C. A. HAAK

DE NYA KARL XIII:S-RIDDARNE

Fördeln.-läkaren d:r C. A. Haak. (Hv8dag 19000218)

 

JAMES DOUGLAS HAASUM

Det sedan någon tid bebådade chefsombytet vid Blekinge bataljon blef verklighet vid konseljen den 14 dennes. Öfverstelöjtnanten i armén James Douglas Haasum, som sedan 1889 innehaft chefskapet, erhöll då begärdt afsked.

Till hans efterträdare utnämndes majoren vid Södra skånska infanteriregementet Curt Johan Elof Rosenblad, född 1849. [se denne] (Hv8dag 19000429)

 

G. F. HAGERUP

ÅRETS JUBEL- OCH HEDERSDOKTORER

F. exc. prof. C. F. Hagerup, Kristiania. Juris hedersdoktor i Upsala. (Hv8dag 19000610)

 

GUSTAF HAGLUND

Den 4 juni afled i Växiö lektorn vid därvarande högre allmänna läroverk Gustaf Haglund, 61 år gammal. Lektor Haglund aflade 1864 fil. kand.-examen i Upsala och blef 1865 adjunkt i engelska, matematik och fysik vid Jönköpings läroverk, hvilken befattning han innehade till 1 maj 1871, då han tillträdde lektoratet i Växiö.

H. var en ovanligt nitisk och för sitt ämne intresserad lärare, som visserligen ställde stora - kanske ibland alltför stora - fordringar på sina gossar, men ville deras väl och ville förstå dem samtidigt med att han dock ej kunde vika från de principer, enligt hvilka han undervisade i sitt älsklingsämne. Som läroboksförfattare intager lektor H. ett synnerligen framstående rum. Hans lärobok i algebra har sålunda i många år användts vid de flästa läroverk.

Lektor Haglunds personlighet skattas mycket högt. Själf högst flitig och samvetsgrann värderade han alltid dessa egenskaper hos andra. Genom träget arbete och sparsamhet förvärfvade han sig en god ekonomisk ställning, och för hjälpbehöfvande hade han en gifmild hand. Lektor H. var i ovanlig grad fri från svek och fri från flärd och högmod. Därför blef han ock väl omtyckt såväl af kamrater som inom en stor umgängeskrets. (Hv8dag 19000624)

 

 

L. P. HAGLUND

Häromdagen fyllde en af Göteborgs äldre mera bekante invånare, hotellägaren L. P. Haglund 75 år. Hr Haglund var som bekant länge ägare af de båda stora hotellen "Grand Hôtel Haglund" och "Göta Källare", hvilkas goda rykte han grundade och förstod att präktigt vidmakthålla. Den krye åldringen har nu dragit sig tillbaka från affärerna, men tager lifligt del af dagens händelser - som man kan väl förstå af en person, van vid ett så rörligt och umgängesrikt lif. (Hv8dag 19001209)

 

JOHAN HALLBÄCK

Från och med den 1 april kommer tyska konsulatet i Malmö att öfvergå till ämbetskonsulat och konsul Johan Hallbäck, som sedan ett flertal år tillbaka beklädt ställningen som "vald konsul", att efterträdas af en "consul missus" - t.v. legationsrådet von Kries.

Konsul Hallbäck utnämdes till tysk vice konsul i Malmö 1881 och blef konsul 1890. De ständigt ökade göromål, hvilka medfölja en så ansvarsfull befattning som denna, ha emellertid visat sig ej kunna på hand, om än så duglig och verksam som konsul Hallbäcks, förenas med egen stor affärsrörelse. Redan i höstas anhöll konsul H. därför om entledigande från sitt mandat, hvilket han handhaft på det mest förtjänstfulla sätt. I anledning af hr Hallbäcks afgång har han ock genom tyske ministern i Stockholm fått från kejserl. regeringen mottaga en hjärtlig och uppriktig tack för långvarig och utmärkt tjänst. I denna höga vederbörandes tack förena sig de enskilda tyskar, såväl i Malmö som annorstädes, hvilka under årens lopp kommit i förbindelse med och lärt att värdera den framstående och sympatiske affärsmannen. (Hv8dag 19000401)

 

