han 1879, var sedermera under flera år ledamot af Nya lagberedningen samt erhöll 1892 domareämbetet i Luggude härad.

Häradshöfding H. var en mycket framstående jurist. Såsom person var han en omutligt rättskaffens man. Han lefde uteslutande för sitt ämbete och var obenägen att mottaga offentliga uppdrag, hvilka eljest i rikt mått skulle ha samlats på honom. Sorgen öfver den dugande mannens hastiga frånfälle är lika allmän som uppriktig. (Hv8dag 19000422)

 

 

H. W. HÜLPHERS

ÅRETS JUBEL- OCH HEDERSDOKTORER

Lifmedicus f. regementsläkaren H. W. Hülphers. Med. jubeldoktor i Upsala. (Hv8dag 19000610)

 

KARL HULTIN

I dagsprässen har nyligen lästs en intressant skildring om en svensk boersoldats äfventyrliga flykt ur engelsk fångenskap. Vi äro i tillfälle återgifva den raske mannens, hr Karl Hultins porträtt. Hr Hultins flykt var lika vågad som den lyckades väl.

Den 12 februari ankom han slutligen till Pretoria, hvarest han ånyo erhöll utrustning, och efter en kort, men välförtjänt hvila begaf han sig den 21 februari åter till fronten. Hr Hultin har gammalt svenskt knektablod i sina ådror. Hans farfar var nämligen Runebergs vän den "gamle knekten" kapten Måns Hultin. (Hv8dag 19000415)

 

K. S. HUSBERG

Yngre män än den fyrtiosexårige Norrbottenshöfdingen K. S. Husberg ha visserligen setat i konungens råd – Hans Forsell var icke mer än trettiotvå, när han 1875 öfvertog finansministerportföljen – men ändå kan Husberg sägas ha gjort en snabb karriär. De, som snabbare kommit fram, ha gjort något höjdsprång, som besparat dem besväret att ta ett trappsteg i sender. Husberg har passerat de byråkratiska graderna upp till posten som expeditionschef (i ecklesiastik-departementet) och sedan via landshöfdingsstolen i Luleå fram till rådsbordet, för att utan tvifvel fortsätta till ännu högre värdigheter. (Hv8dag 19000722)

 

 

JULIA HÅKANSSON

Detta är vår stora skådespelerskas senaste porträtt. Det är en slags fotografisk byst af fru Julia Håkansson, utgången från hr Steen-Möllers atelier i Göteborg.

Detta fotografiska trick är ej någonting alldeles nytt, men tillräckligt lyckadt och vackert för att intressera stor allmänhet, till hvars främsta gunstlingar fru H. med stolthet kan räkna sig. Hon står nu i den fulla utvecklingen af sin härliga konst, på hvilken hon förvisso ännu kommer att gifva oss många lysande prof. (Hv8dag 19000429)

 

JOHN HÄRSTEDT

Helt oväntadt afled den 26 augusti i Fjelie och Flädie församlingar i Skåne John Fredrik Härstedt. H. var född i Helsingborg 1819. Efter studentexamen 1838 och teologiska examina 1844 blef han sistn. år prästvigd. Fjelie pastorat tillträdde han 1870, sedan han dessförinnan varit prebendekomminister sammastädes ända från 1858 och i Lomma sedan 1852. Ända till det sista har han ensam skött pastoralvården öfver sina församlingar.

Som kyrkoherde gjorde den duglige och i sitt ämbete synnerligen nitiske mannen sig mycket omtyckt. Därjämte var han både intresserad och väl förfaren i praktiska värf, hvadan han starkt anlitades för dylika förtroendeuppdrag. H:s intresse för fornminnen och kulturhistoria gjorde honom till en af stiftarne af Kulturhistoriska föreningen, hvars styrelse han äfven tillhörde. (Hv8dag 19000923)

 

 

GUSTAF FERDINAND HÖRSTADIUS

Den 4 d:s afled i hufvudstaden f. advokatfiskalen Gustaf Ferdinand Hörstadius i den höga åldern af 88 år.

H., som 1840 blef t.f. kopist i justitierevisionsexpeditionen, avancerade sedermera till advokatfiskal. Under många år dref Hörstadius å sina egendomar vidtomfattande jordbruk. Å Tyresö har han restaurerat slottet efter slottsarkitekten Söderlunds ritning. Detta gods sålde H. i början af 1890-talet till påfl. kammarherren mariks C. Lagergren. H. efterlämnar minnet af en redbar och verksam man, hvilken var ärad af alla som lärde känna honom. (Hv8dag 19001118)

 

   

 


 

Denna sida är en del av

www.thorsaker.se

Katarina Sohlborg - 2005-2014