HULDA HALLQUIST

Aldrig har i vårt land sinnerna varit mera af afsky upprörda än efter underrättelsen om det fasansfulla illdåd som utfördes å ångaren "Prins Carl" den 16 dennes på natten. Ej ens följder af anarkismens irrläror kunna gifva en förklaring till något gräsligt; ej ens denna världsföraktande lära vill ha att göra med det motiv som här ensamt varit det verkande: penningförvärf genom stöld. - Likt en solstråle i denna mörka gärning verkar den modiga flicka, Hulda Hallquist, som trots mördarens kulor anropade och erhöll hjälp från ångaren "Köping". Hennes mod, som tvifvelsutan räddade återstoden af passagerare och besättning från mördarens blodtörst, vore värd mera uppmärksamhet och belöning än prässen kan lämna. [en av flera bilder med anledning av attentatet på ångaren Prins Carl] (Hv8dag 19000527)

 

IVAR HALLSTRÖM

Vi ha i dag det stora nöjet presentera en för HVAR 8 DAG speciellt tagen fotografi af vår fräjdade tonsättare professor Ivar Hallström, hvars nyaste verk, sagosångspelet Hin ondes snaror, i dagarna gifves för första gången af dir. Ranfts lyriska afdelning i Göteborg. Detta verk är det bästa beviset på den berömde komponistens andliga vigör och en ännu ej sinande skaparförmåga.

Vid 74 års ålder är Ivar Hallström samma ungdomsfriska fryntliga natur, som gör honom afhållen och beundrad af alla hvilka ha lyckan göra hans bekantskap. [utdrag ur artikel, bilden beskuren] (Hv8dag 19000304)

 

N. P. HAMBERG

ÅRETS JUBEL- OCH HEDERSDOKTORER

F.d. professor N. P. Hamberg. Med. jubeldoktor i Upsala. (Hv8dag 19000610)

 

HUGO HAMILTON

Statsrådet Odelbergs efterträdare som landshöfding i Gefle blef öfverdirektören och chefen för patentverket grefve Hugo Hamilton, hvars bild ses här bredvid.

Landshöfding grefve Hamilton är född 1849 och således i sina bästa år. Han är en högst dugande och mycket begåfvad man, hvilkens framstående ämbetsmannaegenskaper ock på kort tid fört honom till den höga förtroendepost, hvilken han nu innehar. Att grefve Hamilton är den man som kan uträtta mycket för sitt län, bör försona dess invånare med tanken att ha ganska oväntadt nödgats afstå från sin i höstas erhållne höfding, hvilken redan hunnit göra sig mycket omtyckt. Landshöfding Hamilton intager, som bekant, äfven som politiker en bemärkt ställning. (Hv8dag 19000408)

 

MALCOLM WALTER HAMILTON

Om man utom kronprinsen och de furstliga titulärgeneralerna frånräknar generallöjtnanterna och generalmajorerna, är det svenska generalitetet icke mer än två man starkt. Den ene af dessa "riktiga generaler" är grefve Sven Lagerberg - "general Sven" - den andre är grefve Malcolm Walter Hamilton. Den förre fyller om några månader 79 år, den senare ha i dagarna - den 24 oktober - passerat det 75:te. Båda äro populära män, grefve Lagerberg som bekant i alldeles enastående grad, ehuru ingendera haft tillfälle att vinna sin popularitet på slagfältet.

Grefve Malcolm Hamilton har dock ett gammalt fälttågsminne och det från själfva året 1848, då han som ung underlöjtnant vid Västgöta regemente deltog i kommenderingen till Fyen. Tre år därefter utnämndes han till löjtnant i armén och förordnades samma år till generalstabsofficer. Efter en ny treårsperiod utnämndes han till löjtnant vid nyss nämnda regemente och två år därefter till kapten i armén. Det var 1856. [utdrag ur artikel] (Hv8dag 19001104)

 

 

A. HAMMAR

ÅRETS JUBEL- OCH HEDERSDOKTORER

Kyrkoherde A. Hammar, Nosaby. Fil. jubeldoktor i Lund. (Hv8dag 19000624)

 

ANDERS ANDERSSON HANNERZ

Den 19 juli hädankallades efter ett långvarigt lidande e.o. hofpredikanten, kontraktsprosten, kyrkoherden i Höja och Starby församlingar Anders Andersson Hannerz. Sorgebudet, ehuru ingalunda oväntadt, väckte förstämning vida kring. Ty den aflidne var en af sitt stifts mera framstående präster och personligen mycket afhållen.

Hofpredikanten Hannerz var född i Långaryds församling af Kristian-stads län den 17 febr. 1847. Han blef student i Lund 1871 och prästvigdes 1876. I Karlshamn blef han stadskomminister 1877, predikant vid därvarande lasarett 1879 samt stadens kyrkoherde 1885. År 1895 utnämndes Hannerz till tjänstgörande hofpredikant och erhöll samma år transport till Höja pastorat och utnämndes 1897 till kontraktsprost i Södra Åsbo kontrakt. Under sin långa verksamhet i Karlshamn förvärfvade den begåfvade och vänsälle herden sig sin församlings aktning och tillgifvenhet, och ej mindre sympatier vann hans manligt ädla personlighet i hans nya verksamhetskrets. Många beklaga den vältalige predikantens och varmhjärtade själasörjarens bortgång, uppriktigt deltagande i de anhörigas saknad. (Hv8dag 19000805)

 

 

THEODOR HASSELQUIST

Påskdagen afled i Landskrona kollegan vid därv. läroverk fil. d:r Carl Svante Teodor Hasselquist i en ålder af 49 år. Detta dödsbud mottogs med uppriktigt deltagande af en stor krets vänner och bekanta, som satte värde på Theodor Hasselquist, hans mångsidiga begåfning, hans ofta originella och friska synpunkter.

Den aflidne, som förut en längre tid till 1897 varit bosatt i Malmö, hade där förvärfvat sig rika sympatier. Intresserad estetiker och framstående violinist togs han i anspråk för särskildt det musikaliska lifvet. Under några år var han värderad teater- och musikkritiker i Sydsvenska Dagbladet. Han innehade också befattningar som translator publicus i Malmö. Vid denna stad kände han sig också fortfarande varmt fästad. I den trängre umgängeskretsen, inom hvilken hans originella syn på tingen, mästerliga framställningskonst och aldrig sinande humor klarast framträdde, kommer Hasselquists bortgång att lämna en stor lucka. (Hv8dag 19000429)

 

 

KARL HEDBERG

Skriftställaren Karl Hedberg har med 3-akts-lustspelet "Hjärtats begär", hvilket f.n. gör succès å Vasateatern, gifvit så stora löften att vi i honom med skäl vilja en svensk lustspelsförfattare som kommer att rikta vår svenska dramatiska literatur med värdefulla komiska alster.

Hr Hedberg, som den 3 maj fyller 34 år, är som bekant son till Frans Hedberg, och bror till författaren Tor Hedberg. Vi tillönska hr Hedberg att bli lika populär som fadern, hvars produktivitet därtill är något nästan enastående. Karl Hedberg har förut på scenen uppträdt med enaktskomedierna "Syskon" och "En äkta man", hvilka båda med framgång uppförts i Stockholm och Göteborg. (Hv8dag 19000429)

 

FREDRIK LUDVIG SALOMON HEDERSTIERNA

Den 5 oktober afled i hufvudstaden landshöfdingen i Vesterås län Fredrik Ludvig Salomon Hederstierna nära 72 år gammal.

Efter att först ha ägnat sig åt den militära banan, hvilken han lämnade 1859, dröjde det icke länge innan H. gjorde sig bemärkt på den parlamentariska. Åren 1869-77 representerade han Jönköpings län i Första kammaren och 1878-87 därstädes Göteborgs- och Bohuslän. Han var samtidigt ledamot af olika komitéer och lade i alla uppdrag i dagen en utpräglad begåfning för allmänna värf. När grefve Arvid Posse våren 1880 bildade sin ministär, inkallades H. som civilminister, i hvilket ämbete han kvarstod till den 5 oktober 1883, då han utnämndes till landshöfding i Vestmanlands län. Såsom sådan var han högt skattad, ej mindre för sitt humana väsen och sin rättrådiga karaktär än för sin duglighet. Åren 1888-91 representerade han Vesterås och Köping i Andra kammaren. (Hv8dag 19001021)

 

 

SVEN GUSTAF HEDIN

Laboratorn vid universitetet i Lund med. och fil. d:r Sven Gustaf Hedin har nyligen mottagit den hedrande kallelsen till en nyinrättad professur i patologisk kemi vid Jenner Institute i London, en medicinsk anstalt jämförlig med Pasteurinstitutet i Paris.

Professor Hedin är född i Alsheda i Jönköpings län 1859. Han inskrefs som student i Upsala 1878 och i Lund 1882, blef docent i kemi vid Lunds universitet 1886, i medicinsk kemi 1883 samt laborator i experimentel fysiologi 1895. I Lund har den framstående vetenskapsmannen gjort sig bemärkt, som synes, långt utom den svenska lärda världen. Redan i dagarne lämnar prof. H. hemlandet, för att efter en del förberedande studier i Tyskland tillträda sin nya befattning, vid hvilken äro fästade för svenska förhållanden storartade löneförmånder. Alla önska prof. H. lycka och framgång i adoptivlandet, samtidigt man i Lund måste beklaga förlusten af den begåfvade universitetsläraren. (Hv8dag 19000826)

 

 

S. A. HEDLUND

I går - den 24 februari - ingick den åldrige hufvudredaktören af Göteborgs Handels- och Sjöfarts-tidning, magister S. A. Hedlund i sitt 80:de år.

Den högt aktade och inom vida kretsar i vårt land bekante prässveteranen befinner sig vid jämförelsevis god hälsa och har kunnat glädja sig åt en i allo angenäm ålderdom efter en lång, sträfsam och hedrande arbetsdag. D:r Hedlund följer alltjämt med intresse dagens händelser å olika områden, och om så gäller darrar ej pännan i 80-åringens hand.

Vår vördsamma honnör för den gamle med de unga känslorna! (Hv8dag 19000225)

 

S. A. HEDLUND

När vi i HVAR 8 DAG n:o 22 i anledning af den vördade prässveteranens 80:de födelsedag återgåfvo hans porträtt, anade vi föga att vi i vår första årgångs sista nummer skulle få sätta det betydelsefulla korset vid detta namn, som bars af den främste i svenska prässen. Ty trots ålderns krämpor sågs den gamle ovanligt kry och lifskraftig. Han hade ock de senaste dagarne visat sig särdeles rörlig, när han den 13 dennes drabbades af det slaganfall, som på aftonen den 16 sept. fällde den gamle eken.

Det är mycket vanskligt att i korta drag söka teckna denne mans lifsgärning. Ty det inflytande S. A. Hedlund haft i egenskap af chef för Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning, som kommunalman och som politiker sträcker sig genom en så lång följd af år, att S. A. Hedlunds historia är ett ansenligt stycke af svenska prässens, ett af Göteborgs stads och ett af Sveriges politiska historia under 1800-talets senare hälft.

 .... Född 1821 på ön Eldgarn i Stockholms län, student 18 år senare och fil. kand 1845, började S. A. Hedlund sin tidningsmannabana som korrespondent från Parisrevolutionen 48 till Nya Dagligt Allehanda. Därefter blef han redaktör för Örebro Tidning och från år 1852 för "Handelstidningen". Efter representationsformen blef H. riksdagsman för Göteborg 1867-69 och satt då i försvarsutskotten. Han afgick år 1869, blef medlem af Första kammaren 1875, afgick därifrån 1876, samt var riksdagsman i Andra kammaren 1879-84 för Göteborgs stad. Alla partier skola vid den gamles bår blotta hufvudet för mannen med det ädla hjärtelaget och det rättrådiga sinnet, den outtröttligt verksamme medborgaren och den omutligt rättskaffens prässmannen. Länge skall hans minne lefva, främst i den stad, i hvars historia han intager en så framstående plats. [utdrag ur artikel] (Hv8dag 19000923)

 

 

EMIL EMANUEL HELLMAN

Den 13 ok. afled i Norrköping en af stadens driftigaste affärsmän järnhandl. Emil Emanuel Hellman i en ålder af 46 år.

H. öfvertog i början af 1880-talet Lidbergs järnaffär, hvilken genom hans duglighet utvidgats till en af stadens främsta. Hellmans praktiska begåfning togs ock i anspråk för stadsfullmäktige och han innehade flera andra kommunala uppdrag. Vänfast, redbar och anspråkslös skall han länge lefva i minnet där han verkat. (Hv8dag 19001104)

 

S. E. HENSCHEN

ÅRETS JUBEL- OCH HEDERSDOKTORER

Professorn vid Kar. Inst. S. E. Henschen. Fil. hedersdoktor i Upsala. (Hv8dag 19000617)

   

 


 

Denna sida är en del av

www.thorsaker.se

Katarina Sohlborg - 2005-2014